Tabledi’n ‘ateb tymor byr’ yn niffyg gofal iechyd meddwl : BBC Cymru Fyw

Mae tabledi gwrth-iselder ymhlith y cyffuriau sy’n cael eu rhoi ar bresgripsiwn gan rai meddygon teulu fel “ateb tymor byr” oherwydd oedi cyn bod cleifion yn cael triniaethau iechyd meddwl, yn ôl meddyg teulu blaenllaw.

Dywedodd Dr Peter Saul, cyd-gadeirydd Coleg Brenhinol y Meddygon yng Nghymru:

“Mae gwasanaethau cynghori ar iechyd meddwl cymunedol dan straen. Fe alla’i gyfeirio cleifion am therapïau trafod ond mae’n wythnosau, yn aml, cyn iddyn nhw gael eu hasesu. Y broblem, rwy’n meddwl, yw byddai modd osgoi rhai presgripsiynau pe bydde’n haws cael therapïau trafod.

Mewn byd delfrydol, gallen ni roi cynnig ar fwy o sesiynau cynghori neu feddyginiaeth neu efallai y ddau beth, ac fe allwn i drio cael cynghorwr i’w gweld ddydd Llun nesaf. Ond gan amlaf, mae’n [cymryd] dair neu bedair wythnos.”

Parhau i ddarllen

Rhannu

Ymweld â’r feddygfa – David Williams

Ymwadiad: Mae pob meddyginiaeth yn effeithio ar bawb yn wahanol. Siaradwch â’ch meddyg teulu neu weithiwr iechyd proffesiynol cyn cychwyn neu roi’r gorau i gymryd meddyginiaeth.


Image result for medical practiceYn ddiweddar, cafwyd nifer o drafodaethau ar Radio Cymru’n ymwneud â iechyd meddwl er mwyn nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl. Un o’r pynciau a fu dan sylw oedd profiadau pobl wrth ymweld â meddygfeydd am faterion iechyd meddwl.

Dyma gyfraniad David Williams i’r rhaglen:

Mae ‘na gymaint o iselder a gofid a phryder ar led ar hyn o bryd mae person yn ofnus neu’n araf deg i fynd at feddyg teulu i sôn am ei gyflwr.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Ar goll

Dwi’m cweit yn siwr be sy’n mynd ymlaen ar hyn o bryd.

Dwi’n temlo’n blanc ac yn ddi-deimlad. Dwi’n teimlo dim byd. Dwi ddim isio gwneud dim a dwi ddim isio gweld neb. Ond mae’n deimlad gwahanol i be dwi wedi bod yn ei deimlo. Dio ddim y teimlad o fod yn styc mewn twll tywyll a methu dianc allan. Dio ddim mod i’n crio ar y llawr am oriau a methu stopio. Dio ddim mod i’n gorfforol methu mynd allan i’r siop. Does gen i jysd ddim yr egni na’r nerth i ‘neud yr un o’r pethau hynny. Ac i fod yn onest, dwi ddim isio eu gwneud nhw chwaith. Dwi digon bodlon i fod yn y tŷ trwy’r dydd yn gwneud dim.

Dydi o ddim yn deimlad eithafol lle dwi’n teimlo na fedra’i gario mlaen ddim mwy – dwi wedi cael hynny a dio ddim yn le braf i fod ynddo. Mae’r teimlad yma’n wahanol. Dwi’n gwybod hefyd ei fod yn fwy o deimlad na dim ond “sgenai ddim awydd” – mae pawb yn cael rheiny o dro i dro. Mae’n fwy na hynny. Pan mae dyddiau o’r fath yn taro rhywun mae pobl fel arfer yn medru ei luchio i’r ochr a mynd ymlaen efo’u bywyd dydd i ddydd. Dwi methu gwneud hynny. Dwi’n teimlo’n drwm.

Mae’r ochr yma o’r iselder yn newydd i mi a dwi ddim yn gwybod sut i ddelio ag o. Parhau i ddarllen

Rhannu

Profiad o Feddyginiaeth – Manon Elin

Ymwadiad: Mae pob meddyginiaeth yn effeithio ar bawb yn wahanol. Siaradwch â’ch meddyg teulu neu weithiwr iechyd proffesiynol cyn cychwyn neu roi’r gorau i gymryd meddyginiaeth.


Pan fydd stori am feddyginiaethau i drin salwch neu gyflwr iechyd meddwl yn y wasg, yn amlach na pheidio, mae’r disgwrs yn un negyddol, yn gorliwio eu peryglon, yn beio’r claf am gymryd meddyginiaeth, a’u bod yn cael eu cynnig yn rhy hawdd gan feddygon. Anaml iawn mae sôn am yr effeithiau positif y gallan nhw eu cael.

