Mam o Gonwy yn siarad am ei brwydr ag anorecsia : Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Mae Hannah Chamberlain, a oedd yn brwydro gydag anorecsia ac oedd ar fin marw, wedi siarad er mwyn ceisio rhoi gobaith i eraill sy’n byw gyda’r cyflwr.

Yn ddiweddar, cwblhaodd Hannah, sy’n 30 mlwydd oed, naid awyr er mwyn nodi ei hadferiad parhaus, gan godi dros £1,000 ar gyfer Beat, elusen anhwylder bwyta.

Dywedodd Hannah:

“Dros y tair blynedd diwethaf rwyf wedi treulio mwy o amser mewn unedau seiciatrig na gartref gyda fy ngŵr a fy mhlant”

Mae anorecsia wedi cael effaith ddwys ar bob agwedd o fy mywyd. Mae fy ymdrech i fod yn denau wedi bod yn beryglus, ac fe fu bron i mi golli fy mywyd sawl tro.

“Nid oeddwn yn gallu hyd yn oed mwynhau diwrnodau allan gyda fy mhlant gan fy mod yn rhy wan a blinedig, ac roedd fy nghalon a fy arennau’n wael. Roeddwn yn casau pob munud ond nid oeddwn yn gallu stopio.

Rwy’n brwydro gyda’r anhwylder ers pan oeddwn yn 14 mlwydd oed, felly os gallaf wella ar ôl 16 mlynedd ac ar ôl bod yn sâl iawn, mae gobaith i unigolion eraill hefyd.”

Darllen rhagor : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr


Rhannu

Rheolaeth.

Image result for bipolarRheolaeth. Un gair, miliwn o wahanol ystyron. I mi, rheolaeth yw’r mecanwaith sydd yn fy helpu i ymdopi. Hyd yn oed os yw’r rheolaeth hwnnw’n ymddangos fel bod allan o reolaeth i eraill. Beth bynnag yw’r ystyr y tu ôl i’r angen am reolaeth, y ffaith mai fy newis i yw o sy’n cyfri. Mewn sefyllfaoedd ble mae popeth allan o dy reolaeth di, nid oes syndod bod yr angen i gymryd rheolaeth yn ôl yn syniad atyniadol. Ac yn fwy nag atyniadol – yn syniad caethiwus. Ydi o dal yn cael ei ystyried fel caethiwed.. os dy fod di’n teimlo gwellhad ohono? Ai math o ddibyniaeth – fel alcohol neu gyffuriau – yw hyn? Ydi o’n bosib i fod yn gaeth i ti dy hun? A pam, blynyddoedd ar ôl ‘gwella’, ydw i dal yn gaeth? Caethiwed. Un gair, miliwn o wahanol ystyron.

I’r cyhoedd cyffredin, mae bod gyda salwch sydd methu cael ei weld yn ffisegol yn anodd i’w ddeall. Os yw person gyda coes wedi’i thorri, gydag annwyd neu firws, gyda niwed neu salwch adnabyddus.. hawdd yw deall. Hawdd yw derbyn y dioddef, gan bod y person cyffredin yn deall y salwch yn barod. Ond beth os bod genti salwch sydd ddim mor adnabyddus? Beth os nad oes modd gweld dy salwch di? Sut mae disgrifio’r profiad i rywun sydd heb deimlo’r dioddef? Mae bron yn amhosib. Ond drwy godi ymwybyddiaeth ac helpu eraill i ddeall drwy drosglwyddo gwybodaeth mae posib cyrraedd pwynt ble bydd salwch anweladwy’n cael ei drin fel unrhyw salwch gweladwy. Parhau i ddarllen

Rhannu

Yr actores sy’n rhedeg er mwyn gwella : BBC Cymru Fyw

Ar ôl brwydro gydag anorecsia mae Manon Vaughan Wilkinson, actores 33 oed o Gaernarfon, yn dweud bod rhedeg wedi newid ei byd a’i helpu i wella.

“Allai ddim ond dweud bod yr apwyntiadau doctor wedi bod yn drawmatig ar brydiau, gyda’r diagnosis Anorexia Nervosa yn anodd. Gair nad oedd gen i fath o syniad beth oedd o’n golygu.

Fel un sydd wastad wedi mwynhau rhedeg, ac yn ystod y cyfnodau anoddaf o ‘fendio’ roedd sylwi beth oedd fy nghorff i’n gallu ei wneud yn anhygoel. O’r funud y rhedais i fy milltir gyntaf mi wyddwn byddai’r gallu i redeg yn fy achub i mewn rhyw ffordd.

Y sylweddoliad fod y pen wedi llwyddo i gael y corff i gwblhau rhywbeth arbennig. Y gallu i adael y meddwl yn rhydd. Yr un pen a fyddai blynyddoedd ynghynt wedi nadu unrhyw garedigrwydd o beth yn y byd i fy nghorff i.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Trafodaeth ‘Hel Meddyliau’ yn yr Eisteddfod

Cynhaliwyd trafodaeth ar effaith llenyddiaeth ar iechyd meddwl yn y Babell Lên yn yr Eisteddfod eleni gyda: 

  • Alaw Griffiths – golygydd ‘Gyrru Drwy Storom’
  • Angharad Gwyn – a gyfrannodd ddarn am ei phrofiad o anorecsia i ‘Gyrru Drwy Storom’
  • Wynford Ellis Owen – sefydlydd Stafell Fyw Caerdydd – canolfan gymunedol sy’n cynnig triniaeth, cefnogaeth ac ôl-ofal i bobl sy’n dioddef o bob math o ddibyniaethau
  • Sara Gibson – newyddiadurwr a brofodd gyfnod anodd ar ôl geni ei thrydydd plentyn, ac roedd darllen straeon newyddion neu nofelau yn anodd iddi.

