Goresgyn Diffyg Hunan-werth : Y Lolfa

Daw’r darn isod o Goresgyn Diffyg Hunan-werth gan Melanie Fennell a gyhoeddir gan y Lolfa ac sy’n rhan o’r cynllun Darllen yn Well.


Beth yw diffyg hunan-werth?

Beth ydyn ni’n ei olygu wrth ‘ddiffyg hunan-werth’?

Hunanddelwedd

Hunangysyniad

Hunanamgyffred

Hunanhyder

Hunaneffeithiolrwydd

Hunandderbyn

Hunanystyriaeth

Hunan-werth

Mae’r geiriau hyn i gyd yn cyfeirio at agweddau ar y ffordd rydyn ni’n edrych arnon ni’n hunain, y meddyliau sydd gennym ni amdanon ni’n hunain, a’r gwerth rydyn ni’n ei roi arnon ni’n hunain fel pobl. Mae pob un ohonyn nhw ag ystyr ychydig yn wahanol.

Mae ‘hunanddelwedd’, ‘hunangysyniad’ a ‘hunanamgyffred’ i gyd yn cyfeirio at y darlun cyfan sydd gan berson ohono’i hun. Dydy’r termau hyn ddim o reidrwydd yn golygu unrhyw feirniadaeth neu werthuso; ffordd ydyn nhw o ddisgrifio amrediad eang o nodweddion. Er enghraifft: Hunaniaeth genedlaethol, neu efallai ranbarthol (e.e. ‘Dwi’n Gymro/Gymraes’, ‘Dwi’n dod o Efrog Newydd’)

Parhau i ddarllen

Rhannu

Magu hyder a hunan-barch

Ydych chi o hyd yn meddwl y gwaethaf o’ch hun? Neu ydych chi’n teimlo nad oes hyder gyda chi? ‘Dydych chi ddim ar ben eich hun – mae llawer o bobl yn teimlo fel hyn o dro i dro.

Hunan-barch yw sut ydyn ni’n meddwl am ein hun. Mae bod yn hyderus yn golygu bod yn gyfforddus gyda sut ydyn n’n edrych ac yn teimlo. Mae’n golygu teimlo’n dda am ein hun, ein meddyliau, a’r hyn y gallwn ei wneud. Gall magu hyder gymryd amser, ond gall gymryd camau bychain arwain at newid mawr yn y pendraw.

Awgrymiadau ar sut i fagu hyder:

Edrychwch ar eich hun yn wahanol

Waeth sut ydych chi’n teimlo, ceisiwch feddwl am un peth ‘rydych chi’n hoffi am eich hun. Gall fod eich gwallt, eich synnwyr digrifwch neu eich sgiliau pêl-droed. Unwaith ‘rydych chi wedi dechrau ar hyn, gallwch ddechrau feddwl am fwy o bethau a chreu delwedd bositif o’ch hun.

Parhau i ddarllen

Rhannu

‘Doni’m yn deall mai bwlio oedd o ar y pryd…’

iStock_35697572_MEDIUM-580e511a5f9b58564c976cc0
Llun: verywell.com

Geshi fy mwlio yn yr ysgol hyd at chweched dosbarth, ond doni’m yn deall mai bwlio oedd o ar y pryd achos odd o’n lot mwy subtle/sinister.

Doddo’m yn ffitio’r agenda o bwlio corfforol neu bwlio “galw enwa”. Camdrin emosiynol oedd o gan un ferch yn bennaf. Yn y dechra fysa hi’n siarad efo fi fel normal ac yn trin fi fatha ffrind gora, ac y diwrnod wedyn, allan o nunlle fysa popeth yn newid.

Byswn i’n cael fy anwybyddu am ddim rheswm, dim eye contact, cael fy nhrin fel taswn i ddim yn yr ystafell, dim math o wên na’m byd, ond do’n i byth yn deall pam / be neshi o’i le.

Roedd na lot o bethau bychan yn digwydd bob hyn a hyn ble fysa hi’n chwarae gyda fy emosiynau, ond mi aeth yn waeth ac yn waeth gydag amser. Byse hi’n cael hwyl wrth wneud i mi deimlo’n fach, ac yn ceisio “humiliateio” fi. Byse hi’n mynd yn genfigenus yn aml, yn enwedig pan oeddwn yn gwneud ffrindiau efo pobl penodol neu yn llwyddo mewn pethau. Byse hi hefyd yn ceisio rheoli pwy fasa’n cael bod yn ffrindia’ efo fi mewn ffyrdd slei.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Hunan-barch Isel

parch1Mae ein hunan-barch yn ymwneud â’r ffordd rydym yn gwerthfawrogi ac yn ystyried ein hunain.

Os oes gennych hunan-barch isel efallai y byddwch yn teimlo:

  • eich bod yn casáu eich hun neu ddim yn hoffi eich hun
  • yn ddiffaith neu ddim yn ddigon da
  • eich bod methu gwneud penderfyniadau neu fod yn bendant
  • nad oes neb yn eich hoffi
  • eich bod yn beio eich hun am bethau lle nad eich bai chi ydyn nhw
  • yn euog am dreulio amser neu wario arian arnoch chi’ch hun
  • na allwch gydnabod eich cryfderau
  • nad ydych yn haeddu bod yn hapus
  • yn isel eich hyder

Parhau i ddarllen

Rhannu

Hunan-hyder

arddunWedi dechrau ar fy ail mlwyddyn yn y Brifysgol, mae ‘na gymaint o bethau wedi newid mewn cyfnod byr o amser wrth i mi orfod mynd yn ôl i’r arfer o fyw mewn bybl ym Mangor Ucha’ unwaith eto. Ond un peth sydd byth yn newid o gwbl dim ots lle ydwi, ac yn fater dwi’n gorfod delio gyda yn ddyddiol, ydi fy hunan hyder.

Fel y mwyafrif o bobl, mae’r ffordd dwi’n edrych, ac sut dwi’n ymddangos i eraill yn bwysig iawn – yn enwedig ers imi gychwyn fy arddegau. Dwi hefyd yn un o’r bobl annoying ‘na ‘neith wastad gofio’r sylwada’ negyddol dwi’n ei ga’l yn lle’r rhai da – a hynny ym mhob cyd-destun; fy edrychiad, gwaith academaidd, personoliaeth ayyb.

‘Nai’m gwadu’r peth, geshi gymaint o shit gan bobl ar hyd fy amser i yn yr ysgol uwchradd. Dwi’n credu bod y term ‘bwlio’ yn cael ei daflu o gwmpas yn llawer rhy hawdd dyddia’ yma, ond dyna ges i heb os – fy mwlio. Mi ‘nath o amharu gymaint ar fy mywyd i, a neshi golli LOT o hyder o’i herwydd, yn ogystal â mynd yn isel iawn – ond dwi ddim am fynd lawr y lôn fach llon honno tro ‘ma. (Gyda llaw, dwi’n casau pan ma’ rhai yn trio cyfiawnhau pam bo’ pobl yn bwlio yn y lle cynta’, neu pam ‘nath nhw ddewis eich targedu chi. Yndw, dwi’n berson tawel, ond tydi hynny ddim yn rhoi’r hawl nac y chwaith ydio’n reswm i fy mychanu i, neu ‘nhrin i fel baw… ✌🏻 Jyst deud.)

Parhau i ddarllen

Rhannu