Disgwyl 10,000 o alwadau ar Ddydd Nadolig : Golwg360

Mae’r Samariaid yn disgwyl hyd at 10,000 o alwadau gan bobol yng ngwledydd Prydain sy’n teimlo’n unig ar Ddydd Nadolig.

Mae disgwyl i staff dreulio cyfanswm o 123,000 o oriau rhyngddyn nhw yn sgwrsio â phobol fydd ar eu pennau eu hunain dros yr Ŵyl.

Dywedodd llefarydd fod tlodi, unigrwydd, diffyg bwyd a salwch meddwl ymhlith prif bryderon pobol sy’n cysylltu â nhw.

“Mae rhyw fath o bwysau ar bobol i deimlo’n hapus neu’n dda neu ymddwyn mewn rhyw ffordd arbennig oherwydd ei bod yn Nadolig.”

Mae hynny, meddai, yn gallu arwain at “embaras neu anallu”.

Y llynedd, atebodd y Samariaid 230,000 o alwadau rhwng Rhagfyr 18 a Ionawr 1.

Llinell Gymraeg y Samariaid: 0808 164 0123 (7pm – 11pm, 7 diwrnod yr wythnos) (llinell Saesneg – 116 123 (24/7)


Rhannu

Ymdopi dros gyfnod y Nadolig

nadolig-meddwl1Gall y Nadolig fod yn gyfnod hapus a llawn llawenydd; cyfle i weld teulu a ffrindiau, rhannu anrhegion a chael hwyl. Ond, gall hefyd fod yn gyfnod heriol o’r flwyddyn, yn enwedig i rai sydd â phroblemau iechyd meddwl.

Llynedd, cyhoeddodd Mind Cymru waith ymchwil a ddangosodd fod pwysau ariannol, ymrwymiadau teuluol, unigrwydd, prysurdeb a’r pwysau i fod yn hapus yn gwneud i filoedd o bobl yng Nghymru deimlo eu bod yn methu ymdopi dros gyfnod y Nadolig.

Gall y Nadolig hefyd fod yn gyfnod poenus i rai sy’n galaru – p’un ai eleni yw eich blwyddyn gyntaf heb rywun annwyl, neu os ydych chi wedi colli rhywun ers blynyddoedd.

Meddyliwch beth ydych chi eisiau ei wneud dros gyfnod y Nadolig; peidiwch â theimlo bod rhaid i chi wneud unrhyw beth oherwydd mai dyna sy’n ddisgwyliedig.

Cofiwch gymryd pethau un munud, awr neu ddiwrnod ar y tro. Mae’n bosib y bydd pethau’n haws fis Ionawr.

Dyma rai awgrymiadau allai fod yn ddefnyddiol dros gyfnod yr ŵyl:

Parhau i ddarllen

Rhannu

Miloedd o bobl yng Nghymru yn cael trafferth ymdopi dros gyfnod y Nadolig

nadolig-meddwl1Mae ymchwil newydd gan yr elusen iechyd meddwl Mind Cymru wedi datgelu fod pwysau ariannol, ymrwymiadau teuluol ac unigrwydd yn gwneud i filoedd o bobl yng Nghymru deimlo eu bod yn “methu ymdopi” dros gyfnod y Nadolig.

Canfu eu harolwg fod un o bob saith o bobl yng Nghymru yn teimlo na allant ymdopi dros y Nadolig (15%), tra bod mwy nag un o bob chwech o bobl yn teimlo’n fwy unig adeg y Nadolig nag ar unrhyw adeg arall o’r flwyddyn (17%).

Mae’n ymddangos fod disgwyliadau rhy uchel yn rhan o’r broblem, gyda bron i draean o bobl (30%) yn teimlo pwysau i sicrhau’r “Nadolig perffaith”.

Er bod tymor y Nadolig yn her i lawer o bobl, mae’r elusen yn dweud bod cyfnod y Nadolig yn llawer mwy anodd i bobl sydd eisoes yn byw gyda phroblemau iechyd meddwl.

Parhau i ddarllen

Rhannu