Plismyn yn dioddef o bryder ac iselder : Golwg360

Mae corff sy’n cynrychioli plismyn yn dweud bod wyth bob deg ohonyn nhw yn dangos arwyddion o bryder neu iselder.

Mae heddluoedd yng Nghymru ymhlith y rhai sydd wedi bod yn canslo dyddiau gorffwys gan olygu fod arnyn nhw filoedd o ddyddiau o amser bant i’w swyddogion.

Pwysau gwaith, argyfyngau a diffyg adnoddau lles sy’n gyfrifol am y problemau yn ôl Cadeirydd Ffederasiwn yr Heddlu, Calum Macleod.

Mae’r ffigwr am iselder a phryder yn un i godi dychryn, meddai Calum Macleod, gan roi’r bai yn rhannol ar ddiffyg cyfle i blismyn orffwys.

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

Hyfforddiant iechyd meddwl Mind : Mind Cymru

Dyma Trystan a’i reolwr Karen, o Dŵr Cymru, yn siarad am sut mae hyfforddiant iechyd meddwl oddi wrth Mind wedi helpu Trystan i allu gweithio eto ar ôl cymryd amser i ffwrdd o’r gwaith gydag iselder.

[Fideo gwreiddiol : Mind]


Rhannu

Sgitsoffrenia’n ‘codi ofn’ ar gyflogwyr : BBC CymruFyw

Mae dynes o Ynys Môn sydd â sgitsoffrenia yn dweud bod stigma ynglŷn â’r cyflwr wedi effeithio ar ei chyfleoedd gwaith.

Dywed Siobhan Davies, 45 o Rosneigr a mam i bedwar o blant, ei bod eisiau gweithio a chyfrannu i gymdeithas, ond bod cyflogwyr posib yn ofni rhoi cyfle iddi.

Mae Ms Davies yn clywed amrywiaeth o leisiau yn ei phen ers yn 16 oed – pob un ag enw a phersonoliaeth ei hun.

Dywed bod cyflogwyr posib yn clywed ei bod wedi methu gweithio am y saith mlynedd diwethaf tra’n cael gofal i mewn ac allan o’r ysbyty a gofyn i’w hunain: “Ydy hi’n mynd i fod i fewn eto? Fedran ni gymryd siawns arni? Ac mae lot o bobl ddim yn barod i neud hynny. Dyna ‘di’r broblem. Ti’n ca’l dy ddal yn y gorffennol.”

Gwyliwch Siobhan yn trafod ei phrofiadau ar Newyddion9


Rhannu

Salwch Meddwl: Eich hawliau yn y gweithle

Pan fyddwn ni’n dioddef â salwch meddwl, mae tasgau bywyd bob dydd yn gallu bod yn anodd, felly mae ceisio gweithio ar ben hynny’n gallu bod yn heriol. Gall salwch meddwl ymyrryd â’n gallu i weithio – i rai ohonom gall hynny olygu nad ydym yn gallu gweithio o gwbl, i eraill gall olygu bod angen addasiadau penodol yn y gweithle arnom.

Bydd gan gyflogwyr gwahanol lefelau gwahanol o ddealltwriaeth am salwch meddwl, felly mae’n beth da i wybod beth yw ein hawliau.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Gorflino

24273263_10155817278210011_1472446512_nOs yw straen cyson wedi eich gadael yn teimlo’n ddiymadferth ac wedi blino’n lân, efallai eich bod chi ar drywydd gorflino (burnout).

Pan rydych chi wedi gorflino, mae problemau’n ymddangos yn enfawr, mae popeth yn edrych yn llwm, ac mae’n anodd magu’r egni i boeni am unrhyw beth—heb sôn am wneud rhywbeth i helpu’ch hun. Ond drwy adnabod y rhybuddion cynharaf, gallwch gymryd camau i osgoi gorflino.

Beth yw gorflino?

Mae gorflino’n gyflwr o flinder emosiynol, meddyliol a chorfforol sy’n cael ei achosi gan straen eithafol ac estynedig. Mae’n digwydd pan fyddwch yn teimlo wedi’ch llethu, yn flinedig yn emosiynol, ac yn methu â chyrraedd gofynion cyson.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Pryder am swyddi ‘yn cael effaith ar iechyd meddwl’ : BBC Cymru Fyw

Llun: BBC
Llun: BBC

Mae gwaith ymchwil gan un o raglenni BBC Cymru yn awgrymu bod pryderon am swyddi yn cael effaith negyddol ar iechyd meddwl rhan helaeth y boblogaeth.

Yn ôl croestoriad o weithwyr a holwyd gan raglen deledu The Hour, roedd 74% yn cytuno bod poeni am waith neu arian yn cael effaith negyddol.

Dywedodd yr Athro David Blackaby o adran economeg Prifysgol Abertawe mai natur gyfnewidiol y byd gwaith ac ansicrwydd ehangach oedd yn cyfrannu at yr anfodlonrwydd.

