Chwaraewyr yn gwawdio pêl-droediwr am ei iselder : BBC

David Cox

Mae pêl-droediwr wedi disgrifio sut y bu i gyd-chwaraewyr a chefnogwyr ei wawdio wedi iddo siarad yn gyhoeddus am ei broblemau iechyd meddwl.

Dywedodd David Cox, sy’n chwarae i Cowdenbeath iddo gael ei alw’n ‘psycho.’

Mae David Cox wedi galw ar awdurdodau’r gêm i weithredu ar y gamdriniaeth yn yr un modd ag y byddent yn gweithredu yn erbyn hiliaeth.

Dywedodd David Cox iddo gael ei gam-drin gan gefnogwyr pêl-droed a chyd-weithwyr wedi iddo ddatgelu ei fod wedi hunan-niweidio a cheisio cymryd ei fywyd. Dywedodd hefyd fod gwrthwynebwyr wedi defnyddio ei iselder i danseilio ei ymdrechion yn ystod gemau ar y cae.

Cred y pêl-droediwr y dylai’r un ymdrech fynd i’r afael â’r stigma sydd ynghlwm wrth iechyd meddwl, ag sydd i herio materion cymdeithasol eraill, megis hiliaeth a rhagfarn.

“Dw’i wedi bod drwy gyfnod gwaethaf fy mywyd, ac mae cael pobl yn gwneud jôc o’r peth, ac i feddwl ei fod yn iawn i ysgwyd eich llaw ar ddiwedd y gêm ac anghofio am y peth, dyw hynny ddim yn iawn.”   [cyfieithiad]

Darllen rhagor : BBC (Saesneg)


Rhannu

Fy mhrofiad o hunan-niweidio

RHYBUDD: Darllenwch gyda gofal gan fod y blog hwn yn trafod hunan-niweidio. Cysylltwch gyda’ch meddyg teulu i gael cymorth, ac os oes angen cymorth brys arnoch, cysylltwch â’r Samariaid (llinell Gymraeg: 0808 164 0123, 7pm-11pm; llinell Saesneg: 116 123, 24/7), neu’r gwasanaethau brys ar 999. Gallai’r tudalennau hyn fod o gymorth yn ogystal: CymorthTechnegau ymdopi gyda hunan-niweidio. 


Roeddwn i’n 16 oed pan niweidiais fy hun yn fwriadol am y tro cyntaf. Noson cyn arholiad TGAU a minnau’n teimlo’r pwysau anferth arnaf ac yn llawn ofn fy mod am fethu, neu nad oeddwn am wneud yn ddigon da.

Roeddwn i’n teimlo dan gymaint o straen, a fu’n cynyddu ers rai misoedd, ond ni wyddwn sut i gael gwared ohono.

Dw’i ddim yn gwybod o ble daeth y syniad i niweidio fy hun y tro cyntaf hwnnw. Mae’n bosib i mi ddarllen amdano mewn cylchgrawn neu ar y we. Yn sicr, nid wrth fy nghyfoedion y clywais am hunan-niweidio. Doedd pynciau mor ddwys â salwch meddwl byth yn codi yn ein sgyrsiau arwynebol.

Yr eiliad y niweidiais fy hun y tro cyntaf, teimlais ryddhad anferth. Rhyddhad o’r straen a’r pwysau a fu’n cynyddu ers misoedd. Ond, ni pharhaodd y rhyddhad am hir. Teimlais gywilydd, euogrwydd, ac ofn am yr hyn yr oeddwn wedi ei wneud.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Traean o bobol ifanc yn hunan-niwedio : Golwg360

“Mae traean o bobol ifanc yn y Deyrnas Unedig yn hunan-niweidio ar ryw bwynt yn ystod eu hoes, yn ôl arolwg newydd.

Mae’r arolwg, lle cafodd 1,000 o bobol ifanc 16-25 oed eu holi, wedi’i gynnal gan yr elsuenau, Self-Harm UK, The Mix a Young Minds, ac yn datgelu bod 36% o’r rheiny’n hunan-niweidio.

Roedd hefyd yn dangos mai dim ond 46% a fyddai’n gwybod pa gamau i’w cymryd pe bai ffrind yn cyfaddef iddyn nhw eu bod yn hunan-niweidio.

Mae’r elusennau felly wedi mynd ati i gyhoeddi cynghorion i bobol ifanc ar gyfer delio â sefyllfa o’r fath, gyda’r rheiny’n cynnwys gwrando ar eu ffrind, chwilio am gymorth, a’u cefnogi yn y tymor hir.”

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

Cynllun newydd i atal hunanladdiad a hunan niwed : Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Bydd cynllun newydd i atal hunanladdiad a hunan-niwed yn y gogledd yn ceisio gwneud y mater yn ‘fater o bwys i bawb’.

Mae sefydliadau yn cynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Iechyd Cyhoeddus Cymru, awdurdodau lleol, Heddlu Gogledd Cymru a grwpiau’r trydydd sector yn cynnwys y Samariaid wedi dod ynghyd i ddatblygu cynllun gweithredu strategol i leihau hunanladdiad a hunan niwed dros y tair blynedd nesaf.

