Covid-19: canllaw ynghylch gofid a gorbryder yn Gymraeg

Mae canllaw ymarferol ar-lein ynghylch byw gyda gofid a gorbryder yn ystod pandemig Covid-19 bellach ar gael yn Gymraeg, diolch i gydweithio rhwng Psychology Tools, meddwl.org a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.

Mae’r canllaw, Byw gyda Gofid a Gorbryder mewn Cyfnod o Ansicrwydd Byd-eang, yn cynnwys gwybodaeth addysgiadol ynghyd ag ymarferion hunangymorth a thechnegau y gellid eu defnyddio i gynnal lles ac i reoli gorbryder.

Cyhoeddwyd y canllaw yn Saesneg ar wefan Psychology Tools gan Dr Hardeep Kaur a Dr Matthew Whalley ac mae’n cael ei ddefnyddio gan staff GIG Hywel Dda. Synnwyd yr awduron gan yr ymateb byd-eang i’w gwaith, wrth i ddarllenwyr gysylltu â hwy i gynnig ei gyfieithu i’w hieithoedd eu hunain. Mae’r canllaw eisoes ar gael mewn sawl iaith, o Afrikaans i Tseinïeg.

Diolch i ddoniau cyfieithu myfyrwyr yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth a chysylltiadau meddwl.org, mae’r canllaw hwn bellach ar gael yn y Gymraeg yn rhad ac am ddim ar wefan psychologytools.com.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Codi arian i meddwl.org…

Rydyn ni’n lwcus iawn bod nifer o grwpiau wedi dewis codi arian i meddwl.org drwy weithgareddau amrywiol. Dyma rai o’r cyfraniadau diweddar – diolch o galon i bob un. Mae’r cyfraniadau hyn o gymorth mawr i gynnal y wefan, prosiectau ac ymgyrchoedd. Cysylltwch â ni os oes gyda chi ddiddordeb i godi arian.

Elen Jones ~ cyfran o werthiant cardiau meddwlgarwch

Parhau i ddarllen

Rhannu

Ffermwyr Ifanc yn rhyddhau ‘Bydd Wych’ i godi ymwybyddiaeth dros iechyd meddwl

Rydyn ni’n falch iawn i gyhoeddi bod Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru wedi penderfynu recordio sengl elusennol ar gyfer Dydd Miwsig Cymru gyda chyfraniad o’r elw yn mynd i meddwl.org!


Dyma ran o erthygl am y stori o wefan lleol.net:

Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn rhyddhau sengl a fydd yn fersiwn o’r gân ‘Bydd Wych’ gan Rhys Gwynfor mewn cydnabyddiaeth a Dydd Miwsig Cymru gan hefyd ennyn sylw at elusen iechyd meddwl Cymraeg.

Bydd y gân yn cynnwys aelodau o’r deuddeg ffederasiwn ledled Cymru gan gydweithio a’r gantores a’r gyflwynwraig teledu Lisa Angharad yn ogystal a BBC Radio Cymru. Mae’r prosiect wedi ei ariannu gan adran Gymraeg y Llywodraeth.

Mae CFfI Cymru yn bwriadu rhoi canran o’r arian wrth werthu’r sengl i elusen iechyd meddwl Cymraeg yma yng Nghymru, meddwl.org. Mae’r elusen meddwl wedi’w selio ar wefan ble mae posib dod o hyd gefnogaeth; boed hynny’n darllen am brofiadau eraill, dysgu mwy am iechyd meddwl neu gwybodaeth am ble i gael cymorth. (darllen rhagor : lleol.net)

Bydd y sengl ar gael i’w lawr lwytho o’r 7fed o Chwefror

Parhau i ddarllen

Rhannu

Alffa yn lansio albym ac yn rhoi’r elw i meddwl.org

Llun: Ffoto Nant

Diolch o galon i Alffa am gyfrannu elw o’r gig i lansio’u halbwm newydd ar 29 Tachwedd i meddwl.org. Codwyd cyfanswm o £150!

Dywedodd canwr y band, Dion Jones, ar Golwg360:

“Roedden ni eisiau gwneud gig acwstig ychydig yn fwy syml am wn i, ac mae’r arian i gyd yn mynd i’r elusen Meddwl.org hefyd. Mae’r elusen wedi helpu ni efo PR a phethau felly, mae o’n achos ofnadwy o dda ac yn rhywbeth pwysig i wneud dw i’n meddwl.”

Ysgrifennodd Dion ddarn i’n gwefan yn ddiweddar yn sôn am gefndir y gân ‘Babi Mam’:

“…Yn bersonol fy hoff eiriau gan Iwan sydd ar y recording (ond dim ar y fideo uchod yn anffodus) ydi – ‘Iechyd meddwl, nid pawb sy’n gallu rhoi bloedd’. I mi, mae hwnna mor syml a mor blaen mewn ffordd ond eto mor bwerus. Un bwriad y gân oedd bod yn blaen a’i wneud o’n amlwg. Dwi’n meddwl efo’r gân y bwriad oedd i dynnu sylw at iechyd meddwl ond doeddwn i rili ddim yn meddwl bysa’r gân wedi cael gymaint o sylw. Gafon ni gymaint o bobl yn dod ata ni ar ôl y perfformiad yn pwyntio y gân allan ac roedd hyna wirioneddol yn meddwl gymaint i ni, da ni’n gobeithio bod pobl wedi gallu g’neud cyswllt efo’r gân.” (darllen rhagor)

Rhannu

Sesiwn Meddwl.org – Eisteddfod Sir Conwy 2019 : Heno

Ar Lwyfan y Llannerch yn yr Eisteddfod yr wythnos ddiwethaf, fe wnaeth Non Parry gadeirio sesiwn hynod ddifyr yn trafod a yw perfformio’n effeithio ar iechyd meddwl, gyda Miriam Isaac, Gruff Jones a Carys Eleri.

Diolch i raglen Heno am ddod draw i greu eitem am y digwyddiad.

Parhau i ddarllen

Rhannu