Y Samariaid yn annog dynion i ofyn am help : Iechyd Meddwl Cymru

Cyhoeddwyd arolwg newydd a gomisiynwyd gan y Samariaid ar 19 Mawrth, sy’n dangos bod stigma dal yn broblem ymhlith dynion wrth iddynt geisio chwilio am help pan fyddant yn cael trafferth ymdopi.

Nid yw dau ym mhob pump (41%) o ddynion yn Lloegr, yr Alban a Chymru, sydd rhwng 20 a 59 oed, yn chwilio am gymorth pan fydd angen, oherwydd mae’n well ganddynt i ddatrys problemau eu hunain. Mae’r arolwg hefyd yn dangos nad yw dynion am deimlo fel baich, ac nid ydynt yn teimlo y byddai pobl eraill yn deall eu problemau.

Mae’r Samariaid yn lansio ymgyrch Pobl Go Iawn, Straeon Go Iawn lle y mae dynion sydd wedi goresgyn cyfnodau anodd yn rhannu eu straeon er mwyn annog dynion eraill i chwilio am help.

Bydd mwy na hanner cant o ddigwyddiadau lleol yn cael eu cynnal yng Nghymru, Lloegr a’r Alban er mwyn helpu hyrwyddo’r ymgyrch.

Darllen rhagor : Iechyd Meddwl Cymru


Rhannu

Lansio ymgyrch ‘Mae Siarad yn Hollbwysig’ i ddynion : Amser i Newid Cymru

Mae Amser i Newid Cymru wedi lansio ymgyrch newydd yn ddiweddar i annog dynion i drafod eu hiechyd meddwl heb ofni cael eu beirniadu.

Nod yr ymgyrch Mae Siarad yn Hollbwysig yw grymuso dynion i drafod eu trafferthion ag iechyd meddwl yn agored.

Dywedodd June Jones, Arweinydd Ymgyrchoedd a Strategaeth yr ymgyrch:

“Mae gwrywdod niweidiol (toxic masculinity) yn broblem fawr sy’n ei gwneud hi’n anodd i ddynion drafod problem iechyd meddwl yn agored: Caiff ymadroddion fel ‘bod yn gryf’, ‘peidio â dangos teimladau’ ac ‘nid yw dynion yn crio’ eu defnyddio mewn ffordd negyddol i feirniadu dynion sy’n cydnabod bod ganddynt iechyd meddwl gwael.”

Darllen rhagor : Amser i Newid Cymru


Rhannu

Rhys Dafis – Tashwedd : Hansh

Yn ystod mis Tachwedd, bu dynion yn tyfu mwstash i godi ymwybyddiaeth o gancr y prostad, cancr y ceilliau, problemau iechyd meddwl ac atal hunanladdiadau ymysg dynion. Dyma stori Rhys Dafis.


Rhannu

Y golled deuluol tu ôl i her Tashwedd Daf Du : BBC Cymru Fyw

Yn ystod mis Tachwedd, bu Dafydd Meredydd yn tyfu mwstash mewn ymgais i godi ymwybyddiaeth o broblemau iechyd meddwl ymysg dynion.

Yn y DU, mae dynion dair gwaith yn fwy tebygol o gymryd eu bywyd na merched.

Dywedodd Dafydd:

“Pan o’n i tua deg mlwydd oed, collais fy Yncl Harry… Fasa rhywun byth, byth yn meddwl fasa fo’n rhywun oedd yn dioddef iselder nac yn cyrraedd y pwynt o ystyried hunanladdiad – ond eto, dyna beth wnaeth o.

Doedd dim arwydd o iselder. Dw i ddim yn meddwl fod o erioed wedi siarad am ei deimladau efo unrhyw un. Mi oedd ‘na awgrym bod o’n dechrau mynd yn rhy hen i ffermio ar ochr mynydd, dw i ddim yn gwybod os oedd hwnna’n rhan o’r rheswm dros be’ wnaeth o.

Dw i’n meddwl amdano lot. Dw i’n gofyn y cwestiwn – pam? Beth ‘nath ‘neud iddo fo fynd i’r tywyllwch a theimlo taw dyna’r ffordd allan iddo fo? Mae’n rhyfedd.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Barbwyr yn y gogledd i dderbyn hyfforddiant iechyd meddwl : BBC Cymru Fyw

Fel rhan o weithgareddau i nodi diwrnod rhyngwladol y dynion ar 19 Tachwedd, cyhoeddwyd cynllun yn y gogledd i helpu barbwyr roi cymorth i gwsmeriaid sy’n trafod iechyd meddwl.

Y gobaith yw y bydd barbwyr yn dysgu sut i adnabod arwyddion o broblemau iechyd meddwl ymysg eu cwsmeriaid, yn ogystal rhoi arweiniad arfer gorau ar sut i wrando, rhoi cyngor defnyddiol, a chyfeirio at wasanaethau cefnogi.

Hunanladdiad ydi achos marwolaethau’r rhan fwyaf o ddynion dan 45 oed ar draws y DU, ac mae gweithwyr iechyd yn credu bod dynion yn aml yn fwy tebygol o sôn am eu teimladau gyda’u barbwr na mynd at y meddyg. Mae ystadegau yn dangos fod dynion dair gwaith yn fwy tebygol na merched i ladd eu hunain, gyda 75% o hunanladdiadau yn y Deyrnas Unedig yn ddynion.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Y Samariaid yn croesawu’r gostyngiad yn y nifer o ddynion sy’n lladd eu hunain

Mae ffigyrau sydd wedi eu cyhoeddi yn ddiweddar gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn dangos fod y nifer o ddynion sydd yn lladd eu hunain ar ei lefel isaf ers deng mlynedd ar hugain.

