Grŵp Cefnogi ‘Dweud dy Feddwl’

Pwrpas y grŵp cefnogi hwn yw darparu gofod diogel i siarad am iechyd meddwl, rhoi a derbyn cefnogaeth a rhannu profiadau.

Does dim pwysau o gwbl i gyfrannu ond mae’n ofod diogel i sgwrsio’n onest ac i rannu profiadau. Mae’r grŵp hwn yn un caeedig – dim ond aelodau’r grŵp all weld negeseuon a rhestr aelodau’r grŵp.

Ymunwch ac ychwanegwch eraill!


Rhannu

Cwnselwyr Cymraeg

Dyma restr o gwnselwyr cymwysiedig all gynnig cymorth drwy gyfrwng y Gymraeg. Daw’r manylion isod o wefannau Counselling Directory, BACP a UKCP. Os gwyddoch chi am gwnselwyr cymwysiedig Cymraeg eraill, cysylltwch â ni i’w hychwanegu at y rhestr.

Caerdydd a’r Fro

Parhau i ddarllen

Rhannu

Beth i wneud mewn argyfwng iechyd meddwl

[Daw’r wybodaeth isod o lyfryn ‘Gweithio gyda Thosturi‘ Samariaid Cymru. Os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â’r Samariaid ar 0808 164 0123 (Cymraeg) neu 116 123 (Saesneg) neu’r gwasanaethau brys ar 999.]

Argyfwng iechyd meddwl yw pan fydd ar rywun angen cymorth ar frys.

Pan fydd rhywun yn mynd drwy argyfwng iechyd meddwl, efallai eu bod yn profi:

Efallai y byddwch yn ei chael hi’n anodd aros yn ddigyffro os oes rhywun yn cael argyfwng iechyd meddwl ac efallai y byddwch yn ei gael yn frawychus. Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio y gall gweithredu’n dosturiol wneud llawer i gynorthwyo rhywun sydd mewn trallod. Byddwch yn hyderus ynghylch eich gallu i’w helpu, a chofiwch nad oes angen i chi fod yn arbenigwr.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Mewn Argyfwng? Gall y 12 gweithred hyn helpu

RHYBUDD: Darllenwch gyda gofal gan fod yr erthygl hon yn sôn am deimladau hunanladdol a allai eich atgoffa o deimladau anodd. Os oes angen cymorth brys arnoch, cysylltwch â’r Samariaid neu’r gwasanaethau brys ar 999.


Weithiau, gall ein hiselder ein harwain i stryglo â meddyliau a theimladau am hunanladdiad. Mae teimlo fel’na yn ofnadwy.

Gall fod yn eithriadol o anodd delio ag ef a gall arwain at wneud i ni deimlo’n bell iawn oddi wrth bawb arall. Dydyn ni ddim yn gwybod sut i gario mlaen.

Waeth pa mor dywyll mae pethau’n ymddangos, mae angen i ni ddal ati. Dydyn ni byth ar ein pen ein hun. Mae yna bethau y gallwn ni eu gwneud i helpu.

Os oes angen cymorth brys arnoch, cysylltwch â’r Samariaid neu’r gwasanaethau brys ar 999.

 

Parhau i ddarllen

Rhannu

Cymorth i frodyr a chwiorydd

Os ydy dy frawd neu dy chwaer newydd gael diagnosis o salwch meddwl, neu os ydy dy deulu wedi bod yn byw gyda salwch meddwl ers peth amser bellach, mae hi’n debygol fod gen ti dipyn o gwestiynau a phryderon.

Efallai y byddi di’n profi amrywiaeth o emosiynau neu faterion ymarferol pan fo dy frawd neu dy chwaer yn dangos symptomau o salwch meddwl, neu pan fo ganddyn nhw salwch meddwl. Mae’r rhain yn debygol o newid wrth i ti fynd yn hŷn ac wrth i amgylchiadau newid. Mae hi’n bwysig cofio nad wyt ti ar dy ben dy hun.

