Ail-ddysgu sut i gymdeithasu (pan fyddwn ni allan o ymarfer)

Mae’r erthygl hon yn wreiddiol am sut i gymdeithasu eto ar ôl cyfnod o iselder, ond mae’r wybodaeth yn ddefnyddiol hefyd ar gyfer y rhai ohonom sy’n dechrau dod i’r arfer â chymdeithasu eto ar ôl y cyfnod cloi.

Pan fyddwn ni wedi bod yn byw efo iselder neu gyflwr iechyd meddwl arall ers tro, mae’n hawdd teimlo’n ynysig. Yn aml gall pobl drio aros mewn cysylltiad â ni, ond efallai byddwn yn eu gwthio i ffwrdd ac yn stopio mynd i ddigwyddiadau cymdeithasol. Yn y pen draw, efallai ein bod yn dymuno dechrau cymdeithasu eto, ond pan nad ydym wedi cymdeithasu ers tro gallwn deimlo ychydig ‘allan o ymarfer’.

Parhau i ddarllen

Rhannu

‘Ara’ Deg Mae Dal Iâr’ – Llinos Jones

Bybl bach saff i mi ers 3 mis bellach, yn daclus a del mi roedd y tŷ yn ei le, a phob papur, pensel, cwpan a threfn y dydd yn gadarn yn ei le. Fi yn gweithio, Osh yn ‘neud ei waith ysgol, a’r peiriant coffi yn canu. Amser brecwast, cinio a swper mewn trefn, sgwrsio dros fwyd, mwydro, canu a dawnsio. Bywyd saff. Er yr holl ofn tu allan, roedd adra, y tŷ, yn le caredig ac yn rywle glân, ac yn le i guddiad a chrio yn ddistaw bach. Facetime a Zoom, y sgwrsio di-ri, y gwenu cogio bach – ond ni oedd bia’r drefn, ni oedd yn gyfrifol, ni oedd yn gwarchod ein bybl bach ni. Roedd hi’n saffach ar ben dy hun – yn dy feddwl bach dy hun. Parhau i ddarllen

Rhannu

Ymdopi wrth ddod allan o’r cyfnod cloi

Gofalu am eich iechyd meddwl wrth i ni ddod allan o’r cyfnod cloi

I lawer ohonom, mae llacio’r cyfnod cloi yn dod â chyfleoedd rydyn ni wedi bod yn edrych ymlaen atynt, ond gall y newidiadau hapus hyn fod yn anodd i’n hiechyd meddwl. Dylem fod yn barod am y ffaith y gallai diwedd y cyfnod cloi fod mor anodd i ni ag oedd y dechrau.

Lluniau: Heledd Owen.  Gwybodaeth: Y Sefydliad Iechyd Meddwl

Parhau i ddarllen

Rhannu

Covid-19: canllaw ynghylch gofid a gorbryder yn Gymraeg

Mae canllaw ymarferol ar-lein ynghylch byw gyda gofid a gorbryder yn ystod pandemig Covid-19 bellach ar gael yn Gymraeg, diolch i gydweithio rhwng Psychology Tools, meddwl.org a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.

Mae’r canllaw, Byw gyda Gofid a Gorbryder mewn Cyfnod o Ansicrwydd Byd-eang, yn cynnwys gwybodaeth addysgiadol ynghyd ag ymarferion hunangymorth a thechnegau y gellid eu defnyddio i gynnal lles ac i reoli gorbryder.

Cyhoeddwyd y canllaw yn Saesneg ar wefan Psychology Tools gan Dr Hardeep Kaur a Dr Matthew Whalley ac mae’n cael ei ddefnyddio gan staff GIG Hywel Dda. Synnwyd yr awduron gan yr ymateb byd-eang i’w gwaith, wrth i ddarllenwyr gysylltu â hwy i gynnig ei gyfieithu i’w hieithoedd eu hunain. Mae’r canllaw eisoes ar gael mewn sawl iaith, o Afrikaans i Tseinïeg.

Diolch i ddoniau cyfieithu myfyrwyr yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth a chysylltiadau meddwl.org, mae’r canllaw hwn bellach ar gael yn y Gymraeg yn rhad ac am ddim ar wefan psychologytools.com.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Coronafeirws: Pryder am dorri gwasanaethau iechyd meddwl : BBC Cymru Fyw

Mae elusennau iechyd meddwl yn poeni fod llai o gymorth ar gael i bobl sy’n dioddef o salwch meddwl yn ystod y pandemig coronafeirws.

Dywedodd elusen Hafal bod asesiadau a sesiynau cwnsela wedi “diflannu neu wedi cael eu cwtogi’n sylweddol.”

Ychwanegodd Mind Cymru fod un o bob pump oedd wedi ceisio cael cymorth i ddelio gyda phroblem iechyd meddwl yn y pythefnos diwethaf wedi methu.

Dim ond y cleifion hynny sydd fwyaf mewn perygl sy’n cael apwyntiadau wyneb yn wyneb, oherwydd cyfyngiadau coronafeirws.

Mewn ymateb dywedodd byrddau iechyd Cymru nad yw gwasanaethau iechyd meddwl “ar gau,” ond bod angen gwneud penderfyniadau anodd i leihau’r risg i staff a chleifion.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Rhannu