Coronafeirws ac absenoldebau: eich hawl i dderbyn tâl: Monaco Solicitors

Dyma erthygl gan Monaco Solicitors ynghylch eich hawliau yn y gweithle yn ystod yr achos Coronafeirws.

Effaith Coronafeirws (COVID-19) ar weithwyr

Mae’r erthygl hon yn seiliedig ar amryw o gwestiynau yr ydym wedi’u derbyn gan weithwyr am absenoldebau gwaith a tâl salwch a’r Coronafeirws.

Gyda’r ymlediad diweddar o’r feirws yn y Deyrnas Unedig, mae pobl, yn naturiol, yn pryderu am eu hawl i dderbyn tâl os nad ydynt yn gallu gweithio o ganlyniad i deithio ac amryw o ffactorau eraill. Dyma rai o’r cwestiynau ac atebion am Coronafeirws a’ch hawl chi i dderbyn tâl os ydych chi’n absennol o’r gwaith o ganlyniad i’r feirws.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Credyd Cynhwysol yn taro pobl â phroblemau iechyd meddwl : BBC Cymru Fyw

Mae’r system Credyd Cynhwysol yn rhy gymhleth ac nid yw’n cynnig cefnogaeth i bobl sydd ddim yn ei ddeall, yn ôl cyfarwyddwr Mind Cymru.

Mae nifer o gwynion wedi bod ynglŷn â’r system newydd, ac yn ôl cyfarwyddwr Mind Cymru, Sara Moseley, mae angen datrys y sefyllfa “ar frys”.

Dywedodd bod angen “ystyried anghenion iechyd meddwl mewn achosion perthnasol”, a “chynnig rhagor o gefnogaeth wyneb-yn-wyneb”.

Ychwanegodd Ms Moseley bod y taliadau’n rhy araf yn cyrraedd y rhai sy’n eu hawlio, a bod hynny’n achosi problemau iddynt:

“Os ydi pobl yn byw o’r llaw i’r genau p’run bynnag, mae gorfod aros er mwyn talu’r rhent, talu am fwyd, talu biliau – mae hynny’n gallu drysu eich bywyd yn llwyr.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Dros 2 filiwn o bobl yn y DU yn gorfod cyfyngu eu gwaith yn sgil iechyd meddwl gwael : Iechyd Meddwl Cymru

Mae ymchwil newydd gan y Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl wedi canfod fod 2.3 miliwn o bobl yn y DU yn profi problemau iechyd meddwl ar hyn o bryd, sydd yn effeithio ar faint o waith cyflogedig y maent yn medru ei wneud, gyda llawer yn profi caledi ariannol difrifol yn sgil hynny.

Mae’r Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl yn galw am newidiadau sydd yn cynnwys:

 • Cynyddu hyblygrwydd o ran tâl salwch er mwyn caniatáu absenoldeb salwch ataliol, rhan amser yn ogystal â dychwelyd i’r gwaith dros gyfnod.
 • Cynyddu’r lefel o Lwfans Cymorth Cyflogaeth (neu’r elfen ‘gallu cyfyngedig i weithio’ o’r Credyd Cynhwysol) sydd yn cael ei dalu yn ystod y cyfnod asesu 13 wythnos i’r un lefel â’r Tâl Salwch Statudol.
 • Cynyddu’r mynediad at ffyrdd o ddiogelu incwm, yn enwedig i bobl sydd eisoes â chyflyrau iechyd.

Darllen rhagor : Iechyd Meddwl Cymru


Rhannu

1 ym mhob 6 person sydd â phroblem ariannol yn meddwl am hunanladdiad

Mae ymchwil newydd gan Mental Health UK wedi canfod fod 1 ym mhob 6 person sydd wedi profi problemau ariannol (16%) hefyd wedi profi teimladau’n ymwneud â hunanladdiad yn sgil hyn.

