Cyfweliad gyda chylchgrawn llenyddol Y Stamp

stamp-2I nodi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd, fe wnaeth criw Y Stamp holi rhai cwestiynau i ddysgu rhagor am iechyd meddwl a gwefan meddwl.org.

Beth ydi’r prif heriau sy’n wynebu unigolion sy’n ceisio ymdopi â salwch meddwl?

Mae amrywiaeth o heriau yn wynebu unigolion sy’n delio â iechyd meddwl yn ddyddiol, ac mae’n anodd cyffredinoli gan fod pob profiad yn wahanol.  Un o’r heriau amlycaf ydi nad yw salwch meddwl na’i symptomau yn weladwy, sy’n golygu bod y cyfrifoldeb i gyd ar yr unigolyn sy’n dioddef i allu mynegi eu meddyliau ar yr hyn sy’n digwydd iddyn nhw.  Ar ben hynny, mae’n anodd iawn delio â diffyg dealltwriaeth eraill o faterion iechyd meddwl.  Yn ogystal â gorfod delio efo’r salwch a’r anawsterau sy’n dod efo fo, mae’r unigolyn hefyd yn trio ymdopi ag agweddau ac ymateb cyflogwyr, cydweithwyr, teulu, ac eraill, ac mae angen sicrhau bod gwybodaeth a chymorth ar gael i helpu pobl i wybod sut i gefnogi’r sawl sy’n dioddef mewn modd sensitif.

Darllenwch y cyfweliad llawn ar wefan Y Stamp

 

Rhannu

“Rhaid i wasanaethau Cymraeg gael eu trin fel mater o angen” : Golwg360

logo-diwrnod-iechyd-meddwlMae angen sicrhau bod darpariaeth trwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei weld fel “mater o angen” o fewn y gwasanaeth iechyd meddwl.

Dyna yw safbwynt Sophie Ann sydd yn aelod o dîm ‘meddwl.org’, sef gwefan sy’n darparu gofod i bobol rannu profiadau a chael gwybodaeth am iechyd meddwl yn y Gymraeg.

 hithau’n ‘Ddydd Iechyd Meddwl’ mae Sophie Ann a ‘meddwl.org’ yn galw am newid agweddau fel bod darpariaeth Gymraeg ddim yn cael ei ystyried yn “fraint.”

“Ar hyn o bryd dydy’r agweddau ddim yn ddigon aeddfed,” meddai Sophie Ann wrth golwg360. “Yn gyffredinol mae angen lot fwy o gydnabyddiaeth ymysg y byrddau iechyd ac ymysg yr ymarferwyr meddygol, bod iaith yn rhan o’r gwasanaeth.

“Mae’n ffactor yn yr un modd a phenderfynu pa therapi sydd orau i rywun, neu pha gyffuriau sydd orau i rywun. Dydy o ddim yn rhywbeth ar wahân a dydy o’n bendant ddim yn fraint neu’n luxury.

Darllen rhagor : Golwg360

Rhannu

UAC yn atgoffa ffermwyr bod hi’n ‘iawn i ddweud’ ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd : UAC

Helpu
llun UAC

Ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd, mae ffermwyr ar draws Cymru yn cael eu hatgoffa bod hi’n ‘iawn i ddweud’ ac mae Undeb Amaethwyr Cymru yn eu hannog i beidio anwybyddu problemau, na’i cuddio rhag eu teuluoedd a’u ffrindiau ac i siarad am eu teimladau personol.

Dywedodd Llywydd yr Undeb, Glyn Roberts:

“Ffocws Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd eleni yw iechyd meddwl o fewn y gweithle a dyna’n union beth yw ffermydd. Yn ein lleoedd gwaith rydym wedi wynebu ambell i gyfnod reit isel yn ystod yn y blynyddoedd diwethaf. TB mewn gwartheg, ansefydlogrwydd prisiau ac ansicrwydd ynghylch ein dyfodol ar ôl Brexit, mae hyn oll yn ychwanegu pwysau ac yn arwain at nifer yn teimlo baich enfawr.”

Darllen rhagor : Undeb Amaethwyr Cymru

 

Rhannu

Brwydro nôl – Cymry yn siarad yn onest am iechyd meddwl : BBC CymruFyw

_98248528_collageMae’n bwnc sy’n cyffwrdd â bywydau nifer fawr ohonon ni, ond tan yn ddiweddar ychydig iawn sydd wedi bod yn siarad yn agored am ddelio â phrofiadau o iechyd meddwl.

Mae 10 Hydref yn ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd. Dros y misoedd diwethaf mae Cymru Fyw wedi bod yn freintiedig iawn ac wedi cael y cyfle i rannu straeon nifer o Gymry am eu profiad o ddelio â chyflyrau sy’n ymwneud ag iechyd meddwl. Dyma rai ohonyn nhw:

“Coelcerth yn gwrthod diffodd”

‘Sgwennodd Mathew Rhys am y pyliau o iselder y mae wedi delio â nhw yn ystod ei fywyd. Aeth trwy’r cyfnod tywyllaf pan oedd yn 21 oed ac yn y coleg.

“Roedd hi’n gyfnod anodd o or-wneud hi drwy weithio tair swydd rhan amser yn ogystal â gwaith coleg. Ro’n i’n meddwl am bopeth a dim byd ar yr un pryd. Roedd fel petai bod gwybodaeth yn rhuthro trwy fy mhen ar 500mya.

Darllen rhagor : BBC CymruFyw

Rhannu