Arlunio Profiadau o Salwch Deubegwn – Cerys Knighton

Mae fy ngwaith celf yn ymateb i fy ngwaith ymchwil, sydd yn ystyried ymagweddau at salwch deubegwn, ynghyd â fy mhrofiadau personol o’r salwch yma ers plentyndod.

Wrth ymchwilio hanes y salwch trwy waith archifol o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, a hefyd profiadau presennol, rydw i’n gobeithio creu cyfle i ystyried sut mae categorïau diagnosis, triniaethau ac ymagweddau wedi datblygu er mwyn meddwl am stigma modern tuag at salwch meddwl.

Er mwyn ystyried ymagweddiadau, mae’r gwaith yn edrych tu fewn a thu fas i ardaloedd ysbyty i feddwl am y gwahanol ardaloedd a ffurfiau o driniaeth. Fel canlyniad, mae’r gwaith gwastad yn archwilio gwahanol leoliadau: yn meddwl am tu fewn/tu fas, rhwystrad/rhyddid. Ond, gyda lockdown, mae meddwl am leoliadau wedi dod yn rhan o bob agwedd o fywyd, ac felly roeddwn i eisiau meddwl trwy’r ffyrdd mae fy mhrofiadau o salwch deubegwn yn effeithio fy mherthynas tuag at wahanol lefydd.

Wnes i greu’r darn yma yn ystod y lockdown. Ei henw yw ‘Ffigur 1: Crëyr, Blodion Afal, Firions’.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Taflenni Lliwio

Mae ymchwil yn awgrymu y gall lliwio, a therapi celf yn gyffredinol, fod yn fuddiol iawn i bobl o bob oed. Yn ogystal â rhoi egwyl a chyfle i chi ymlacio, gall lliwio helpu drwy:

  • Codi eich hwyliau a lleihau lefelau gorbryder a straen;
  • Eich annog i ddatblygu technegau ymdopi positif ac ymlaciol i ddelio â meddyliau a theimladau anodd;
  • Tynnu eich sylw oddi ar feddyliau negyddol a phryderus. (gwybodaeth: happiful.com)

Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn rhannu taflenni lliwio a fydd ar gael i’w lawrlwytho am ddim i’w hargraffu.

Byddem wrth ein bodd yn gweld eich gwaith lliwio – tagiwch ni os fyddwch yn eu rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol 😊

Parhau i ddarllen

Rhannu

Gorbryder, Fi, a Natur – Caitlin Turner

“[…] I have been lucky to be born into such a land.” – Kyffin Williams.

Geiriau doeth gan ddyn doeth iawn. Ydw, dwi’n hynod o lwcus i fwy ‘ma a gallu galw fy hun yn Gymraes.

O fynyddoedd hanesyddol, i’r arfordir eithriadol, mae gan Gymru digonedd o lefydd ysbrydoledig. Ers blynyddoedd, dwi ‘di dwli ar fynd allan yn gynnar a dal y wawr.

Gweld yr haul euraidd yn codi dros y cymoedd, yn dasgau golau ym mhobman, tywynnu’r byd. Fel petai’r haul yn cyfarch y diwrnod newydd sbon.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Sianelu iselder drwy fy nghelf – Rhyn Williams

Wrth i’r byd droi ac i amser dicio i ffwrdd, mae’n anodd ffeindio ein ffordd drwy’r byd dechnolegol, technoleg sy’n cynnig gymaint o wybodaeth ar flaen ein bysedd. Ond er bod hi’n dda cael adnoddau sy’n hawdd i’w defnyddio, does dim digon o gymorth allan yna i ddal i fyny gyda ein abledd dynol.

Fel aderyn sy’n byw mewn cawell fechain, heb awyr i hedfan drwyddi, fe wneith yr aderyn bigo ei hun a thynnu ei blû, mae yr un un peth yn digwydd i ni. Wrth i ni dreulio mwy o amser ar y Wê, i ffwrdd o’n cymunedau a’n hardaloedd, y lleia’ rydym yn gallu ymdopi gyda’n iechyd meddwl. Mae rhai (fel fi fy hun) yn tynnu eu gwallt ac/neu pigo eu gwinedd. Mae’n bwysig iawn cael cysylltiad ddynol ac i gymdeithasu.

