Mwy o fyfyrwyr yn gofyn am gymorth iechyd meddwl : BBC

Mae’r nifer o fyfyrwyr sy’n ceisio cymorth iechyd meddwl wrth astudio mewn prifysgol yn y DU wedi cynyddu gan dros 50% mewn pum mlynedd.

Gofynnodd y BBC i brifysgolion ar draws y DU am niferoedd y myfyrwyr sy’n ceisio cymorth o ryw fath. O’r 83 prifysgol a ddarparodd bum mlynedd o ddata llawn, rhwng 2012 a 2017, cynyddodd y nifer o fyfyrwyr sy’n ceisio cymorth o 50,900 i 78,100. Gostyngodd y nifer o fyfyrwyr sy’n mynd i brifysgol yn yr un cyfnod.

Dywedodd yr Undeb Myfyrwyr Cenedlaethol bod pobl ifanc dan bwysau cynyddol i lwyddo.

Darllen rhagor : BBC (Saesneg)


Rhannu

Myfyrwyr Bryste’n cael cyfle i fynd ar ‘gwrs hapusrwydd’ : Golwg360

Prifysgol Bryste yw’r sefydliad addysg uwch cyntaf yng ngwledydd Prydain i lansio ‘cwrs hapusrwydd’ ar gyfer myfyrwyr, gyda’r nod o’u helpu i feithrin technegau ar gyfer byw bywyd mwy cyflawn.

Mae’n edrych ar yr hyn ydi hapusrwydd; sut i ymgyrraedd ato; ac yn dysgu arferion pendant i fyfyrwyr geisio eu rhoi ar waith yn eu bywydau bob dydd.

Yn ddiweddar, mae 94% o brifysgolion wedi gweld cynnydd sydyn yn nifer y bobol sy’n ceisio cael mynediad at wasanaethau cymorth.

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

Iselder ôl-brifysgol – Megan Elias

RHYBUDD: Mae’r blog hwn yn cynnwys gwybodaeth am hunan-niweidio a all eich atgoffa o deimladau anodd. Cysylltwch gyda’ch meddyg teulu i gael cymorth, ac os oes angen cymorth brys arnoch, cysylltwch â’r Samariaid (llinell Gymraeg: 0808 164 0123, 7pm-11pm; llinell Saesneg: 116 123, 24/7), neu’r gwasanaethau brys ar 999.

Megan Elias

Nes i ddechrau sgwennu’r blog ‘ma wyth mis yn ôl. Wyth blydi mis mae ‘di cymryd i gal y hyder i’w orffen a chyhoeddi. Mae llwyth wedi newid ers hynny, felly mi af i o’r dechrau. Dyma ddechrau fy llwybr iselder.

Dair blynedd yn ôl pan oni yn fy ail flwyddyn yn y brifysgol, dechreuais i deimlo’n rhwystredig a methu neud fy ngwaith coleg. Dywedais i wrth fy ffrind, a nath hi ddeud bod pawb yn teimlo’r un peth, a nad ydi’n rhywbeth i boeni amdano. Ond oni’n gwbod nad oedd pethau’n iawn.

Es i at gynghorydd a chael sesiwn drop in un awr gyda nhw. Dywedais i fy mhroblemau wrthyn nhw, ac ar ôl 55 munud, fe wnaeth hi ailadrodd fy mhroblemau, yn union fel oeddwn i wedi dweud wrthi, a dweud y dylwn i ddod yn ôl am fwy o sesiynau – ond byddai’n gorfod disgwyl misoedd am apwyntiad. Dim diolch, meddyliais, mi af dros hyn i gyd fy hun, ac mi eshi.

Dyna oedd diwedd y problemau am flwyddyn arall. Doeddwn i erioed wedi bod mor hapus yn fy mywyd. Fy ail flwyddyn yn y brifysgol ydi blwyddyn orau fy mywyd – ddim byd i boeni amdano, mynd allan bob nos, gneud camgymeriadau a ddim difaru ddim eiliad, ac mi oeddwn i’n dal i lwyddo yn fy ngradd. Cyn imi sylweddoli, roedd y drydedd flwyddyn rownd y gornel.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Hunanladdiad ymhlith myfyrwyr ar gynnydd : Golwg360

Os oes angen cymorth brys arnoch, cysylltwch â’r Samariaid neu’r gwasanaethau brys ar 999

Mae’r gyfradd hunanladdiad ymhlith myfyrwyr yn uwch nag yr oedd hi ddegawd yn ôl, yn ôl yr ystadegau diweddaraf.

Yn 2016/17, roedd yna 4.7 marwolaeth trwy hunanladdiad am bob 100,000 myfyriwr addysg uwch – cyfanswm o 95 marwolaeth.

Dywedodd Prif Weithredwr y Samariaid, Ruth Sutherland:

“Rydym yn pryderu am y cynnydd mewn hunanladdiadau ymhlith myfyrwyr dros y blynyddoedd diwethaf, a hoffwn ddeall pam bod hyn yn digwydd, a phwy sy’n wynebu’r risg mwyaf o fewn y boblogaeth. Credwn fod angen dybryd am ddata cyfredol a chynhwysfawr ar y mater. Hoffwn weld hyn yn cael ei drin yn flaenoriaeth.”

Darllen rhagor : Golwg 360


Os oes angen cymorth brys arnoch, cysylltwch â’r Samariaid neu’r gwasanaethau brys ar 999


Rhannu

Gorbryder a phrifysgol: cyngor Arddun Rhiannon

Dyma Arddun Rhiannon yn trin a thrafod materion iechyd meddwl a hefyd yn sôn am ei phrofiadau ym Mhrifysgol Bangor.