Roedd gyfradd hunanladdiad yn 2017 ar gyfer dynion yn y DU yn 15.5 ymhlith pob 100,000 o’r boblogaeth, yn cynrychioli 4,382 achos o hunanladdiad. Dyma’r gyfradd isaf ers 1981. Fodd bynnag, mae dynion dal teirgwaith yn fwy tebygol o ladd eu hunain na menywod.

Dywedodd Prif Weithredwr y Samariaid, Ruth Sutherland:

“Nid yw hunanladdiad yn anochel, ac mae modd ei atal. A phan mae rhywun yn lladd ei hun, mae bywydau pawb sydd yn weddill yn cael ei chwalu.

Mae’n galonogol i weld gostyngiad yn y nifer o ddynion sydd yn lladd eu hunain. At hyn, mae lleihau’r stigma o ran iechyd meddwl i ddynion ac annog dynion i fod yn fwy agored a pharod i ofyn am help wedi helpu. Ond os oes un person marw yn sgil hunanladdiad, mae hyn yn ormod.”

Darllen rhagor : Iechyd Meddwl Cymru


Rhannu

Dim cywilydd, dim cyfrinachau. Cyfathrebwch.

Rhys Owain Jones

Mae’n braf iawn gweld cymaint o sôn am iechyd meddwl o’n cwmpas ni erbyn hyn, ar y newyddion ac ar gyfryngau cymdeithasol yn bennaf. Mae llawer mwy o bobl yn ymwybodol o broblemau iechyd meddwl yn gyffredinol ac mae llawer mwy o bobl yn magu dewrder i siarad am eu profiadau. Dyw hynny ddim yn beth hawdd i’w wneud.

Ond mae’n dal i fod yn destun tabŵ i lawer, yn enwedig ymysg dynion. Rhywsut, rydyn ni’n ei chael hi’n anoddach rhyddhau ein teimladau ac yn tueddu i feddwl bod rhaid i ni ymddangos yn “macho” drwy’r amser. I ni, mae sôn am ein problemau iechyd meddwl yn gallu dangos ein bod ni’n wan, a gallem ni feddwl na fydd pobl yn edrych arnom ni yn yr un ffordd eto.

Amdana i

Dwi’n 26 oed ac wedi dioddef gyda gorbryder drwy’r rhan fwyaf o fy mywyd fel oedolyn, yn ogystal ag iselder ers cwpl o flynyddoedd. Tan yn ddiweddar, roeddwn i’n ofni siarad am fy nhrafferthion ac wynebu beirniadaeth gan bobl, p’un a oeddwn i’n eu nabod nhw neu beidio. A dweud y gwir, dwi’n dal i gadw hyn i gyd yn gyfrinach rhag llawer o fy ffrindiau agos. Ond yn y bôn, pa fantais sydd i gadw’r pethau hyn i ni’n hunain?

Parhau i ddarllen

Rhannu

Cyfweliad â Nigel Owens – Iechyd Meddwl

Nigel Owens

Mae Nigel Owens yn ddyfarnwr rygbi rhyngwladol. Bu criw Gwefan Meddwl yn trafod iechyd meddwl gydag ef yn ddiweddar.

Pryd oedd y tro cyntaf i chi fod yn ymwybodol o’ch iechyd meddwl eich hun, neu iechyd meddwl fel pwnc yn gyffredinol?

I fod yn onest, doeddwn i ddim yn ymwybodol ohono pan oeddwn i’n iau, ond wrth edrych nôl wrth i mi fynd yn hŷn, dechreuais i ystyried beth oedd e. Ar y pryd, nes i ddim feddwl amdano fel salwch meddwl.

Fe ddechreuodd e pan oeddwn i tua 19/20 oed. Roeddwn i’n delio â fy rhywioldeb am y tro cyntaf. Ar y pryd, doeddwn i ddim yn gwybod beth oedd e, nac unrhyw beth am iechyd meddwl tan oeddwn i’n hŷn ac yn fwy ymwybodol.

Mae hyn yn mynd nôl rhyw 25 mlynedd, cyfnod lle nad oedd llawer o bobl yn gwybod beth oedd salwch meddwl fel maen nhw nawr.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Neil McEvoy: “Mae angen trafod hunanladdiad ymysg dynion” : Golwg360

galwad-am-help-hunanladdiad-afiechyd-meddwl-llun-CC0-640x426

Mae angen siarad am hunanladdiad ymysg dynion yn ôl Aelod Cynulliad sy’n trefnu digwyddiad yn y Senedd ddydd Gwener (Tachwedd 17) i drafod y pwnc.

“Mae yna lawer o bethau sydd angen siarad amdanyn nhw a dw i’n meddwl y bydd y digwyddiad yn helpu pobol i wneud hynny.” meddai Neil McEvoy.

“Mae e’n dabŵ, dyw pobol ddim yn siarad amdano. Mae yna stereoteipiau rhywiaethol bod rhaid i chi “ymddwyn fel dyn” a delio â phob dim, felly mae dynion yn dueddol o beidio siarad am bethau wedyn.”

Hunanladdiad yw prif achos marwolaethau dynion rhwng 20 a 34 oed ac mae Neil McEvoy yn dweud ei fod am weld mwy o gymorth ar gael sydd wedi’i deilwra ar eu cyfer.

Rhannu