Effaith nosweithiau hir y gaeaf ar iechyd meddwl : BBC Cymru Fyw

Wrth i’r diwrnod ddechrau ymestyn yn araf bach, mae nifer o bobl yn ei chael hi’n anoddach na’r gweddill i ymdopi gyda nosweithiau hirion.

Mae’r diffyg golau’n effeithio’n aruthrol ar unigolion â’r cyflwr Anhwylder Affeithiol Tymhorol (SAD).

Esboniodd Sara Moseley, Cyfarwyddwr Mind Cymru:

“Mae’r rhan fwyaf ohonom yn gweld newid tywydd a hinsawdd yn cael effaith ar ein hiechyd meddwl ni, ond mae SAD yn rhywbeth mwy dwys ac yn peri i bobl fynd yn wirioneddol isel eu hysbryd ac i gorbryderu.

Mae golau’n benodol yn rhywbeth sy’n gallu effeithio ar y newid hwnnw. Mae golau yn rheoleiddio pryd rydym yn cysgu a deffro ac mae’r newid yn hyd y dydd yn ystod y gaeaf yn amharu ar hynny hefyd.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Bwrdd Iechyd yn rhoi cyngor ar sut i ofalu am eich iechyd meddwl y Nadolig hwn : Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn galw ar bobl ar draws Gogledd Cymru i gymryd camau syml i ofalu am eu hiechyd meddwl dros gyfnod y Nadolig. 

Dywedodd Teresa Owen, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus yn BIPBC:

“Gall fod yn anodd cyfaddef nad ydych yn teimlo’n dda yn ystod cyfnod o’r flwyddyn sydd i fod mor hapus, ond y cam cyntaf i wella pethau yw drwy rannu sut ydych yn teimlo gyda’ch teulu, ffrindiau neu rywun rydych yn ymddiried ynddo.”

Mae BIPBC hefyd yn annog pobl sy’n cael anhawster i ymdopi â’r pwysau sy’n gysylltiedig â’r Nadolig i gysylltu â Llinell Gymorth Iechyd Meddwl ar gyfer Cymru C.A.L.L, sydd ar gael 24/7 dros gyfnod y Nadolig a thrwy gydol y flwyddyn. Mae’r gwasanaeth yn rhoi cefnogaeth emosiynol gyfrinachol ac yn cyfeirio at wasanaethau iechyd meddwl lleol.

Gallwch gysylltu â C.A.L.L drwy ffoni0 0800 132 737, anfon neges testun ‘Help’ i 81066, neu drwy fynd i’w gwefan.

Darllen rhagor : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr


Rhannu

Y Samariaid yn disgwyl cannoedd ar filoedd o alwadau am gymorth dros gyfnod y Nadolig : The Guardian

Mae’r Samariaid yn disgwyl derbyn cannoedd ar filoedd o alwadau ffôn dros gyfnod y Nadolig, gyda ffigyrau’n datgelu bod un o bob tri pherson a gysylltodd â’r elusen ar Ddydd Nadolig llynedd yn chwilio am gymorth gydag unigrwydd.

Derbyniodd llinell gymorth yr elusen, sy’n cynnig cymorth cyfrinachol i filiynau o bobl, 11,000 o alwadau am gymorth ar Ddydd Nadolig, a chyfanswm o tua 400,000 yn ystod mis Rhagfyr, y llynedd. Mae’r Samariaid yn rhagweld y byddant yn derbyn hyd yn oed mwy o alwadau yn ystod mis Rhagfyr eleni, ac mae’r elusen yn tynnu sylw at broblem unigrwydd ac unigedd ymhlith pobl ifanc a phobl hŷn.

Yn ogystal ag unigrwydd, y prif faterion eraill a nodwyd gan alwyr i’r Samariaid ar 25 Rhagfyr oedd problemau gyda pherthnasau, trais, profedigaeth, camddefnyddio cyffuriau ac alcohol, a phroblemau iechyd corfforol ac iechyd meddwl.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Disgwyl 10,000 o alwadau ar Ddydd Nadolig : Golwg360

Mae’r Samariaid yn disgwyl hyd at 10,000 o alwadau gan bobol yng ngwledydd Prydain sy’n teimlo’n unig ar Ddydd Nadolig.

