Cyflwyniad i Rwydwaith Iechyd Meddwl y Byddar : Betsi Cadwaladr

Dyma gyflwyniad i Rwydwaith Iechyd Meddwl y Byddar Gogledd Cymru gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, mewn Iaith Arwyddo Prydeinig gydag is-deitlau Cymraeg.

[Fideo Gwreiddiol : Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr]


Rhannu

Diffygion mewn uned iechyd meddwl : BBC Cymru Fyw

Tŷ Llidiard, ar safle Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont.

Mae adroddiad beirniadol o uned iechyd meddwl lle bu merch o Gaerdydd farw yn dweud bod “diffygion sylweddol a niferus” yng ngofal cleifion.

Daeth Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) i’r casgliad llynedd bod problemau gyda dulliau diogelwch, y ffordd roedd meddyginiaeth yn cael ei rhoi, a chynnal awyrgylch diogel i gleifion ar ward Enfys a Seren yn Nhŷ Llidiard ym Mhen-y-bont.

Mae Tŷ Llidiart yn uned iechyd meddwl gafodd ei hagor yn 2011 ar gyfer plant a phobl ifanc sydd wedi ei lleoli yn Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont.

Tra bod Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg yn gyfrifol am Ysbyty Tywysoges Cymru, Cwm Taf sy’n gyfrifol am yr uned Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS), sy’n gwasanaethu cleifion ar draws de Cymru.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Rhannu

Lansio gwefan iechyd meddwl newydd : Bwrdd Iechyd Hywel Dda

Lansiwyd gwefan newydd lleol sy’n cynnig gwybodaeth a chanllawiau hunan-gymorth i bobl gyda problemau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol.

Cyhoeddodd tîm Gwasanaethau Cefnogi Iechyd Meddwl Cynradd Lleol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda lansiad y wefan newydd yn y Gynhadledd Iechyd Meddwl, wedi’i gynnal gan Gomisiynydd Trosedd a Heddlu Dyfed-Powys yng Nghaerfyrddin ar 1 Mawrth 2018.

Wedi’i ddatblygu mewn partneriaeth â Gweithredu dros Iechyd Meddwl Gorllewin Cymru, defnyddwyr y gwasanaeth a staff, mae’r wefan yn adnodd cwbl ddwyieithog, gyda datblygiadau pellach wedi’u cynllunio ar gyfer y dyfodol.

Dywedodd Liz Carroll, Cyfarwyddwr Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu Interim ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Rydym wrth ein bodd yn lansio’r adnodd gwerthfawr newydd hwn i bobl sy’n chwilio am wybodaeth a chanllawiau hunangymorth ynghylch problemau iechyd meddwl ysgafn a chymedrol. Rydym yn bwriadu datblygu’r wefan ymhellach ar sail adborth wrth ddefnyddwyr ac rydym yn gobeithio datblygu ‘app’ rywbryd yn y dyfodol agos.

Gallwch weld y wefan yma

Darllen rhagor : Bwrdd Iechyd Hywel Dda

Rhannu

Gwelliannau iechyd meddwl yn Sir Conwy yn ‘rhy araf’ : BBC Cymru Fyw

Mae Cyngor Conwy wedi penderfynu i barhau gyda chytundeb i gydweithio gyda’r bwrdd iechyd lleol i wella gwasanaethau iechyd meddwl cymunedol, er gwaethaf rhwystredigaeth bod y gwelliannau yn cael eu gweithredu “yn araf”.

Roedd adroddiad o flaen cabinet y cyngor ddydd Mawrth yn trafod pa gynnydd sydd wedi bod ers iddyn nhw ofyn am gymorth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) i wella rhai elfennau o’r gofal iechyd meddwl yn Sir Conwy.

Mae’r adroddiad yn dweud bod problemau “diwylliannol” a “rheolaethol” a materion yn ymwneud ag arweinyddiaeth y bwrdd yn amharu ar sicrhau “cynnydd boddhaol”.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Rhannu

“Rhaid i wasanaethau Cymraeg gael eu trin fel mater o angen” : Golwg360

logo-diwrnod-iechyd-meddwlMae angen sicrhau bod darpariaeth trwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei weld fel “mater o angen” o fewn y gwasanaeth iechyd meddwl.

Dyna yw safbwynt Sophie Ann sydd yn aelod o dîm ‘meddwl.org’, sef gwefan sy’n darparu gofod i bobol rannu profiadau a chael gwybodaeth am iechyd meddwl yn y Gymraeg.

 hithau’n ‘Ddydd Iechyd Meddwl’ mae Sophie Ann a ‘meddwl.org’ yn galw am newid agweddau fel bod darpariaeth Gymraeg ddim yn cael ei ystyried yn “fraint.”

