Mind Cymru: angen mwy o amser i drafod iechyd meddwl gyda’r meddyg teulu

Mae angen i gleifion iechyd meddwl gael rhagor o amser gyda’u meddyg, yn ôl Mind Cymru.

Canfu arolwg o 550 o gleifion gan Mind Cymru a’r elusen ymchwil annibynnol, Picker, nad yw apwyntiad 10 munud gyda meddyg teulu yn ddigon.

Canfu’r arolwg hefyd fod:

  • 25% yn teimlo nad oedd ganddynt ddigon o amser i siarad am bopeth yr oeddent eisiau yn ystod eu hapwyntiad
  • Y mwyafrif llethol o apwyntiadau meddygon teulu yn cael eu gwneud dros y ffôn neu wyneb yn wyneb
  • Byddai’n well gan 52% o’r holl ymatebwyr wneud apwyntiad ar-lein
  • Wrth geisio gwneud apwyntiad, gofynnwyd i 44% roi rheswm pam fod angen iddynt weld rhywun
  • O’r rheiny, nid oedd 75% yn gyfforddus yn dweud ei fod ar gyfer eu hiechyd meddwl
  • 14% yn poeni am yr hyn y byddai gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn ei feddwl
  • Pobl ifanc a’r rheiny sy’n dioddef problemau iechyd meddwl difrifol a pharhaus a dderbyniodd y profiadau gwaethaf o ran gofal
  • Llai na 50% yn teimlo y gallent drafod eu hiechyd corfforol yr un pryd â’u hiechyd meddwl

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw a Mind Cymru


Rhannu

40% o apwyntiadau gyda Meddygon Teulu yn ymwneud ag iechyd meddwl : Mind

Mae Meddygon Teulu yng Nghymru yn dweud fod dau ym mhob pump (40%) o’u hapwyntiadau bellach yn ymwneud ag iechyd meddwl, tra bod dros hanner y Meddygon Teulu (58%) yn dweud fod y gyfran o gleifion sydd angen help gyda’u hiechyd meddwl wedi cynyddu yn y 12 mis diwethaf.

Mae Mind Cymru, a gynhaliodd yr arolwg o 100 o Feddygon Teulu yng Nghymru, yn galw am hyfforddiant iechyd meddwl gwell i Feddygon Teulu.

Darllen rhagor: Mind (Saesneg) a Iechyd Meddwl Cymru


Rhannu

Ymweld â’r feddygfa – David Williams

Ymwadiad: Mae pob meddyginiaeth yn effeithio ar bawb yn wahanol. Siaradwch â’ch meddyg teulu neu weithiwr iechyd proffesiynol cyn cychwyn neu roi’r gorau i gymryd meddyginiaeth.


Image result for medical practiceYn ddiweddar, cafwyd nifer o drafodaethau ar Radio Cymru’n ymwneud â iechyd meddwl er mwyn nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl. Un o’r pynciau a fu dan sylw oedd profiadau pobl wrth ymweld â meddygfeydd am faterion iechyd meddwl.

Dyma gyfraniad David Williams i’r rhaglen:

Mae ‘na gymaint o iselder a gofid a phryder ar led ar hyn o bryd mae person yn ofnus neu’n araf deg i fynd at feddyg teulu i sôn am ei gyflwr.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Mynd i weld y Meddyg Teulu am broblem iechyd meddwl

GPOs ydych yn gofidio am eich iechyd meddwl, y cam cyntaf i gael help yw dweud hyn wrth eich Meddyg Teulu.

Pryd dylwn i fynd i weld fy Meddyg Teulu?

Gellwch fynd i weld eich Meddyg Teulu unrhyw bryd rydych chi’n teimlo bod arnoch chi angen cymorth gydag unrhyw beth. Felly, os ydych yn teimlo’n isel eich ysbryd, o dan straen, yn methu ymdopi neu hyd yn oed yn clywed neu’n gweld pethau nad ydynt yna, peidiwch ag ofni trefnu apwyntiad.

Parhau i ddarllen

Rhannu