Fideos o’r digwyddiad ‘Darllen yn Well: Iechyd Meddwl’

Clipiau fideo o’r digwyddiad ‘Darllen yn Well: Iechyd Meddwl’ a gynhaliwyd yn Eisteddfod 2019 gyda Bethan Hughes, Manon Elin, Dewi Wyn Williams ac Angharad Tomos.


Fideos o’r digwyddiad ‘Gyrru Drwy Storom: Pwysigrwydd trafod iechyd meddwl’

Clipiau fideo o’r digwyddiad a gynhaliwyd gan y Lolfa yn Eisteddfod 2019 gydag Alaw Griffiths, Sophie Ann Hughes, Dr Mair Edwards, Llŷr Huws Gruffydd a Hywel Griffiths.Sesiwn Meddwl.org – Eisteddfod Sir Conwy 2019 : Heno

Ar Lwyfan y Llannerch yn yr Eisteddfod yr wythnos ddiwethaf, fe wnaeth Non Parry gadeirio sesiwn hynod ddifyr yn trafod a yw perfformio’n effeithio ar iechyd meddwl, gyda Miriam Isaac, Gruff Jones a Carys Eleri.

Diolch i raglen Heno am ddod draw i greu eitem am y digwyddiad.

Crysau-t ‘Paid â bod ofn’

Mae crysau-t ‘Paid â Bod Ofn’ bellach ar gael i’w prynu, gydag elw yn mynd tuag at meddwl.org, diolch i Eden!

Gallwch brynu crys am £15 (+cost postio) ar wefan meddwl.org.
Digwyddiadau yn Eisteddfod 2019

 

‘Perfformio – ydi o’n dda i ni?’

Dydd Gwener, 9 Awst, 12pm, Llwyfan y Llannerch

Siaradwyr: Non Parry, Miriam Isaac, Carys Eleri a Gruff Jones.

Bydd y sesiwn hon yn archwilio perfformio a’i effeithiau – positif a negyddol – ar ein iechyd meddwl. Bydd y sesiwn hefyd yn cynnwys perfformiadau, ac yn cael ei arwain gan Non Parry o’r grŵp poblogaidd Eden!


‘Darllen yn Well: Iechyd Meddwl’

Dydd Sadwrn, 10 Awst, 2.30pm, Llwyfan y Llannerch

Siaradwyr: Bethan Hughes (prif lyfrgellydd Dinbych), Manon Elin (meddwl.org), Dewi Wyn Williams (awdur Madi) ac Angharad Tomos.

Digwyddiad ar y cyd gyda’r Cyngor Llyfrau i lansio’r gyfres ‘Darllen yn Well: Iechyd Meddwl.’ Trafodaeth ar bwysigrwydd llyfrau i godi ymwybyddiaeth a chynnig canllaw a chymorth i bobl sy’n byw gyda gwahanol gyflyrau iechyd meddwl.


Crysau-t ‘Paid â bod ofn’

Rydyn ni’n falch iawn i gyhoeddi bod Eden yn gwerthu crysau-t ‘Paid â Bod Ofn’ i godi arian i meddwl.org!

Dyma Emma Walford yn sôn mwy am y crysau-t…

“Y pwrpas ydy, hefo rhein fydd gwefan meddwl.org ar y crysau-t hefyd – jysd i godi ymwybyddiaeth hefyd yn ogystal ag arian – jysd i rhoi rhywbeth tuag at elusen lle ma’ pawb yn gneud eu gwaith o’u gwirfodd, a yr unig wefan, dwi’n meddwl, sydd yn cynnig adnoddau drwy’r iaith Gymraeg.

A ma’ hwnna jysd mor bwysig i drafod eich iechyd meddwl, ond ma’ nifer fawr, os mai Cymraeg ydy’ch iaith gyntaf chi, mae o, wrth reswm, yn mynd i hwyluso pethe i gael deunydd drwy’r iaith Gymraeg a gallu trafod y peth drwy’r iaith Gymraeg.” Darllen rhagor : Golwg360

Gallwch brynu crys am £15 drwy dudalen Facebook Eden, a byddant ar werth ar stondin Adra yn yr Eisteddfod.


Bathodynnau

Bydd ein bathodynnau newydd ar gael yn y steddfod ar stondinau Cymdeithas yr Iaith, Cadwyn a’r Cyngor Llyfrau!(Am ddim, ond gwerthfawrogir cyfraniad o £1)

 

Lansio pecyn ‘Mae gan bawb iechyd meddwl’

Lansiwyd pecyn newydd ‘Mae Gan Bawb Iechyd Meddwl’ ar faes Eisteddfod yr Urdd.  Mae’n becyn y gall rhieni, athrawon a swyddogion sy’n gweithio gyda phobl ifanc ei ddefnyddio i drafod ac ystyried iechyd meddwl.

