Diffyg adnoddau i helpu pobl ifanc â galar yn y Gymraeg : BBC Cymru Fyw

Mae yna ddiffyg adnoddau cyfrwng Cymraeg ar gael i helpu pobl ifanc ymdopi â galar, yn ôl awdures.

Daw’r sylw gan Ann Atkin wrth i lyfr newydd o’r enw ‘Popeth yn Newid’ gael ei lansio er mwyn helpu plant a phobl ifanc i ddelio â cholled.

Cyfieithiad o ‘Everything’s Changing’ gan yr un awdur yw’r llyfr newydd, adnodd a ddefnyddiwyd gan nifer o wasanaethau sy’n cefnogi pobl ifanc a phlant mewn profedigaeth.

Dywedodd Ms Atkin, sy’n gweithio yn Hosbis Sant Cyndeyrn:

“Drwy fy ngwaith gyda’r hosbis dwi’n deall pa mor bwysig yw hi i blant ddefnyddio eu hiaith gyntaf mewn amser o brofedigaeth. Hyd y gwn i, nifer fach iawn o adnoddau sydd ar gael i blant sydd yn galaru yn yr iaith Gymraeg.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Pwysigrwydd gwasanaethau iechyd meddwl yn Gymraeg : Taro’r Post

Dyma Sophie Ann yn sôn am ganfyddiadau ei gwaith ymchwil ar bwysigrwydd y Gymraeg o fewn gwasanaethau iechyd meddwl ar Taro’r Post (3/9/18).

Cliciwch ar y ddelwedd isod i fynd at y raglen (16:35 i mewn).


Rhannu

Y Samariaid yn hyrwyddo oriau estynedig y llinell Gymraeg yn yr Eisteddfod

Mae’r Samariaid yn hyrwyddo ymestyn oriau agor ei llinell gymorth Gymraeg yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, wrth iddyn nhw gynyddu lefel y cymorth sydd ar gael i siaradwyr Cymraeg.

O’r blaen roedd llinell gymorth Gymraeg y Samariaid ar agor 28 awr yr wythnos ond yn awr bydd ar agor 49 awr yr wythnos.

Hefyd mae’r Samariaid wedi cyhoeddi eu gwasanaeth gohebiaeth Gymraeg newydd. Gall unrhyw un y mae arno angen cymorth emosiynol yn Gymraeg anfon llythyr Rhadbost.

Bydd gwirfoddolwyr ar stondin 307 yn Eisteddfod 2018 i hyrwyddo Llinell Gymraeg y Samariaid. Byddan nhw hefyd yn dosbarthu gwybodaeth am y cymorth emosiynol mae’r Samariaid yn ei ddarparu ac am wirfoddoli gyda’r elusen.

Darllen rhagor : Samariaid

Parhau i ddarllen

Rhannu

Trafodaeth iechyd meddwl yn Eisteddfod yr Urdd – clipiau fideo

Cynhaliwyd trafodaeth ar iechyd meddwl, ar y cyd rhwng meddwl.org a Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

Yr aelodau ar y panel drafod oedd Dr Dai Lloyd AC, Gwen Goddard o’r elusen Hyfforddiant Mewn Meddwl, David Williams ar ran meddwl.org a chadeiriwyd y drafodaeth gan Siân Howys o Gymdeithas yr Iaith. Y prif bynciau a drafodwyd oedd iechyd meddwl ymhlith pobl ifanc, a gwasanaethau iechyd meddwl Cymraeg.

Caiff clipiau fideo o’r drafodaeth eu hychwanegu i’r dudalen hon dros yr wythnosau nesaf…

Parhau i ddarllen

Rhannu

Gofal iechyd meddwl y gogledd yn ‘annheg’ : BBC Cymru Fyw

Laura Burton – o Gaergybi

Mae cleifion sydd â chyflyrau iechyd meddwl yn y gogledd yn wynebu “rhwystrau diangen” i dderbyn cefnogaeth, yn ôl Mind Cymru.

Dywedodd un claf, Laura Burton o Gaergybi, Ynys Môn, fod y gefnogaeth oedd ar gael yn y de o’i gymharu â’r gogledd yn “annheg“.

Roedd Ms Burton yn diodde’ o iselder er pan yn 16 oed, a dywedodd ei bod wedi cael trafferth cael cymorth meddygol pan waethygodd y cyflwr.

Pan gefais i’r diagnosis, doedd dim ymgynghorydd seiciatryddol ar Ynys Môn. Fe gefais i chwe mis o gael apwyntiadau’n cael eu canslo. Mae pobl yn credu nad yw iechyd meddwl yn broblem yng ngogledd Cymru… mae’n ymddangos nad ydyn nhw’n credu hynny tan i rywun ladd ei hun.

Dywedodd pennaeth polisi Mind Cymru, Simon Jones: “Fe ddaeth arolwg diweddar i’r casgliad bod llai na 10% o siaradwyr Cymraeg yn cael cynnig therapi yn eu mamiaith. Mae hynny’n ychwanegu rhwystr diangen i bobl sy’n ceisio cael y gefnogaeth sydd angen pan mae ei angen o.”

