Neil McEvoy: “Mae angen trafod hunanladdiad ymysg dynion” : Golwg360

galwad-am-help-hunanladdiad-afiechyd-meddwl-llun-CC0-640x426

Mae angen siarad am hunanladdiad ymysg dynion yn ôl Aelod Cynulliad sy’n trefnu digwyddiad yn y Senedd ddydd Gwener (Tachwedd 17) i drafod y pwnc.

“Mae yna lawer o bethau sydd angen siarad amdanyn nhw a dw i’n meddwl y bydd y digwyddiad yn helpu pobol i wneud hynny.” meddai Neil McEvoy.

“Mae e’n dabŵ, dyw pobol ddim yn siarad amdano. Mae yna stereoteipiau rhywiaethol bod rhaid i chi “ymddwyn fel dyn” a delio â phob dim, felly mae dynion yn dueddol o beidio siarad am bethau wedyn.”

Hunanladdiad yw prif achos marwolaethau dynion rhwng 20 a 34 oed ac mae Neil McEvoy yn dweud ei fod am weld mwy o gymorth ar gael sydd wedi’i deilwra ar eu cyfer.

Rhannu

Galw am asesiadau iselder ôl geni i dadau newydd : BBC Cymru Fyw

Llun: Mark Williams
Llun Mark Williams

Dylai tadau newydd gael eu sgrinio ar gyfer arwyddion o iselder ar ôl genedigaeth eu plant, medd un ymgyrchydd iechyd meddwl.

Yn ôl Mark Williams, o’r elusen Fathers Reaching Out sydd wedi ei leoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae angen gwell cydnabyddiaeth o’r effaith y gall genedigaeth anodd ei gael ar ddynion.

Mae’n galw am asesiadau i’r holl dadau newydd ar gyfer iselder ar ôl geni yn yr un modd â mamau newydd.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dweud bod iselder ar ôl geni ymhlith tadau yn gallu chwarae “rôl bwysig” ond does dim cynlluniau ar hyn o bryd i wneud yr asesiadau yn rhai gorfodol. Y sefyllfa bresennol yw bod modd mesur os yw mam newydd yn dioddef iselder wedi genedigaeth trwy ddefnyddio Graddfa Iselder ar ôl geni Caeredin, sef holiadur sydd yn gofyn i fenywod fesur eu cyflwr iechyd.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Dolenni perthnasol:

Rhannu

Dynion yn fwy tebygol o brofi problemau iechyd meddwl yn gysylltiedig â gwaith : Mind

Mind-logoMae ymchwil newydd gan Mind yn dangos bod dynion ddwywaith yn fwy tebygol o gael problemau iechyd meddwl o ganlyniad i’w gwaith, i gymharu â phroblemau tu allan i’r gwaith.

Mae 1 o bob 3 dyn (32%) yn cysylltu iechyd meddwl gwael gyda’u gwaith, i gymharu â 1 o bob 7 dyn (14%) yn dweud mai problemau y tu allan i’r gwaith sy’n achosi iechyd meddwl gwael. Mae menywod ar y llaw arall, yn dweud bod eu swydd a phroblemau y tu allan i’r gwaith yn cyfrannu’r un faint at iechyd meddwl gwael; 1 o bob 5 menyw yn dweud mai eu swydd yw’r rheswm am eu hiechyd meddwl gwael, yr un nifer â’r rhai sy’n dweud mai problemau y tu allan i’r gwaith sydd ar fai (19%).

Mae’r data hefyd yn dangos bod dynion yn llai parod i ofyn am gymorth a chymryd amser i ffwrdd o’r gwaith na menywod. Mae ymchwil blaenorol gan Mind yn awgrym bod dynion yn aml yn ceisio dod o hyd i ffyrdd i ymdopi â’u problemau yn annibynnol yn hytrach na gofyn am gymorth a rhannu.

Darllen rhagor : Mind

Rhannu

Rhybudd am gynnydd mewn hunanladdiadau ymysg dynion : BBC Cymru Fyw

_94657288_dylanjonesmanylu

Wrth i ffigyrau diweddara’ ddangos cynnydd sylweddol yn nifer hunanladdiadau dynion yng Nghymru, mae teulu o sir Gaerfyrddin yn rhybuddio bod angen gwneud hi’n haws i ddynion gael triniaeth ar gyfer problemau iechyd meddwl.

Wrth siarad gyda rhaglen materion cyfoes BBC Radio Cymru, Manylu, mae chwaer cyn-filwr wnaeth ladd ei hun wedi dweud y gallai cael help arbenigol yng nghynt fod wedi achub bywyd ei brawd. Bu farw Dylan Jones, o Lansawel, yng Ngorffennaf 2015, yn 37 oed. Roedd e’n un o 274 o ddynion wnaeth ladd eu hunain yn y flwyddyn honno – cynnydd o 27% ar 2014.

Yn ôl ei chwaer, Amanda Jones, roedd ei brawd wedi cael ar ddeall y byddai’n rhaid iddo aros pum mis er mwyn cael triniaeth ar gyfer PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) – cyflwr meddyliol sy’n eitha’ cyffredin ymhlith cyn-filwyr.

“Pe bai e’ wedi cael y cymorth yn syth, a fyddai fe fan hyn gyda ni nawr?”

Yn gyffredinol, mae dynion bedair gwaith yn fwy tebygol o ladd eu hunain na menywod. Yn ôl Cyfarwyddwr elusen iechyd meddwl MIND Cymru, Sara Moseley, mae angen parhau gydag ymgyrchoedd a mesurau amrywiol i gyrraedd dynion sy’ angen help – cyn ei bod hi’n rhy hwyr.

Darllen mwy : BBC Cymru Fyw

Rhannu

‘Fel bechgyn, dywedir wrthym i fod yn ddewr’: dynion ar wroldeb ac iechyd meddwl

640Mae ymdrechion wedi bod i herio stereoteipiau traddodiadol, ond mae pwysau o hyd ar ddynion i fod yn gryf, yn annibynnol, stoicaidd, cystadleuol a chaled.

Yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd gan Gymdeithas Seicolegol America, mae’r “nodweddion gwrywaidd” yma wedi bod yn gysylltiedig â materion iechyd meddwl fel iselder a chamddefnyddio sylweddau.

Mae’r ymchwil yn cyfuno canlyniadau o dros 70 o astudiaethau yn yr UDA sy’n cynnwys dros 19,000 o ddynion dros gyfnod o 11 mlynedd. Roedd yn canolbwyntio ar y berthynas rhwng iechyd meddwl a chydymffurfio â 11 o normau gwrywaidd. Roeddent yn cynnwys awydd i ennill, yr angen am reolaeth emosiynol, a chymryd risgiau.

Mwy: theguardian.com (Saesneg yn unig)

Rhannu