“Ar hyn o bryd dydy’r agweddau ddim yn ddigon aeddfed,” meddai Sophie Ann wrth golwg360. “Yn gyffredinol mae angen lot fwy o gydnabyddiaeth ymysg y byrddau iechyd ac ymysg yr ymarferwyr meddygol, bod iaith yn rhan o’r gwasanaeth.

“Mae’n ffactor yn yr un modd a phenderfynu pa therapi sydd orau i rywun, neu pha gyffuriau sydd orau i rywun. Dydy o ddim yn rhywbeth ar wahân a dydy o’n bendant ddim yn fraint neu’n luxury.

Darllen rhagor : Golwg360

Rhannu

Diwrnod Iechyd Meddwl : Galw am fwy o gymorth yn Gymraeg

logo-diwrnod-iechyd-meddwlAr Ddiwrnod Iechyd Meddwl y byd, mae sefydlwyr a chefnogwyr gwefan iechyd meddwl yn galw am ragor o wasanaethau Cymraeg.

Sefydlwyd gwefan meddwl.org fis Tachwedd 2016 mewn ymgais i fynd i’r afael â’r diffyg cymorth a gwybodaeth sydd ar gael i bobl sy’n byw gyda salwch meddwl. Mae’r wefan yn darparu gofod i bobl drafod, rhannu profiadau a chael gwybodaeth am iechyd meddwl yn Gymraeg.

Dywedodd Hedd Gwynfor, un o sylfaenwyr gwefan meddwl.org:

“Mae’r sefyllfa yn gwbl annigonol. Mae darparu gwasanaethau iechyd meddwl yn Gymraeg yn fater o angen, nid dewis. Rydyn ni’n gobeithio bod y profiadau sy’n cael eu rhannu ar meddwl.org yn dystiolaeth i’r Byrddau Iechyd a llunwyr polisïau pa mor bwysig, ac angenrheidiol, yw derbyn gofal iechyd meddwl yn Gymraeg.”

Parhau i ddarllen

Rhannu

Cymru â’r nifer lleiaf o seiciatryddion ymgynghorol : Golwg360

Cam-drin1

Cymru yw un o’r ardaloedd sydd â’r nifer lleiaf o seiciatryddion ymgynghorol am bob 100,000 o bobol sy’n byw yn y wlad.

Dim ond 6 seiciatrydd iechyd meddwl y Gwasanaeth Iechyd (GIG) sydd ar gael ar gyfer 100,000 o bobol yng Nghymru o gymharu â 10 yn yr Alban, 13 yn Llundain, 8 yng Ngogledd Iwerddon a’r rhan fwyaf o Loegr.

Er hyn dim ond 5 ymgynghorydd seiciatryddol sydd ar gael am bob 100,000 o bobol yn nwyrain Lloegr, Swydd Efrog a Humber.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod wedi “ymrwymo at welliannau parhaus” o ran mynediad at wasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru.

Darllen rhagor : Golwg360

Rhannu

£½m i wella’r gofal i bobol ifanc ag anhwylderau bwyta : Golwg360

doctor1Fe fydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £500,000 ychwanegol y flwyddyn i wella’r gofal y mae pobol ifanc ag anhwylderau bwyta yn ei dderbyn wrth droi’n 18 oed.

Nod yr arian yw cynorthwyo pobol ifanc a’u teuluoedd wrth drosglwyddo o ofal Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) i Wasanaethau Oedolion ar gyfer trin anhwylderau bwyta.

Bydd y cyllid yn ei gwneud yn bosib recriwtio staff arbenigol newydd, yn cefnogi gwell hyfforddiant i staff presennol, ac yn cynorthwyo sefydlu amryw o raglenni therapi.

Mae Llywodraeth Cymru eisoes yn buddsoddi £1.25m y flwyddyn mewn gwasanaethau trin anhwylderau bwyta ehangach i blant ac oedolion ledled Cymru.

Darllen rhagor : Golwg360

Rhannu

Rhestr aros iechyd meddwl wedi dyblu mewn chwe blynedd : BBC Cymru Fyw

Llun BBC Cymru Fyw
Llun BBC Cymru Fyw

Mae nifer y bobl sy’n aros am driniaeth iechyd meddwl yng Nghymru wedi dyblu dros y chwe blynedd ddiwethaf, yn ôl ystadegau gan Lywodraeth Cymru.

Dangosodd ffigyrau ar gyfer mis Mai 2017 fod 1,820 o gleifion yn aros am driniaeth, o’i gymharu â 916 ym mis Mai 2011.

Mae nifer sylweddol o’r cleifion hyn yn gorfod aros hyd at chwe mis, ac mae rhai yn teimlo nad oes dewis ganddyn nhw ond talu am driniaeth breifat.

Mae Llywodraeth Cymru’n dweud eu bod nhw’n gwario mwy ar iechyd meddwl nag ar unrhyw ran arall o’r gwasanaeth iechyd.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Fideo perthnasol ar Newyddion9

Rhannu