Hunanladdiadau: Angen mwy o gefnogaeth i fyfyrwyr bregus : BBC Cymru Fyw

Mae angen gwneud mwy i gefnogi myfyrwyr bregus allai fod yn meddwl am hunanladdiad, yn ôl un o brif ymgynghorwyr Llywodraeth Cymru.

Dywedodd cadeirydd y grŵp sy’n cynghori Llywodraeth Cymru ar atal hunanladdiadau, Yr Athro Ann John:

“Mae mynd i brifysgol yn newid mawr. Mae’n rhaid i ni gefnogi pobl ifanc. Mae’n rhaid bod ‘na nifer o wasanaethau ar gael, ar lein, systemau cefnogi cyfoedion, dwi’n credu bod llawer y gallwn ni wneud.

Fe fydd hyn yn golygu buddsoddi ar yr un lefel a fu o ran buddsoddiad i broblemau corfforol. Mae angen buddsoddi adnoddau i broblemau iechyd meddwl pobl ifanc, achos os allwn ni ddelio gyda phethau pan mae pobl yn ifanc, fe allwn ni eu helpu oddi ar y llwybr yna.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

‘Diffyg cymorth iechyd meddwl’ i fyfyrwyr yn y Gymraeg

Dydy gwelliannau i wasanaethau iechyd meddwl myfyrwyr drwy’r Gymraeg ddim yn digwydd yn ddigon cyflym nac yn ddigon eang, yn ôl undebau.

Yn ystod wythnos iechyd meddwl, mae swyddogion o Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (UCMC), sy’n cynrychioli holl undebau myfyrwyr Cymru, wedi sgwennu at Lywodraeth Cymru’n mynegi pryderon am gyllido, diffyg staff cymwys a diffyg gwasanaethau digidol.

 

Yn y llythyr at yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething mae UCMC yn dweud eu bod yn “croesawu ymrwymiad y llywodraeth i gyflenwi gwasanaethau iechyd a gofal o ansawdd uchel, a bod y Gymraeg yn greiddiol i hynny”.

“Fodd bynnag, rydym yn pryderu nad yw cynnydd yn y maes hwn yn digwydd yn ddigon cyflym ac yn ddigon eang er mwyn diwallu anghenion y Gymru fodern sydd ohoni,” meddai’r mudiad.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod darparu gwasanaeth yn y Gymraeg yn “allweddol” i’w gwasanaethau iechyd meddwl.

Darllen rhagor: NUS connect a BBC Cymru Fyw


Rhannu

Dechrau yn y Brifysgol

dechrau-yn-y-brifysgolGall dechrau yn y brifysgol fod yn brofiad arbennig a chyffrous, ond gall hefyd ddod â’i heriau unigryw.

Mae’n naturiol i deimlo’n nerfus neu wedi eich llethu yn ystod yr wythnosau cyntaf yn y brifysgol, a gall gymryd dipyn o amser i ddod i arfer.

Y cyngor gorau yw: edrychwch ar ôl eich hun.

Yn ystod prysurdeb a newydd-deb bywyd prifysgol mae’n hawdd anghofio edrych ar ôl eich hun, yn gorfforol ac yn feddyliol.

Mae’r erthygl hon yn cynnwys cyngor ac adnoddau i’ch helpu wrth i chi ddechrau yn y brifysgol.

Parhau i ddarllen

Rhannu

pobl ifanc

Gall pobl ifanc brofi amrywiaeth o broblemau iechyd meddwl.

Wrth i chi dyfu a datblygu mae’n bosib eich bod yn wynebu heriau a phwysau aruthrol mewn nifer o agweddau o’ch bywydau.

Mae plentyndod a’r arddegau yn gyfnod lle ‘rydych chi’n newid ac yn datblygu yn gyflym.

Mae’n bosib eich bod chi hefyd yn gorfod ymdopi â nifer o sefyllfaoedd gwahanol a heriau newydd fel arholiadau, perthnasau a phwysau eraill sy’n dod gyda thyfu fyny.

 

Parhau i ddarllen

Rhannu

Iselder ar ôl graddio

unnamedRydym ni gyd yn gwybod y gall myfyrwyr ddioddef o broblemau iechyd meddwl yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol – ond beth am iselder ar ôl graddio?

‘Y brifysgol yw blynyddoedd gorau eich bywyd, mwynhewch tra’i fod yn para a gwnewch y mwyaf ohono – mae amser yn mynd rhy gyflym’ – enghreifftiau o’r llu o ystrydebau y dywedir wrth ddarpar fyfyrwyr a myfyrwyr presennol.

Mae’n wir: gall mynd i’r brifysgol fod yn un o’r profiadau gorau ym mywyd person ifanc, lle rydych chi’n astudio pwnc rydych chi’n ei garu am dair neu bedair blynedd ac yn manteisio ar y cyfleoedd a gynigir. Mae’n ymddangos yn hafaliad syml i’r rhan fwyaf o bobl: prifysgol + ffrindiau newydd + profiadau newydd = hapusrwydd.

Ond beth sy’n digwydd pan fo’r diwrnodau gwych ar ben? Beth sy’n digwydd nesaf?

Parhau i ddarllen

Rhannu