Goroesi Ynysu gyda Gwen Goddard

Mae ynysu yn rhywbeth annaturiol i ni wneud fel bodau dynol, ond ers 2020, mae ynysu wedi dod yn arferol yn ein bywydau. Mae risg i hyn effeithio’n negyddol ar ein iechyd meddwl os nad ydym yn cymryd camau er mwyn gwrthbwyso’r effeithiau.

Yn y fideo hwn mae Gwen Goddard o ‘Mental Health First Aid Wales’ yn trafod y peryglon ynghlwm ag ynysu a’r pethau gallwn ni eu gwneud er mwyn cadw’n meddyliau’n iach yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Mae’r sesiwn yn rhan o’n cyfres #MawrthMeddwl, sef digwyddiadau bob nos Fawrth am 8pm ar ein tudalen Facebook er mwyn helpu i ymlacio’r corff a’r meddwl.


Rhannu

‘Teimlo cywilydd am fy iechyd meddwl’ – Hannah Catrina

Fi wedi bod yn byw gydag iselder a gorbryder ers bron i 3 blynedd nawr, a chefais fy diagnosio ym mis Medi, 2018. Bues i ar antidepressants o’r enw Fluoxetine i fyny hyd at Chwefror, 2019. Do’n i ddim wedi gweld yr angen i ofyn am gael nhw nôl am ddros flwyddyn a hanner achos o’n i’n teimlo’n llawer gwell a chryfach yn fy hun. Roedd gyda fi llawer o gymorth gan ffrindiau a theulu, roedd gyda fi bywyd cymdeithasol da ac o’n i’n mwynhau gwaith.

Yna, daeth y lockdown. Roeddwn i’n teimlo’n dda yn ystod y misoedd cyntaf, ac wrth edrych nôl nawr, roedd angen y brêc yna arna i, bant o ‘bywyd normal’ i jyst ‘switcho off’ o bob dim. Unwaith des i’n gyfarwydd gyda beth oedd yn digwydd (lockdown, Covid-19 ayyb) cicio mewn ‘da fi.. ‘nes i ddechrau cael cwpwl o ‘blips’ neu ‘ups and downs’ le weithiau bydden i’n gorfeddwl pethau ac yn gweithio’n hunan lan llawer. Cefais gwpwl o banic attacks ond dim byd o’n i’n reli poeni amdano, o’n i dal yn gallu rheoli’r sefyllfa. Parhau i ddarllen

Rhannu

Pwysau cynyddol ar ddelwedd dynion yn ‘frawychus’ – BBC Cymru Fyw

Wrth i fwy o bobl ymarfer corff yn amlach yn ystod y pandemig, mae rhybudd bod y pwysau ar ddynion ifanc i fagu cyhyrau mawr a delwedd arbennig yn arwain at iselder a defnydd o gyffuriau.

BBC Cymru Fyw

Daw’r rhybudd gan arbenigwr ar ddysmorffia’r corff (body dysmorphia), cyflwr meddyliol sy’n achosi i rywun boeni’n ormodol am eu delwedd a’u corff.
Mae mwy o ddynion yn ymdrechu i fod yn fwy cyhyrog meddai’r arbenigwyr, gan arwain at rai achosion o’r hyn sy’n cael ei alw’n bigorexia – obsesiwn gyda bod yn fwy yn gorfforol.
Dywedodd un dyn o’r de sydd wedi bod yn defnyddio steroidau ers 17 o flynyddoedd bod pwysau “brawychus” ar bobl ifanc erbyn hyn.

Darllen rhagor: BBC Cymru Fyw

I ddarllen fwy am Anhwylder Dysmorffia’r Corff

Rhannu

Pedwar Awgrym ar gyfer Gwneud y Mwyaf o Gwnsela Ar-lein a Dros y Ffôn

Efallai, o ganlyniad i’r coronafeirws, bod eich therapydd wedi gofyn i chi newid i gwnsela dros y ffôn neu ar-lein. I lawer ohonom, mae hyn yn brofiad hollol newydd, ac er y gallai peidio â chyfarfod â’ch therapydd mewn person ymddangos yn siomedig, mae ymchwil wedi dangos y gall cwnsela o bell fod yr un mor effeithiol. Mae yn wahanol, ond mae technoleg heddiw yn golygu y gallwn ddal i gael mynediad i’r cymorth sydd ei angen arnom, o gysur ein cartrefi ein hunain.

Er ei fod o bosib yn ddull brawychus o gael cefnogaeth, mae hefyd yn agor y drysau i bobl nad ydynt efallai wedi ystyried therapi o’r blaen, oherwydd diffyg amser neu leoliad, materion hygyrchedd a.y.b. Mae llawer o gwnselwyr, os nad oeddent eisoes, wedi trosglwyddo i ddarparu cwnsela ar-lein a dros y ffôn, sy’n golygu y gallant barhau i gwnsela, ond hefyd darparu’r cyhoedd â chymorth ac arweiniad yn ystod yr amser ansicr hwn.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Sut i ymdopi wrth ddychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnod hir : BBC Cymru Fyw

Wrth i rai sydd wedi bod yn gweithio o adre, neu heb fod yn gweithio yn ystod y cyfnod clo, ddechrau dychwelyd i’r swyddfa neu i’r gwaith am y tro cyntaf ers misoedd, a’r plant yn mynd yn ôl i’r ysgol, mae’n bwysig edrych ar ôl ein iechyd meddwl, meddai Hywel Llyr o’r wefan meddwl.org.