Mae’r pecyn addysgol yn cynnwys animeiddiad, cynlluniau gwers, posteri a thaflenni gwybodaeth ac wedi ei argraffu gyda chymorth grant Ras yr Iaith. Cafodd y pecyn gwreiddiol cyfrwng Saesneg ei ddatblygu gan Ganolfan Genedlaethol Anna Freud, elusen iechyd meddwl plant, er mwyn i bobl ifanc ddeall eu hiechyd meddwl yn well a deall sut i gefnogi eu ffrindiau ac eraill o’u cwmpas.Lansiad ‘Mae gan bawb Iechyd Meddwl’ Eisteddfod yr Urdd, Caerdydd a’r Fro, Ddydd Iau, 30 Mai 2019

Mae tîm o wirfoddolwyr gwefan meddwl.org wedi bod yn gweithio ar addasu’r pecyn i’r Gymraeg, gyda Sophie Ann Hughes yn arwain ar y gwaith. Dywedodd:

“Rydym yn gwybod fod na fwy a mwy o bwysau ar bobl ifanc y dyddiau yma mewn bywyd llawn cyfryngau cymdeithasol, ‘photoshop’ a phwysau academaidd ar ben hynny.  Mae’n bosibl hefyd fod rhieni llawer o’r bobl ifanc yma yn dod o genhedlaeth ble na fyddai iechyd meddwl wedi arfer cael ei drafod mor agored, ac felly mae llawer o bwysau ar athrawon i fod o gymorth.”

“Mae’r athrawon hyn mewn sefyllfa anodd, ac angen mwy o arweiniad nac erioed. Felly mi aethom ni ati i gydweithio efo Canolfan Anna Freud i ddatblygu’r pecyn addysgol fyddai’n cynnig yr arweiniad hwnnw.  Rydym ni eisiau gweld sefyllfa ble mae plant a phobl ifanc yn cael yr addysg angenrheidiol fel y gallant edrych ar ôl eu hunain a’u ffrindiau.  A thra fod adnodd o’r fath ar gael i athrawon cyfrwng Saesneg, roeddem yn gweld fod angen gwirioneddol am adnoddau o safon yn y Gymraeg gan fod trafod yn dy famiaith yn gwneud byd o wahaniaeth.”Bydd y pecyn yn cael ei ddosbarthu i bob ysgol Gymraeg a dwyieithog yng Nghymru. Bydd hefyd ar gael i’w lawrlwytho am ddim o wefan meddwl.org. Ychwanegodd Sophie:

“Er fod y pecyn wedi ei greu fel adnodd i athrawon, mi ellir ei ddefnyddio yn ehangach hefyd gan unrhyw un sydd yn gweithio gyda phobl ifanc a’u teuluoedd.  Mae gan bawb iechyd meddwl, ac er lles ein pobl ifanc ni’n arbennig mae’n hollbwysig ein bod ni’n siarad a thrafod y peth yn fwy agored.”Animeiddiad ‘Mae Gan Bawb Iechyd Meddwl’ – Pwyswch yma i lawrlwytho’r pecyn

Digwyddiadau yn Eisteddfod yr Urdd 2019

 

Dewch draw i wrando ar sgwrs am y neis a’r anodd mewn bywyd efo Osian Huw Williams

Dydd Mercher, 29 Mai, 2yp, Tipi Syr IfanC yn Eisteddfod yr Urdd

 

 

 


Ymunwch â ni i lansio ein pecyn cymorth Cymraeg i athrawon Cyfnod Allweddol 3 – ‘Mae gan bawb iechyd meddwl’

  • Sophie Ann (meddwl.org)
  • Aled Roberts (Comisiynydd y Gymraeg)
  • Dilwyn Roberts-Young (UCAC)
  • Ffion Griffith (Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru dros Islwyn ac aelod o Bwyllgor Iechyd Meddwl y Senedd Ieuenctid)
  • Ethan Williams (Llywydd Urdd Gobaith Cymru a Chadeirydd Bwrdd Syr Ifanc)

Dydd Iau, 30 Mai, 2yp, Tipi Syr IfanC, Eisteddfod yr Urdd

Argraffwyd y pecyn diolch i grant gan Ras yr Iaith.

Gwybodaeth am y pecyn

Dros y misoedd diwethaf rydym wedi bod yn cydweithio gyda’r ‘Anna Freud National Centre for Children and Families’ i addasu pecyn cymorth iechyd meddwl i athrawon uwchradd i’r Gymraeg.

Mae’r pecyn yn seiliedig ar animeiddiad ac yn llawn adnoddau cynorthwyol megis posteri, cynlluniau gwersi a chyflwyniadau parod, taflenni gweithgareddau a llyfrynnau gwybodaeth defnyddiol i rieni ac i athrawon ynghylch sut y gallent gefnogi iechyd meddwl pobl ifanc. Mae’r pecyn wedi ei anelu at ddisgyblion uwchradd cyfnod allweddol 3 (blynyddoedd 7-9).

