Gweithwyr y gwasanaethau brys yn profi straen : Golwg360

Mae tua 90% o weithwyr y gwasanaethau brys wedi profi straen a 25% wedi ystyried hunanladdiad, yn ôl ffigyrau diweddar gan Mind Cymru.

Mae’r nifer o swyddogion yr heddlu yng Nghymru sydd yn sâl o’r gwaith oherwydd straen wedi dyblu dros y pedair mlynedd ddiwethaf.

Mae staff y gwasanaethau brys yn wynebu trawma yn ddyddiol – fel cael eu galw i ddelio a damweiniau ffyrdd erchyll, hunanladdiadau a phobl wedi niweidio eu hunain.

Yn ôl tystiolaeth gan y swyddogion eu hunain, mae nifer ohonyn nhw yn mynd a’u pryderon gyda nhw gartref ar ddiwedd eu shifft neu ddim yn cael amser i ddelio gyda’u straen cyn cael eu galw allan at ddigwyddiad arall.

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

Cardiau Iechyd Meddwl ar gael yng ngorsafoedd heddlu’r gogledd

Mae modd i chi yn awr gasglu cardiau gwybodaeth iechyd meddwl o’ch gorsaf heddlu lleol yn y gogledd.

Datblygodd PC Sian Thompson gardiau newydd sy’n eich cyfeirio at linellau cymorth cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl.  Bydd y cardiau ar gael mewn gorsafoedd ar draws y gogledd. Gall y cardiau gael eu rhannu gan swyddogion pan maent yn teimlo y gallent fanteisio o wybod  am y llinellau cymorth sydd ar gael iddynt.

Os hoffech gael un o’r cardiau hyn neu’n gwybod am rywun fyddai’n manteisio o gael eu cyfeirio at asiantaeth iechyd meddwl yna ewch i’ch gorsaf heddlu lleol a gofyn am y cardiau iechyd meddwl.

Darllen rhagor: Heddlu Gogledd Cymru

Rhannu

Estyn prosiect yr heddlu sy’n helpu pobl mewn gwewyr meddwl : Heddlu Dyfed Powys

‘Mae’r gwasanaeth brysbennu iechyd meddwl, sy’n gweld personél Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a swyddogion Heddlu Dyfed-Powys yn gweithio ochr yn ochr â’i gilydd, yn sicrhau bod y rhai sy’n dioddef gwewyr meddwl yn cael y sylw cywir.

Mae’n golygu llai o ymweliadau â chelloedd heddlu ar gyfer unigolion bregus sy’n dioddef gwewyr meddwl – ac arbedion sylweddol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus.

Tan 1 Mai, roedd y gwasanaeth yn weithredol o ddydd Iau i ddydd Sul yn ystod oriau brig disgwyliedig. O 1 Mai, bydd y gwasanaeth yn weithredol 7 diwrnod yr wythnos.’

Darllen rhagor : Heddlu Dyfed Powys

Rhannu

Plismyn yn dioddef o bryder ac iselder : Golwg360

Mae corff sy’n cynrychioli plismyn yn dweud bod wyth bob deg ohonyn nhw yn dangos arwyddion o bryder neu iselder.

Mae heddluoedd yng Nghymru ymhlith y rhai sydd wedi bod yn canslo dyddiau gorffwys gan olygu fod arnyn nhw filoedd o ddyddiau o amser bant i’w swyddogion.

Pwysau gwaith, argyfyngau a diffyg adnoddau lles sy’n gyfrifol am y problemau yn ôl Cadeirydd Ffederasiwn yr Heddlu, Calum Macleod.

Mae’r ffigwr am iselder a phryder yn un i godi dychryn, meddai Calum Macleod, gan roi’r bai yn rhannol ar ddiffyg cyfle i blismyn orffwys.

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

Mwy o blismyn yn absennol o’r gwaith oherwydd straen : BBC Cymru Fyw

[llun BBC]
[llun BBC]

Mae nifer y plismyn sy’n absennol o’r gwaith oherwydd straen wedi mwy na dyblu yn y pedair blynedd ddiwethaf, yn ôl ffigyrau newydd.

Mae cais rhyddid gwybodaeth yn dangos fod 86 swyddog ar draws Cymru yn rhy sâl i weithio yn ystod mis Mehefin eleni, a hynny oherwydd materion yn ymwneud ag iechyd meddwl.

Ym Mehefin 2013, 37 oedd y nifer – gan olygu bod cynnydd o dros 130% wedi bod ers y cyfnod hwnnw.

Ond roedd y nifer eleni wedi gostwng o’i gymharu â Mehefin 2016, pan oedd 97 o swyddogion yn absennol o’r gwaith.

Dywedodd is-gadeirydd Ffederasiwn yr Heddlu, Calum Macleod, bod y gostyngiad yn nifer y staff ers 2009 wedi cynyddu’r pwysau ar swyddogion.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Rhannu

Cymorth ychwanegol i staff gwasanaethau brys sy’n dioddef â phroblemau iechyd meddwl

heddluBydd cymorth ychwanegol i barafeddygon, swyddogion yr heddlu a staff y gwasanaeth tân sy’n dioddef â phroblemau iechyd meddwl, diolch i fuddsoddiad newydd.

Cyhoeddodd Canghellor y DU Philip Hammond yn Natganiad yr Hydref y bydd arian ar gael i gefnogi Rhaglen ‘Blue Light’ elusen Mind.

Bydd y cyllid o £1.5m, a weinyddir gan Swyddfa’r Cabinet, yn caniatáu i’r elusen ddarparu cymorth iechyd meddwl i staff a gwirfoddolwyr ar draws gwasanaethau’r heddlu, tân, ambiwlans a chwilio ac achub ledled Cymru a Lloegr.

Mwy: walesonline.co.uk (Saesneg yn unig)

Rhannu