Gorbryder Iechyd

Rydym i gyd yn poeni am ein hiechyd o bryd i’w gilydd, er enghraifft, os oedd rhaid inni fynd i’r ysbyty i gael llawdriniaeth, neu os ydym yn cael ein hadalw gan ein meddyg ar ôl profion.

Mae pryderon ynghylch iechyd yn mynd yn broblem pan ydynt yn dechrau rhwystro bywyd normal hyd yn oed pan nad oes rheswm i feddwl bod rhywbeth difrifol o’i le.


Symptomau Gorbryder Iechyd

 • Gorbryder
 • Poeni’n gyson ynghylch iechyd
 • Dychmygu pethau annifyr yn y dyfodol, fel cael diagnosis o salwch difrifol, ac effaith hyn ar eich anwyliaid
 • Meddwl am afiechydon a symptomau
 • Meddwl eich bod yn temtio ffawd os nad ydych yn poeni
 • Poeni y gallai’r meddyg fod wedi methu rhywbeth
 • Credu y gallech fethu arwyddion salwch difrifol oni bai eich bod yn cadw llygad ar bethau
 • Dymuno ymweld â’r meddyg ond ofni eich bod yn gwastraffu eu hamser neu nad ydynt yn eich cymryd o ddifrif
 • Ceisio cysur neu sicrwydd gan bobl eraill bod popeth yn iawn
 • Gwirio’ch corff am symptomau
 • Mynd i feddygfa’r meddyg yn aml
 • Canolbwyntio ar un darn o’r corff am deimladau newidiol
 • Osgoi unrhyw wybodaeth ar afiechydon difrifol e.e. diffodd y teledu os yw rhaglen ysbyty yn cael ei dangos
 • Ceisio unrhyw wybodaeth ar afiechydon difrifol, a gwirio am y symptomau hynny (llyfrau, Rhyngrwyd, teledu)
 • Ymddwyn fel eich bod yn sâl, er enghraifft, osgoi ymdrech neu ymarfer, cadw’n agos i’ch cartref, gorffwys

Mae pobl â gorbryder iechyd yn cael bod eu bywyd dyddiol normal yn cael ei effeithio gan eu pryderon ynghylch iechyd. Yn aml mae hyn yn parhau er gwaethaf profion a sicrwydd nad yw unrhyw gyflwr meddygol yn cyfiawnhau’r pryder hwn.

Darllen rhagor : Bwrdd Iechyd Hywel Dda (pdf)

Parhau i ddarllen

Rhannu

Gorbryder

Mae gorbryder yn air a ddefnyddiwn i ddisgrifio teimladau o anesmwythyd, gofid ac ofn.

Mae’n cynnwys emosiynau a theimladau corfforol y gallem eu profi pan yn bryderus neu’n nerfus am rywbeth.

Er ei fod yn annymunol, mae gorbryder yn ymwneud â’r ymateb ‘ymladd neu ffoi’ – ein hadwaith biolegol arferol os teimlwn o dan fygythiad.

Bydd tua 1 o bob 10 unigolyn yn profi pryder neu ffobia sy’n eu poeni ar ryw ben yn ystod eu bywydau, ond lleiafrif sy’n gofyn am driniaeth. Gan fod gorbryder yn brofiad dynol cyffredin, weithiau mae’n anodd gwybod pryd mae’n dechrau mynd yn broblem i chi – ond os yw eich teimladau o orbryder yn gryf iawn, neu’n para am gyfnod hir, gall fynd yn drech na chi.

Parhau i ddarllen

Rhannu