Beth yw’r gyfrinach i gael noson dda o gwsg? : BBC Cymru Fyw

Amy McClelland, ymgynghorydd cysgu

Mae nifer fawr o bobl yn methu â chael noson dda o gwsg na dod i batrwm cysgu effeithiol, ac mae eu hiechyd yn dioddef o ganlyniad i hynny.

Mae Amy McClelland yn ymgynghorydd cysgu yng Nghaerdydd ac yn helpu pobl i ddod dros eu hanawsterau cysgu drwy ddefnyddio dulliau seicolegol. Dywedodd Amy:

“Yn fy swydd i rydw i wedi dysgu bod diffyg cwsg yn dipyn o dabŵ. Yn aml dydyn ni ddim eisiau dweud ein bod yn ei ffeindio hi’n anodd cysgu oherwydd yr ofn o gael ein barnu.

Straen yw’r prif reswm, ynghyd â materion iechyd meddwl (gorbryder ac iselder). Mae patrymau cwsg hefyd yn ffactor, sydd yn ynghlwm i lifestyle rhywun.

Dwi o’r farn bod modd trin insomnia cronig. Yn amlwg, dydi poen cronig sy’n arwain at gwsg gwael er enghraifft falle ddim yn hawdd i’w drin, ond gyda diffyg cwsg oherwydd straen, gor-bryder am gysgu, problemau iechyd meddwl, neu arferion cwsg gwael – yndi mae’n bosib ei drin.

Fy neges graidd i yw… os yn bosib, sicrhewch fod eich cwsg a’ch iechyd yn flaenoriaeth.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Sut i gysgu’n well?

Mae llawer o bobl yn cael trafferth syrthio i gysgu gyda’r nos. Gall meddwl am bobl neu ddigwyddiadau wneud i chi deimlo’n aflonydd.

Gall eich diet neu eich amserlen o ddydd i ddydd effeithio ar eich cwsg, ond mae pethau y gallwch eu gwneud i geisio cysgu’n well.

Mae’r erthygl hon yn cynnwys awgrymiadau ar sut i gysgu’n well, pethau i’w hosgoi, ac awgrymiadau i’ch helpu os ydych yn cael trafferth codi yn y boreau.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Cwsg a Hwyliau gydag Anhwylder Deubegynol : Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

deubegwnMae tystiolaeth yn awgrymu y gall colli cwsg, yn ogystal â bod yn symptom craidd ac yn arwydd cynnar o gyfnodau diffyg hwyl ymysg pobl ag anhwylder deubegynol, hefyd achosi ailwaeledd, gorffwylledd yn arbennig.

Mae astudiaeth newydd a gyhoeddwyd gan y British Journal of Psychiatry, yn awgrymu y gall un ym mhob pedwar unigolyn ag anhwylder deubegynol fod mewn perygl o gyfnod o hwyliau uchel yn dilyn colli cwsg.

O dan arweiniad y myfyriwr PhD, Katie Lewis, dyma’r astudiaeth fwyaf hyd yn hyn sydd yn adrodd ar fynychder colli cwsg fel ysgogydd ymysg unigolion ag anhwylder deubegynol.

Dyma hefyd yw’r astudiaeth gyntaf i archwilio colli cwsg fel ysgogydd cyfnodau gorffwyll ac isel ymysg sampl mawr o unigolion ag anhwylder deubegynol.

Rhannu

Colli…Cwsg?

cymry yn colli

Mae hi wedi bod yn ddeuddydd nawr. Dau ddiwrnod ble nad yw’r ymennydd yn gallu mynd yn ôl i’w statws lleddf, niwtral achos mae yna ddigwyddiad mawr wedi ypsetio’r hormonau sy’n ymgasglu yn y corff o bryd i’w gilydd pan mae bywyd beunyddiol wedi newid.

Dau ddiwrnod o syllu yn fwyfwy gaeth i’r we i weld y diweddara ar y cyflwr.  Peidiwch byth edrych ar y we i gael hyd i fwy o wybodaeth ar gyflwr medde nhw, ond sut arall yn y byd ma dyn fod dod i hyd i docyn i gêm fawr Cymru?

Enghraifft gyffredin sydd yma o’r corff yn effeithio ar feddylfryd dyn achos newidiadau i amgylchedd y byd allanol sydd yn eu tro yn cael effaith ar y byd mewnol: ac er pob dim mae timau Cymru yn dweud ynghylch y Wal Goch sydd yn eu gyrru ymlaen, dim ond y cefnogwyr mwyaf brwd sydd yn dueddol o gredu bod eu hymddygiad allanol nhw – o godi’r gynnar yn gyffro i gyd, i ddewis pa sanau i wisgo ar ddiwrnod o hoe i’r hogia – yn mynd i gael unrhyw effaith ar allbwn a chanlyniad y gêm nesaf.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Problemau Cysgu

cysgu1Mae gan bawb broblemau cysgu ar adegau. Mae pawb yn cael nosweithiau lle rydym yn ei chael yn anodd i syrthio i gysgu, yn dihuno yn y nos neu yn cael breuddwydion sy’n tarfu ar ein cwsg.

Mae hyn yn gwbl normal. Yn aml, bydd y problemau hyn yn datrys eu hunain ar ôl cyfnod byr o amser.

Fodd bynnag, os oes gennych broblemau cysgu sy’n para wythnosau, misoedd neu flynyddoedd, gall hyn gael effaith ar eich bywyd o ddydd i ddydd.

Mae faint sydd ei angen ar bob unigolyn yn amrywio; fodd bynnag, argymhellir y dylai oedolyn iach gysgu, ar gyfartaledd, rhwng saith a naw awr y noson. Y peth pwysig yw eich bod yn cael cwsg o ansawdd. Gall eich diet neu eich amserlen o ddydd i ddydd effeithio ar eich cwsg, ond mae pethau y gallwch eu gwneud i geisio cysgu’n well.

Os ydych chi’n poeni am faint o gwsg ydych chi’n ei gael ac ansawdd eich cwsg, a’i effeithiau ar agweddau eraill o’ch bywyd, dylech siarad gyda’ch meddyg teulu a fydd yn gallu helpu a darparu arweiniad a chefnogaeth bellach.

Parhau i ddarllen

Rhannu