Bwrdd Iechyd yn rhoi cyngor ar sut i ofalu am eich iechyd meddwl y Nadolig hwn : Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn galw ar bobl ar draws Gogledd Cymru i gymryd camau syml i ofalu am eu hiechyd meddwl dros gyfnod y Nadolig. 

Dywedodd Teresa Owen, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus yn BIPBC:

“Gall fod yn anodd cyfaddef nad ydych yn teimlo’n dda yn ystod cyfnod o’r flwyddyn sydd i fod mor hapus, ond y cam cyntaf i wella pethau yw drwy rannu sut ydych yn teimlo gyda’ch teulu, ffrindiau neu rywun rydych yn ymddiried ynddo.”

Mae BIPBC hefyd yn annog pobl sy’n cael anhawster i ymdopi â’r pwysau sy’n gysylltiedig â’r Nadolig i gysylltu â Llinell Gymorth Iechyd Meddwl ar gyfer Cymru C.A.L.L, sydd ar gael 24/7 dros gyfnod y Nadolig a thrwy gydol y flwyddyn. Mae’r gwasanaeth yn rhoi cefnogaeth emosiynol gyfrinachol ac yn cyfeirio at wasanaethau iechyd meddwl lleol.

Gallwch gysylltu â C.A.L.L drwy ffoni0 0800 132 737, anfon neges testun ‘Help’ i 81066, neu drwy fynd i’w gwefan.

Darllen rhagor : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr


Rhannu

Cefnogaeth iechyd meddwl mewn banciau bwyd : Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Cynigir cefnogaeth iechyd meddwl hanfodol mewn banc bwyd yng Nghaernarfon i unigolion bregus sy’n wynebu argyfwng wrth agosáu at y Nadolig. 

Mae staff o wasanaeth iechyd meddwl Abbey Road wedi dechrau darparu gwasanaeth allanol wythnosol wedi’i dargedu ym Manc Bwyd Cymuned Arfon, mewn ymdrech i gefnogi nifer cynyddol o unigolion mewn argyfwng sy’n cael eu cyfeirio ar gyfer cyflenwadau bwyd brys.

Mae’r gwasanaeth sydd wedi’i leoli ym Mangor, sy’n cael ei ariannu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chyngor Gwynedd, yn darparu cyngor a chefnogaeth i unigolion sy’n cael trafferth ymdopi â phwysau iechyd meddwl sy’n gysylltiedig â dyled, newidiadau i fudd-daliadau, digartrefedd neu ddibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol.

Ei fwriad yw darparu cefnogaeth i unigolion sydd â phroblemau iechyd meddwl lefel isel er mwyn atal yr angen am gyfeiriad at wasanaethau prif ffrwd y GIG.

Darllen rhagor : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Rhannu

Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i wella cefnogaeth i bobl sy’n byw â phroblemau iechyd meddwl

I CAN logo

Lansiwyd ymgyrch newydd i wella’r gefnogaeth sydd ar gael i bobl ar draws gogledd Cymru sy’n byw gyda phroblemau iechyd meddwl.
Bydd yr ymgyrch ‘I CAN’, a lansiwyd i gyd-redeg â’r Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd meddwl (14-20 Mai), yn anelu at godi ymwybyddiaeth, mynd i’r afael â stigma ac annog sgyrsiau agored am iechyd meddwl.
Bydd yr arian a godwyd drwy’r ymgyrch yn helpu i ariannu prosiectau cymunedol a fydd yn darparu cefnogaeth yn agosach i’r cartref i bobl sy’n profi argyfyngau iechyd meddwl, yn ogystal â rhaglenni ar gyfer ysgolion ac ymyriadau cynnar gwell.

Darllen rhagor ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

(Daw’r testun uchod o wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr)

Rhannu