‘Cyfeirio gormod o blant’ at wasanaethau iechyd meddwl : BBC Cymru Fyw

Mae gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc yng Nghymru “dan bwysau anferthol” am fod ysgolion yn cyfeirio gormod o bobl atynt, yn ôl elusen.

Dywedodd Hafal fod y rheiny oedd wir angen cymorth yn cael eu hatal oherwydd “pryder” gan athrawon oedd yn cyfeirio eraill oedd ddim wir ei angen.

Mae ffigyrau newydd yn dangos bod ysgolion wedi cyfeirio tua 1,800 o blant at Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) y llynedd.

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod ganddyn nhw gynllun peilot ble mae arbenigwyr yn rhoi cyngor a chefnogaeth i ysgolion.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Rhannu

Ymateb llywodraeth i adroddiad ‘ddim digon da’ : BBC Cymru Fyw

Mae ymateb Llywodraeth Cymru i alwadau i wneud iechyd meddwl ac emosiynol plant yn flaenoriaeth wedi cael ei wrthod gan grŵp o aelodau’r Cynulliad, ddywedodd nad oedd yn “ddigon da”.

Cafodd adroddiad gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ei gyflwyno yn gynharach eleni gan awgrymu newidiadau i’r ddarpariaeth iechyd meddwl ar gyfer pobl ifanc.

Yn ôl cadeirydd y pwyllgor, Lynne Neagle AC, doedd y dystiolaeth a’r awgrymiadau gafodd eu cyflwyno ddim wedi derbyn “y parch yr oeddent yn ei haeddu”.

Yn ôl cadeirydd y pwyllgor, nid oedd yr ymateb yn cyd-fynd â gofynion yr adroddiad am newid yn y dull gweithredu.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Dros 300 o blant yn derbyn cymorth i ymdopi ag unigrwydd : Golwg360

Mae dros 300 o blant yng Nghymru wedi derbyn sesiynau cwnsela dros y ffôn er mwyn mynd i’r afael ag unigrwydd yn ystod y ddwy flynedd ddiwetha’, yn ôl ystadegau newydd.

Mae’r ffigurau wedi cael eu cyhoeddi gan yr eluesen i blant, NSPCC, sy’n nodi bod 313 o blant wedi defnyddio’r llinell gymorth, Childline, yn ystod y ddwy flynedd ddiwetha’, sef 159 yn 2016/2017 a 154 yn 2017/2018.

Yn ôl NSPCC, y rhesymau y tu ôl i unigrwydd nifer o’r plant oedd problemau iechyd meddwl, bwlio ac effaith y cyfryngau cymdeithasol.

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

Hunanladdiad ymhlith myfyrwyr ar gynnydd : Golwg360

Os oes angen cymorth brys arnoch, cysylltwch â’r Samariaid neu’r gwasanaethau brys ar 999

Mae’r gyfradd hunanladdiad ymhlith myfyrwyr yn uwch nag yr oedd hi ddegawd yn ôl, yn ôl yr ystadegau diweddaraf.

Yn 2016/17, roedd yna 4.7 marwolaeth trwy hunanladdiad am bob 100,000 myfyriwr addysg uwch – cyfanswm o 95 marwolaeth.

Dywedodd Prif Weithredwr y Samariaid, Ruth Sutherland:

“Rydym yn pryderu am y cynnydd mewn hunanladdiadau ymhlith myfyrwyr dros y blynyddoedd diwethaf, a hoffwn ddeall pam bod hyn yn digwydd, a phwy sy’n wynebu’r risg mwyaf o fewn y boblogaeth. Credwn fod angen dybryd am ddata cyfredol a chynhwysfawr ar y mater. Hoffwn weld hyn yn cael ei drin yn flaenoriaeth.”

Darllen rhagor : Golwg 360


Os oes angen cymorth brys arnoch, cysylltwch â’r Samariaid neu’r gwasanaethau brys ar 999


Rhannu

Bwyty’n ‘fan diogel’ i fachgen â phroblemau iechyd meddwl – BBC Cymru Fyw

Fe wnaeth bachgen â phroblemau iechyd meddwl dreulio chwe awr mewn bwyty McDonalds yng Nghaerfyrddin fel rhywle diogel i aros, yn ôl AC Ceidwadol.