Pan roeddwn i’n chwilio am wybodaeth am feddyginiaethau, roeddwn i’n gweld llwyth o straeon am beryglon tabledi a’r sgil-effeithiau brawychus. Prin iawn yw’r wybodaeth am eu heffeithiau cadarnhaol.

Pwrpas y blog yma, felly, yw rhannu ‘mhrofiad i o gymryd meddyginiaethau ar gyfer cyflwr iechyd meddwl. Dyma’r fath o beth fydden i wedi hoffi darllen am feddyginiaeth wrth benderfynu dechrau cymryd tabledi neu beidio. Roeddwn i eisiau darllen profiad onest, nad oedd yn feirniadol, oedd yn dangos nad yw meddyginiaeth o reidrwydd mor frawychus ag yw’r straeon amdanynt.

Mae’n bwysig nodi fod pob meddyginiaeth yn effeithio ar bawb yn wahanol, felly cofnod o ‘mhrofiad i yn unig yw hwn.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Meddyginiaeth

Mae’r erthygl hon yn cynnwys gwybodaeth am:

  • Y mathau gwahanol o feddyginiaeth
  • Pam cymryd meddyginiaeth
  • Pa mor hir i gymryd meddyginiaeth
  • Beth y dylech ei wybod cyn cymryd meddyginiaeth
  • Sgil-effeithiau
  • Dod oddi ar feddyginiaeth

Mathau gwahanol o feddyginiaeth seiciatrig

Cyffuriau gwrth-iselder

Mae’r rhain gan amlaf yn cael eu rhagnodi ar gyfer pobl sy’n profi iselder, er efallai byddwch hefyd yn cael cynnig cyffur gwrth-iselder os ydych yn dioddef o orbryderanhwylder gorfodaeth obsesiynol (OCD), anhwylderau bwyta, neu iselder fel rhan o broblem iechyd meddwl arall.

Rhagor o wybodaeth am gyffuriau gwrth-iselder (Saesneg)


Tawelyddion ysgafn a thabledi cysgu

Gall y rhain eich helpu i gysgu os ydych yn profi problemau cysgu difrifol, neu’n eich tawelu os cewch gorbryder difrifol (a elwir weithiau yn feddyginiaeth lleihau gorbryder).

Rhagor o wybodaeth am dabledi cysgu (Saesneg)


Meddyginiaeth gwrth-seicotig

Caiff y rhain eu rhagnodi i leihau symptomau trallodus seicosis, sgitsoffrenia, anhwylder sgitsoaffeithiol ac weithiau gorbryder difrifol. Weithiau hefyd cânt eu rhagnodi ar gyfer pobl sy’n dioddef o anhwylder deubegwn er mwyn helpu i reoli hypomania a mania.

Rhagor o wybodaeth am feddyginiaeth gwrth-seicotig (Saesneg)

Parhau i ddarllen

Rhannu

Cyffuriau gwrth-iselder – galw am fwy o gefnogaeth : BBC Cymru Fyw

James Moore

Mae diffyg cefnogaeth a thriniaeth i bobl sy’n ddibynnol ar gyffuriau gwrth-iselder, yn ôl ymgyrchwyr yng Nghymru.

Dywedodd James Moore, 46 o Sir Fynwy, ei fod yn mynd yn sâl os nad yw’n eu cymryd bellach. Mae ef wedi dioddef gyda diffyg cwsg, panig a gor-bryder ar y tri achlysur mae wedi ceisio rhoi’r gorau i’w cymryd.

Dechreuodd eu cymryd yn 2012 i ddelio â phanig, ond dyw ddim wedi gallu stopio. Ychwanegodd, pe bai wedi cael ei rybuddio am beryglon mynd yn ddibynnol ar gyffuriau gwrth-iselder, na fyddai wedi eu cymryd o gwbl.

Ond mae meddygon eraill yn dweud bod y da mae cyffuriau gwrth-iselder yn gallu ei wneud yn fwy na’r peryglon. Dywedodd Dr Adarsh Shetty o Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru ei fod yn gweld “pobl sydd wedi cael budd anferth ohonyn nhw. Mae’n bwysig i bwysleisio nad yw’r cyffuriau’n rhai sy’n gwneud llawer o bobl yn gaeth.”Ymwadiad: Mae pob meddyginiaeth yn effeithio ar bawb yn wahanol. Siaradwch â’ch meddyg teulu neu weithiwr iechyd proffesiynol cyn cychwyn neu roi’r gorau i gymryd meddyginiaeth.