Yn ystod y cyfnod hir o fod yn ein cartrefi, mae nifer wedi rhoi pwyslais ar ofalu am eu iechyd meddwl mewn gwahanol ffyrdd.

“Mae’r rhan fwyaf ohonon ni wedi cael ein profi mewn ffyrdd fydden ni ddim wedi dychmygu dros y chwe mis diwethaf, ac wedi llwyddo, ac wedi dod o hyd i ffyrdd newydd o ymdopi – yn gweithio o adre, neu ddim wedi gallu gweithio o gwbl o bosib,” meddai.

“Mae llacio’r cyfnod clo wedi dod â chyfleoedd i ni, gallu ‘neud rhai o’r pethau ry’n ni wedi edrych mlaen i ‘neud, ond mae’n bwysig hefyd cadw llygad a chofio bod y newidiadau hapus yma yn gallu bod yn anodd ar y iechyd meddwl,” meddai.

“Mae angen paratoi ein hun ar gyfer hynny, fel ein bod ni ddim yn dioddef eto. Mae gan bawb iechyd meddwl, dydyn ni ddim ar ben ein hunain, mae yna gymorth allan yna a gallwn ni helpu’n gilydd.”

Rhannu

Ail-ddysgu sut i gymdeithasu (pan fyddwn ni allan o ymarfer)

Mae’r erthygl hon yn wreiddiol am sut i gymdeithasu eto ar ôl cyfnod o iselder, ond mae’r wybodaeth yn ddefnyddiol hefyd ar gyfer y rhai ohonom sy’n dechrau dod i’r arfer â chymdeithasu eto ar ôl y cyfnod cloi.

Pan fyddwn ni wedi bod yn byw efo iselder neu gyflwr iechyd meddwl arall ers tro, mae’n hawdd teimlo’n ynysig. Yn aml gall pobl drio aros mewn cysylltiad â ni, ond efallai byddwn yn eu gwthio i ffwrdd ac yn stopio mynd i ddigwyddiadau cymdeithasol. Yn y pen draw, efallai ein bod yn dymuno dechrau cymdeithasu eto, ond pan nad ydym wedi cymdeithasu ers tro gallwn deimlo ychydig ‘allan o ymarfer’.

Parhau i ddarllen

Rhannu

‘Ara’ Deg Mae Dal Iâr’ – Llinos Jones

Bybl bach saff i mi ers 3 mis bellach, yn daclus a del mi roedd y tŷ yn ei le, a phob papur, pensel, cwpan a threfn y dydd yn gadarn yn ei le. Fi yn gweithio, Osh yn ‘neud ei waith ysgol, a’r peiriant coffi yn canu. Amser brecwast, cinio a swper mewn trefn, sgwrsio dros fwyd, mwydro, canu a dawnsio. Bywyd saff. Er yr holl ofn tu allan, roedd adra, y tŷ, yn le caredig ac yn rywle glân, ac yn le i guddiad a chrio yn ddistaw bach. Facetime a Zoom, y sgwrsio di-ri, y gwenu cogio bach – ond ni oedd bia’r drefn, ni oedd yn gyfrifol, ni oedd yn gwarchod ein bybl bach ni. Roedd hi’n saffach ar ben dy hun – yn dy feddwl bach dy hun. Parhau i ddarllen

Rhannu

Ymdopi wrth ddod allan o’r cyfnod cloi

Gofalu am eich iechyd meddwl wrth i ni ddod allan o’r cyfnod cloi

I lawer ohonom, mae llacio’r cyfnod cloi yn dod â chyfleoedd rydyn ni wedi bod yn edrych ymlaen atynt, ond gall y newidiadau hapus hyn fod yn anodd i’n hiechyd meddwl. Dylem fod yn barod am y ffaith y gallai diwedd y cyfnod cloi fod mor anodd i ni ag oedd y dechrau.

Lluniau: Heledd Owen.  Gwybodaeth: Y Sefydliad Iechyd Meddwl

Parhau i ddarllen

Rhannu

Covid-19: canllaw ynghylch gofid a gorbryder yn Gymraeg

Mae canllaw ymarferol ar-lein ynghylch byw gyda gofid a gorbryder yn ystod pandemig Covid-19 bellach ar gael yn Gymraeg, diolch i gydweithio rhwng Psychology Tools, meddwl.org a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.

Mae’r canllaw, Byw gyda Gofid a Gorbryder mewn Cyfnod o Ansicrwydd Byd-eang, yn cynnwys gwybodaeth addysgiadol ynghyd ag ymarferion hunangymorth a thechnegau y gellid eu defnyddio i gynnal lles ac i reoli gorbryder.

Cyhoeddwyd y canllaw yn Saesneg ar wefan Psychology Tools gan Dr Hardeep Kaur a Dr Matthew Whalley ac mae’n cael ei ddefnyddio gan staff GIG Hywel Dda. Synnwyd yr awduron gan yr ymateb byd-eang i’w gwaith, wrth i ddarllenwyr gysylltu â hwy i gynnig ei gyfieithu i’w hieithoedd eu hunain. Mae’r canllaw eisoes ar gael mewn sawl iaith, o Afrikaans i Tseinïeg.

Diolch i ddoniau cyfieithu myfyrwyr yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth a chysylltiadau meddwl.org, mae’r canllaw hwn bellach ar gael yn y Gymraeg yn rhad ac am ddim ar wefan psychologytools.com.

Parhau i ddarllen

Rhannu