Agoraffobia

AgoraffobiaYn aml caiff ei ddisgrifio, yn anghywir, fel ‘ofn llefydd agored’, ond mae agoraffobia mewn gwirionedd yn anhwylder gorbryder llawer mwy cymhleth.

Beth yw agoraffobia?

Agoraffobia yw ofn bod mewn sefyllfa wael na allwch ddianc yn hawdd oddi wrtho. Fel arfer mae gan bobl sydd ag agoraffobia lefydd y maent yn teimlo’n ‘ddiogel’ (e.e. eu hystafell wely, neu eu cartref) a llefydd maent yn teimlo’n ‘anniogel’ (e.e. trafnidiaeth gyhoeddus, sinemâu a thorfeydd).

Parhau i ddarllen

Rhannu

Emetoffobia: ‘Mae arna’i ofn chwydu’ : BBC

_94919095_hannah2

Does neb yn hoffi bod yn sâl, ond mae ar Hannah Ellis ofn chwydu i’r fath raddau bod arni ofn ieir, ac mae hi’n mynd i banig os oes ffrind iddi neu aelod o’r teulu yn mynd yn sâl. Mae gan y ferch 19 mlwydd oed o Sheffield Emetoffobia, cyflwr sy’n effeithio ar filoedd o bobl yn y DU.

“Mae’n siŵr bod fy ffrindiau’n pendroni pam ‘mod i’n bwyta pasta a saws tomato am y bedwaredd noswaith yn olynol. Nid oherwydd ‘mod i’n dlawd, y gwir yw bod ieir, neu feddwl am ailgynhesu bwyd, yn fy nychryn. Mae fy ffobia o chwydu – mae hyd yn oed y gair yn troi fy stumog – yn rheoli bron pob agwedd o ‘mywyd.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Ffobiâu

Ffobiau1Weithiau, bydd unigolion yn profi gorbryder mewn sefyllfaoedd penodol iawn nad ydynt yn beryglus. Yn gyffredinol, nid yw’r unigolyn yn profi gorbryder fel arall yn eu bywyd bob dydd. Gelwir hyn yn ffobiâu.

Bydd unigolyn sy’n byw â ffobia fel arfer yn osgoi’r sefyllfaoedd penodol hyn neu yn eu goddef thra’n anghyfforddus ac yn ofnus iawn.  Mewn sefyllfa o’r fath, bydd unigolyn yn aml yn dioddef symptomau megis dychlamiad (palpitation) neu theimlo’n wan.  Caiff rhain yn aml eu cysylltu ag ofnau eilaidd o farw, colli rheolaeth neu ‘fynd yn wallgof’.

Gall unigolyn brofi ffobia am bron unrhyw beth.  Rhai cyffredin fyddai agosatrwydd at anifeiliaid penodol, uchder, stormydd, tywyllwch, hedfan, mannau cyfyng, defnyddio toiledau cyhoeddus, bwyta bwydydd penodol, mynd at y deintydd, neu’r golwg o waed neu anaf.

Weithiau, bydd yr unigolyn yn profi pyliau o banig na allen nhw fod wedi’i ragweld. Mae’r rhain fel arfer yn cynnwys teimladau dwys, sydyn o ofn gyda symptomau chorfforol sy’n gallu gadael y person yn teimlo’u bod yn marw.  Gallent brofi pryderon cyson am gael ymosodiad tebyg arall yn dilyn pyliau fel hyn. Os yw’r pryderon yma’n parhau am fis neu fwy, mae’n bosibl eu bod yn profi anhwylder panig.

Parhau i ddarllen

Rhannu