Mari Lovgreen a’r Baby Pinks : BBC Cymru Fyw

_98696094_maril_banana
Brên Babi

Ar raglen y Post Cyntaf ar Radio Cymru, bu Mari Lovgreen yn trafod ei llyfr newydd, Brên Babi. Rhannodd ei hanes o’r hyn a elwir yn baby pinks’ – iwfforia ôl-enedigol.

“Pan ges i Betsan yn 2014 es i’n reit manic. Diffyg cwsg a cholli gwaed oedd yn gyfrifol yn fwy na dim. Dwi ‘rioed ‘di profi dim byd tebyg cyn nac ers hynny! Mae o’n cael ei ddisgrifio fel y gwrthwyneb i Baby Blues neu PND (iselder ôl-enedigol).

Roedd gena’ i gymaint o egni ac o’n i mor mor brysur ond byth yn blino, er mod i ddim yn cysgu. Nes i orfod cael meddyginiaeth i fy helpu i gysgu a chael pethau i setlo. Doedd o ddim yn gyfnod hawdd o edrych nôl, ond ddes i drwyddi a dysgu lot am fy hun yn y broses.

Dwi’n trïo pwysleisio yn y llyfr pa mor bwysig ydy rhoi ein hunain gynta’ weithia (heb deimlo’n euog) a derbyn help – achos os nad ydach chi’n hapus fyddwch chi ddim lles i neb.”


Rhannu

Hypomania a Mania

mania1Mae Hypomania a Mania yn gyfnodau o ymddygiad cyffrous a gorfywiog sy’n cael effaith sylweddol ar eich bywyd o ddydd i ddydd.

Mae Hypomania yn fersiwn ysgafnach o fania sy’n para am gyfnod byr (ychydig ddyddiau). Mae Mania yn ffurf fwy difrifol sy’n para am gyfnod hirach (yr wythnos neu fwy).

Gall mania newid y ffordd y mae pobl yn teimlo yn emosiynol ac yn gorfforol. Gall hefyd effeithio ar eu meddyliau a’u hymddygiad. Er bod pobl sy’n profi mania’n teimlo’n uchel i ddechrau, gallant wylltio pan nad yw eraill yn rhannu eu hagwedd optimistaidd. Gall mania arwain at bobl i wneud penderfyniadau gwael, i gael diffyg sgiliau canolbwyntio ac ymddwyn mewn ffyrdd sydd naill ai’n gywilyddus, yn niweidiol neu ambell waith yn beryglus. Pan nad yw’r teimladau mor eithafol, caiff ei ystyried fel hypomania.


Profiadau cyffredin o Hypomania a Mania

  • Teimladau o hapusrwydd eithafol
  • Llawn egni
  • Gwneud cynlluniau afrealistig
  • Anniddigrwydd ac ymosodedd uwch
  • Ymddygiad risg uchel, megis gwario llawer o arian
  • Siarad yn gyflym iawn
  • Anawsterau wrth ymlacio

(gwybodaeth o seemescotland.org)

Parhau i ddarllen

Rhannu

Anhwylder Affeithiol Deubegwn (Bipolar)

Caiff anhwylder affeithiol deubegwn, neu anhwylder deubegynol (bipolar disorder) ei gysylltu â newidiadau eithafol mewn hwyliau, sy’n symud rhwng or-hapusrwydd ac weithiau seicosis (sy’n cael eu hadnabod fel mania neu heipomania) a dirywiad mewn hwyliau a lleihad mewn egni a gweithgarwch (iselder).

Ceir diagnosis fel arfer yn dilyn o leiaf dau ddigwyddiad o dymer a lefelau gweithgarwch cythryblus iawn, gan gynnwys, ar wahanol adegau, mania neu heipomania ac iselder.

Yn naturiol, mae tymer pawb yn amrywio, ond i unigolion sy’n byw â’r anhwylder hwn gall y newidiadau hyn eich poeni ac effeithio’n fawr ar eich bywyd. Mae’n bosibl y byddwch yn teimlo bod eich adegau uchel ac isel yn eithafol, a bod y newid rhwng y pegynnau’n eich llethu.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Anhwylder Affeithiol Deubegwn – David Williams

llyfrau-beniwaered-swnCes i ddiagnosis o Anhwylder Deubegwn tua 4 mis yn ôl. Ond nid am 4 mis yn unig dwi wedi cael yr anhwylder wrth gwrs. Ar gyfartaledd mae’n cymryd 8 mlynedd i gyrraedd diagnosis cywir yn y D.U. Mae llawer o bobl, gan gynnwys finnau, yn cael diagnosis o iselder yn y lle cyntaf (ac yn cael y meddyginiaeth anghywir fel canlyniad).

Mae fy mhrofiad fy hun yn un o gael cyfnodau o iselder a chyfnodau o hypomania neu ‘mania ysgafn’. Ar y pryd mae’n teimlo fel peth da – anhygoel o dda weithiau! Sai’n teimlo fel dwi’n dost, dwi jyst yn teimlo fel mae lot o egni gyda fi, dwi’n gallu gwneud unrhywbeth, s’dim angen lot o gwsg arnai – dwi jyst moyn gwneud pethau!

Dwi’n siarad yn glouach, symud yn glouach, mae pawb arall yn symud rhy araf ac maen nhw gyd yn fy ffordd. Dwi’n ffaelu canolbwyntio ar unrhywbeth, dechrau pethau ond heb eu gorffen nhw, methu gorffen erthygl dau baragraff oherwydd dydy fy ymennydd ddim yn stopio symud, a dwi yr un peth. Mae llawer o bethau yn cael eu gwneud, jobsys sydd wedi bod ar y rhestr ers sbel!

Parhau i ddarllen

Rhannu