Dywedodd Angela Burns yn ystod gwrandawiad o bwyllgor iechyd y Cynulliad nad oedd “unrhyw le arall” gan y bachgen i fynd.

Fe wnaeth ACau fynegi pryderon i gynrychiolwyr o’r byd iechyd ynglŷn â safon y ddarpariaeth iechyd meddwl ar gyfer plant.

Cyfaddefodd un swyddog fod y sefyllfa’n “fwy heriol” y tu allan i oriau gwaith arferol.

Darllen rhagor: BBC Cymru Fyw

Rhannu

Gorbryder a phrifysgol: cyngor Arddun Rhiannon

Dyma Arddun Rhiannon yn trin a thrafod materion iechyd meddwl a hefyd yn sôn am ei phrofiadau ym Mhrifysgol Bangor.

Roedd Arddun yn poeni wrth baratoi at ei hamser fel myfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor, sut y byddai’n ymdopi â’r gorbryder roedd hi wedi bod yn byw ag o ers rhai blynyddoedd, a sut byddai’n cadw rheolaeth arno. Fel myfyrwraig drydedd blwyddyn bellach, mae’n adrodd nad oedd y profiad yn un negyddol o gwbl, a dyma hi’n egluro pam:


Rhannu

Hunanladdiadau: Angen mwy o gefnogaeth i fyfyrwyr bregus : BBC Cymru Fyw

Mae angen gwneud mwy i gefnogi myfyrwyr bregus allai fod yn meddwl am hunanladdiad, yn ôl un o brif ymgynghorwyr Llywodraeth Cymru.

Dywedodd cadeirydd y grŵp sy’n cynghori Llywodraeth Cymru ar atal hunanladdiadau, Yr Athro Ann John:

“Mae mynd i brifysgol yn newid mawr. Mae’n rhaid i ni gefnogi pobl ifanc. Mae’n rhaid bod ‘na nifer o wasanaethau ar gael, ar lein, systemau cefnogi cyfoedion, dwi’n credu bod llawer y gallwn ni wneud.

Fe fydd hyn yn golygu buddsoddi ar yr un lefel a fu o ran buddsoddiad i broblemau corfforol. Mae angen buddsoddi adnoddau i broblemau iechyd meddwl pobl ifanc, achos os allwn ni ddelio gyda phethau pan mae pobl yn ifanc, fe allwn ni eu helpu oddi ar y llwybr yna.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Neges Heddwch ac Ewyllys Da Pobl Ifanc Cymru 2018

Ers 1922, mae neges Heddwch ac Ewyllys Da ieuenctid Cymru wedi bod yn cael ei lunio’n flynyddol gyda’r bwriad o’i anfon at blant y byd. Y Parchedig Gwilym Davies a fu’n gyfrifol am y weledigaeth, a theimlodd mai da o beth fyddai i blant y byd gyfarch ei gilydd ar un diwrnod arbennig bob blwyddyn, gan gymryd brawdgarwch dynol, heddwch ac ewyllys da fel testun i’r neges.

Bydd y neges yn newid bron yn flynyddol er mwyn adlewyrchu barn a theimladau pobl ifanc am yr hyn sy’n digwydd yng Nghymru ac/neu yn rhyngwladol.  Pobl ifanc sy’n llunio’r neges ac mae’n neges sy’n annog gweithredu, ymuno ac ymateb.

Eleni, mae pobl ifanc Morgannwg Ganol wedi llunio neges i’w rhannu ar 18 Mai 2018, ac mae’n amlwg bod iechyd meddwl yn bwysig iddyn nhw.  Fe ymunwn â nhw, a gydag Urdd Gobaith Cymru i rannu’r neges isod gan eich gwahodd chi i wneud yr un fath: Parhau i ddarllen

Rhannu

Flog Meddygol: Iechyd Meddwl – Y Gymdeithas Feddygol

Fideo Cwm Rhymni yng nghystadleuaeth flog meddygol y Gymdeithas Feddygol, sy’n ymwneud ag iechyd meddwl.

[Fideo gwreiddiol : YouTube / Y Gymdeithas Feddygol]


Rhannu