‘Ara’ Deg Mae Dal Iâr’ – Llinos Jones

Bybl bach saff i mi ers 3 mis bellach, yn daclus a del mi roedd y tŷ yn ei le, a phob papur, pensel, cwpan a threfn y dydd yn gadarn yn ei le. Fi yn gweithio, Osh yn ‘neud ei waith ysgol, a’r peiriant coffi yn canu. Amser brecwast, cinio a swper mewn trefn, sgwrsio dros fwyd, mwydro, canu a dawnsio. Bywyd saff. Er yr holl ofn tu allan, roedd adra, y tŷ, yn le caredig ac yn rywle glân, ac yn le i guddiad a chrio yn ddistaw bach. Facetime a Zoom, y sgwrsio di-ri, y gwenu cogio bach – ond ni oedd bia’r drefn, ni oedd yn gyfrifol, ni oedd yn gwarchod ein bybl bach ni. Roedd hi’n saffach ar ben dy hun – yn dy feddwl bach dy hun. Parhau i ddarllen

Rhannu

Deall y gwahaniaeth rhwng nerfusrwydd a gorbryder

(Daw’r wybodaeth isod o wefan blurtitout.org)

Mae’n gallu bod yn anodd deall weithiau ai nerfusrwydd neu gorbryder yr ydyn ni’n ei brofi.

Teimlad y bydd pawb yn ei brofi o bryd i’w gilydd yw nerfusrwydd. Gall gorbryder fod yn gyflwr meddygol y gellir ei ddiagnosio. Yn aml, byddwn yn troi at Google mewn ymgais i ddeall y broblem, ond gall hynny ein drysu’n llwyr oherwydd yr holl wybodaeth sydd ar gael ac oherwydd y byddwn ni’n profi nerfusrwydd yn aml wrth brofi gorbryder.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Gorbryder Iechyd

Rydym i gyd yn poeni am ein hiechyd o bryd i’w gilydd, er enghraifft, os oedd rhaid inni fynd i’r ysbyty i gael llawdriniaeth, neu os ydym yn cael ein hadalw gan ein meddyg ar ôl profion.

Mae pryderon ynghylch iechyd yn mynd yn broblem pan ydynt yn dechrau rhwystro bywyd normal hyd yn oed pan nad oes rheswm i feddwl bod rhywbeth difrifol o’i le.


Symptomau Gorbryder Iechyd

 • Gorbryder
 • Poeni’n gyson ynghylch iechyd
 • Dychmygu pethau annifyr yn y dyfodol, fel cael diagnosis o salwch difrifol, ac effaith hyn ar eich anwyliaid
 • Meddwl am afiechydon a symptomau
 • Meddwl eich bod yn temtio ffawd os nad ydych yn poeni
 • Poeni y gallai’r meddyg fod wedi methu rhywbeth
 • Credu y gallech fethu arwyddion salwch difrifol oni bai eich bod yn cadw llygad ar bethau
 • Dymuno ymweld â’r meddyg ond ofni eich bod yn gwastraffu eu hamser neu nad ydynt yn eich cymryd o ddifrif
 • Ceisio cysur neu sicrwydd gan bobl eraill bod popeth yn iawn
 • Gwirio’ch corff am symptomau
 • Mynd i feddygfa’r meddyg yn aml
 • Canolbwyntio ar un darn o’r corff am deimladau newidiol
 • Osgoi unrhyw wybodaeth ar afiechydon difrifol e.e. diffodd y teledu os yw rhaglen ysbyty yn cael ei dangos
 • Ceisio unrhyw wybodaeth ar afiechydon difrifol, a gwirio am y symptomau hynny (llyfrau, Rhyngrwyd, teledu)
 • Ymddwyn fel eich bod yn sâl, er enghraifft, osgoi ymdrech neu ymarfer, cadw’n agos i’ch cartref, gorffwys

Mae pobl â gorbryder iechyd yn cael bod eu bywyd dyddiol normal yn cael ei effeithio gan eu pryderon ynghylch iechyd. Yn aml mae hyn yn parhau er gwaethaf profion a sicrwydd nad yw unrhyw gyflwr meddygol yn cyfiawnhau’r pryder hwn.

Darllen rhagor : Bwrdd Iechyd Hywel Dda (pdf)

Parhau i ddarllen

Rhannu

Gorbryder

Mae gorbryder yn air a ddefnyddiwn i ddisgrifio teimladau o anesmwythyd, gofid ac ofn.

Mae’n cynnwys emosiynau a theimladau corfforol y gallem eu profi pan yn bryderus neu’n nerfus am rywbeth.

Er ei fod yn annymunol, mae gorbryder yn ymwneud â’r ymateb ‘ymladd neu ffoi’ – ein hadwaith biolegol arferol os teimlwn o dan fygythiad.

Bydd tua 1 o bob 10 unigolyn yn profi pryder neu ffobia sy’n eu poeni ar ryw ben yn ystod eu bywydau, ond lleiafrif sy’n gofyn am driniaeth. Gan fod gorbryder yn brofiad dynol cyffredin, weithiau mae’n anodd gwybod pryd mae’n dechrau mynd yn broblem i chi – ond os yw eich teimladau o orbryder yn gryf iawn, neu’n para am gyfnod hir, gall fynd yn drech na chi.

Parhau i ddarllen

Rhannu