‘Bu bron i ddiabetes ac anhwylder bwyta fy lladd’ : BBC Cymru Fyw

Mae Gwen Edwards, 22, yn byw gyda’r cyflwr diabwlimia – anhwylder sy’n effeithio ar rai pobl sydd yn ddibynnol ar inswlin ar gyfer diabetes math un.

Mae diabwlimia yn disgrifio cyflwr pan fo defnyddwyr yn cwtogi ar chwistrelliadau inswlin er mwyn colli pwysau.

“Roedd mam yn deffro fi ddwywaith, dair gwaith yn ganol nos, just i checkio os o ni dal yn fyw. Ac i fi roedd hynna’n rili anodd. Achos do ni ddim yn sylwi faint o boen o ni’n rhoi fy nheulu drwy. Achos i fi – o ni jyst yn cario mlaen.

Y ffaith fy mod i wedi bod yn diodde mor hir, ond heb wybod fod gen i diabwlimia – faswn i wedi gallu stopio hyn fisoedd, flynyddoedd yn ôl.

Ond achos bod na ddim digon o wybodaeth, doedd gen i ddim syniad fy mod i’r dioddef o afiechyd mor ddrwg.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Anhwylderau Bwyta

bwyta1

Ystyrir ei bod yn bosibl fod gan unigolyn anhwylder bwyta pan fod eu hagwedd tuag at fwyd yn achosi newid negyddol, sylweddol yn eu hymddygiad a’u deiet. 

Nid problem fychan yw anhwylderau bwyta yn y Deyrnas Unedig – mewn gwirionedd, amcangyfrifir bod 1.6m o’r boblogaeth yn cael eu heffeithio. Gall hyn ddigwydd i unrhyw un, ac mae yn digwydd ymysg merched a dynion o wahanol gefndiroedd, grwpiau ethnig ac oedran.  Fodd bynnag, mae yn fwy cyffredin i ferched ifanc ddatblygu anhwylderau o’r fath.

Mae sawl gwahanol math o anhwylderau bwyta.  Y rhai mwyaf cyffredin yw anorecsia, bwlimia ac anhwylder gorfwyta mewn pyliau (BED).

Parhau i ddarllen

Rhannu