Lansio canllaw ar hunanladdiad a hunan-niwed i gefnogi ysgolion : Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw ar Hunanladdiad a Hunan-niwed newydd i gefnogi athrawon a gweithwyr proffesiynol sy’n dod i gysylltiad â phobl ifanc yn rheolaidd.

Mae’r canllaw’n canolbwyntio ar ymyrryd yn gynnar a rheoli meddyliau am gyflawni hunan-niwed a hunanladdiad yn ddiogel pan fyddant yn codi.

Bydd y canllaw’n darparu ffynhonnell gyflym a hygyrch ar gyfer egwyddorion arfer gorau a bydd yn cyfeirio at ffynonellau cymorth a chyngor eraill.

Darllen rhagor : Llywodraeth Cymru

Gweld y canllaw


Rhannu

Ymdopi â dibyniaeth

(Daw’r wybodaeth isod o blurtitout.org)

Pan fyddwn ni’n meddwl am ddibyniaeth neu gaethiwed, rydyn ni’n tueddu i feddwl am ddibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol, ond gall dibyniaeth ymwneud â sawl peth gwahanol: cyffuriau, alcohol, bwyd, ymarfer corff, pornograffi, gemau, cyfryngau cymdeithasol, tatŵs, hunan-niweidio, gamblo, siopa – unrhyw beth rydyn ni’n teimlo nad oes gennym reolaeth arno a rhywbeth sy’n effeithio ar ein hwyliau ac ar ein hymddygiad.

Gall dibyniaeth fod yn hynod o anodd ymdopi ag ef, yn enwedig pan fydd y pethau rydyn ni’n gaeth iddynt yn aml ar gael yn rhwydd. Parhau i ddarllen

Rhannu

£500,000 y flwyddyn i ddelio â hunanladdiadau a hunan-niweidio : Golwg360

Mae Llywodraeth Cymru yn addo £500,000 y flwyddyn i gefnogi cynlluniau i fynd i’r afael ag achosion o hunanladdiad a hunan-niweidio.

Mae £644m wedi cael ei wario ar iechyd meddwl yn ystod blwyddyn ariannol 2018-2019.

Ar hyn o bryd mae o gwmpas 300 i 350 o fywydau bob blwyddyn yn cael eu colli o ganlyniad i hunanladdiadau.

Mae strategaeth Talk to Me 2 wedi arwain at ffocws cynyddol ar gydweithio i atal hunanladdiadau ar draws Cymru.

Darllen rhagor : Golwg360

Rhannu

Galw ar gwmnïau i wirio oedran plant i atal hunan-anafu : BBC Cymru Fyw

Mae angen i gwmnïau cyfryngau cymdeithasol gryfhau systemau gwirio oedran a dileu cynnwys niweidiol i geisio atal plant rhag anafu eu hunain, yn ôl Comisiynydd Plant Cymru.

Dywed Sally Holland bod sefyllfa gwefannau fel Facebook a Snapchat yn debyg i’r “Gorllewin Gwyllt” oherwydd y diffyg rheolau sy’n berthnasol i’r cyfryngau traddodiadol, a bod rhieni ac athrawon yn cael trafferth sicrhau eu bod â’r wybodaeth ddiweddaraf.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn cymryd camau i warchod unigolion bregus, a bod y cyfryngau cymdeithasol â’r potensial i fod o les ac i achosi niwed.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


 

 

Rhannu

Gallai’r DU wahardd cyfryngau cymdeithasol oherwydd delweddau’n ymwneud â hunanladdiad : BBC

Yn ôl Matt Hancock AS, gall cwmnïoedd cyfryngau cymdeithasol gael eu gwahardd os nad ydynt yn dileu cynnwys niweidiol. 

Dywedodd ar raglen Andrew Marr ar y BBC, “Os ydym yn credu bod angen iddyn nhw wneud pethau y maent yn gwrthod eu gwneud, mae’n rhaid i ni greu deddf”. 

Gofynnodd i fawrion byd y cyfryngau cymdeithasol gael gwared ar ddeunydd sy’n hyrwyddo hunan-niweidio ac hunanladdiad yn dilyn marwolaeth merch yn ei harddegau.

Bu farw Molly Russell, 14 oed, yn 2017 ar ôl gweld cynnwys annifyr am hunanladdiad ar gyfryngau cymdeithasol.

Dywedodd ei thad wrth y BBC ei fod yn credu i Instagram “helpu i ladd ei ferch”. 

Parhau i ddarllen

Rhannu

Hedfan Awyren – Manon Steffan Ros

Mae’r darn isod yn ddarn a gyhoeddwyd yn wreiddiol fel rhan o golofn Manon Steffan Ros ym mis Ebrill 2015 yng nghylchgrawn Golwg. Cyhoeddwyd y darn wedyn yn ei chyfrol ddiweddarach, ‘Golygon’, a ryddhawyd gan y Lolfa ym mis Tachwedd 2017.

RHYBUDD: Mae’r darn hwn yn cynnwys gwybodaeth am hunan-niweidio a all eich atgoffa o deimladau anodd. Cysylltwch gyda’ch meddyg teulu i gael cymorth, ac os oes angen cymorth brys arnoch, cysylltwch â’r Samariaid (llinell Gymraeg: 0808 164 0123, 7pm-11pm; llinell Saesneg: 116 123, 24/7), neu’r gwasanaethau brys ar 999.

 

Ebrill 2015

Ar 24 Mawrth 2015, credir bod y peilot Andreas Lubitz wedi achosi i’w awyren ddisgyn yn fwriadol ac iddo ddioddef o iselder ysbryd.

Mae Nia wedi bod ar fin ffonio’r meddyg droeon yn ystod y misoedd diwethaf.

Yr adeg honno pan dreuliodd hi ddiwrnod cyfan yn syllu ar wal ei llofft, ei meddwl yn gwbl wag. Yr adeg pan sylweddolodd nad oedd hi’n medru cysgu heb iddi grio. Trothwy hunllefus yr hunanddolurio, a ddigwyddai heb iddi ystyried y peth, bron, wrth iddi olchi’r gyllell fara yn y sinc. ‘Y gyllell fara wedi llithro! Mae o’n iawn… ddim yn brifo…’ Ond nid llithro wnaeth y gyllell fara, dim ond ildio’n wirfoddol i’w llaw wlyb, sebonllyd. Safodd Nia yno am yn hir , yn gwylio’r coch yn lliwio’r swigod gwyn, glân.

Mae angen help arni.

Mae hi wedi deialu’r rhif unwaith neu ddwy, cyn pwyso’r botwm bach i orffen yr alwad cyn iddi ddechrau. Bydd y ddynes yn y dderbynfa yn siŵr o ofyn, yn ôl ei harfer, ‘… pam ydych chi angen gweld y meddyg heddiw?’ Fedr Nia ddim wynebu defnyddio’r hen air trwm yna. Iselder. Byddai’n hawdd ateb y ddynes yn y dderbynfa petai’n dioddef o ‘ffliw’ neu ‘inffecshyn clust’. Dydi iselder ddim yn air i’w ddweud yn uchel.

Rŵan, mae’r gyllell fara wedi dechrau ‘llithro’ yn amlach, a Nia wedi mynd yn drwsgl gyda’r haearn smwddio a’r hob, ac mae’n rhaid iddi wisgo crysau llewys hir am fod ei braich chwith yn greithiau blin. Bob tro, bydd hi’n gaddo iddi hi ei hun mai dyma fydd y tro olaf, ond yna, bydd yr ysfa’n dychwelyd. Eisiau teimlo rhywbeth mae Nia, a hithau wedi mynd i deimlo mor hesb.

Yna, a hithau ar fin ffonio’r meddyg unwaith eto, mae hi’n codi ei ffôn, cyn ei roi yn ôl yn ei grud. Mae hi wedi darllen am y peilot wnaeth achosi’r ddamwain drychinebus, wedi darllen y geiriau people with depression should not fly planes drosodd a throsodd a throsodd. Ond penderfynu peidio cyfaddef wrth unrhyw un am y gwacter sydd ynddi mae Nia, achos os mai dyna sy’n bod arni, iselder, efallai mai’r papurau newydd sy’n iawn. Efallai na ddylai pobol fel hi ofalu am bobol eraill. Achos os nad ydi hi’n iawn i bobol fel hi fod yn beilot awyren, mae’r un peth yn wir am yrru bws, a char ac ynddo hen bobol a phlant. Yr hyn mae’r papurau yn ei ddweud mewn gwirionedd, meddylia Nia, ydi nad ydi pobol sy’n dioddef o iselder yn dryst. Felly mae’n penderfynu peidio ffonio’r meddyg, a pheidio, byth bythoedd, â gofyn am help.

 

Hoffem ddiolch i Manon ac i’r Lolfa am ein caniatau i rannu’r darn uchod ar meddwl.org. Cliciwch yma er mwyn archebu’r cyfrol gyfan.

Rhannu

Pryder am lefel hunan-niweidio ymysg troseddwyr ifanc : BBC Cymru Fyw

Carchar y Parc ym Mhen-y-bont ar Ogwr sydd ag un o’r cyfraddau uchaf o hunan-niweidio ymysg troseddwyr ifanc yng Nghymru a Lloegr, yn ôl ffigyrau newydd.

Dangosodd cais rhyddid gwybodaeth (FOI) – sydd wedi’u dadansoddi gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru – fod 160 achos o hunan-niweidio yno yn 2017.

Roedd 113 achos o drais yno hefyd – y gyfradd uchaf yng Nghymru a Lloegr ymhlith carchardai cyffelyb.

Yn ôl Dr Robert Jones, o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd, mae’r data’n dangos y “niferoedd brawychus o hunan-niwed a thrais sy’n cael ei brofi gan blant yn y ddalfa”.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Beth i wneud mewn argyfwng iechyd meddwl

[Daw’r wybodaeth isod o lyfryn ‘Gweithio gyda Thosturi‘ Samariaid Cymru. Os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â’r Samariaid ar 0808 164 0123 (Cymraeg) neu 116 123 (Saesneg) neu’r gwasanaethau brys ar 999.]

