OCD – Sut alla’i helpu?

25519999_10155868438595011_503808446_nOs oes rhywun sy’n agos i chi wedi cael diagnosis o Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD), gall fod yn anodd gwybod sut i’w cefnogi. Efallai y byddwch chi’n ei chael hi’n anodd deall eu profiadau, neu mae’n bosib y teimlwch fod eu hobsesiynau a’u hysfeydd gorfodol yn ymyrryd ar fywyd bob-dydd. Ond gall eich cefnogaeth a’ch dealltwriaeth chi wneud gwahaniaeth enfawr, ac mae ’na bethau y gallwch chi eu gwneud i helpu.

Byddwch yn agored am OCD

Fe all y bydd eich anwylyn yn ei chael hi’n anodd siarad am eu hobsesiynau a’u hysfeydd gorfodol. Efallai y byddan nhw wedi’u cadw’n gyfrinach ers amser maith, ac y byddan nhw’n gofidio’n fawr am eich ymateb.

Gall cydnabod hyn a’u hannog i siarad am eu profiad mewn ffordd sy’n teimlo’n gysurus iddyn nhw helpu.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Trichotillomania

TrichotillomaniaCyflwr lle mae person yn teimlo’r angen i dynnu eu gwallt yw trichotillomania. Efallai byddant yn tynnu’r gwallt ar eu pen neu mewn llefydd eraill, megis eu haeliau neu blew eu hamrannau.

Anhwylder cymhelliad-rheolaeth yw trichotillomania, cyflwr seicolegol lle nad yw’r person yn gallu atal eu hunain rhag gwneud rhywbeth penodol. Byddant yn profi awydd cryf i dynnu eu gwallt a thensiwn cynyddol tan eu bod yn gwneud hynny. Ar ôl tynnu’r gwallt, byddant yn profi ymdeimlad o ryddhad. Mae tynnu gwallt o’r pen yn gadael rhannau moel.

Gall trichotillomania achosi teimladau negyddol, megis euogrwydd. Gall y person hefyd deimlo cywilydd am dynnu eu gwallt, ac efallai byddant yn ceisio ei wadu neu ei guddio. Ambell waith gall trichotillomania wneud i’r person deimlo’n salw a gall hyn arwain at hunan-barch isel.


Beth sy’n achosi trichotillomania?

Nid yw’r hyn sy’n achosi trichotillomania yn wyddys, ond mae nifer o theorïau’n bodoli. Mae rhai arbenigwyr yn credu bod tynnu gwallt yn fath o ddibyniaeth. Po fwyaf rydych yn tynnu’ch gwallt, po fwyaf y byddwch am barhau i’w wneud. Gall trichotillomania fod yn adlewyrchiad o broblem iechyd meddwl. Mae theorïau seicolegol ac ymddygiadol yn awgrymu y gall tynnu gwallt fod yn ffordd o ryddhau straen neu bryder. Gan fod trichotillomania’n ymwneud ag ymddygiad cymhellol, mae rhai arbenigwyr yn credu ei fod yn berthyn i Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD). Mewn rhai achosion, gall trichotillomania fod yn ffordd o hunan-niweidio, lle mae’r person yn anafu eu hunain yn fwriadol fel ffordd o gael rhyddhad dros dro rhag anawsterau emosiynol.


Gwneud diagnosis o trichotillomania

Ewch i’ch meddyg teulu os ydych chi’n tynnu eich gwallt, neu os ydych yn sylwi bod eich plentyn yn gwneud hynny.
Efallai bydd eich meddyg teulu’n defnyddio rhai o’r meini prawf isod i wneud diagnosis:

 • Rydych yn tynnu’ch gwallt dro ar ôl tro
 • Rydych yn teimlo tensiwn cynyddol cyn ichi dynnu’ch gwallt
 • Rydych yn teimlo rhyddhad neu bleser pan rydych wedi tynnu’ch gwallt
 • Nid oes unrhyw gyflwr meddygol sy’n gwneud i chi dynnu’ch gwallt, megis cyflwr ar y croen
 • Mae tynnu’ch gwallt yn achosi anawsterau i chi neu’n effeithio ar eich bywyd dyddiol – er enghraifft, eich perthnasau neu’r gwaith.

Efallai bydd person yn derbyn diagnosis o trichotillomania hyd yn oed oes nad ydynt yn bodloni’r holl meini prawf uchod.

Gwybodaeth o nhs.uk


Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.

Rhannu

Dermatillomania

DermotillomaniaMae dermatillomania yn gyflwr sy’n cymell person i bigo a chrafu ei groen nes iddo greu briwiau gweladwy. Mae’n anhwylder rheoli cymhelliad (impulse-control disorder); cyflwr seicolegol lle nad yw person yn gallu atal ei hun rhag cyflawni’r weithred.

Bydd person â dermatillomania yn pigo, crafu neu wasgu croen sydd fel arall yn iach. Bydd yn gwneud hyn yn aml ac i’r eithaf. Fel arfer, mae pobl sy’n dioddef â’r cyflwr yn pigo’r croen ar eu wynebau a’u gwefusau, ond fe all fod yn unrhyw ran o’r corff, megis y dwylo, croen y pen a’r breichiau. Caiff y cyflwr hwn ei ystyried yn ffurf ar Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD).