Rhannu

Ymchwil yn dangos effeithiolrwydd tabledi gwrth-iselder : BBC

Mae gwyddonwyr yn dweud eu bod wedi datrys un o ddadleuon mwyaf byd meddygol, ar ôl i astudiaeth mawr ganfod bod tabledi gwrth-iselder yn effeithiol.

Canfu’r ymchwil, a oedd yn dadansoddi data o 522 o achosion yn cynnwys 116,477 o bobl, bod 21 o dabledi gwrth-iselder cyffredin i gyd yn effeithiol wrth leihau symptomau iselder difrifol, o gymharu â thabledi ffug.

Dangosodd yr ymchwil hefyd gwahaniaeth mawr rhwng effeithiolrwydd pob cyffur.

Dywedodd awduron yr adroddiad, a gyhoeddwyd yn Lancet, y gallai mwy o bobl fuddio o gymryd y cyffuriau.  Ymwadiad: Mae pob meddyginiaeth yn effeithio ar bawb yn wahanol. Siaradwch â’ch meddyg teulu neu weithiwr iechyd proffesiynol cyn cychwyn neu roi’r gorau i gymryd meddyginiaeth.

Rhannu

Mae angen mwy o gefnogaeth ar bobl sydd ar wrthiselyddion : Mind

Mind-logoMae ymchwil gan Mind yn dangos nad yw pobl yn cael digon o wybodaeth am sgil effeithiau.

Mae Mind wedi galw am gefnogaeth well i bobl sy’n cymryd gwrthiselyddion i’w helpu i ymdopi â’r effaith ar berthnasau, gwaith a bywyd cymdeithasol, gan fod dadansoddiad newydd o ymchwil yr elusen o 2012 yn cael ei gyhoeddi yng nghylchgrawn Psychiatry Research y mis hwn.

Mae’r ymchwil, sy’n seiliedig ar arolwg o dros 1,000 o bobl sy’n cymryd gwrthiselyddion, yn dangos bod bron dau-draean (60%) o bobl sy’n cymryd gwrthiselyddion yn teimlo bod y feddyginiaeth yn effeithio ar o leiaf un o bum maes allweddol yn eu bywydau: eu bywyd rhywiol; gwaith neu astudiaethau; bywyd cymdeithasol; perthnasau agos; ac annibyniaeth.

Teimlodd llai na hanner (48%) yr ymatebwyr iddynt gael digon o wybodaeth am sgil effeithiau eu meddyginiaeth gan y gweithiwr iechyd proffesiynol a ragnododd y feddyginiaeth iddynt.

Dywedodd Stephen Buckley, Pennaeth Gwybodaeth Mind: “Mae mwy o bobl yn cymryd gwrthiselyddion nag erioed o’r blaen ac, er y gallant fod yn effeithiol i drin iselder, gall y sgil effeithiau gael effaith fawr ar ansawdd bywydau pobl.

Darllen rhagor : Mind

Rhannu

Gwrthiselyddion

Ymwadiad: Mae gwrthiselyddion yn driniaeth gyffredin ar gyfer afiechydon iechyd meddwl, ac mae’n bwysig iawn trafod hyn gyda’r meddyg ac i beidio â stopio cymryd tabledi eich hunain.

seroxatAr y cyfan, mae’r mwyafrif o’r rhai sy’n defnyddio gwrthiselyddion yn teimlo’u bod yn llesol i’w iechyd meddwl. Fodd bynnag, dylai pawb fod yn ymwybodol o sgil effeithiau posib y meddyginiaethau hyn. Nid ymgais i ddychryn ydi hyn, ond yn hytrach codi ymwybyddiaeth fel y gall unrhyw un deimlo’n hyderus o’u defnyddio.

Dyma ran o’r hyn ddigwyddodd i fab i mi wedi i’w feddyg teulu ei roi ar SSRI o’r enw Seroxat.

Pan yn tynnu at derfyn ei amser yn y coleg, fe ddechreuodd ddiodde o iselder gyda gor-bryder oedd yn amharu ar ei allu i fwyta, cysgu, canolbwyntio ac yn y blaen. Ar ei ymweliad cyntaf cafodd ei roi ar dabledi cryf heb unrhyw sylwadau o beth allai ddigwydd. Ymhen tridiau, roedd ei feddwl yn barhaus ar derfynnu ei fywyd. Fe lyncodd nifer dda o’i dabledi a chael ei hun yn yr ysbyty lle y cafodd air gyda staff o’r Uned Seiciatreg. Dywedodd y rheini y bydden nhw ar gael iddo unrhyw adeg – dydd neu nos – os y byddai’n teimlo’n debyg eto.

Parhau i ddarllen

Rhannu