Darllen rhagor: BBC Cymru Fyw

Rhannu

‘Diffyg cymorth iechyd meddwl’ i fyfyrwyr yn y Gymraeg

Dydy gwelliannau i wasanaethau iechyd meddwl myfyrwyr drwy’r Gymraeg ddim yn digwydd yn ddigon cyflym nac yn ddigon eang, yn ôl undebau.

Yn ystod wythnos iechyd meddwl, mae swyddogion o Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (UCMC), sy’n cynrychioli holl undebau myfyrwyr Cymru, wedi sgwennu at Lywodraeth Cymru’n mynegi pryderon am gyllido, diffyg staff cymwys a diffyg gwasanaethau digidol.

 

Yn y llythyr at yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething mae UCMC yn dweud eu bod yn “croesawu ymrwymiad y llywodraeth i gyflenwi gwasanaethau iechyd a gofal o ansawdd uchel, a bod y Gymraeg yn greiddiol i hynny”.

“Fodd bynnag, rydym yn pryderu nad yw cynnydd yn y maes hwn yn digwydd yn ddigon cyflym ac yn ddigon eang er mwyn diwallu anghenion y Gymru fodern sydd ohoni,” meddai’r mudiad.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod darparu gwasanaeth yn y Gymraeg yn “allweddol” i’w gwasanaethau iechyd meddwl.

Darllen rhagor: NUS connect a BBC Cymru Fyw


Rhannu

meddwl.org – pwy, beth a pham?

[Read this page in English]

Gall byw gyda salwch neu gyflwr iechyd meddwl fod yn brofiad unig a heriol. Mae’r wefan hon yn lle i gael cefnogaeth, dysgu am anhwylderau iechyd meddwl gwahanol, darllen am brofiadau eraill a chael gwybodaeth am ble i gael cymorth – i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Sefydlwyd gwefan meddwl.org fis Tachwedd 2016, a chaiff ei redeg gan grŵp bach o wirfoddolwyr, er mwyn ceisio mynd i’r afael â’r diffyg gwybodaeth cyfrwng Cymraeg sydd ar gael i helpu pobol sy’n byw gyda salwch neu gyflwr iechyd meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau. Dyma’r wefan gyntaf o’i math sy’n cynnwys gwybodaeth ar faterion iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Parhau i ddarllen

Rhannu

meddwl.org – who, what and why?

[Darllen y dudalen hon yn Gymraeg]

Living with a mental health condition or illness can be a very isolating and challenging experience. ‘Meddwl’ is the Welsh word for both ‘mind’ and ‘thought’ and meddwl.org is a website providing a space to learn about different mental health conditions and to find support and information on where to obtain further assistance – all through the medium of Welsh.

The website was launched in November 2016 and is run by a small group of volunteers. Research and individiuals’ personal experiences have expressed that contemplating and discussing emotionally sensitive and complex issues such as mental health is a much easier, more natural and less frustrating experience when able to do so in their mother-tongue. For many Welsh speakers, doing so in English, regardless of fluency, can be extremely limiting and difficult.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Ymateb i ymgynghoriad ar Safonau’r Gymraeg ym maes iechyd

Llun: UMCB

Yn sgil pasio Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, mae sefydliadau’r sector iechyd yng Nghymru (gan gynnwys Byrddau Iechyd, Cynghorau Cymuned ac Ymddiriedolaethau’r GIG) wedi bod yn agored i orfod cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg.

Ers oddeutu dwy flynedd bellach, mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyflwyno adroddiad safonau i Lywodraeth Cymru yn rhoi argymhellion ar y math o safonau ddylid eu cynnwys mewn set o reoliadau ar gyfer y sector.

Ar 27 Chwefror 2018, gosododd y Gweinidog Eluned Morgan AC reoliadau drafft ar gyfer y sector iechyd; Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 7) 2018.  Disgwylir pleidlais ar eu cymeradwyaeth mewn cyfarfod llawn o’r Cynulliad o fewn yr wythnosau nesaf.

Yn y cyfamser, penderfynodd Pwyllgor y Gymraeg, Diwylliant a Chyfathrebu‘r Cynulliad alw’r rheoliadau i mewn er mwyn craffu ar eu cynnwys.  Bydd trafodaeth yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 14 Mawrth 2018, ac fel rhan o’r craffu, penderfynwyd cynnal ymgynghoriad byr ar y rheoliadau.  Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 6 Mawrth 2018.

Ystyriwyd cynnwys y rheoliadau a’u heffaith ar wasanaethau iechyd meddwl ac isod, gellir darllen ymateb meddwl.org i’r ymgynghoriad. 


Annwyl Gadeirydd,

Cyflwynwn drwy’r llythyr hwn dystiolaeth ysgrifenedig ar ran tîm rheoli meddwl.org mewn ymateb i’ch ymgynghoriad byr ar Reoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 7) 2018 arfaethedig (rheoliadau rhif 7).

Mudiad gwirfoddol yw meddwl.org â’i waith pennaf yn ymwneud â rhedeg y wefan gyntaf i ddarparu gwybodaeth a chyngor am iechyd meddwl, a gofod i rannu profiadau, yn gyfan gwbl drwy’r Gymraeg. Mae’r gwaith hefyd yn ymestyn yn gynyddol i gymryd rhan mewn trafodaethau a chodi ymwybyddiaeth ymysg eraill ar fater pwysigrwydd gofal iechyd meddwl Cymraeg.

Parhau i ddarllen

Rhannu