Hunan-ofal : Sionedigaeth

Sioned Mills yn siarad gyda Bryn Salisbury am les, hunan-ofal, straen yn y gwaith a defnyddio improv fel therapi, ar ei phodlediad, ‘Sionedigaeth’.


Rhannu

Gweithwyr y gwasanaethau brys yn profi straen : Golwg360

Mae tua 90% o weithwyr y gwasanaethau brys wedi profi straen a 25% wedi ystyried hunanladdiad, yn ôl ffigyrau diweddar gan Mind Cymru.

Mae’r nifer o swyddogion yr heddlu yng Nghymru sydd yn sâl o’r gwaith oherwydd straen wedi dyblu dros y pedair mlynedd ddiwethaf.

Mae staff y gwasanaethau brys yn wynebu trawma yn ddyddiol – fel cael eu galw i ddelio a damweiniau ffyrdd erchyll, hunanladdiadau a phobl wedi niweidio eu hunain.

Yn ôl tystiolaeth gan y swyddogion eu hunain, mae nifer ohonyn nhw yn mynd a’u pryderon gyda nhw gartref ar ddiwedd eu shifft neu ddim yn cael amser i ddelio gyda’u straen cyn cael eu galw allan at ddigwyddiad arall.

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

Cynhadledd Lles & Iechyd Meddwl yn y Gweithle 2019 : Canna Consulting

Cynhadledd drwy gyfrwng y Gymraeg yn edrych ar les ac iechyd meddwl yn y gweithle.

Cyfle unigryw i ddysgu mwy, datblygu sgiliau newydd a chymryd amser i feddwl am eich lles chi ac eraill yn y gweithle. Y siaradwyr gwadd fydd Stifyn Parri a Nia Bennett (effectus HR). E-bostiwch info@cannaconsulting.co.uk er mwyn sicrhau eich lle.

24 Ionawr 2019, 10am – 3pm, Gwesty Radisson Blu, Caerdydd


 

Rhannu

Dros 2 filiwn o bobl yn y DU yn gorfod cyfyngu eu gwaith yn sgil iechyd meddwl gwael : Iechyd Meddwl Cymru

Mae ymchwil newydd gan y Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl wedi canfod fod 2.3 miliwn o bobl yn y DU yn profi problemau iechyd meddwl ar hyn o bryd, sydd yn effeithio ar faint o waith cyflogedig y maent yn medru ei wneud, gyda llawer yn profi caledi ariannol difrifol yn sgil hynny.

Mae’r Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl yn galw am newidiadau sydd yn cynnwys:

  • Cynyddu hyblygrwydd o ran tâl salwch er mwyn caniatáu absenoldeb salwch ataliol, rhan amser yn ogystal â dychwelyd i’r gwaith dros gyfnod.
  • Cynyddu’r lefel o Lwfans Cymorth Cyflogaeth (neu’r elfen ‘gallu cyfyngedig i weithio’ o’r Credyd Cynhwysol) sydd yn cael ei dalu yn ystod y cyfnod asesu 13 wythnos i’r un lefel â’r Tâl Salwch Statudol.
  • Cynyddu’r mynediad at ffyrdd o ddiogelu incwm, yn enwedig i bobl sydd eisoes â chyflyrau iechyd.

Darllen rhagor : Iechyd Meddwl Cymru


Rhannu

Andrew Tamplin : Prynhawn Da

Dyma stori bersonol Andrew Tamplin sydd wedi cael problemau iechyd meddwl yn y gorffennol ond erbyn hyn yn cynghori eraill ar faterion iechyd meddwl.

(cliciwch ar y llun i fynd at y fideo)


Rhannu

Pecyn Samariaid Cymru i sicrhau tosturi yn y gweithle

Ar Ddiwrnod Atal Hunanladdiad y Byd, cyhoeddodd Samariaid Cymru becyn cymorth newydd i weithleoedd yng Nghymru.

Mae’r pecyn yn cynnig awgrymiadau i staff ar sut i wrando’n well a gwybod beth i wneud pan fo cydweithiwr yn cael argyfwng iechyd meddwl.

Bwriad ‘Gweithio gyda Thosturi – Pecyn Cymorth i Gymru’ yw hybu diwylliant lle mae gan bobl hyder i ofyn am help, ac i roi help i eraill pan fo angen.

Mae’r pecyn yn cynnwys ffeithiau a gwybodaeth ynghyd ag awgrymiadau a gweithredoedd y gellir eu defnyddio yn eich bywyd gwaith. Gall y pecyn cymorth hwn eich cynorthwyo wrth ichi siarad a helpu rhywun sy’n profi iechyd meddwl gwael neu drallod emosiynol, a beth y dylid ei wneud mewn argyfwng iechyd meddwl.

Darllen rhagor: BBC a Samariaid

Darllen y pecyn ‘Gweithio gyda Thosturi’


Rhannu

‘Es i nôl i’r gwaith y diwrnod ar ôl i mi geisio lladd fy hun oherwydd roeddwn i’n ofn cymryd diwrnod i ffwrdd’ : WalesOnline

Georgia Lawson

Cafodd Georgia Lawson ei rhyddhau o’r ysbyty ar ôl ceisio lladd ei hun, ac aeth hi nôl i’r gwaith y diwrnod nesaf.