Dynodwyd y cynllun fel blaenoriaeth allweddol yn strategaeth iechyd meddwl Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a gyhoeddwyd yn ddiweddar – sy’n nodi’r cyfeiriad ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a lles ar draws Gogledd Cymru.


Rhannu

Profiad hunan-niweidio: ‘Cwbl rydym eisiau yw diflannu’ : BBC Cymru Fyw

Mae Angharad May yn 28 oed, ac wedi bod yn anafu ei hun ers yn chwech oed. Gallwch gwrando arni’n siarad am ei phrofiadau ar Radio Cymru yma.

Mae’r heddlu yng Nghymru yn galw am well addysg iechyd meddwl mewn ysgolion ar ôl cynnydd yn nifer y bobl ifanc sy’n cael eu cadw dan y Ddeddf Iechyd Meddwl. Mae Samariaid Cymru hefyd wedi dweud eu bod nhw wedi gweld mwy o bobl ifanc yn dioddef o broblemau iechyd meddwl fel anhwylderau bwyta a hunan-niweidio.

Rhannu

Beirniadu S4C am beidio rhoi rhybudd cyn dangos hunan-niweidio : Golwg360

Ymwadiad: Mae’r erthygl hon yn cyfeirio at hunan-niweidio. Gallai’r tudalennau yma fod o gymorth: cymorthTechnegau ymdopi gyda hunan-niweidio. 

Llun: S4C

Mae S4C wedi cael ei chyhuddo o fod yn “ansensitif” ac yn “anghyfrifiol”, ar ôl peidio â rhoi rhybudd i wylwyr ar ddechrau cyfres ddrama newydd sy’n cynnwys golygfeydd o hunan-niweidio.

Yn ôl un gwyliwr, mae un olygfa yn y rhaglen sy’n dangos cymeriad yn niweidio ei hun mewn ôl fflachiad, wedi achosi gofid iddi, ac mae’n gresynu nad oedd S4C wedi rhoi rhybudd i’r gwylwyr ar ddechrau neu ar ddiwedd y rhaglen.

Yn ôl Hedydd Elias o Aberystwyth, er iddi gael ei rhybuddio gan ffrind am yr olygfa dan sylw, roedd y profiad o’i gwylio yn dal yn “sioc” iddi:

“Dw i’n ei weld braidd yn anghyfrifol ac ansesitif i ddangos yr olygfa heb roi rhybudd ar ddachre’r rhaglen. Gallith e fod yn trigger i rywun. Mae’n rhywbeth anodd i’w weld os ydych chi mewn lle bregus – gallith e wir effeithio ar rywun.

“Dw i’n deall pam nethon nhw ddangos e, achos bo pobol ishe shock factor ac yn y blaen, ond ro’n i’n meddwl ei fod e’n ddiangen. Os oedden nhw’n mynnu cadw’r olygfa yn y rhaglen, sef yr hyn naethon nhw, fe ddylen nhw’n bendant wedi dweud bod yna olygfeydd anodd i’w gwylio yn y rhaglen, jyst er mwyn i bobol fod yn ymwybodol a gallu gwneud y penderfyniad, ‘wel dw i ddim eisiau gweld rhywbeth na fydda i’n gallu ymdopi ag e’.

“Fe ddylai’r rhybudd fod yna, dw i’n credu.”

Parhau i ddarllen

Rhannu

Technegau ymdopi gyda hunan-niweidio

23416151_10155753919630011_1702957728_n

Rhybudd: mae’r tudalen hwn yn cynnwys gwybodaeth am hunan-niweidio all eich atgoffa o deimladau anodd.

Fe all hunan-niweidio deimlo fel ffordd o ymdopi gyda rhywbeth anodd, ond mae yna ffyrdd arall o ymdopi. Pan fyddwch yn cael teimladau sy’n eich gwneud eisiau hunan-niweidio, mae’n dda ffeindio ffordd gwahanol o ymdopi.

Beth i wneud os ydych yn teimlo…

Yn unig neu’n ynysig

Beth am: siarad â rhywun, ysgrifennu eich teimladau, mynd a’r ci am dro, lapio eich hunan mewn blanced, cwrdd â ffrind, neu gwneud ymarfer corff.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Plant mor ifanc â chwech oed wedi hunan niweidio : BBC Cymru Fyw

_92886217_2ed50340-927e-416d-85b8-642b7e224bdbMae plant mor ifanc â chwech oed wedi hunan niweidio mewn ysgolion yng Nghymru, yn ôl ymchwil gan BBC Cymru.

Dywedodd Cyngor Sir Penfro bod 48 digwyddiad yn ei ysgolion yn 2016-17 – wyth oedd y ffigwr yn 2014-15 – a’u bod oll wedi eu cyfeirio at y gwasanaethau cymdeithasol. Roedd yr ieuengaf o’r 48 yn chwe blwydd oed.

