Plant

Mae plentyndod yn gyfnod lle ‘rwyt ti’n newid ac yn datblygu yn gyflym, ac wrth i ti dyfu a datblygu mae’n bosib dy fod yn wynebu heriau a phwysau aruthrol mewn nifer o agweddau yn dy fywyd.

Paid â theimlo’n anweledig, defnyddia dy lais a siarada gyda rhywun!

Parhau i ddarllen

Rhannu

Effaith nam golwg ar fy iechyd meddwl – Elin Williams

Rhannol ddall, dall ac anabl, dyma rhai o’r labelau sydd wedi diffinio sawl agwedd o’m mywyd i ers i fi gael y diagnosis o’r cyflwr llygaid dirywiol, Retinitis Pigmentosa (RP), pan oni’n chwe mlwydd oed.

Dwi wedi bod yn berson reit hapus a positif erioed ond dwi methu cuddio’r ffaith bod tyfu i fyny hefo anabledd wedi bod yn sialens ac mae o’n rhywbeth sydd wedi cael effaith ar fy iechyd meddwl mewn mwy na un ffordd.

Dwi wedi bod yn berson distaw ers pan oni’n blentyn a dydi magu hyder erioed wedi dod yn hawdd i mi ond pan nes i ddechrau cael fy mwlio oherwydd fy nam golwg, fe wnaeth o brofi i fod hyd yn oed yn fwy anodd i fynegi fy hun. Roedd y sylwadau câs a’r chwerthin oherwydd bod fi wedi baglu dros rhywbeth gan bod fi heb ei weld yn dechrau cael effaith mawr ac er fy mod yn trio eu cau nhw allan, roedd y sylwadau yn gwneud i mi deimlo’n ddibwys ac fel fy mod i ddim yn perthyn.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Dyddiau hapusaf eich bywyd? : BBC Cymru Fyw

Mae Arddun Rhiannon yn trin a thrafod materion iechyd meddwl yn rheolaidd ar ei blog, ac yma, mae’n ceisio taflu goleuni ar gyfnod allweddol yn ei bywyd.

Pan dwi’n clywed pobl yn dweud y byddent yn gwneud unrhyw beth i fynd yn ôl i’r ysgol uwchradd, dwi methu uniaethu o gwbl.

Do, mi ges i adegau o chwerthin a malu awyr efo fy ffrindiau, ond negyddol fyswn i’n disgrifio y rhan fwyaf o’n amser i yno – yn enwedig yn ystod yr wythnosau a misoedd cyntaf. Roedd o’n hunllef.

Cael fy mwlio i’r fath eithaf ym mlwyddyn 7 wnaeth achosi i mi ddatblygu gorbryder cymdeithasol, a dwi ddim yn gorddweud pan dwi’n datgan mai delio efo hwnnw ydi un o’r heriau mwyaf dwi wedi gorfod ei wynebu erioed.

Heb amheuaeth, dwi wedi gorfod dechrau o’r dechrau pan mae’n dod at fy hunan hyder. Cafodd ei chwalu yn llwyr pan o’n i’n 12 oed, a dim ond ers y llynedd ac eleni dwi wedi dechrau teimlo’n falch o bwy ydw i eto.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

‘Doni’m yn deall mai bwlio oedd o ar y pryd…’

iStock_35697572_MEDIUM-580e511a5f9b58564c976cc0
Llun: verywell.com

Geshi fy mwlio yn yr ysgol hyd at chweched dosbarth, ond doni’m yn deall mai bwlio oedd o ar y pryd achos odd o’n lot mwy subtle/sinister.

Doddo’m yn ffitio’r agenda o bwlio corfforol neu bwlio “galw enwa”. Camdrin emosiynol oedd o gan un ferch yn bennaf. Yn y dechra fysa hi’n siarad efo fi fel normal ac yn trin fi fatha ffrind gora, ac y diwrnod wedyn, allan o nunlle fysa popeth yn newid.

Byswn i’n cael fy anwybyddu am ddim rheswm, dim eye contact, cael fy nhrin fel taswn i ddim yn yr ystafell, dim math o wên na’m byd, ond do’n i byth yn deall pam / be neshi o’i le.

Roedd na lot o bethau bychan yn digwydd bob hyn a hyn ble fysa hi’n chwarae gyda fy emosiynau, ond mi aeth yn waeth ac yn waeth gydag amser. Byse hi’n cael hwyl wrth wneud i mi deimlo’n fach, ac yn ceisio “humiliateio” fi. Byse hi’n mynd yn genfigenus yn aml, yn enwedig pan oeddwn yn gwneud ffrindiau efo pobl penodol neu yn llwyddo mewn pethau. Byse hi hefyd yn ceisio rheoli pwy fasa’n cael bod yn ffrindia’ efo fi mewn ffyrdd slei.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Wythnos Gwrth-Fwlio 2017

Llun: criw Ymbarel Prifysgol Abertawe
Llun: criw Ymbarel Prifysgol Abertawe

Mae grŵp Ymbarel, grŵp o fyfyrwyr Prifysgol Abertawe sydd wedi dod ynghyd gyda’r gobaith o estyn cymorth i helpu pobl yn eu harddegau â materion iechyd meddwl, a hynny’n y Gymraeg.

Gydag Wythnos Gwrth-Fwlio 2017 yn brysur mynd rhagddi, mae’n nhw wedi bod wrthi yn cynnig cyngor ar sut allwch CHI helpu i nodi’r wythnos a lledaenu’r neges.

Sut gallwch chi gymryd rhan yn wythnos gwrth-fwlio?

 • Gall plant enwebu eu hathro/ aelod o staff ar gyfer y wobr flynyddol ‘Power of Good’
 • lawrlwytho logos swyddogol wythnos gwrth-fwlio 2017 a rhannu ar eich gwefannau a chylchlythyrau
 • Ar wefan Anti Bullying Alliance mae syniadau ac adnoddau defnyddiol am wythnos gwrth-fwlio
 • Arddangos poster swyddogol wythnos wrth-fwlio 2017
 • Rhannwch eich cynlluniau a gweithgareddau wythnos gwrth-fwlio ar-lein (@ABAonline) gan ddefnyddio #AntiBullyingWeek #AllDifferentAllEqual
 • Codi arian ar gyfer gwaith Anti-Bulling Alliance

Parhau i ddarllen blog criw Ymbarel

Darllen rhagor am fwlio

Rhannu

Bwlio

Ydach chi’n gwybod beth yw bwlio? Ydach chi’n gwybod sut i adnabod yr arwyddion? Ydach chi’n gwybod y gwahaniaeth rhwng gwrthdaro a bwlio difrifol?

Angry-Eggs-1140x512

Does dim diffiniad safonol o fwlio, ond ystyrir ei fod yn ymddygiad parhaus sydd â’r bwriad o frifo rywun, un ai yn emosiynol neu’n gorfforol. Yn aml, bydd unigolion penodol yn cael eu targedu oherwydd eu hil, crefydd, rhyw neu dueddiad rhywiol neu unrhyw elfen arall fel edrychiad neu anabledd.

Gall fwlio ddigwydd i unrhyw un ar unrhyw oed a gall gymryd lle mewn sawl ffordd:

 • ymosodiad corfforol
 • profocio
 • bygwth
 • galw enwau
 • seiber fwlio

Gall bwlio ddigwydd yn unrhyw le: yn yr ysgol, mewn timau chwaraeon, rhwng cymdogion neu yn y gweithle.

Parhau i ddarllen

Rhannu