Emosiynau

Bydd person â’r cyflwr hwn yn profi emosiynau cryf fel rhan o’i orfodaeth. Mae’n arferol iawn i deimlo ysfa gref i bigo’r croen, a theimladau o densiwn cynyddol hyd nes cyflawnir y weithred. Ar ôl pigo’r croen, daw teimlad o ryddhad. Gall dermatillomania hefyd achosi teimladau negyddol megis euogrwydd, cywilydd ac embaras. Yn aml bydd pobl sy’n dioddef yn ceisio gwadu’r broblem neu’n ceisio cuddio’r croen â cholur.


Beth sy’n achosi dermatillomania?

Nid ydym yn sicr beth yn union sy’n achosi dermatillomania ond mae sawl theori. Mae rhai arbenigwyr o’r farn bod y cyflwr yn fath o ddibyniaeth. Po fwyaf y mae’r person yn pigo ei groen, y mwyaf y mae’r awydd i barhau yn cynyddu. Gall dermatillomania fod yn adlewyrchiad o broblem iechyd meddwl. Yn ôl theoriau seicolegol ac ymddygiadol, gall pigo’r croen fod yn ffordd o liniaru straen neu gorbryder. Mewn rhai achosion, gall dermatillomania hefyd fod yn ffurf ar hunan-niweidio, pan fydd person yn brifo ei hun yn fwriadol er mwyn teimlo rhyddhad dros dro rhag eu gofid emosiynol.

Cyflwr tebyg arall yw trichotillomania – pan fydd person yn teimlo’r angen i dynnu ei wallt o’r gwraidd. Nid yw’n anghyffredin i berson ddioddef ag OCD ac i bigo ei groen yn ogystal â thynnu ei wallt yn orfodol.


Beth ddylwn i ei wneud?

Ewch i weld eich meddyg teulu os ydych yn pigo eich croen drwy orfodaeth neu’n sylwi bod eich plentyn yn gwneud hynny. Bydd eich meddyg teulu yn gallu eich cyfeirio at seicolegydd neu seiciatrydd ar gyfer ryw fath o therapi siarad.
Os oes niwed difrifol i’r croen, efallai y bydd angen i chi gael eich cyfeirio at ddermatolegydd (arbenigwr ar y croen) yn gyntaf.


Cyngor ar sut i roi’r gorau iddi

 • Cadwch eich dwylo’n brysur drwy gyflawni tasg arall nes i’r awydd i bigo basio, neu gwisgwch fenig.
 • Pan fyddwch yn teimlo’r awydd i bigo, gofalwch am eich croen yn lle – er enghraifft, rhowch leithydd ar eich croen.
 • Anelwch at beidio ag ildio i’r awydd yn hirach ac yn hirach bob tro os nad oes modd i chi ei wrthsefyll yn gyfan gwbl.
 • Cadwch y croen yn lân er mwyn atal heintiau.
 • Cadwch yn brysur.
 • Gwaredwch ag unrhyw blicwyr blew (eich ‘tweezers’), pinnau ac offer arall y byddech yn debygol o’u defnyddio.
 • Ceisiwch wasgu pêl feddal neu damaid o blu tack yn hytrach.

Gwybodaeth o nhs.uk


Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.

Rhannu

Ian Puleston-Davies yn siarad am ei anhwylder gorfodaeth obsesiynol

ianpuleston-daviespierMae obsesiwn am staen ar ddarn o bapur neu ofn y bydd yn niweidio ei hun drwy eistedd i lawr yn rhan o fywyd bob dydd i’r cyn-actor ar Coronation Street, Ian Puleston-Davies, sydd â Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol. Dyma ei stori.

Weithiau mae mwy nag un ateb i gwestiwn syml. I mi, y cwestiwn yw “Felly pryd wnaethoch chi ddarganfod fod gennych OCD?”

Yr ateb amlwg yw i mi gael diagnosis pan oeddwn yn 35 oed pan es i gael rhywfaint o help gyda chyflwr a oedd wedi fy analluogi cymaint i’r pwynt yr oeddwn yn ei chael yn anodd codi allan o’r gwely yn y bore, rhag ofn i mi dorri fy ngwddf.

Ond yr ateb go iawn yw, ‘roeddwn yn gwybod fy mod yn wahanol mor gynnar â saith mlwydd oed. Ac mae un cof penodol sydd wedi ei stampio yn fy meddwl.

Cefais fy magu yn y gogledd yn nhref y Fflint ac mae gennyf atgofion hapus fel bachgen ysgol yn Ysgol Gwynedd. Ond dyma pryd hefyd lle dechreuais i ddangos arwyddion o OCD.

Darllen rhagor : BBC Wales

Rhannu

Elusen ‘Triumph Over Phobia’ yn lansio grŵp yng Nghaerdydd

top

Mae elusen yn gobeithio helpu dioddefwyr ffobiâu yn ne Cymru drwy lansio eu grŵp hunangymorth cyntaf o’i fath yn yr ardal.

Mae ‘Triumph Over Phobia’ yn cefnogi dioddefwyr ffobiâu, anhwylder gorfodaeth obsesiynol (OCD), a materion eraill yn gysylltiedig â gorbryder.

Dywedodd yr elusen, a sefydlwyd yng Nghaerfaddon, bod 10% o bobl yn ne Cymru yn dioddef o ffobiâu, ac mae gan 3% anhwylder gorfodaeth obsesiynol.

Mae’r elusen nawr eisiau lansio grŵp yng Nghaerdydd, ar ôl iddynt dderbyn grant gwerth £5,000 oddi wrth gronfa ‘Waterloo Foundation.

Darllen rhagor: BBC

Rhannu