Ymdopi â dibyniaeth

(Daw’r wybodaeth isod o blurtitout.org)

Pan fyddwn ni’n meddwl am ddibyniaeth neu gaethiwed, rydyn ni’n tueddu i feddwl am ddibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol, ond gall dibyniaeth ymwneud â sawl peth gwahanol: cyffuriau, alcohol, bwyd, ymarfer corff, pornograffi, gemau, cyfryngau cymdeithasol, tatŵs, hunan-niweidio, gamblo, siopa – unrhyw beth rydyn ni’n teimlo nad oes gennym reolaeth arno a rhywbeth sy’n effeithio ar ein hwyliau ac ar ein hymddygiad.

Gall dibyniaeth fod yn hynod o anodd ymdopi ag ef, yn enwedig pan fydd y pethau rydyn ni’n gaeth iddynt yn aml ar gael yn rhwydd. Parhau i ddarllen

Rhannu

Plant yn eu harddegau “yn llai unig” oherwydd cyfryngau cymdeithasol : Golwg360

Mae bron i hanner plant gwledydd Prydain sydd yn eu harddegau yn meddwl bod defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn gwneud iddyn nhw deimlo’n “llai unig,” er y pryder gan rieni, mae ymchwil yn dangos.

Yn ôl adroddiad Unigrwydd a Thechnoleg yn yr Arddegau gan TalkTalk, mae 48% o blant yn eu harddegau yn dweud bod platfformau’r cyfryngau cymdeithasol yn eu helpu gydag unigrwydd.

Dywed 64% nad yw technoleg erioed wedi rhoi profiad gwael iddynt.

Mae hyn yn mynd yn groes gred rhieni, gyda 26% yn unig o’r rhai gafodd eu holi yn cytuno bod technoleg yn lleihau unigrwydd.

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

Galw ar gwmnïau i wirio oedran plant i atal hunan-anafu : BBC Cymru Fyw

Mae angen i gwmnïau cyfryngau cymdeithasol gryfhau systemau gwirio oedran a dileu cynnwys niweidiol i geisio atal plant rhag anafu eu hunain, yn ôl Comisiynydd Plant Cymru.

Dywed Sally Holland bod sefyllfa gwefannau fel Facebook a Snapchat yn debyg i’r “Gorllewin Gwyllt” oherwydd y diffyg rheolau sy’n berthnasol i’r cyfryngau traddodiadol, a bod rhieni ac athrawon yn cael trafferth sicrhau eu bod â’r wybodaeth ddiweddaraf.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn cymryd camau i warchod unigolion bregus, a bod y cyfryngau cymdeithasol â’r potensial i fod o les ac i achosi niwed.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


 

 

Rhannu

Gallai’r DU wahardd cyfryngau cymdeithasol oherwydd delweddau’n ymwneud â hunanladdiad : BBC

Yn ôl Matt Hancock AS, gall cwmnïoedd cyfryngau cymdeithasol gael eu gwahardd os nad ydynt yn dileu cynnwys niweidiol. 

Dywedodd ar raglen Andrew Marr ar y BBC, “Os ydym yn credu bod angen iddyn nhw wneud pethau y maent yn gwrthod eu gwneud, mae’n rhaid i ni greu deddf”. 

Gofynnodd i fawrion byd y cyfryngau cymdeithasol gael gwared ar ddeunydd sy’n hyrwyddo hunan-niweidio ac hunanladdiad yn dilyn marwolaeth merch yn ei harddegau.

Bu farw Molly Russell, 14 oed, yn 2017 ar ôl gweld cynnwys annifyr am hunanladdiad ar gyfryngau cymdeithasol.

Dywedodd ei thad wrth y BBC ei fod yn credu i Instagram “helpu i ladd ei ferch”. 

Parhau i ddarllen

Rhannu

Roedd defnyddio Facebook yn ‘gwaethygu fy ngorbryder a phyliau o banig’ : BBC

Flwyddyn yn ôl, roedd Paul Allen, sy’n gynhyrchydd cyfryngau digidol yng Nghaerdydd, yn edrych ar bostiadau ar Facebook sawl gwaith y dydd, fel y rhan fwyaf o ddefnyddwyr y cyfryngau cymdeithasol yn y DU.

Ond mae’n dweud bod y fersiwn afreal hyn o fywyd wedi gwaethygu ei orbryder a’i byliau o banig.

Yn hytrach na rhoi’r gorau i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, creodd ffilm yn dangos nad ydy pobl wirioneddol fel maent yn ymddangos ar-lein.

Dywedodd Mind Cymru ei fod yn “hanfodol defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn ddiogel” gan ei fod yn gallu arwain at hunan-barch isel.

I Paul, sy’n 39 oed, roedd defnyddio Facebook fel bwyta “bwyd parod” gan ei fod yn ei adael yn “teimlo’n rybish” heb iddo wybod pam.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Dwy ffrind yn chwalu ‘delwedd berffaith’ Facebook : BBC Cymru Fyw

Llun: Rebecca Rosser

Mae dwy ffrind wedi dod at ei gilydd i greu cyfres o luniau sy’n portreadu gorbryder, wedi iddyn nhw ddarganfod trwy gyfryngau cymdeithasol bod y ddwy yn brwydro’r un salwch.

Fel ffotograffydd, mae Rebecca Rosser yn hen gyfarwydd â dal eiliadau hapus ar gamera, a chreu lluniau perffaith – ac mae hi ei hun yn dewis dangos ei hun yn ‘hapus’ ym mhob llun wrth eu postio ar gyfryngau cymdeithasol.

Ond penderfynodd ddangos yr ochr arall ohoni – yr un sy’n dioddef yn dawel bach o salwch sy’n gwneud iddi deimlo’n ddiwerth. Postiodd lun o’i hun, a bod yn onest am ei gorbryder…

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Rhannu

Instagram ‘y wefan waethaf i iechyd meddwl pobol ifanc’ : Golwg360

intaInstagram yw’r gwaetha’ o’r cyfryngau cymdeithasol o ran ei heffaith ar iechyd meddwl pobol ifanc, yn ôl adroddiad newydd.

Yn ôl y Gymdeithas Frenhinol dros Iechyd Cyhoeddus (RSPH) mae’r app rhannu lluniau’n gwneud i bobol golli cwsg ac i deimlo’n anhapus am eu hymddangosiad.

Wrth lunio’r adroddiad, roedd RSPH wedi cynnal arolwg â 1,479 o bobol ifanc rhwng 14 a 24 blwydd gan ofyn iddyn nhw roi sgôr i bob gwefan o ran eu heffaith ar eu hiechyd meddwl. Daeth i’r amlwg mai YouTube oedd â’r sgôr ucha’  gyda Trydar yn ail ac Instagram yn ola’.

“Does dim modd osgoi’r cyfryngau cymdeithasol fel ffactor wrth drafod iechyd meddwl pobol ifanc bellach,” meddai Prif Weithredwr RSPH, Shirley Cramer. “Mae’n ddiddorol gweld Instagram a Snapchat ymysg y gwaetha’ – dau lwyfan rhannu delweddau – ac mae’n ymddangos eu bod yn gwneud i bobol deimlo’n bryderus ac yn israddol.”

Darllen rhagor : Golwg360

Rhannu