Casgliad Prosiect Pryder

Pryder, Celf a Natur

Tŷ Tarasovo – penseiri ZROBYM
Clapton Tram – Llundain

Mae Prosiect Pryder wedi bod yn brosiect ymchwil sydd wedi ei ariannu gan grant Ymchwil a Datblygu i Unigolion Creadigol Proffesiynol Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r grant yn rhoi’r cyfle i artistiaid datblygu syniadau newydd ac i gyd-weithio hefo person neu sefydliad creadigol. Bues i (Teleri Lea) yn cydweithio hefo’r pensaer ac yr artist Huw Meredydd Owen.

Tri phrif nod y prosiect oedd dylunio gofodau sydd yn lleddfu pryder, datblygu gosodiadau sydd yn manteisio ar rinweddau therapiwtig natur a datrys heriau adeiladwaith creu gwaith ar raddfa fawr.

Er mwyn dylunio gofodau sydd yn lleddfu pryder, roedd hi’n bwysig i mi hel ymatebion at wahanol fathau o ofodau gan bobl sydd yn dioddef o bryder. Roedd gennai fy syniadau fy hun am y math o lefydd sydd yn lleddfu fy mhryder i ond roeddwn i’n awyddus i ddarganfod be fysa ymatebion pobl arall at y llefydd hyn. Gofynnais i’r cyfranogwyr sgorio nifer o ddelweddau allan o 5, hefo 1 yn llesol a 5 yn achosi straen.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Sut fedrith celf gyfrannu at leddfu pryder?

Skyspace – Turrell, Austin, 2013

Teleri Lea – artist o Lanfrothen, ger Penrhyndeudraeth, sy’n cyflwyno ei phrosiect diweddaraf…

 

Mae yna nifer o wahanol fathau o bryder; o bryder cymdeithasol i bryder sydd yn ganlyniad i drawma. Gall effeithio ar bob rhan o fywyd neu medrith fod yn deimlad aciwt sydd yn achosi straen achlysurol. Mae’r math o bryder sydd gennym yn effeithio ar y math o amgylchedd sydd yn llesol i ni.

Wrth gwestiynu sut gall y byd celf gyfrannu ar leddfu pryder, mae’n ddefnyddiol ystyried y gofodau creadigol sydd ar gael. Mae’r galeri yn lle amlwg i gychwyn ac mae’n cynnig y posibiliad o greu gwaith ar ‘lechen lan’. Ond dydi’r galeri ddim yn lle hollol niwtral. Gall eu waliau gwyn a’u ffurf sgwâr fod yn oeraidd a diwydiannol. Gall hefyd gael cynodiadau elitaidd ac anhygyrch. Felly sut fedrwn fuddsoddi o’u gofod gwag er mwyn creu profiad deniadol?

 

Darllenwch mwy….

Rhannu

Prosiect Pryder : Teleri Lea

Mae’r artist Teleri Lea yn chwilio am bobl yng Ngwynedd sydd â phrofiad o orbryder ar gyfer prosiect cyffrous.

Nod ‘Prosiect Pryder’ yw dylunio gofodau sydd yn lleddfu pryder, a chaiff y prosiect ei hyrwyddo mewn cydweithrediad â meddwl.org.

Os oes gennych chi brofiad o orbryder, ac yn byw yng Ngwynedd, byddai Teleri wrth ei bodd yn clywed gennych. Mae hi’n awyddus i dderbyn adborth ar ddyluniadau, ac i glywed am y math o amgylchiadau a sefyllfaoedd sydd yn eich helpu chi.

Am ragor o wybodaeth am gymryd rhan yn y prosiect, e-bostiwch Teleri  neu ewch i’w gwefan.

Rhannu

Arddangosfa i godi ymwybyddiaeth o anhwylder deubegwn : BBC

Cerys Knighton

Mae artist, sydd ag anhwylder deubegwn (bipolar disorder) ers iddi fod yn 11 oed, yn gobeithio bydd ei harddangosfa gyntaf yn helpu pobl i ddeall y cyflwr yn well.

Mae Cerys Knighton, sy’n 23 oed o Borthcawl, yn creu gwaith celf o oed ifanc, ac ar ôl brwydro â’i salwch meddwl, sylweddolodd cymaint o gymorth a fu celf iddi.

Mae ei harddangosfa, ‘Drawing Bipolarity’, i’w gweld yng Nghwrt Insole yng Nghaerdydd.

Dywedodd Cerys: “Rwy’n dioddef yn bennaf â chyfnodau o iselder, a gall y cyfnodau hynny barhau rhwng chwe mis a deunaw mis. Maen nhw’n episodau hir, parhaus.”


Rhannu

Defnyddio Eryri ar gyfer dosbarthiadau therapi celf i gleifion iechyd meddwl : BBC

Llun: Matthew Cattell | BBC
Llun: Matthew Cattell | BBC

Mae pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl cymhleth yn mynd i Barc Cenedlaethol Eryri ar gyfer sesiynau therapi arbenigol.

Cynhelir dosbarthiadau therapi celf gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn Fferm Moel y Ci, ger Glasinfryn, ac mae’r lleoliad wedi ei ganmol am wella hwyliau cleifion.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr bod y cynllun yn rhan o’i ‘ymdrech barhaus i wella cefnogaeth iechyd meddwl yn y gymuned.’

Mae’r rhaglen wedi ei gynllunio a’i redeg gan Ms Stanley, uwch-seicotherapydd celf gyda’r bwrdd iechyd. Dywedodd:

‘Mae mwyfwy o dystiolaeth yn dangos gwerth therapi eco, seicoleg eco a therapi celf amgylcheddol. Mae’r sesiynau yn rhoi cyfle i ddefnyddwyr y gwasanaeth i archwilio anawsterau gyda phobl eraill sydd â phroblemau tebyg, ac mae hyn yn gam tuag at berthynas gwell gyda’u ffrindiau a’u teuluoedd.’

Mae rhai o ddefnyddwyr y cynllun wedi sôn am yr effeithiau positif a gaiff y dosbarthiadau therapi celf arnynt, gan ddweud fod bod y tu allan wedi eu helpu i feddwl ychydig yn gliriach a’u caniatáu i ymddiried ym mhobl eraill eto.


Rhannu

triniaethau

triniaethauMae nifer o driniaethau effeithiol ar gael, ond nid oes un driniaeth sy’n iawn i bawb. Mae’n bwysig eich bod yn trafod gyda gweithiwr iechyd proffesiynol i ddod o hyd i driniaeth sy’n gweithio i chi. Isod ceir rhestr o rai o’r triniaethau mwyaf cyffredin. Yma ceir gwybodaeth am wahanol fathau o driniaethau siarad, meddyginiaeth, ymwybyddiaeth ofalgar, a therapiau eraill.


Triniaethau Siarad

Math o driniaeth yw triniaethau siarad sy’n cynnwys siarad â therapydd am eich meddyliau a’ch teimladau. Diben triniaethau siarad yw eich helpu i ddeall eich teimladau a’ch ymddygiad yn well ac, os ydych yn dymuno, i newid eich ymddygiad neu’r ffordd rydych yn meddwl am bethau.

Mae triniaethau siarad yn gweithio drwy roi cyfle i chi siarad am eich meddyliau, ofnau ac ymddygiad gyda rhywun sydd wedi cael hyfforddiant proffesiynol er mwyn eich helpu i ddeall y pethau hyn yn well, a’ch helpu i ddod o hyd i ffyrdd o newid y pethau rydych am eu newid.

Efallai y byddwch yn teimlo’n orbryderus neu’n ofidus ar y dechrau hefyd. Gall hyn fod am eich bod yn gorfod canolbwyntio ar deimladau anodd y byddai’n well gennych eu hanwybyddu. Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi drafod unrhyw bryderon sydd gennych ynghylch sut rydych yn ymateb i’r therapi – ar unrhyw gam.

Mae llawer o fathau gwahanol o driniaethau siarad, sy’n defnyddio arddulliau a dulliau gwahanol i’ch helpu, ond mae gan bob un ohonynt yr un nod: eich helpu i deimlo y gallwch ymdopi’n well â’ch emosiynau a’r pethau sy’n digwydd yn eich bywyd.

Mae rhagor o wybodaeth i gael ynglŷn â thriniaethau siarad ar wefan Mind.

Parhau i ddarllen

Rhannu