Dywedodd Brian Dow, Rheolwr Gyfarwyddwr Mental Health UK:

“Mae’r ffigyrau yma yn dangos y cylch dieflig sy’n cael ei chreu yn sgil problemau iechyd meddwl ac ariannol. Mae pobl yn teimlo cywilydd a’u bod wedi eu hynysu; nid ydynt yn gwybod ble i fynd am help. Maent yn ceisio  delio gyda theimladau o straen, dicter ac iselder ac mae hyn yn arwain at wneud pethau afiach megis ysmygu ac yfed. Wrth gwrs, mae hyn ond yn gwneud pethau yn waeth a dyma sut y mae pethau’n gwaethygu Fel y mae’r ymchwil yn dangos, mae hyn yn medru arwain at deimladau o hunanladdiad.”

Darllen rhagor : Iechyd Meddwl Cymru


Rhannu

Hafal yn lansio gwasanaeth Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian : Iechyd Meddwl Cymru

“Mae Hafal, fel rhan o Mental Health UK, wedi lansio’r gwasanaeth Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian yn ddiweddar.

Dyma’r gwasanaeth cyntaf sydd ar gael ar draws y DU sydd yn benodol ar gyfer cefnogi pobl sydd wedi eu heffeithio gan broblemau iechyd meddwl gan gynnwys gofalwyr, teuluoedd, ffrindiau a gweithwyr proffesiynol o fewn yr ardal.

Mae ein gwefan yn daprau gwybodaeth, cymorth a chyngor am ddim ac sy’n wrthrychol i unrhyw un sydd yn dioddef problemau iechyd meddwl ac arian. Mae hyn yn cynnwys cymorth i ffrindiau, teuluoedd, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol sydd yn gweithio yn yr ardal.”

Darllen rhagor : Iechyd Meddwl Cymru


Rhannu

Arian ac Iechyd Meddwl

Mae arian ac iechyd meddwl yn aml yn gysylltiedig. Gall iechyd meddwl gwael wneud rheoli arian yn anoddach, ac mae poeni am arian yn gallu gwneud eich iechyd meddwl yn waeth.

Mae’r erthygl hon yn cynnwys gwybodaeth am y berthynas rhwng problemau ariannol ac iechyd meddwl, ynghyd ag awgrymiadau am sut i’w wynebu.

Dyma rai enghreifftiau o sut all eich iechyd meddwl a phroblemau ariannol effeithio ar ei gilydd:

 • Os nad ydych yn gallu gweithio neu’n gorfod cymryd amser i ffwrdd o’r gwaith, efallai bydd eich incwm yn cael ei effeithio.
 • Os ydych yn teimlo’n ‘uchel’ yn ystod cyfnod o mania neu hypomania, gall hyn arwain at benderfyniadau brys am arian sy’n gwneud synnwyr ar y pryd ond sy’n eich gadael mewn dyled.
 • Efallai byddwch yn gwario arian i wneud eich hun deimlo’n well. Gall wario arian roi teimlad ‘uchel’ dros dro i chi.
 • Efallai eich bod yn teimlo’n bryderus am wneud pethau fel siarad ar y ffôn, mynd i’r banc neu agor amlenni.
 • Efallai byddwch yn teimlo dyletswydd i wneud swydd nad ydych yn mwynhau er mwyn talu’r biliau neu’r ddyled.
 • Efallai byddwch yn colli’r cymhelliant i gadw rheolaeth o’ch arian.
 • Efallai bydd gwario arian neu bod mewn dyled yn gwneud i chi deimlo’n bryderus iawn – hyd yn oed os oes digon o arian gennych.
 • Gall ddefnyddio’r system buddion neu fod mewn dyled wneud i chi deimlo straen neu bryder am y dyfodol.
 • Efallai nad oes digon o arian gennych am bethau angenrheidiol neu bethau sy’n sicrhau eich llesiant fel cartref, bwyd, a gwres.
 • Gall problemau ariannol effeithio ar berthnasau a’ch bywyd cymdeithasol, sy’n gallu cael effaith uniongyrchol ar eich iechyd meddwl.

Parhau i ddarllen

Rhannu