“Mae hyn yn dangos effaith swyddi tymor byr neu swyddi dim oriau ar weithwyr yng Nghymru, a diffyg sicrwydd pobl yn eu swyddi,” meddai.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Gwybodaeth am iechyd meddwl yn y gweithle ar meddwl.org

Rhannu

Mwy o weithwyr yn wynebu diswyddiad oherwydd problemau iechyd meddwl : Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae’r rhan fwyaf o gyflogeion yn y DU wedi profi problemau iechyd meddwl oherwydd gwaith ond eto mae dros filiwn o bobl yn wynebu canlyniadau negyddol ar ôl datgelu hyn, yn ôl adroddiad newydd, Iechyd Meddwl yn y Gwaith a gyhoeddwyd gan yr elusen Busnes yn y Gymuned cyn Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd. 

Darllen rhagor : Rhwydwaith Iechyd Cenedlaethol Cymru

Rhannu

Salwch meddwl a’r gweithle : Darwin Gray

Llun: Darwin Gray
Llun: Darwin Gray

Wrth i’r gwasanaeth iechyd ddatgelu bod dros 30% o nodiadau salwch bellach yn cael eu rhoi am resymau’n ymwneud â phroblemau iechyd meddwl, does dim ryfedd bod mwy o sylw’n cael ei roi i effaith salwch meddwl yn y gweithle.

Erbyn hyn, mae iechyd meddwl wedi dod yn rheswm mwy cyffredin na phroblemau cefn mewn llythyron salwch gan feddygon teulu pan na fydd rhywun yn gallu gweithio. Yn ôl yr adroddiad, roedd 573,000 o achosion o bobl yn cael llythyr meddyg am gyflyrau iechyd meddwl, gan gynnwys straen a gorbryder yn ymwneud â’u gwaith – ac fe barhaodd un ymhob pump o’r absenoldebau hynny am fwy na thri mis.

Darllen rhagor : Darwin Gray

Gwybodaeth ar iechyd meddwl yn y gweithle : meddwl.org

Rhannu

Dynion yn fwy tebygol o brofi problemau iechyd meddwl yn gysylltiedig â gwaith : Mind

Mind-logoMae ymchwil newydd gan Mind yn dangos bod dynion ddwywaith yn fwy tebygol o gael problemau iechyd meddwl o ganlyniad i’w gwaith, i gymharu â phroblemau tu allan i’r gwaith.

Mae 1 o bob 3 dyn (32%) yn cysylltu iechyd meddwl gwael gyda’u gwaith, i gymharu â 1 o bob 7 dyn (14%) yn dweud mai problemau y tu allan i’r gwaith sy’n achosi iechyd meddwl gwael. Mae menywod ar y llaw arall, yn dweud bod eu swydd a phroblemau y tu allan i’r gwaith yn cyfrannu’r un faint at iechyd meddwl gwael; 1 o bob 5 menyw yn dweud mai eu swydd yw’r rheswm am eu hiechyd meddwl gwael, yr un nifer â’r rhai sy’n dweud mai problemau y tu allan i’r gwaith sydd ar fai (19%).

Mae’r data hefyd yn dangos bod dynion yn llai parod i ofyn am gymorth a chymryd amser i ffwrdd o’r gwaith na menywod. Mae ymchwil blaenorol gan Mind yn awgrym bod dynion yn aml yn ceisio dod o hyd i ffyrdd i ymdopi â’u problemau yn annibynnol yn hytrach na gofyn am gymorth a rhannu.

Darllen rhagor : Mind

Rhannu

Dwi’n cael chwalfa feddyliol: Pan fo’n fwy na geiriau

Di-deitlSawl un ohonom sydd wedi defnyddio termau fel ‘rwy’n cael melt down’ neu ‘dwi’n mynd yn byserc?’ Beth am ‘mae fy mhen yn mynd i fyrstio’ neu ‘dwi’n cael chwalfa feddyliol?’ Mae’r rhan fwyaf ohonom wedi defnyddio’r ymadroddion hyn ryw bryd i’w gilydd – roeddwn i’n arfer defnyddio nhw hefyd. Chi’n gweld, roeddwn i’n byw yn y byd corfforaethol o straen gredadwy, o bobl yn dychmygu roeddynt yn dioddef chwalfa feddyliol. Roedd y derminoleg oedd yn cael i daflu o amgylch y swyddfa pob dydd yn awgrymu roedd y byd yn dod i ben.

Fodd bynnag, y drafferth yw i rai mae’r byd yn dod i ben.

I rai o’ch cwmpas heddiw bydd y geiriau hyn yn dod yn fwy na mynegiant. Bydd y derminoleg ni’n defnyddio i ddisgrifio ein straen yn dod yn fwy na dim ond geiriau i rai o’n cydweithwyr. Byddant yn dod yn realiti, ac yn newid eu bywydau a bywydau eu teulu a ffrindiau am amser hir iawn.

Mae 98% o bobl sydd yn dioddef o iselder yn rhy ofnus i rannu eu cyflwr gyda’u cyflogwyr oherwydd eu bod yn poeni y gallai effeithio ar eu gwaith. Tra bydd ¾ ohonom yn dioddef o ryw fath o salwch meddwl yn ystod ein bywyd, a bydd hyn fwy na thebyg yn digwydd yn ystod ein blynyddoedd yn y gweithle.

Y cwestiwn mae’n rhaid gofyn yw, sut byddai eich cwmni chi yn delio gyda salwch meddwl?

Parhau i ddarllen

Rhannu