Ond sut fedrwch chi darganfod eich hun pan mae dywylliant yn troi o amgylch technolegau newydd?

Parhau i ddarllen

Rhannu

Cydweithio gyda’r artist Heledd Owen

Rydyn ni’n falch iawn i ddechrau cydweithio gyda’r artist Heledd Owen i ddod ag ychydig o hapusrwydd i’ch diwrnod!

Bob dydd Llun byddwn yn rhyddhau dyfyniad positif Cymraeg gyda’r gobaith o wneud i chi wenu, neu i deimlo nad ydych ar eich pen eich hun. Cadwch olwg ar ein cyfryngau cymdeithasol a’r dudalen hon i weld y llun diweddaraf bob wythnos ⭐️

Rhagor o ddyfyniadau

Rhannu

Pan na ddaw’r awen – Sara Louise Wheeler

PAN NA DDAW’R AWEN

Ar dân, yn fflamio’n wyllt; y pwysau fel petrol,

yn arllwys fwy o danwydd i’r erchylltra. Yna’n llosgedig

– yn hercian yn ffwndrus gweithredol, merwinllyd.

Llanast o’m cwmpas ymhob man, a finnau’n cau fy mhen,

fy ngolwg, fy nghlustiau – i bob dim.

 

Daw clogyn i’m cylchu, fel wal o garreg oer;

does dim gobaith i’r awen treiddio’r argae hon. Fy nghalon

wedi’i dorri’n darnau man, a’i wasgaru i bob man.

Methu canolbwyntio ar ddim ond y wal o fy mlaen. Y pryder yn cnoi

fy nghydwybod – dwi’n euog, o fod yn fethiant llwyr.

 

Trio forsio’n hun i sgwennu, ond mae’n wneud i mi

deimlo’n benysgafn. Nid yw’r geiriau’n ffrindiau ar hyn o bryd

ac maent yn teimlo’n bell i ffwrdd, ac yn ddieithr ac yn anghynnes.

Be wna’i tybed, os na allaf lusgo’n hun o’r twll anobeithiol hyn?

Pwy fydda’i os na allaf sianeli fy meddyliau – i eraill cael ei ddarllen?

*

Rwy’n gwylio’r niwl o syniadau yn cylchdroi o’m mlaen,

yn llifo fel afon, heibio i mi, ac yn ôl – mewn siâp newydd, diddorol.

Mae fy meddwl yn llawn posibiliadau ac mae’r awen yn pigo

fel pinnau bach, wrth i’r teimlad dychwelyd i goes neu fraich.

Rwy’n teimlo eto, a dwi’n hidio eto – diolch byth am hynny!

 

Dwi’n gweld patrymau, ac yn clywed sibrydion, yn y niwl o fy amgylch;

dwi’n ymestyn braich i mewn i geisio cydio yn rhai ohonynt

– ac yn gwrando’n astud ar beth maent yn ceisio datgelu i mi.

Mae’n her i’w trosglwyddo i’r dudalen, yn frawddegau

cain, barddonol. A dwi’n mwydro yn fy mlinder dwys.

 

Daw’r awen i mi nawr, yn glir, fel bloedd yn fy nghlust

penillion cyfan yn datgan eu hunain, o ninlle, heb drio

– wrth i mi gysgu, coginio, a chymryd tro yn y jacŵsi!

Fel swigod tu mewn i mi, mae’r syniadau yn casglu

gan ferwi dros yr ymyl, mewn ras i gael ei rhannu.

 

Hoffwn ddiolch i rheini, fuodd yn gefn i mi, gan fy helpu,

a fy annog, yn ôl o’r geulan frawychus hwnnw. Cydiaf yn yr awen,

a’i drysori o’r newydd. Ni fyddaf byth eto, yn cymryd

fy ngallu ysgrifennu’n ganiataol. Rwyf mor ddiolchgar am

gael dychwelyd i iechyd, ac am gael yr awen yn ei ôl.

Rhannu