Ymdopi â Hiliaeth

Daw’r wybodaeth isod o metro.co.uk a youngminds.org.uk

Llun gan Siwan Fflur Davies

Gall cael ein trin yn wahanol neu’n annheg oherwydd ein hil, lliw croen neu’n ethnigrwydd gael effaith negyddol ar ein hiechyd meddwl.

Rydyn ni gyd yn wynebu pandemig byd-eang unigryw, ond mae pobl Ddu hefyd yn delio â gorlwyth o hiliaeth systemig, ac mae’n teimlo fel ymosodiad o bob ongl. Nid yn unig y mae’r coronafeirws yn effeithio ar bobl Ddu ar raddfa anghymesur, ond maen nhw hefyd yn gorfod cael yr egni i brotestio am gyfiawnder o gwmpas y byd yn dilyn llofruddiaeth George Floyd gan yr heddlu.

Mae’r coronafeirws hefyd yn amddifadu pobl o’u rhwydweithiau cefnogol arferol, ac yn golygu nad yw pobl wedi gallu bod gyda’i gilydd i gefnogi ei gilydd. Mae’r cyfan yn ddigon i’ch llethu.

Hiliaeth ac Iechyd Meddwl

Yr hyn sy’n ddigalon yw ein bod ni wedi bod yma o’r blaen. Sawl gwaith o’r blaen. Nid yw anghyfiawnder hiliol systematig yn rhywbeth newydd, na chwaith yn broblem unigryw i America. Mae’r baich o dystio i hiliaeth am ddegawdau, ar hyd sawl cenhedlaeth, yn flinderus a gall wneud i chi anobeithio’n llwyr.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Lles Meddwl a ‘Black Lives Matter’ – Emily Pemberton

Mae’n gyfnod anarferol iawn yn ystod pandemig Covid-19. Mae llawer o’r siopau, ysgolion a busnesau wedi cau a mae arferion ni wedi newid yn llwyr. Mae’n her yn ei hunain wrth i ni addasu i’r ffordd newydd yma o fyw efo’r feirws.

Mae’r byd wedi stopio mewn ffordd, ond mae anghyfiawnder dal yn fyw. Mae pawb yn ymwybodol o beth ddigwyddodd i George Floyd yn Minneapolis, ac er mae’n addawol bod y mudiad Black Lives Matter wedi cyrraedd pob cornel o’r byd, gyda chymorth y rhwydweithiau cymdeithasol a grwp enfawr o bobl o bob lliw croen, cred, a iaith, sydd yn benderfynnol bod rhaid i bethau gwella, mae cwestiynau yn codi am sut mae modd i ni ddiogelu ein iechyd meddwl yn ystod y cyfnod anodd yma? Parhau i ddarllen

Rhannu

Menter newydd gan Diverse Cymru i geisio gwella cymhwysedd diwylliannol ym maes iechyd meddwl : Iechyd Meddwl Cymru

Lansiwyd menter newydd yn ddiweddar i geisio gwella cymhwysedd diwylliannol mewn gwasanaethau iechyd, iechyd meddwl a gofal cymdeithasol.

Lansiwyd y fenter gan yr Ysgrifennydd Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething AC, a dyma’r fenter gyntaf o’i math yn y DU.

Datblygwyd y BME Mental Health Workplace Good Practice Certification Scheme gan yr elusen cydraddoldeb Diverse Cymru. Mae wedi ei ddylunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol sydd yn gweithio o fewn cymunedau BME yng Nghymru, mewn ymdrech i wella hygyrchedd ac ansawdd gwasanaethau iechyd, iechyd meddwl a gofal cymdeithasol.

Dywedodd Suzanne Duval, Rheolwr Iechyd Meddwl BME yn Diverse Cymru:

“Mae ymchwil wedi dangos fod pobl BME yn llai tebygol o chwilio am gefnogaeth iechyd meddwl yn gynnar yn sgil rhwystrau diwylliannol, mwy o broblemau yn cael mynediad at wasanaethau a’n delio gyda systemau iechyd meddwl, ac felly, maent yn cael mynediad at wasanaethau dipyn hwyrach pan fydd eu problemau yn fwy difrifol.”

Darllen rhagor : Iechyd Meddwl Cymru


Rhannu

‘Tabŵ diwylliannol’ am iechyd meddwl mewn cymunedau BME : BBC

_98767335_asha
Asha Iqbal

Mae pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig (BME) yn cuddio problemau iechyd meddwl oherwydd stigma diwylliannol.

Mae elusennau wedi dweud bod disgwyliadau ar sut y dylid ymddwyn ac anrhydedd teuluol yn atal rhai menywod rhag siarad yn onest.

Mae ffigyrau’n dangos bod pobl Brydeinig gwyn yn cael mwy o gymorth, tra bod menywod BME yn fwy tebygol o gael salwch meddwl.

Dywedodd yr ymgyrchydd Asha Iqbal bod ofnau ynghylch cywilyddio ei theulu a pheidio â bod “y wraig berffaith” wedi gwaethygu ei gorbryder.

Dywedodd Asha Iqbal, a ddechreuodd dioddef o orbryder yn 10 oed, bod tyfu fyny fel menyw Asiaidd wedi dod â disgwyliadau diwylliannol.

“Mae’n rhaid i chi gyflwyno eich hun mewn ffordd benodol er mwyn i chi fod yn addas i rywun eich priodi chi. Dydych chi ddim eisiau agor eich calon rhag ofn y bydd hynny yn difetha eich enw da ar sut ydych chi’n cyflwyno’ch hun – does neb eisiau gwraig ansefydlog.”


Rhannu

BME

Llun gan Siwan Fflur Davies

Gall cael ein trin yn wahanol neu’n annheg oherwydd ein hil, lliw croen neu’n ethnigrwydd gael effaith negyddol ar ein hiechyd meddwl.

Mae’r baich o dystio i hiliaeth am ddegawdau, ar hyd sawl cenhedlaeth, yn flinderus a gall wneud i chi anobeithio’n llwyr.

Mae’n normal os yw’ch profiadau o hiliaeth – boed yn fawr neu’n fach, yn gyson neu un digwyddiad, yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol – yn effeithio ar eich hunan-barch, yn gwneud i chi deimlo’n flin, yn isel eich ysbryd neu’n anobeithiol.

Os ydy hiliaeth yn effeithio ar eich iechyd meddwl, mae camau y gallwch chi eu cymryd i gael y cymorth a’r gefnogaeth rydych chi’n ei haeddu. Os ydych chi’n teimlo wedi’ch llethu gan anferthedd y frwydr dros gyfiawnder, neu’n anobeithio am yr hyn sy’n teimlo fel anghyfiawnder anorchfygol, nid ydych chi ar ben eich hun, ac mae pethau y gallwch chi eu gwneud i leddfu’r emosiynau hyn ac adfer gobaith.

Nid ydych chi ar ben eich hun ac mae eich teimladau yn ddilys.

Parhau i ddarllen

Rhannu