Mae undeb addysg yr NEU wedi annog Llywodraeth Cymru i gyflwyno swyddogion llesiant mewn ysgolion. Dywedodd y llywodraeth bod yr ysgrifennydd addysg a’r ysgrifennydd iechyd wedi cynnal trafodaethau ac y byddan nhw’n gwneud “cyhoeddiad pwysig yn fuan”.

Cymru yw’r unig wlad yn y DU ble mae’n rhaid i ysgolion gynnig gwasanaethau cwnsela i blant ysgol uwchradd, ond dywedodd Comisiynydd Plant Cymru bod hynny bellach “ddim yn ddigon”.

“Rydyn ni, mwy na thebyg, angen therapyddion mewn ysgolion gydag amryw o wahanol sgiliau a chefnogaeth,” meddai’r Athro Sally Holland.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Gwybodaeth am hunan-niweidio, gan gynnwys manylion ar sut i gael cymorth

Rhannu

Bywyd dau begwn : BBC Cymru Fyw

_96682900_gwen1

Mae mawr angen siarad yn fwy am anhwylder deubegwn (‘bipolar disorder’), yn ôl un fenyw o Gwmbrân.

“Mae’n syndod i fi fy mod i’n dal i fod yn fyw, gyda rhai o’r eithafion isel dwi wedi eu profi,” meddai Gwen Goddard, 30.

Yr unig wahaniaeth rhwng iselder ac anhwylder deubegwn, meddai Gwen, yw’r eithafion uchel. Ac weithiau, mae mynd i’r uchelfannau hynny’n gallu bod yn beryglus.

“Ges i ddim diagnosis iawn nes i mi fod yn tua 25 mlwydd oed ar ôl sawl blwyddyn o ddioddef cylchredau’r salwch.”

“Does dim digon yn cael ei wneud o gwbl, ond yn anffodus bai ar lywodraeth a chyllid ydy hynny,” meddai Gwen.

Pam fod yna dal cymaint o stigma o gwmpas? Pam fod yna dal gymaint o ddiffyg ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ynglŷn â phroblemau iechyd meddwl yn gyffredinol? Pam fod rhaid i unigolion aros am fisoedd er mwyn cael gweld rhywun ynglŷn â’u problemau, ac wedyn weithiau misoedd arall ar ben hynny cyn gweld unrhyw un am driniaeth?

“Heb sôn am y nifer sydd yn ei gweld hi’n anodd trafod eu problemau trwy gyfrwng y Saesneg. Os ydyn nhw eisiau gweld rhywun trwy gyfrwng y Gymraeg, ry’n ni’n sôn am fwy o amser aros eto,” meddai. “Mae hyn yn ystod adeg lle nad ydy llawer o’r bobl sy’n dioddef yn teimlo’n ddigon cryf i frwydro, i fynnu gwasanaethau’n gyflymach neu yn y Gymraeg. Dyw’r sefyllfa ddim yn ddigon da.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Rhannu

Lansio cynllun newydd i amddiffyn pobl ifainc sy’n hunan-niweidio : Cambrian News

aj230317-self-harmBydd gan bob ysgol uwchradd yn Nwyfor Meirionnydd o leiaf dau aelod o staff sydd wedi eu hyfforddi i helpu myfyrwyr sydd mewn perygl o niweidio eu hunain. Bob blwyddyn bydd cannoedd o bobl ifanc yng Nghymru yn hunan-niweidio, ac yn aml yn teimlo nad oes ganddynt unrhyw le i fynd i ofyn am gymorth.

Er mwyn mynd i’r afael â’r broblem hon, bydd pob ysgol uwchradd yn yr etholaeth yn cyd-weithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, yn ogystal â gwasanaethau addysg Gwynedd a Môn, er mwyn gwella’r gofal a ddarperir i fyfyrwyr sydd mewn perygl o hunan-niweidio. Bydd yr ysgolion yn cyd-weithio gyda Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS) y bwrdd iechyd lleol er mwyn adnabod myfyrwyr sydd mewn perygl, a sicrhau eu bod yn derbyn y gefnogaeth fwyaf effeithiol.

Wrth siarad yn lansiad y cynllun yn ddiweddar, dywedodd Elin Sanderson, uwch ymarferydd addysg / CAMHS sydd ynghlwm â’r cynllun:

“Gall hunan-niweidio olygu bod pobl ifainc yn niweidio eu hunain fel ffordd i ddygymod â theimladau anodd, atgofion poenus neu sefyllfaoedd llethol a phrofiadau sy’n teimlo allan o’u rheolaeth. Rydyn ni’n gwybod bod hunan-niweidio ymhlith pobl ifainc yn broblem sy’n cael ei chuddio i raddau helaeth, ac ymddengys ei fod ar ei waethaf yn ystod llencyndod, felly mae’n hanfodol bwysig ein bod ni’n gweithio gydag ysgolion er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt ar y cyfle cynharaf posib.”

Erthygl wreiddiol : Cambrian News

Rhannu