Roedd Arddun yn poeni wrth baratoi at ei hamser fel myfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor, sut y byddai’n ymdopi â’r gorbryder roedd hi wedi bod yn byw ag o ers rhai blynyddoedd, a sut byddai’n cadw rheolaeth arno. Fel myfyrwraig drydedd blwyddyn bellach, mae’n adrodd nad oedd y profiad yn un negyddol o gwbl, a dyma hi’n egluro pam:


Rhannu

Hunanladdiadau: Angen mwy o gefnogaeth i fyfyrwyr bregus : BBC Cymru Fyw

Mae angen gwneud mwy i gefnogi myfyrwyr bregus allai fod yn meddwl am hunanladdiad, yn ôl un o brif ymgynghorwyr Llywodraeth Cymru.

Dywedodd cadeirydd y grŵp sy’n cynghori Llywodraeth Cymru ar atal hunanladdiadau, Yr Athro Ann John:

“Mae mynd i brifysgol yn newid mawr. Mae’n rhaid i ni gefnogi pobl ifanc. Mae’n rhaid bod ‘na nifer o wasanaethau ar gael, ar lein, systemau cefnogi cyfoedion, dwi’n credu bod llawer y gallwn ni wneud.

Fe fydd hyn yn golygu buddsoddi ar yr un lefel a fu o ran buddsoddiad i broblemau corfforol. Mae angen buddsoddi adnoddau i broblemau iechyd meddwl pobl ifanc, achos os allwn ni ddelio gyda phethau pan mae pobl yn ifanc, fe allwn ni eu helpu oddi ar y llwybr yna.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

‘Diffyg cymorth iechyd meddwl’ i fyfyrwyr yn y Gymraeg

Dydy gwelliannau i wasanaethau iechyd meddwl myfyrwyr drwy’r Gymraeg ddim yn digwydd yn ddigon cyflym nac yn ddigon eang, yn ôl undebau.

Yn ystod wythnos iechyd meddwl, mae swyddogion o Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (UCMC), sy’n cynrychioli holl undebau myfyrwyr Cymru, wedi sgwennu at Lywodraeth Cymru’n mynegi pryderon am gyllido, diffyg staff cymwys a diffyg gwasanaethau digidol.

 

Yn y llythyr at yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething mae UCMC yn dweud eu bod yn “croesawu ymrwymiad y llywodraeth i gyflenwi gwasanaethau iechyd a gofal o ansawdd uchel, a bod y Gymraeg yn greiddiol i hynny”.

“Fodd bynnag, rydym yn pryderu nad yw cynnydd yn y maes hwn yn digwydd yn ddigon cyflym ac yn ddigon eang er mwyn diwallu anghenion y Gymru fodern sydd ohoni,” meddai’r mudiad.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod darparu gwasanaeth yn y Gymraeg yn “allweddol” i’w gwasanaethau iechyd meddwl.

Darllen rhagor: NUS connect a BBC Cymru Fyw


Rhannu

Dechrau yn y Brifysgol

dechrau-yn-y-brifysgolGall dechrau yn y brifysgol fod yn brofiad arbennig a chyffrous, ond gall hefyd ddod â’i heriau unigryw.

Mae’n naturiol i deimlo’n nerfus neu wedi eich llethu yn ystod yr wythnosau cyntaf yn y brifysgol, a gall gymryd dipyn o amser i ddod i arfer.

Y cyngor gorau yw: edrychwch ar ôl eich hun.

Yn ystod prysurdeb a newydd-deb bywyd prifysgol mae’n hawdd anghofio edrych ar ôl eich hun, yn gorfforol ac yn feddyliol.

Mae’r erthygl hon yn cynnwys cyngor ac adnoddau i’ch helpu wrth i chi ddechrau yn y brifysgol.

Parhau i ddarllen

Rhannu

pobl ifanc

Gall pobl ifanc brofi amrywiaeth o broblemau iechyd meddwl.

Wrth i chi dyfu a datblygu mae’n bosib eich bod yn wynebu heriau a phwysau aruthrol mewn nifer o agweddau o’ch bywydau.

Mae plentyndod a’r arddegau yn gyfnod lle ‘rydych chi’n newid ac yn datblygu yn gyflym.

Mae’n bosib eich bod chi hefyd yn gorfod ymdopi â nifer o sefyllfaoedd gwahanol a heriau newydd fel arholiadau, perthnasau a phwysau eraill sy’n dod gyda thyfu fyny.

 

Parhau i ddarllen

Rhannu

Iselder ar ôl graddio

unnamedRydym ni gyd yn gwybod y gall myfyrwyr ddioddef o broblemau iechyd meddwl yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol – ond beth am iselder ar ôl graddio?

‘Y brifysgol yw blynyddoedd gorau eich bywyd, mwynhewch tra’i fod yn para a gwnewch y mwyaf ohono – mae amser yn mynd rhy gyflym’ – enghreifftiau o’r llu o ystrydebau y dywedir wrth ddarpar fyfyrwyr a myfyrwyr presennol.

Mae’n wir: gall mynd i’r brifysgol fod yn un o’r profiadau gorau ym mywyd person ifanc, lle rydych chi’n astudio pwnc rydych chi’n ei garu am dair neu bedair blynedd ac yn manteisio ar y cyfleoedd a gynigir. Mae’n ymddangos yn hafaliad syml i’r rhan fwyaf o bobl: prifysgol + ffrindiau newydd + profiadau newydd = hapusrwydd.

Ond beth sy’n digwydd pan fo’r diwrnodau gwych ar ben? Beth sy’n digwydd nesaf?

Parhau i ddarllen

Rhannu