Anhwylder Personoliaeth Ffiniol (BPD)

Anhwylder Personoliaeth Ffiniol (Borderline Personality Disorder – BPD) yw’r anhwylder personoliaeth mwyaf cyffredin, ac mae’n effeithio ar sut bydd rhywun yn meddwl, yn teimlo, yn cysylltu ag eraill, ac ar eu canfyddiadau.

Gellid grwpio symptomau BPD i bedwar prif maes:

  1. Ansefydlogrwydd emosiynol
  2. Ansadrwydd mewn patrymau meddwl a chanfod
  3. Ymddygiad byrbwyll
  4. Perthnasau dwys ond ansefydlog gydag eraill

Ansefydlogrwydd emosiynol

Os oes gennych Anhwylder Personoliaeth Ffiniol, efallai y byddwch yn profi amrywiaeth o emosiynau dwys a negyddol, megis dicter, tristwch, cywilydd, panig, ofn, teimladau hirdymor o deimlo’n wag ac yn unig. Efallai y byddwch hefyd yn profi newid eithafol yn eich hwyliau dros gyfnod byr o amser.

Mae’n gyffredin i bobl sydd â BPD i deimlo’n hunanladdol a diobaith, ac yna deimlo’n weddol bositif rai oriau yn ddiweddarach. Bydd rhai yn teimlo’n well yn y bore a rhai yn well gyda’r nos. Bydd y patrwm yn amrywio, ond y prif arwydd yw bod eich hwyliau yn newid mewn ffyrdd anrhagweladwy.

Parhau i ddarllen

Rhannu

‘Rhyddhau’r Cranc’ – Malan Wilkinson : Heno S4C

Lansiodd Malan Wilkinson o Gaernarfon ei chyfrol gyntaf, ‘Rhyddhau’r Cranc‘, yn ddiweddar, sy’n sôn am ei brwydr hi â’i hiechyd meddwl.

‘Mae wedi bod yn frwydr hir, ond dwi’n meddwl bod rhannu wedi fy helpu i ar hyd y daith’


Rhannu

Rhyddhau’r Cranc – Holi Malan Wilkinson

Mae Malan Wilkinson wedi rhannu ei phrofiadau yn gyhoeddus ers peth amser, ond wedi ei chyfnod diweddaraf mewn gofal dwys, mae hi yn rhyddhau ei llyfr cyntaf ar y profiadau hyn, Rhyddhau’r Cranc. Bu iddi eisoes gyfrannu pwt o’i hanes at gyfrol Gyrru drwy Storom a olygwyd gan Alaw Griffiths (2015), ond y tro hwn, mae hi’n rhyddhau ei stori i’r byd – heb guddio dim.

Wrth i lansio a chyhoeddi Rhyddhau’r Cranc agosau, fe fuon ni’n holi Malan am ei hysgogiad i ysgrifennu’r llyfr a’r profiad o wneud hynny wedyn. Dyma oedd ganddi i’w ddweud…

 

Malan, pryd oedd y tro cyntaf i ti ddod yn ymwybodol o iechyd meddwl, ac o dy iechyd meddwl dy hun? Yn fras, be ydi dy brofiadau di?

Tua pum mlynedd yn ôl, es i’n ddifrifol wael a sylwi am y tro cyntaf bod gen i gyflwr/au iechyd meddwl. Fe arweiniodd hynny at fy nghyfnod cyntaf mewn uned seiciatryddol. Ro’ ni wastad wedi bod yn bersonoliaeth obsesif, ond fe aeth y cyfan tu hwnt i’m rheolaeth bum mlynedd nôl ac am y tro cyntaf erioed, ro’ ni angen gofal dwys. Mae gen i Anhwylder Personoliaeth Ffiniol (BPD) ac iselder. Dw i wedi dioddef cyfnodau isel tu hwnt.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Blog Cymraes am iechyd meddwl yn cyrraedd 40 uchaf y we : Golwg360

Llun: Malan Wilkinson

Mae blog Cymraes am iechyd meddwl wedi cyrraedd y seithfed safle allan o’r 40 uchaf ar restr Feedspot.com ar y we sy’n canolbwyntio ar anhwylder personoliaeth.

Malan Wilkinson sy’n gyfrifol am y blog, a hynny wedi iddi dreulio cyfnod mewn uned seiciatryddol.

“Y bwriad,” meddai, “oedd i nodi ac archwilio taith bersonol o ymdopi ag iselder ac Anhwylder Ffiniol Personoliaeth (BPD),” meddai wrth golwg360.

“Ond mi ddois i sylwi yn fuan bod rhai yn anghyfforddus iawn efo’r blog. ‘Pam cyhoeddi gwendid o fath i’r byd ar betws?’ oedd ymateb rhai. ‘Mi wnei di ddychryn pobol, ffrindiau, cyflogwyr a rhoi ti dy hun dan anfantais yn dy yrfa yn y dyfodol’, oedd barn ambell un arall…

“Y peth ydi, dydw i ddim yn gweld BPD fel gwendid, ffaith bywyd ydi fy mod i’n dioddef o’r cyflwr,” meddai Malan Wilkinson wedyn. Mae rhai yn dweud fy mod i’n ddewr yn rhannu’r fath brofiad, ond dw i ddim yn credu fy mod i’n ddewr o gwbwl – dw i’n gwneud beth sydd rhaid i mi wrth geisio gwneud synnwyr o’r cyflwr o ddydd i ddydd. Does dim cywilydd yn hynny.

“Mae ysgrifennu’n beth synhwyrol i’w wneud! Gobeithio wir y bydd y blog yn parhau i fynd o nerth i nerth! Mae angen rhagor i raannu profiadau fel hyn, gan agor y llifddorau i drafod iechyd meddwl.”


Rhannu

Anhwylderau Personoliaeth

personoliaeth1Mae anhwylderau personoliaeth yn fath o broblem iechyd meddwl lle mae eich agweddau, eich credoau a’ch ymddygiadau yn achosi problemau hirdymor yn eich bywyd.

Efallai y cewch ddiagnosis o anhwylder personoliaeth os yw’r tri pheth hyn yn gymwys:

  • Mae’r ffordd rydych yn meddwl, yn teimlo ac yn ymddwyn yn peri problemau sylweddol i chi neu eraill yn eich bywyd bob dydd.
  • Mae’r ffordd rydych yn meddwl, yn teimlo ac yn ymddwyn yn peri problemau sylweddol mewn gwahanol agweddau ar eich bywyd. Efallai y byddwch yn ei chael hi’n anodd gwneud neu gadw ffrindiau, rheoli eich teimladau a’ch ymddygiad neu ddod ymlaen gyda phobl yn y gwaith, er enghraifft.
  • Mae’r problemau hyn yn para am amser hir. Efallai fod y patrymau anodd hyn wedi dechrau pan oeddech yn blentyn neu yn eich arddegau, a gallant barhau pan fyddwch yn oedolyn.

Parhau i ddarllen

Rhannu