Braslunio – Help i athrawon wrth ddychwelyd i’r ysgol

Beth am dreulio 5 munud bob dydd yn braslunio er mwyn helpu i ddelio gyda gofid a straen? Dyma fideo yn benodol i athrawon sy’n llawn cyngor a syniadau syml gan yr artist Elin Crowley.
 


Rhannu

Buddion dwdlo – Cymorth i blant wrth ddychwelyd i’r ysgol

Wyddoch chi bod dwdlo yn ffordd gwych o ddatrys problemau, ymlacio a ffocysu’r meddwl? Yn ein fideo newydd mae’r artist Elin Vaughan Crowley yn rhannu cyngor am sut mae modd i blant ddefnyddio dwdlo i ymlacio a ffocysu’r meddwl wrth ddychwelyd i’r ysgol.


Rhannu

Arlunio Profiadau o Salwch Deubegwn – Cerys Knighton

Mae fy ngwaith celf yn ymateb i fy ngwaith ymchwil, sydd yn ystyried ymagweddau at salwch deubegwn, ynghyd â fy mhrofiadau personol o’r salwch yma ers plentyndod.

Wrth ymchwilio hanes y salwch trwy waith archifol o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, a hefyd profiadau presennol, rydw i’n gobeithio creu cyfle i ystyried sut mae categorïau diagnosis, triniaethau ac ymagweddau wedi datblygu er mwyn meddwl am stigma modern tuag at salwch meddwl.

Er mwyn ystyried ymagweddiadau, mae’r gwaith yn edrych tu fewn a thu fas i ardaloedd ysbyty i feddwl am y gwahanol ardaloedd a ffurfiau o driniaeth. Fel canlyniad, mae’r gwaith gwastad yn archwilio gwahanol leoliadau: yn meddwl am tu fewn/tu fas, rhwystrad/rhyddid. Ond, gyda lockdown, mae meddwl am leoliadau wedi dod yn rhan o bob agwedd o fywyd, ac felly roeddwn i eisiau meddwl trwy’r ffyrdd mae fy mhrofiadau o salwch deubegwn yn effeithio fy mherthynas tuag at wahanol lefydd.

Wnes i greu’r darn yma yn ystod y lockdown. Ei henw yw ‘Ffigur 1: Crëyr, Blodion Afal, Firions’.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Taflenni Lliwio

Mae ymchwil yn awgrymu y gall lliwio, a therapi celf yn gyffredinol, fod yn fuddiol iawn i bobl o bob oed. Yn ogystal â rhoi egwyl a chyfle i chi ymlacio, gall lliwio helpu drwy:

  • Codi eich hwyliau a lleihau lefelau gorbryder a straen;
  • Eich annog i ddatblygu technegau ymdopi positif ac ymlaciol i ddelio â meddyliau a theimladau anodd;
  • Tynnu eich sylw oddi ar feddyliau negyddol a phryderus. (gwybodaeth: happiful.com)

Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn rhannu taflenni lliwio i chi eu lawrlwytho a’u hargraffu am ddim.

Byddem wrth ein bodd yn gweld eich gwaith lliwio – tagiwch ni os byddwch yn eu rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol 😊

Parhau i ddarllen

Rhannu

Gorbryder, Fi, a Natur – Caitlin Turner

“[…] I have been lucky to be born into such a land.” – Kyffin Williams.

Geiriau doeth gan ddyn doeth iawn. Ydw, dwi’n hynod o lwcus i fwy ‘ma a gallu galw fy hun yn Gymraes.

O fynyddoedd hanesyddol, i’r arfordir eithriadol, mae gan Gymru digonedd o lefydd ysbrydoledig. Ers blynyddoedd, dwi ‘di dwli ar fynd allan yn gynnar a dal y wawr.

Gweld yr haul euraidd yn codi dros y cymoedd, yn dasgau golau ym mhobman, tywynnu’r byd. Fel petai’r haul yn cyfarch y diwrnod newydd sbon.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Sianelu iselder drwy fy nghelf – Rhyn Williams

Wrth i’r byd droi ac i amser dicio i ffwrdd, mae’n anodd ffeindio ein ffordd drwy’r byd dechnolegol, technoleg sy’n cynnig gymaint o wybodaeth ar flaen ein bysedd. Ond er bod hi’n dda cael adnoddau sy’n hawdd i’w defnyddio, does dim digon o gymorth allan yna i ddal i fyny gyda ein abledd dynol.

Fel aderyn sy’n byw mewn cawell fechain, heb awyr i hedfan drwyddi, fe wneith yr aderyn bigo ei hun a thynnu ei blû, mae yr un un peth yn digwydd i ni. Wrth i ni dreulio mwy o amser ar y Wê, i ffwrdd o’n cymunedau a’n hardaloedd, y lleia’ rydym yn gallu ymdopi gyda’n iechyd meddwl. Mae rhai (fel fi fy hun) yn tynnu eu gwallt ac/neu pigo eu gwinedd. Mae’n bwysig iawn cael cysylltiad ddynol ac i gymdeithasu.

Ond sut fedrwch chi darganfod eich hun pan mae dywylliant yn troi o amgylch technolegau newydd?

Parhau i ddarllen

Rhannu