Mae disgwyl i staff dreulio cyfanswm o 123,000 o oriau rhyngddyn nhw yn sgwrsio â phobol fydd ar eu pennau eu hunain dros yr Ŵyl.

Dywedodd llefarydd fod tlodi, unigrwydd, diffyg bwyd a salwch meddwl ymhlith prif bryderon pobol sy’n cysylltu â nhw.

“Mae rhyw fath o bwysau ar bobol i deimlo’n hapus neu’n dda neu ymddwyn mewn rhyw ffordd arbennig oherwydd ei bod yn Nadolig.”

Mae hynny, meddai, yn gallu arwain at “embaras neu anallu”.

Y llynedd, atebodd y Samariaid 230,000 o alwadau rhwng Rhagfyr 18 a Ionawr 1.

Llinell Gymraeg y Samariaid: 0808 164 0123 (7pm – 11pm, 7 diwrnod yr wythnos) (llinell Saesneg – 116 123 (24/7)


Rhannu

Ymdopi dros gyfnod y Nadolig

nadolig-meddwl1Gall y Nadolig fod yn gyfnod hapus a llawn llawenydd; cyfle i weld teulu a ffrindiau, rhannu anrhegion a chael hwyl. Ond, gall hefyd fod yn gyfnod heriol o’r flwyddyn, yn enwedig i rai sydd â phroblemau iechyd meddwl.

Yn ôl Mind, mae pwysau ariannol, ymrwymiadau teuluol, unigrwydd, prysurdeb a’r pwysau i fod yn hapus yn gwneud i filoedd o bobl yng Nghymru deimlo eu bod yn methu ymdopi dros gyfnod y Nadolig.

Gall y Nadolig hefyd fod yn gyfnod poenus i rai sy’n galaru – p’un ai eleni yw eich blwyddyn gyntaf heb rywun annwyl, neu os ydych chi wedi colli rhywun ers blynyddoedd.

Meddyliwch beth ydych chi eisiau ei wneud dros gyfnod y Nadolig; peidiwch â theimlo bod rhaid i chi wneud unrhyw beth oherwydd mai dyna sy’n ddisgwyliedig.

Cofiwch gymryd pethau un munud, awr neu ddiwrnod ar y tro. Mae’n bosib y bydd pethau’n haws fis Ionawr.

Dyma rai awgrymiadau allai fod yn ddefnyddiol dros gyfnod yr ŵyl:

Parhau i ddarllen

Rhannu

Miloedd o bobl yng Nghymru yn cael trafferth ymdopi dros gyfnod y Nadolig

nadolig-meddwl1Mae ymchwil newydd gan yr elusen iechyd meddwl Mind Cymru wedi datgelu fod pwysau ariannol, ymrwymiadau teuluol ac unigrwydd yn gwneud i filoedd o bobl yng Nghymru deimlo eu bod yn “methu ymdopi” dros gyfnod y Nadolig.

Canfu eu harolwg fod un o bob saith o bobl yng Nghymru yn teimlo na allant ymdopi dros y Nadolig (15%), tra bod mwy nag un o bob chwech o bobl yn teimlo’n fwy unig adeg y Nadolig nag ar unrhyw adeg arall o’r flwyddyn (17%).

Mae’n ymddangos fod disgwyliadau rhy uchel yn rhan o’r broblem, gyda bron i draean o bobl (30%) yn teimlo pwysau i sicrhau’r “Nadolig perffaith”.

Er bod tymor y Nadolig yn her i lawer o bobl, mae’r elusen yn dweud bod cyfnod y Nadolig yn llawer mwy anodd i bobl sydd eisoes yn byw gyda phroblemau iechyd meddwl.

Parhau i ddarllen

Rhannu