Sut y dylem ni drafod iechyd meddwl gyda’n plant?

Dyma gyngor gan Sarah Kendrick, pennaeth gwasanaethau’r elusen iechyd meddwl i blant Place2Be, i bobl sydd am gefnogi unrhyw blentyn all fod yn dioddef.

Defnyddiwch iaith sy’n addas i’w hoedran

Nid yw byth yn rhy gynnar nac yn rhy hwyr i ddechrau meddwl am iechyd meddwl eich plentyn – ond sicrhewch eich bod yn dewis eich iaith yn ofalus. O oedran ifanc, gall plant ddechrau deall teimladau a phryderon anodd. Gall cyfeirio at gymeriadau mewn llyfrau neu ar y teledu fod yn ffordd ddefnyddiol i’w hannog i feddwl am emosiynau gwahanol a sut i ymdopi â nhw.

Peidiwch â’u gorlwytho â gwybodaeth

Mae’n bwysig bod yn onest â’ch plant drwy ateb eu cwestiynau, ond byddwch yn ofalus i beidio â’u gorlwytho. Awgrymir ateb yn syml ac mewn ffordd sy’n mynd i’r afael â’u pryderon personol. Gofynnwch iddyn nhw beth yn union maent am wybod, fel eich bod yn canolbwyntio ar yr hyn maent yn gofyn.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Cynllun iselder ar gyfer pobl ifanc ar gael yn Gymraeg : BBC Cymru Fyw

Mae cynllun arbennig i roi cymorth i bobl ifanc sy’n dioddef o iselder ar gael am y tro cyntaf drwy’r iaith Gymraeg.

Cafodd ‘Curo’r Felan’ ei lwyfannu gyntaf yn Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst, ac mae’n cael ei redeg drwy’r elusen Action for Children ers mis Ebrill.

Mae’r elusen eisoes wedi bod yn cynnal cyrsiau Saesneg ar hyd a lled y DU dan y teitl ‘Blues Programme’.

Yn ôl Catrin Price, sy’n gweithio ar y cynllun, y nod yw rhoi cymorth i bobl ifanc i ddelio gyda sefyllfaoedd gwahanol:

“Be ydy o ydy rhaglen i bobl ifanc rhwng 14 ac 18 oed, rheiny sy’n dangos rhyw fath o iselder, dan straen efo arholiadau, dan straen efo pethau adref a bywyd yn gyffredinol. ‘Da ni’n mynd i mewn i’r ysgolion a ‘da ni’n rhoi’r rhaglen i bobl ifanc i helpu nhw ddygymod efo’r straen i helpu nhw i guro’r felan.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Pam fod cymorth yn dod i ben ar ben-blwydd arbennig? : BBC

Bob blwyddyn, mae miloedd o bobl ifanc sydd â chyflwr iechyd meddwl yn gweld y cymorth y maent yn ei dderbyn yn dod i ben sydyn pan fyddant yn cyrraedd pen-blwydd arbennig.

Ar draws Ewrop, bydd hyn rhywle rhwng 16 a 21 oed, sy’n nodi’r cyfnod y daw gofal gan wasanaethau plant i ben. Yn y DU, mae cymorth Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) fel arfer yn parhau hyd at 18 oed.

Mae angen cefnogaeth a thriniaeth barhaus ar lawer o’r bobl ifanc hyn, ond mae nifer ohonynt sy’n symud i ofal oedolion yn teimlo eu bod wedi eu gadael, eu hesgeuluso neu eu bod yn derbyn gofal gwael. Mae eraill yn methu â chael unrhyw gymorth o gwbl gan wasanaethau oedolion ac mae eu gofal yn dod i ben yn llwyr.

Nid yw rhai pobl ifanc yn gallu mynychu’r ysgol, gweld eu ffrindiau neu hyd yn oed adael eu hystafelloedd gwely.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Pobol ifanc yn troi at y we am gymorth iechyd meddwl : Golwg360

At y rhyngrwyd mae pobol ifanc yn fwyaf tebygol o droi os ydyn nhw am gael cymorth â phroblemau iechyd meddwl.

Dyna yw casgliad arolwg o 1,000 o bobol gan Censuswide, dan gomisiwn tootoot – cyfleuster ar lein i gynorthwyo pobol sy’n cael eu bwlio.

Mae’n debyg bod 65% o bobol 16 i 24 blwydd oed yn dewis troi at y we, yn hytrach na throi at eu teuluoedd a’u ffrindiau am gymorth.

