Mam o Ynys Môn yn siarad am ei phrofiad o broblemau iechyd meddwl ôl-enedigol : Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Mae mam o Ynys Môn a dechreuodd ddioddef o byliau o banig yn dilyn genedigaeth drawmatig ei phlentyn cyntaf wedi siarad am ei phrofiad i godi ymwybyddiaeth o broblemau iechyd meddwl a all effeithio ar famau newydd.

I nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Mamau, mae Michelle Wyn Jones wedi ymuno â gweithwyr proffesiynol iechyd Gogledd Cymru i alw ar famau newydd a darpar famau i fod yn agored am eu hanawsterau.

Dechreuodd Michelle gael ôl fflachiadau a phyliau o banig yn gyntaf wedi genedigaeth drawmatig ei mab cyntaf Caleb ym mis Chwefror 2017.

“Dechreuais gael ôl fflachiadau’n syth, yn enwedig yn ystod y nos lle’r oeddwn yn gweld yr enedigaeth dro ar ôl tro ac yn fanwl fel gwylio ffilm.

Roedd popeth mor fyw – wynebau, lleisiau, offer, goleuo, amgylchiadau, a byddai’n sbarduno teimladau o banig ynof.

Roeddwn yn cael trafferth siarad am yr enedigaeth, ac roeddwn yn osgoi sgyrsiau pobl eraill am eni plant.”

Mae problemau iechyd meddwl amenedigol yn effeithio ar hyd at 20% o ferched yn ystod beichiogrwydd a’r flwyddyn ar ôl geni. Maent yn cynnwys ystod o gyflyrau sydd wedi’u cysylltu’n benodol â beichiogrwydd neu eni plant, fel iselder amenedigol, gorbryder amenedigol, seicosis ôl-eni ac anhwylder straen wedi trawma ôl-eni.

Darllen rhagor : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr


Rhannu

‘Angen mwy o gymorth seicolegol i rieni babanod cynnar’ : BBC Cymru Fyw

Kim Williams

Mae mam o Bwllheli wedi dweud wrth Newyddion 9 bod diffyg ymwybyddiaeth ynghylch yr effaith seicolegol ar rieni babanod sy’n cael eu geni’n gynnar.

Yn ôl Kim Williams, mae genedigaeth ei mab, Caio – 10 wythnos yn gynnar – a’r saith wythnos y bu’n cael gofal dwys yn Ysbyty Gwynedd ac Ysbyty Glan Clwyd yn cael “effaith enfawr” ar y teulu hyd heddiw.

Mae Caio bellach yn ddwy oed, ond mae amgylchiadau ei enedigaeth yn 2017 wedi gadael eu hôl.

“Mae o jest yn massive o whirlwind. Un diwrnod ma’ bob dim yn mynd yn smooth a wedyn – crash.”

Mae’n dweud ei bod yn “teimlo’n ofnadwy o isel ar un adeg” a wedi cael sesiynau cwnsela.

Yn ol canllawiau Llywodraeth Cymru, dylai cymorth seicolegol a chymdeithasol fod ar gael i bob rhiant sydd â phlentyn mewn gofal newydd-enedigol, ond mae yna bryder bod y baich yn syrthio’n gynyddol ar nyrsys i ddarparu gofal iechyd meddwl i rieni.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Mamau newydd yn cefnogi ei gilydd : BBC Cymru Fyw

Nikki Jones a Stacey Powell sefydlodd y grŵp cefnogi [llun BBC Cymru Fyw]

Mae criw o famau ym Mhowys wedi sefydlu grŵp er mwyn cefnogi ei gilydd i ddygymod â phroblemau iechyd meddwl sydd gan rai yn sgil genedigaeth.

Mae’r grŵp Mums Matter ar y cyd ag elusen Mind Cymru yn annog mamau i drafod materion fel hunanhyder yn ogystal â rhai o’r rhagdybiaethau ynglŷn â mamolaeth o gymharu â’r realiti.

Mae unigrwydd mewn mamolaeth yn thema gyson ymhlith y rhieni, sydd, o bosib, yn cael ei waethygu oherwydd eu bod yn byw mewn ardal wledig.

Nododd adroddiad ar iechyd meddwl sy’n gysylltiedig â mamolaeth yng Nghymru mai Powys oedd yr unig un o’r saith bwrdd iechyd yng Cymru heb wasanaeth iechyd meddwl i famau newydd.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Profiad erchyll un fam yn dangos pa mor wael all bethau fod ar ôl rhoi genedigaeth : WalesOnline

Dechreuodd Sarah Hayes brofi rhithweledigaethau a chlywed lleisiau ar ôl i’w mab Alex gael ei eni. 

Mae hyd at un mewn pump o fenywod yn profi problem iechyd meddwl yn ystod beichiogrwydd neu o fewn y flwyddyn gyntaf o roi genedigaeth.

Yn yr achosion gwaethaf, gall hyn fod yn gyflwr prin ond difrifol o’r enw seicosis ôl-enedigol.

Yn ôl y canllawiau diweddaraf, dylai menywod sy’n profi seicosis ôl-enedigol gael eu derbyn i uned Mamau a Babanod lle y gallant dderbyn gofal arbenigol heb gael eu gwahanu o’u plentyn. Er hyn, cafodd Sarah eu gwahanu o’i babi a’i derbyn i ysbyty seiciatrig cyffredinol, oherwydd y diffyg gwelyau.

Mae seicosis ôl-enedigol yn salwch difrifol sy’n gallu dechrau yn y dyddiau neu’r wythnosau yn dilyn genedigaeth.

Mae amrywiaeth eang o symptomau, ond maent fel arfer yn cynnwys coelion anarferol na allant fod yn wir, dryswch difrifol, clywed, gweld neu arogli pethau nad ydynt yn bodoli, a hwyliau uchel lle’r ydych yn colli ymdeimlad o realiti.

Darllen rhagor : WalesOnline (Saesneg)


Rhannu

Delio gyda gorbryder ar ôl cael babi : BBC Cymru Fyw

Nesdi Jones

Mae Nesdi Jones o Gricieth wedi gwneud enw i’w hun fel cantores Bhangra gan gyrraedd brig y siartiau Asiaidd ond drwy’r cyfan mae wedi bod yn dioddef o orbryder sydd wedi ei “bwyta’n fyw” ar brydiau.

Erbyn hyn, mae hi’n fam i ferch fach, Cadi-Glyn, ac mae’r pwysau wedi bod yn aruthrol arni wrth geisio ymdopi gyda’i gorbryder sydd weithiau’n ei rhwystro rhag gadael y tŷ.

“Ges i ddiagnosis o PTSD, iselder a gorbryder pan o’n i’n bymtheg oed. Roedd hynny ddeng mlynedd yn ôl, bellach. Wnaeth pethau waethygu pan ro’n i’n feichiog, roedd fy hwyliau i’n uffernol o isel ac roedd y PTSD allan o reolaeth.

“Roedd digwyddiadau o’r gorffennol yn dod yn ôl yn fyw yn aml iawn. Ond wnes i sôn wrth y fydwraig a diolch byth fe wnaeth tîm iechyd meddwl mamolaeth fy helpu.

“Ar fy ngwaethaf dwi’n taflu i fyny ac yn llewygu. Ac mae o’n cymryd tridiau i deimlo’n ‘iawn’ unwaith eto oherwydd mae o’n sugno’r egni allan ohona i jest i gwffio yn erbyn yr attacks.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Mamau’n gorfod teithio hyd at 10 awr am ofal amenedigol : BBC Cymru Fyw

Mae mamau newydd sydd angen gofal seiciatrig yn teithio hyd at 10 awr i’r ysbyty gan nad oes cyfleusterau addas yng Nghymru, yn ôl adroddiad.

Mae cynlluniau ar gyfer uned arbenigol i Gymru yn cael eu hystyried ers Gorffennaf 2017 ond does dim penderfyniad hyd yma.

Caeodd yr unig uned arbenigol yng Nghymru ar gyfer mamau a babanod yng Nghaerdydd yn 2013, ac mae ymgyrchwyr wedi bod yn galw am uned newydd ers hynny.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Catherine yn rhannu ei phrofiad o iselder ôl-enedigol : Ffit Cymru

Ar Ffit Cymru, mae Catherine yn agor fyny am ei phrofiad o iselder ar ôl geni wrth iddi gael sgwrs gyda Rae.


Rhannu

Mamau newydd yn cael eu hannog i geisio cefnogaeth iechyd meddwl : BIPBC

Mae mam oedd yn meddwl ei bod wedi niweidio ei babi newydd-anedig ar ôl datblygu cyflwr iechyd meddwl difrifol yn annog mamau eraill i ofyn am y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.

Datblygodd Sally Wilson, Seicosis Ôl-enedigol ar ôl rhoi genedigaeth i’w merch Ella ym mis Mai 2015.

Y cyflwr hwn yw’r un mwyaf difrifol o sbectrwm eang o broblemau iechyd meddwl ar ôl geni, a gall arwain at symptomau seicotig yn cynnwys rhithweledigaethau a rhithdybiaethau.

Mae Sally, sydd bellach wedi gwella’n llwyr, yn annog Mamau newydd a merched eraill sy’n disgwyl sy’n cael trafferth gyda’u hiechyd meddwl i gael cefnogaeth.


Rhannu