Mae’n bosib dy fod ti wedi teimlo fel hyn:

 • Yn ofnus, yn llawn cwestiynau, yn poeni am sut bydd dy berthynas â’th frawd neu dy chwaer yn newid ac yn ansicr sut i helpu dy frawd neu dy chwaer pan mae’n wael.
 • Yn ansicr ble bydd cymorth neu wybodaeth ar gael
 • Yn poeni am dy rieni a sut maen nhw’n ymdopi, a theimlo bod rhai cwestiynau nad wyt ti’n gyfforddus yn eu gofyn iddyn nhw
 • Yn teimlo colled a gofid am y gorffennol ac yn ansicr am y dyfodol
 • Â chymysgedd o deimladau o ddicter neu euogrwydd pam fod hyn wedi digwydd i dy frawd neu dy chwaer
 • Yn poeni y gallai’r un peth ddigwydd i ti. Er enghraifft, poeni am eneteg a salwch meddwl, a phoeni y gallet ti neu dy blant ddatblygu salwch meddwl yn y dyfodol
 • Yn teimlo cywilydd am ymddygiad dy frawd neu dy chwaer o flaen dy ffrindiau,  neu yn ansicr am sut i siarad â’th ffrindiau a dy deulu am salwch meddwl dy frawd neu dy chwaer

Parhau i ddarllen

Rhannu

Mynd i weld y Meddyg Teulu am broblem iechyd meddwl

GPOs ydych yn gofidio am eich iechyd meddwl, y cam cyntaf i gael help yw dweud hyn wrth eich Meddyg Teulu.

Pryd dylwn i fynd i weld fy Meddyg Teulu?

Gellwch fynd i weld eich Meddyg Teulu unrhyw bryd rydych chi’n teimlo bod arnoch chi angen cymorth gydag unrhyw beth. Felly, os ydych yn teimlo’n isel eich ysbryd, o dan straen, yn methu ymdopi neu hyd yn oed yn clywed neu’n gweld pethau nad ydynt yna, peidiwch ag ofni trefnu apwyntiad.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Technegau ymdopi gyda hunan-niweidio

23416151_10155753919630011_1702957728_n

Rhybudd: mae’r tudalen hwn yn cynnwys gwybodaeth am hunan-niweidio all eich atgoffa o deimladau anodd.

Fe all hunan-niweidio deimlo fel ffordd o ymdopi gyda rhywbeth anodd, ond mae yna ffyrdd arall o ymdopi. Pan fyddwch yn cael teimladau sy’n eich gwneud eisiau hunan-niweidio, mae’n dda ffeindio ffordd gwahanol o ymdopi.

Beth i wneud os ydych yn teimlo…

Yn unig neu’n ynysig

Beth am: siarad â rhywun, ysgrifennu eich teimladau, mynd a’r ci am dro, lapio eich hunan mewn blanced, cwrdd â ffrind, neu gwneud ymarfer corff.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Iselder: Sut a phryd i ofyn am gymorth

Iselder_ Sut a phryd iofyn am gymorthGall iselder fod yn salwch unig iawn. Gall ofyn am gymorth gan eraill ein helpu i gario ymlaen. Fodd bynnag, gall fod yn anodd gwybod pryd i ofyn amdano, a sut i wneud hynny.

Pryd i ofyn am gymorth

Mae’r GIG yn dweud ei fod yn bwysig i ofyn am gymorth gan feddyg teulu cyn gynted ag ydym ni’n credu ein bod yn dioddef ag iselder. Mae amrywiaeth o symptomau yn gysylltiedig ag iselder. Mae’r rhain yn cynnwys, ond nid yn gyfyng iddynt:

 • Teimlo’n isel neu’n drist
 • Teimlo’n emosiynol yn aml
 • Hunan-barch isel
 • Teimlo’n euog
 • Diffyg cymhelliant i wneud unrhyw beth
 • Diffyg wrth wneud penderfyniadau
 • Meddyliau o hunanladdiad
 • Poenau nad ydych yn gallu esbonio
 • Diffyg cwsg neu gysgu’n ormodol

Parhau i ddarllen

Rhannu

dolenni

dolenniIsod ceir rhestr o nifer o ddolenni at wybodaeth, llinellau cymorth, elusennau defnyddiol a chysylltiadau at dudalennau Facebook a Twitter.

Gwybodaeth:

Llinellau Cymorth:

Parhau i ddarllen

Rhannu

cymorth

cymorth1Ein gobaith yw rhannu gwybodaeth defnyddiol i bawb sy’n byw gyda salwch meddwl, eu teuluoedd a’u ffrindiau.

Mae llawer o wybodaeth defnyddiol yma. Gallwch ddarllen profiadau eraill yma neu rannu eich profiadau a sgwrsio yn ein fforwm drafod neu grŵp cefnogi ar Facebook.


Parhau i ddarllen

Rhannu