Y diwrnod ar ôl i’r gweithiwr siop o’r Trallwng geisio lladd ei hun, roedd hi nôl yn y gwaith – yn ofni sut fyddai ei chyflogwyr yn ymateb.

Mae’n rhaid i gyflogwyr drin absenoldeb o’r gwaith o ganlyniad i iechyd meddwl yn yr un modd â chyflwr corfforol, ond mae’r stigma sy’n gysylltiedig yn golygu bod pobl yn aml yn parhau i weithio ac yn gwneud eu cyflyrau’n waeth yn hytrach na chymryd amser i ffwrdd.

Roedd Georgia’n ofn cael eu hystyried yn “wan”, a phan ddychwelodd i’r gwaith, teimlodd nad oedd ei rheolwyr yn deall o gwbl.

Pan ddychwelodd i’r gwaith, bu’n rhaid iddi wynebu’r un broses â rhywun oedd wedi colli’r gwaith o ganlyniad i annwyd.

Mae Mind Cymru’n dweud eu bod am i gyflogwyr greu awyrgylch lle y gall gweithwyr drafod eu problemau iechyd meddwl.

Darllen rhagor : Wales Online (Saesneg)


Rhannu

Dychwelyd i’r gwaith.

Dychwelyd i’r gwaith yn dilyn salwch meddwl

Dwy flynedd yn ôl, yn syth ar ôl i mi raddio o’r brifysgol, dechreuais fy swydd ‘go iawn’ gyntaf. Doedd dim byd o’i le ar yr arwyneb, ac am yr wythnosau cyntaf, roeddwn i’n hapus fy myd yn mynd i’r gwaith ar y daith fer o’m fflat newydd i ganol y ddinas. Dwi wedi byw â phyliau o banig ers wyth mlynedd bellach, ond doedden nhw erioed wedi effeithio ar fy mywyd gwaith tan ychydig o wythnosau ar ôl i mi ddechrau’r swydd honno. Cefais bwl o banig gwael iawn ar y trên ar y ffordd i’r gwaith, ac fe achosodd hyn i mi fod yn hwyr, a minnau’n teimlo mwy a mwy o orbryder y mwyaf hwyr yr oeddwn i. Dwi’n cofio dod oddi ar y trên, o hyd mewn cyflwr bregus, a jyst yn rhewi yn y fan a’r lle, yn ansicr a oeddwn i hyd yn oed yn mynd i allu cyrraedd y swyddfa. Roedd yn gylch cythreulig o banig a phoeni ‘mod i’n mynd i ymddangos yn annibynadwy i’m cyflogwyr newydd. O’r diwrnod hwnnw ymlaen, dechreuodd y trên fod yn rywbeth oeddwn i’n ofni i raddau, er mai dim ond pedair munud oedd y daith. Roedd ‘na rhywbeth yn fy mhen i’n dweud trên = panig. A doedd dim byd oeddwn i’n rhoi cynnig arni’n gweithio. Ymarferion anadlu, dulliau tynnu sylw fel gwrando ar bodcast neu gerddoriaeth, dulliau daearu. Doedd dim byd hyd yn oed yn crafu’r wyneb. Parhau i ddarllen

Rhannu

Cyngor am iselder yn y Sioe Fawr : BBC Cymru Fyw

Lilwen JoynsonYr wythnos hon yn y Sioe Amaethyddol yn Llanelwedd bydd ffermwraig sydd wedi dioddef o iselder ei hun yn cadeirio trafodaeth ar faterion yn ymwneud ag iechyd meddwl mewn cymunedau gwledig.

Dywedodd Lilwen Joynson:

“Dwi’n gobeithio y bydd nifer yn dod i’r seminar – rhaid cael gwared o’r stigma sydd ‘na am iechyd meddwl yn enwedig yn y byd ffermio.

Does yna ddim cywilydd cyfaddef gwendid – rhaid i ni ddysgu sylwi ar ein gilydd, fel ein bod yn gallu edrych ar ôl ein gilydd yn well.

Dwi wedi wynebu cyfnod tywyll iawn ond mi ddes i allan ohono.

Rhaid peidio cuddio ac esgus fod pethau’n iawn. Does ‘na ddim cywilydd.”

Cynhelir y drafodaeth ar ddydd Iau, 26 Gorffennaf, 11am, Pafiliwn UAC.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Gweithwyr yn aros yn dawel am iechyd meddwl gwael : Mind

Canfu arolwg gan Mind bod bron hanner y gweithlu (48%) wedi profi iechyd meddwl gwael, fel straen, iselder a gorbryder tra yn eu gweithle presennol.

O’r rheini, dim ond hanner oedd wedi dewis hysbysu eu rheolwyr am eu hanawsterau. Mae’r canlyniadau’n cael eu cyhoeddi yn rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl (14-20 Mai) sy’n pwysleisio sut mae straen yn effeithio ar ein bywydau.

Mae’r canlyniadau hefyd yn dangos bod 84% yn barod i barhau i fynd i’r gwaith tra’n dioddef o iechyd meddwl gwael, tra bod 58% yn barod i barhau i fynd i’r gwaith tra’n dioddef iechyd corfforol gwael

Darllen rhagor : Mind


Rhannu