Google yw’r ffynhonnell wybodaeth fwyaf poblogaidd, ond mae fforymau anhysbys, apiau ffôn, a chyfryngau cymdeithasol hefyd yn cael eu defnyddio.

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

Myfyrwyr Bryste’n cael cyfle i fynd ar ‘gwrs hapusrwydd’ : Golwg360

Prifysgol Bryste yw’r sefydliad addysg uwch cyntaf yng ngwledydd Prydain i lansio ‘cwrs hapusrwydd’ ar gyfer myfyrwyr, gyda’r nod o’u helpu i feithrin technegau ar gyfer byw bywyd mwy cyflawn.

Mae’n edrych ar yr hyn ydi hapusrwydd; sut i ymgyrraedd ato; ac yn dysgu arferion pendant i fyfyrwyr geisio eu rhoi ar waith yn eu bywydau bob dydd.

Yn ddiweddar, mae 94% o brifysgolion wedi gweld cynnydd sydyn yn nifer y bobol sy’n ceisio cael mynediad at wasanaethau cymorth.

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

Pobl ifanc rhwng 16 a 24 yw’r grŵp oed mwyaf unig

Pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed yw’r grŵp oed mwyaf unig, yn ôl canlyniadau arolwg diweddar.

Cynhaliodd rhaglen All in the Mind, BBC Radio 4, Arbrawf Unigrwydd (‘The Loneliness Experiment’), yr arolwg fwyaf sydd wedi ei chynnal hyd yma i mewn i bwnc unigrwydd. Cymerodd dros 55,000 o bobl 16 mlwydd oed a hŷn ran yn yr arolwg.

Roedd canlyniadau’r arolwg yn dangos fod pobl ifanc rhwng 16 a 24 yn profi unigrwydd yn amlach nag unrhyw grŵp arall. Roedd 40% o’r sawl a ymatebodd yn dweud eu bod wedi teimlo’n unig yn aml neu’n aml iawn, gydag ond 29% o bobl rhwng 65 a  74, a 27% o bobl dros 75, yn dweud yr un peth.

Darllen rhagor : Iechyd Meddwl Cymru a BBC (Saesneg)


Rhannu

Cynnydd mewn sesiynau cwnsela gan Childline

Cynhaliodd Childline 4,636 o sesiynau cwnsela am unigrwydd yn 2017/18 – cynnydd o 14% o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol.

Siaradodd pobl ifanc gyda Childline am y problemau y maent yn eu hwynebu o ran delio â theimladau o arwahanrwydd ac unigrwydd, a hynny yn sgil trafferthion iechyd meddwl, bwlio a’r defnydd o gyfryngau cymdeithasol.

Darllen rhagor : Iechyd Meddwl Cymru


Rhannu

‘Cyfeirio gormod o blant’ at wasanaethau iechyd meddwl : BBC Cymru Fyw

Mae gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc yng Nghymru “dan bwysau anferthol” am fod ysgolion yn cyfeirio gormod o bobl atynt, yn ôl elusen.

Dywedodd Hafal fod y rheiny oedd wir angen cymorth yn cael eu hatal oherwydd “pryder” gan athrawon oedd yn cyfeirio eraill oedd ddim wir ei angen.

Mae ffigyrau newydd yn dangos bod ysgolion wedi cyfeirio tua 1,800 o blant at Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) y llynedd.

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod ganddyn nhw gynllun peilot ble mae arbenigwyr yn rhoi cyngor a chefnogaeth i ysgolion.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Rhannu

Ymateb llywodraeth i adroddiad ‘ddim digon da’ : BBC Cymru Fyw

Mae ymateb Llywodraeth Cymru i alwadau i wneud iechyd meddwl ac emosiynol plant yn flaenoriaeth wedi cael ei wrthod gan grŵp o aelodau’r Cynulliad, ddywedodd nad oedd yn “ddigon da”.

Cafodd adroddiad gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ei gyflwyno yn gynharach eleni gan awgrymu newidiadau i’r ddarpariaeth iechyd meddwl ar gyfer pobl ifanc.

Yn ôl cadeirydd y pwyllgor, Lynne Neagle AC, doedd y dystiolaeth a’r awgrymiadau gafodd eu cyflwyno ddim wedi derbyn “y parch yr oeddent yn ei haeddu”.

Yn ôl cadeirydd y pwyllgor, nid oedd yr ymateb yn cyd-fynd â gofynion yr adroddiad am newid yn y dull gweithredu.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu