Cymorth i frodyr a chwiorydd

Os ydy dy frawd neu dy chwaer newydd gael diagnosis o salwch meddwl, neu os ydy dy deulu wedi bod yn byw gyda salwch meddwl ers peth amser bellach, mae hi’n debygol fod gen ti dipyn o gwestiynau a phryderon.

Efallai y byddi di’n profi amrywiaeth o emosiynau neu faterion ymarferol pan fo dy frawd neu dy chwaer yn dangos symptomau o salwch meddwl, neu pan fo ganddyn nhw salwch meddwl. Mae’r rhain yn debygol o newid wrth i ti fynd yn hŷn ac wrth i amgylchiadau newid. Mae hi’n bwysig cofio nad wyt ti ar dy ben dy hun.

Mae’n bosib dy fod ti wedi teimlo fel hyn:

 • Yn ofnus, yn llawn cwestiynau, yn poeni am sut bydd dy berthynas â’th frawd neu dy chwaer yn newid ac yn ansicr sut i helpu dy frawd neu dy chwaer pan mae’n wael.
 • Yn ansicr ble bydd cymorth neu wybodaeth ar gael
 • Yn poeni am dy rieni a sut maen nhw’n ymdopi, a theimlo bod rhai cwestiynau nad wyt ti’n gyfforddus yn eu gofyn iddyn nhw
 • Yn teimlo colled a gofid am y gorffennol ac yn ansicr am y dyfodol
 • Â chymysgedd o deimladau o ddicter neu euogrwydd pam fod hyn wedi digwydd i dy frawd neu dy chwaer
 • Yn poeni y gallai’r un peth ddigwydd i ti. Er enghraifft, poeni am eneteg a salwch meddwl, a phoeni y gallet ti neu dy blant ddatblygu salwch meddwl yn y dyfodol
 • Yn teimlo cywilydd am ymddygiad dy frawd neu dy chwaer o flaen dy ffrindiau,  neu yn ansicr am sut i siarad â’th ffrindiau a dy deulu am salwch meddwl dy frawd neu dy chwaer

Parhau i ddarllen

Rhannu

OCD – Sut alla’i helpu?

25519999_10155868438595011_503808446_nOs oes rhywun sy’n agos i chi wedi cael diagnosis o Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD), gall fod yn anodd gwybod sut i’w cefnogi. Efallai y byddwch chi’n ei chael hi’n anodd deall eu profiadau, neu mae’n bosib y teimlwch fod eu hobsesiynau a’u hysfeydd gorfodol yn ymyrryd ar fywyd bob-dydd. Ond gall eich cefnogaeth a’ch dealltwriaeth chi wneud gwahaniaeth enfawr, ac mae ’na bethau y gallwch chi eu gwneud i helpu.

Byddwch yn agored am OCD

Fe all y bydd eich anwylyn yn ei chael hi’n anodd siarad am eu hobsesiynau a’u hysfeydd gorfodol. Efallai y byddan nhw wedi’u cadw’n gyfrinach ers amser maith, ac y byddan nhw’n gofidio’n fawr am eich ymateb.

Gall cydnabod hyn a’u hannog i siarad am eu profiad mewn ffordd sy’n teimlo’n gysurus iddyn nhw helpu.

Parhau i ddarllen

Rhannu

PTSD – Sut alla’i helpu?

25530226_10155868429300011_803410429_nGall fod yn anodd iawn i weld rhywun annwyl i chi yn profi symptomau Anhwylder Straen wedi Trawma (PTSD), neu PTSD cymhleth. Mae’r erthygl hon yn cynnig rhai awgrymiadau ar gyfer ffyrdd y gallwch eu cefnogi tra’ch bod chi hefyd yn edrych ar ôl eich hunan.

Gwrandewch arnynt

Os ydych chi’n teimlo eich bod chi’n gallu, gallwch helpu drwy:

 • rhoi amser iddynt siarad pan maen nhw’n barod – mae’n bwysig peidio â rhoi pwysau arnynt
 • caniatáu iddynt fod yn ofidus ynglŷn â beth sydd wedi digwydd
 • peidio â gwneud rhagdybiaethau ynghylch sut maen nhw’n teimlo
 • peidio â diystyru eu profiadau drwy ddweud “gallasai fod yn waeth” neu holi pam na wnaethant ddweud neu wneud rhywbeth yn wahanol.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Iselder – sut alla’i helpu?

helpu iselder(1)Gall cefnogaeth ffrindiau a theulu fod yn hynod o bwysig a gwerthfawr i rywun sy’n gwella o iselder. Dyma rai awgrymiadau ar sut gallwch chi helpu.

Eu cefnogi i gael cymorth

Ni allwch orfodi rhywun i gael cymorth os nad oes arnynt ei eisiau, felly mae’n bwysig atgoffa eich anwylyd fod cymorth ar gael, a’i fod yn iawn i ofyn amdano. Gallwch hefyd:

 • Gynnig eu helpu i drefnu apwyntiad gyda’r meddyg
 • Cynnig cefnogaeth pan fyddan nhw’n mynychu apwyntiadau
 • Eu helpu i ymchwilio i fathau gwahanol o gefnogaeth, megis gwasanaethau cymdeithasol neu grwpiau cymorth

Bod yn agored am iselder

Mae llawer o bobl yn ei chael hi’n anodd siarad yn agored am sut maen nhw’n teimlo. Ceisiwch fod yn agored am iselder ac emosiynau anodd, er mwyn i’ch ffrind neu aelod o’r teulu wybod ei fod yn iawn i siarad am yr hyn maen nhw’n ei brofi.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Gorbryder a Phyliau o Banig – Sut gall pobl eraill helpu?

helpu gorbryderGall fod yn anodd pan fydd rhywun annwyl i chi yn profi gorbryder neu byliau o banig, ond mae pethau y gallwch chi eu gwneud i’w helpu.

Peidiwch â rhoi pwysau arnynt

Ceisiwch beidio â rhoi pwysau ar eich ffrind neu aelod o’r teulu i wneud mwy nag y maen nhw’n teimlo’n gyfforddus yn ei wneud. Mae’n bwysig iawn bod yn amyneddgar, gwrando ar eu dymuniadau a chymryd pethau ar gyflymdra sy’n iawn iddyn nhw.

Mae’n ddealladwy fod arnoch eisiau eu helpu i wynebu eu hofnau, ond gall fod yn drallodus i rywun os ydynt yn teimlo eu bod yn cael eu gorfodi i sefyllfaoedd cyn eu bod yn barod. Gall hyn waethygu eu gorbryder hyd yn oed.

Parhau i ddarllen

Rhannu