Cyngor am iselder yn y Sioe Fawr : BBC Cymru Fyw

Lilwen JoynsonYr wythnos hon yn y Sioe Amaethyddol yn Llanelwedd bydd ffermwraig sydd wedi dioddef o iselder ei hun yn cadeirio trafodaeth ar faterion yn ymwneud ag iechyd meddwl mewn cymunedau gwledig.

Dywedodd Lilwen Joynson:

“Dwi’n gobeithio y bydd nifer yn dod i’r seminar – rhaid cael gwared o’r stigma sydd ‘na am iechyd meddwl yn enwedig yn y byd ffermio.

Does yna ddim cywilydd cyfaddef gwendid – rhaid i ni ddysgu sylwi ar ein gilydd, fel ein bod yn gallu edrych ar ôl ein gilydd yn well.

Dwi wedi wynebu cyfnod tywyll iawn ond mi ddes i allan ohono.

Rhaid peidio cuddio ac esgus fod pethau’n iawn. Does ‘na ddim cywilydd.”

Cynhelir y drafodaeth ar ddydd Iau, 26 Gorffennaf, 11am, Pafiliwn UAC.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Gweithwyr yn aros yn dawel am iechyd meddwl gwael : Mind

Canfu arolwg gan Mind bod bron hanner y gweithlu (48%) wedi profi iechyd meddwl gwael, fel straen, iselder a gorbryder tra yn eu gweithle presennol.

O’r rheini, dim ond hanner oedd wedi dewis hysbysu eu rheolwyr am eu hanawsterau. Mae’r canlyniadau’n cael eu cyhoeddi yn rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl (14-20 Mai) sy’n pwysleisio sut mae straen yn effeithio ar ein bywydau.

Mae’r canlyniadau hefyd yn dangos bod 84% yn barod i barhau i fynd i’r gwaith tra’n dioddef o iechyd meddwl gwael, tra bod 58% yn barod i barhau i fynd i’r gwaith tra’n dioddef iechyd corfforol gwael

Darllen rhagor : Mind


Rhannu

Plismyn yn dioddef o bryder ac iselder : Golwg360

Mae corff sy’n cynrychioli plismyn yn dweud bod wyth bob deg ohonyn nhw yn dangos arwyddion o bryder neu iselder.

Mae heddluoedd yng Nghymru ymhlith y rhai sydd wedi bod yn canslo dyddiau gorffwys gan olygu fod arnyn nhw filoedd o ddyddiau o amser bant i’w swyddogion.

Pwysau gwaith, argyfyngau a diffyg adnoddau lles sy’n gyfrifol am y problemau yn ôl Cadeirydd Ffederasiwn yr Heddlu, Calum Macleod.

Mae’r ffigwr am iselder a phryder yn un i godi dychryn, meddai Calum Macleod, gan roi’r bai yn rhannol ar ddiffyg cyfle i blismyn orffwys.

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

Hyfforddiant iechyd meddwl Mind : Mind Cymru

Dyma Trystan a’i reolwr Karen, o Dŵr Cymru, yn siarad am sut mae hyfforddiant iechyd meddwl oddi wrth Mind wedi helpu Trystan i allu gweithio eto ar ôl cymryd amser i ffwrdd o’r gwaith gydag iselder.

[Fideo gwreiddiol : Mind]


Rhannu

Sgitsoffrenia’n ‘codi ofn’ ar gyflogwyr : BBC CymruFyw

Mae dynes o Ynys Môn sydd â sgitsoffrenia yn dweud bod stigma ynglŷn â’r cyflwr wedi effeithio ar ei chyfleoedd gwaith.

Dywed Siobhan Davies, 45 o Rosneigr a mam i bedwar o blant, ei bod eisiau gweithio a chyfrannu i gymdeithas, ond bod cyflogwyr posib yn ofni rhoi cyfle iddi.

Mae Ms Davies yn clywed amrywiaeth o leisiau yn ei phen ers yn 16 oed – pob un ag enw a phersonoliaeth ei hun.

Dywed bod cyflogwyr posib yn clywed ei bod wedi methu gweithio am y saith mlynedd diwethaf tra’n cael gofal i mewn ac allan o’r ysbyty a gofyn i’w hunain: “Ydy hi’n mynd i fod i fewn eto? Fedran ni gymryd siawns arni? Ac mae lot o bobl ddim yn barod i neud hynny. Dyna ‘di’r broblem. Ti’n ca’l dy ddal yn y gorffennol.”

Gwyliwch Siobhan yn trafod ei phrofiadau ar Newyddion9


Rhannu

Calon yn curo’n galed. Mygu. Llewygu.

Ffotograffiaeth; rhywbeth i dynnu meddwl oddi ar bethau

Panic attacks

Cefais fy mhanic attack cyntaf yn ôl yn 2011 a ‘dw i’n cofio poeni a brysio – ro’n i’n mynd i un o’r apwyntiadau poenus mae nifer o ferched yn dredio’u cael, y smear test. Brysiais yn syth wedyn o’r prawf i ngwaith lle roeddwn i mewn gofal o gartref henoed.

Gweithiais fy shifft tan ddeg yn nos ac ar ôl cyrraedd adref, doeddwn i jyst methu unwindio; roedd bob dim ar fy meddwl; oeddwn i wedi gwneud popeth yn iawn yn fy ngwaith?  Jyst methu rhoi switsh off.  Tua hanner nos, dechreuais grynu.  Doeddwn i methu cael fy ngwynt.  Doeddwn i ddim yn gwybod be oedd yn digwydd i fi ond yr unig beth allwn i feddwl oedd fy mod i’n marw. Parhau i ddarllen

Rhannu

Salwch Meddwl: Eich hawliau yn y gweithle

Pan fyddwn ni’n dioddef â salwch meddwl, mae tasgau bywyd bob dydd yn gallu bod yn anodd, felly mae ceisio gweithio ar ben hynny’n gallu bod yn heriol. Gall salwch meddwl ymyrryd â’n gallu i weithio – i rai ohonom gall hynny olygu nad ydym yn gallu gweithio o gwbl, i eraill gall olygu bod angen addasiadau penodol yn y gweithle arnom.

Bydd gan gyflogwyr gwahanol lefelau gwahanol o ddealltwriaeth am salwch meddwl, felly mae’n beth da i wybod beth yw ein hawliau.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Gorflino

24273263_10155817278210011_1472446512_nOs yw straen cyson wedi eich gadael yn teimlo’n ddiymadferth ac wedi blino’n lân, efallai eich bod chi ar drywydd gorflino (burnout).

Pan rydych chi wedi gorflino, mae problemau’n ymddangos yn enfawr, mae popeth yn edrych yn llwm, ac mae’n anodd magu’r egni i boeni am unrhyw beth—heb sôn am wneud rhywbeth i helpu’ch hun. Ond drwy adnabod y rhybuddion cynharaf, gallwch gymryd camau i osgoi gorflino.

Beth yw gorflino?

Mae gorflino’n gyflwr o flinder emosiynol, meddyliol a chorfforol sy’n cael ei achosi gan straen eithafol ac estynedig. Mae’n digwydd pan fyddwch yn teimlo wedi’ch llethu, yn flinedig yn emosiynol, ac yn methu â chyrraedd gofynion cyson.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Pryder am swyddi ‘yn cael effaith ar iechyd meddwl’ : BBC Cymru Fyw

Llun: BBC
Llun: BBC

Mae gwaith ymchwil gan un o raglenni BBC Cymru yn awgrymu bod pryderon am swyddi yn cael effaith negyddol ar iechyd meddwl rhan helaeth y boblogaeth.

Yn ôl croestoriad o weithwyr a holwyd gan raglen deledu The Hour, roedd 74% yn cytuno bod poeni am waith neu arian yn cael effaith negyddol.

Dywedodd yr Athro David Blackaby o adran economeg Prifysgol Abertawe mai natur gyfnewidiol y byd gwaith ac ansicrwydd ehangach oedd yn cyfrannu at yr anfodlonrwydd.

“Mae hyn yn dangos effaith swyddi tymor byr neu swyddi dim oriau ar weithwyr yng Nghymru, a diffyg sicrwydd pobl yn eu swyddi,” meddai.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Gwybodaeth am iechyd meddwl yn y gweithle ar meddwl.org

Rhannu

Mwy o weithwyr yn wynebu diswyddiad oherwydd problemau iechyd meddwl : Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae’r rhan fwyaf o gyflogeion yn y DU wedi profi problemau iechyd meddwl oherwydd gwaith ond eto mae dros filiwn o bobl yn wynebu canlyniadau negyddol ar ôl datgelu hyn, yn ôl adroddiad newydd, Iechyd Meddwl yn y Gwaith a gyhoeddwyd gan yr elusen Busnes yn y Gymuned cyn Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd. 

Darllen rhagor : Rhwydwaith Iechyd Cenedlaethol Cymru

Rhannu