Bydd y pecyn hefyd yn caniatáu pobl ifanc i drafod ac ystyried eu hiechyd meddwl drwy gyfrwng eu mamiaith, yn rhoi arweiniad i’w rhieni ar agor y drafodaeth drwy iaith yr aelwyd, ac yn cyfrannu at yr ymdrechion i gyflwyno’r iaith mewn cyd-destun gwahanol.

Gellid defnyddio’r pecynnau hyn yn ehangach o fewn y gymuned hefyd, gan unigolion sy’n gweithio â phobl ifanc ymhob maes, darparwyr gofal, a chlybiau ieuenctid.
Grant Ras yr Iaith i meddwl.org

Rydym yn hynod o falch i gael rhannu ein bod yn derbyn grant o £500 gan Ras yr Iaith eleni!

Dros y misoedd diwethaf rydym wedi bod yn cydweithio gyda’r Anna Freud National Centre for Children and Families i addasu pecyn cymorth iechyd meddwl i athrawon uwchradd i’r Gymraeg. Gellir cael blas o gynnwys y pecyn drwy gael cip ar y fersiwn Saesneg ar wefan y ganolfan. Mae’r pecyn yn seiliedig ar animeiddiad ac yn llawn adnoddau cynorthwyol megis posteri, cynlluniau gwersi a chyflwyniadau parod, taflenni gweithgareddau a llyfrynnau gwybodaeth defnyddiol i rieni ac i athrawon ynghylch sut y gallent gefnogi iechyd meddwl pobl ifanc. Mae’r pecyn wedi ei anelu at ddisgyblion uwchradd cyfnod allweddol 3 (blynyddoedd 7-9).

Cyflawnwyd yr holl waith cyfieithu gan ein gwirfoddolwyr hael, ac mae criw meddwl.org wedi bod wrthi’n cysoni, golygu a phrawf ddarllen y pecyn (hefyd yn wirfoddol). Yn ogystal, rydym wedi bod yn ffodus iawn o dderbyn cymorth tri o unigolion (dau ohonynt yn bobl ifanc) i recordio a golygu’r troslais Cymraeg ar gyfer yr animeiddiad. Bydd grant Ras yr Iaith yn ein helpu i orffen golygu’r animeiddiad, i argraffu, hyrwyddo ac anfon y pecyn i ysgolion, ac i gynnal digwyddiad i’w lansio.

Diolch i’r grant hwn, bydd pob ysgol Cymraeg a dwyieithog ymhob cymuned yng Nghymru yn derbyn deunyddiau i helpu athrawon i addysgu pobl ifanc am iechyd meddwl, a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd y pecyn hefyd yn caniatáu pobl ifanc i drafod ac ystyried eu hiechyd meddwl drwy gyfrwng eu mamiaith, yn rhoi arweiniad i’w rhieni ar agor y drafodaeth drwy iaith yr aelwyd, ac yn cyfrannu at yr ymdrechion i gyflwyno’r iaith mewn cyd-destun gwahanol.

Gellid defnyddio’r pecynnau hyn yn ehangach o fewn y gymuned hefyd, gan unigolion sy’n gweithio â phobl ifanc ymhob maes, darparwyr gofal, a chlybiau ieuenctid.

Hoffem ddiolch yn fawr iawn i Ras yr Iaith am y cyfle hwn, ac i holl noddwyr y ras am wneud y grantiau’n bosibl!

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr er mwyn clywed y diweddaraf ynghylch pecyn cymorth ‘Mae gan bawb iechyd meddwl’.

Gallwch hefyd gyfrannu’n ariannol tuag at gostau cynnal a datblygu’r wefan a prosiectau tebyg i hwn drwy PayPal pe baech yn dymuno. Mae cyfraniadau bach a mawr wir yn cael eu gwerthfawrogi!
Sylw i meddwl.org ar Radio Yes Cymru

Dyma Sophie Ann yn sôn am hanes meddwl.org a’r hyn rydyn ni’n ei wneud ar radio Yes Cymru (10 Awst 2018)

Cliciwch ar y ddelwedd isod i fynd at y rhaglen (54 munud i mewn).
Cyfweliad ar wefan parallel.cymru

Yn ddiweddar, fe wnaeth y cylchgrawn dwyieithog parallel.cymru holi rhai cwestiynau i ddysgu rhagor am iechyd meddwl a gwefan meddwl.org.

Rwyt ti’n helpu i redeg y wefan meddwl.org. Pam wnaeth y tîm ei sefydlu?

Y prif reswm dros sefydlu’r wefan oedd teimlo bod ‘na wagle o ran gwybodaeth am iechyd meddwl yn Gymraeg ar y We. Roedd ‘na ychydig o ddeunydd Cymraeg ar wefannau gwahanol eisoes, ond roedd popeth ar wasgar ac yn anodd dod o hyd iddo, felly mae meddwl.org yn ceisio dod â phopeth ynghyd i un lle…

Darllenwch y cyfweliad yn llawn ar parallel.cymru