Argyfwng iechyd meddwl yw pan fydd ar rywun angen cymorth ar frys.

Pan fydd rhywun yn mynd drwy argyfwng iechyd meddwl, efallai eu bod yn profi:

Efallai y byddwch yn ei chael hi’n anodd aros yn ddigyffro os oes rhywun yn cael argyfwng iechyd meddwl ac efallai y byddwch yn ei gael yn frawychus. Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio y gall gweithredu’n dosturiol wneud llawer i gynorthwyo rhywun sydd mewn trallod. Byddwch yn hyderus ynghylch eich gallu i’w helpu, a chofiwch nad oes angen i chi fod yn arbenigwr.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Iselder ôl-brifysgol – Megan Elias

Rhybudd Cynnwys: Hunan-niweidio. 
Megan Elias

Nes i ddechrau sgwennu’r blog ‘ma wyth mis yn ôl. Wyth blydi mis mae ‘di cymryd i gal y hyder i’w orffen a chyhoeddi. Mae llwyth wedi newid ers hynny, felly mi af i o’r dechrau. Dyma ddechrau fy llwybr iselder.

Dair blynedd yn ôl pan oni yn fy ail flwyddyn yn y brifysgol, dechreuais i deimlo’n rhwystredig a methu neud fy ngwaith coleg. Dywedais i wrth fy ffrind, a nath hi ddeud bod pawb yn teimlo’r un peth, a nad ydi’n rhywbeth i boeni amdano. Ond oni’n gwbod nad oedd pethau’n iawn.

Es i at gynghorydd a chael sesiwn drop in un awr gyda nhw. Dywedais i fy mhroblemau wrthyn nhw, ac ar ôl 55 munud, fe wnaeth hi ailadrodd fy mhroblemau, yn union fel oeddwn i wedi dweud wrthi, a dweud y dylwn i ddod yn ôl am fwy o sesiynau – ond byddai’n gorfod disgwyl misoedd am apwyntiad. Dim diolch, meddyliais, mi af dros hyn i gyd fy hun, ac mi eshi.

Dyna oedd diwedd y problemau am flwyddyn arall. Doeddwn i erioed wedi bod mor hapus yn fy mywyd. Fy ail flwyddyn yn y brifysgol ydi blwyddyn orau fy mywyd – ddim byd i boeni amdano, mynd allan bob nos, gneud camgymeriadau a ddim difaru ddim eiliad, ac mi oeddwn i’n dal i lwyddo yn fy ngradd. Cyn imi sylweddoli, roedd y drydedd flwyddyn rownd y gornel.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Chwarter o ferched 14 oed yn ‘hunan-niweidio’

RHYBUDD: Mae’r erthygl hon yn cynnwys gwybodaeth am hunan-niweidio a all eich atgoffa o deimladau anodd. Cysylltwch gyda’ch meddyg teulu i gael cymorth, ac os oes angen cymorth brys arnoch, cysylltwch â’r Samariaid (llinell Gymraeg: 0808 164 0123, 7pm-11pm; llinell Saesneg: 116 123, 24/7), neu’r gwasanaethau brys ar 999.

Mae bron i chwarter o ferched 14 oed yn hunan-niweidio, yn ôl adroddiad gan Gymdeithas y Plant.

Yn sgil arolwg o 11,000 o blant ar hyd y Deyrnas Gyfunol, mae’r elusen wedi darganfod bod y broblem yn waeth ymhlith merched nag ymhlith bechgyn – gyda dwyaith yn fwy o ferched yn hunan-niweidio. Mae’n debyg bod y broblem ar ei gwaethaf ymhlith plant sy’n hoyw, lesbiaidd neu’n ddeurywiol – dywedodd 46% o’r grŵp yma eu bod wedi hunan-niweidio. Yn ôl yr adroddiad mae stereoteipio rhyw a phoeni am ddelwedd yn cyfrannu at anhapusrwydd.

Mae’r ystadegau hunan-niweidio wedi’u cynnwys yn Adroddiad Plentyndod Da blynyddol yr elusen, sy’n archwilio cyflwr lles plant yn y DG. Dadansoddwyd y data ar hunan-niwed gan Gymdeithas y Plant ar ôl iddo gael ei gasglu yn 2015 yn Astudiaeth Carfan y Mileniwm, sef prosiect ymchwil parhaus sy’n dilyn bywydau 19,000 o blant a anwyd yn y DG rhwng 2000 a 2001. Atebodd mwy na 11,000 o’r plant hyn holiadur ynghylch a oeddent wedi anafu eu hunain ar bwrpas mewn unrhyw ffordd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. O’r 5,624 o ferched a ymatebodd, dywedodd 1,237 eu bod wedi niweidio eu hunain.

Hunan-niwed yw pan fydd pobl yn anafu eu hunain fel ffordd o ymdopi â theimladau anodd, atgofion poenus neu sefyllfaoedd a phrofiadau llethol.

Parhau i ddarllen

Rhannu