Mam o Ynys Môn yn siarad am ei phrofiad o broblemau iechyd meddwl ôl-enedigol : Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Mae mam o Ynys Môn a dechreuodd ddioddef o byliau o banig yn dilyn genedigaeth drawmatig ei phlentyn cyntaf wedi siarad am ei phrofiad i godi ymwybyddiaeth o broblemau iechyd meddwl a all effeithio ar famau newydd.

I nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Mamau, mae Michelle Wyn Jones wedi ymuno â gweithwyr proffesiynol iechyd Gogledd Cymru i alw ar famau newydd a darpar famau i fod yn agored am eu hanawsterau.

Dechreuodd Michelle gael ôl fflachiadau a phyliau o banig yn gyntaf wedi genedigaeth drawmatig ei mab cyntaf Caleb ym mis Chwefror 2017.

“Dechreuais gael ôl fflachiadau’n syth, yn enwedig yn ystod y nos lle’r oeddwn yn gweld yr enedigaeth dro ar ôl tro ac yn fanwl fel gwylio ffilm.

Roedd popeth mor fyw – wynebau, lleisiau, offer, goleuo, amgylchiadau, a byddai’n sbarduno teimladau o banig ynof.

Roeddwn yn cael trafferth siarad am yr enedigaeth, ac roeddwn yn osgoi sgyrsiau pobl eraill am eni plant.”

Mae problemau iechyd meddwl amenedigol yn effeithio ar hyd at 20% o ferched yn ystod beichiogrwydd a’r flwyddyn ar ôl geni. Maent yn cynnwys ystod o gyflyrau sydd wedi’u cysylltu’n benodol â beichiogrwydd neu eni plant, fel iselder amenedigol, gorbryder amenedigol, seicosis ôl-eni ac anhwylder straen wedi trawma ôl-eni.

Darllen rhagor : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr


Rhannu

Bwrdd Iechyd yn rhoi cyngor ar sut i ofalu am eich iechyd meddwl y Nadolig hwn : Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn galw ar bobl ar draws Gogledd Cymru i gymryd camau syml i ofalu am eu hiechyd meddwl dros gyfnod y Nadolig. 

Dywedodd Teresa Owen, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus yn BIPBC:

“Gall fod yn anodd cyfaddef nad ydych yn teimlo’n dda yn ystod cyfnod o’r flwyddyn sydd i fod mor hapus, ond y cam cyntaf i wella pethau yw drwy rannu sut ydych yn teimlo gyda’ch teulu, ffrindiau neu rywun rydych yn ymddiried ynddo.”

Mae BIPBC hefyd yn annog pobl sy’n cael anhawster i ymdopi â’r pwysau sy’n gysylltiedig â’r Nadolig i gysylltu â Llinell Gymorth Iechyd Meddwl ar gyfer Cymru C.A.L.L, sydd ar gael 24/7 dros gyfnod y Nadolig a thrwy gydol y flwyddyn. Mae’r gwasanaeth yn rhoi cefnogaeth emosiynol gyfrinachol ac yn cyfeirio at wasanaethau iechyd meddwl lleol.

Gallwch gysylltu â C.A.L.L drwy ffoni0 0800 132 737, anfon neges testun ‘Help’ i 81066, neu drwy fynd i’w gwefan.

Darllen rhagor : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr


Rhannu

Cefnogaeth iechyd meddwl mewn banciau bwyd : Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Cynigir cefnogaeth iechyd meddwl hanfodol mewn banc bwyd yng Nghaernarfon i unigolion bregus sy’n wynebu argyfwng wrth agosáu at y Nadolig. 

Mae staff o wasanaeth iechyd meddwl Abbey Road wedi dechrau darparu gwasanaeth allanol wythnosol wedi’i dargedu ym Manc Bwyd Cymuned Arfon, mewn ymdrech i gefnogi nifer cynyddol o unigolion mewn argyfwng sy’n cael eu cyfeirio ar gyfer cyflenwadau bwyd brys.

Mae’r gwasanaeth sydd wedi’i leoli ym Mangor, sy’n cael ei ariannu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chyngor Gwynedd, yn darparu cyngor a chefnogaeth i unigolion sy’n cael trafferth ymdopi â phwysau iechyd meddwl sy’n gysylltiedig â dyled, newidiadau i fudd-daliadau, digartrefedd neu ddibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol.

Ei fwriad yw darparu cefnogaeth i unigolion sydd â phroblemau iechyd meddwl lefel isel er mwyn atal yr angen am gyfeiriad at wasanaethau prif ffrwd y GIG.

Darllen rhagor : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Rhannu

Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i wella cefnogaeth i bobl sy’n byw â phroblemau iechyd meddwl

I CAN logo

Lansiwyd ymgyrch newydd i wella’r gefnogaeth sydd ar gael i bobl ar draws gogledd Cymru sy’n byw gyda phroblemau iechyd meddwl.
Bydd yr ymgyrch ‘I CAN’, a lansiwyd i gyd-redeg â’r Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd meddwl (14-20 Mai), yn anelu at godi ymwybyddiaeth, mynd i’r afael â stigma ac annog sgyrsiau agored am iechyd meddwl.
Bydd yr arian a godwyd drwy’r ymgyrch yn helpu i ariannu prosiectau cymunedol a fydd yn darparu cefnogaeth yn agosach i’r cartref i bobl sy’n profi argyfyngau iechyd meddwl, yn ogystal â rhaglenni ar gyfer ysgolion ac ymyriadau cynnar gwell.

Darllen rhagor ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

(Daw’r testun uchod o wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr)

Rhannu