Tri phrofiad o anhwylderau bwyta : Heno

Aled James, Nia Owens a Gwen Edwards yn rhannu eu profiadau o anhwylderau bwyta ar Heno (5 Mawrth 2020)


Rhannu

‘Bu bron i ddiabetes ac anhwylder bwyta fy lladd’ : BBC Cymru Fyw

Mae Gwen Edwards, 22, yn byw gyda’r cyflwr diabwlimia – anhwylder sy’n effeithio ar rai pobl sydd yn ddibynnol ar inswlin ar gyfer diabetes math un.

Mae diabwlimia yn disgrifio cyflwr pan fo defnyddwyr yn cwtogi ar chwistrelliadau inswlin er mwyn colli pwysau.

“Roedd mam yn deffro fi ddwywaith, dair gwaith yn ganol nos, just i checkio os o ni dal yn fyw. Ac i fi roedd hynna’n rili anodd. Achos do ni ddim yn sylwi faint o boen o ni’n rhoi fy nheulu drwy. Achos i fi – o ni jyst yn cario mlaen.

Y ffaith fy mod i wedi bod yn diodde mor hir, ond heb wybod fod gen i diabwlimia – faswn i wedi gallu stopio hyn fisoedd, flynyddoedd yn ôl.

Ond achos bod na ddim digon o wybodaeth, doedd gen i ddim syniad fy mod i’r dioddef o afiechyd mor ddrwg.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Anhwylderau Bwyta

bwyta1

Mae bwyd yn chwarae rôl bwysig yn ein bywydau, a bydd y rhan fwyaf ohonom yn treulio amser yn meddwl am beth ydyn ni’n ei fwyta.

Weithiau byddwn ni’n ceisio bwyta’n fwy iach, yn bwyta mwy na’r arfer neu yn colli ein harchwaeth. Mae newid eich arferion bwyta o dro i dro yn normal.

Ond, os yw bwyd a bwyta yn teimlo fel petai’n rheoli eich bywyd, efallai ei fod yn broblem.

Mae llawer o bobl yn meddwl bod pobl sydd ag anhwylder bwyta dan bwysau neu dros eu pwysau. Nid yw hyn yn wir. Gall unrhyw un, o unrhyw oed, rhyw neu bwysau, brofi anhwylder bwyta.

[ffynhonnell: Mind]

Mae sawl gwahanol math o anhwylderau bwyta.  Y rhai mwyaf cyffredin yw anorecsia, bwlimia ac anhwylder gorfwyta mewn pyliau (BED).

Parhau i ddarllen

Rhannu