Diolch i’r cyfrannwyr am drafodaeth werthfawr. Mae fideo o’r drafodaeth, a gynhyrchwyd gan Cwmni Da, i’w weld isod.


Rhannu

Anorecsia a fi – Mair Elliott : BBC Cymru

Pan oedd Mair Elliott tua chwech oed, dechreuodd sylweddoli ei bod hi’n wahanol i’r plant eraill yn yr ysgol.

Cafodd wybod fod ganddi awtistiaeth, ac yn raddol fe ddechreuodd ddioddef o iselder a gorbryder. Yn sgil hynny, daeth yr anorecsia.

Penderfynodd Mair ei bod hi am drio helpu ei hun i ddelio ag anorecsia. Ar hyn o bryd, mae hi’n dilyn cynllun bwyd pwrpasol mewn ymgais i ddelio â’r cyflwr.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Pobl ifanc yn cael triniaeth iechyd meddwl ymhell o adref

Bu’n rhaid i Cerys, sy’n 18 oed, deithio o dde Cymru i Lundain i gael triniaeth am nad oedd adnoddau arbenigol i drin ei chyflwr anhwylder bwyta yng Nghymru.

Dywedodd: “Roedd mynd i ysbyty seiciatrig yn ei hun yn frawychus ond roedd teithio siwrne bump awr o adref yn fwy brawychus byth.”

Ym mis Ebrill dangosodd adroddiad gan Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad bod y rhan fwyaf o’r rhai sydd angen gofal iechyd meddwl arbenigol angen teithio i Loegr.

Darllen rhagor: BBC Cymru Fyw a BBC Wales


Rhannu

Mynd reit lan at ddrws marwolaeth a chanu’r cloch a llwyddo dianc cyn odd hi’n rhy hwyr.

Sioned Martha

 

Ma’ dioddef a delio gyda iselder ysbryd yn brofiad nad yw’n hawdd ei ddisgrifio.

Ma’ fe’n dy flino di’n emosiynol, yn gorfforol, yn feddyliol ac yn blino pawb o’th gwmpas di hefyd. Mae fe’n chwarae gyda dy emosiynau di nes bo ti’n rhacs a swp sâl yn methu stopio crio neu’n gwneud i rhywun arall grio a sgrechian ata ti, ond ti methu helpu sut wyt ti a sut ma’r cemhegion yn dy feddwl di ‘di datblygu (neu heb, cweit.) Mae e’n gallu achosi i ti gael ystod eang o broblemau iechyd meddwl a chorfforol eraill hefyd, ond ma cadw i fynd trwy’r twnnel tywyll yn bwysig, achos ma’ na olau disglair yn disgwyl amdanoch chi ar y diwedd.

Well i mi gyflwyno fy hun i chi cyn i fi fynd ymlaen.

Hia, Sioned Martha yw’n enw i. ’Dwi’n dod o bentre bach yn Sir Gaerfyrddin a ches i’n ddiagnosio gydag iselder ysbryd pan o’n i’n 17 mlwydd oed. Cefais blentyndod digon bodlon er fy mod yn ddrama cwîn go iawn, ond sylwais yn gynnar iawn nad oedd fy nhad yn ddyn mor siriol â thadau eraill. Roedd e’n bach o introvert, ddim yn mynd i nunlle heblaw i’w waith, dod adref, a chysgu yn rhythmig bob dydd. Prin iawn buaswn yn gweld gwên ar ei wyneb heblaw pan oedd e gyda fi neu’n chwaer neu gyda mam. Tawel iawn, a difyr oedd e rhan fwyaf o’r adegau eraill. Ro’n i wedi gweld rhyw dabledi presgripsiwn di-ri wrth ochr ei wely ond heb feddwl lot am y peth.  Nawr, pan ddechreues i deimlo yn uffernol o isel tua adeg fy mhenblwydd yn 15, do’dd ddim syniad da fi beth o’dd yn mynd ymlaen yn fy mhen i. Oni’n casáu fy hun heb lot o reswm, yn hunan niweidio yn ddifrifol ac nid oeddwn wirioneddol eisiau bodoli. Dim ond achos bo chi’n gweld rhywun yn gwenu, dyw hynna ddim yn meddwl bo nhw’n hapus. Ro ni’n mwynhau cwmni ffrindiau ac ati, ond roedd fy ngolwg o fi fy hun yn llawn atgasedd. Parhau i ddarllen

Rhannu

Nigel Owens ac iechyd meddwl

Nigel Owens yn rhannu ei brofiadau o iselder a bwlimia ar Radio Cymru yn ddiweddar.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Anhwylder Bwyta – Sut alla’i helpu?

Efallai y byddwch yn teimlo’n bryderus iawn os ydych yn credu bod gan rywun yr ydych yn agos atynt broblem bwyta.

Gall fod yn anodd gwybod sut i siarad â nhw neu sut i ymdopi â’r newidiadau yn eu hwyliau. Efallai eich bod eisoes wedi ceisio cynnig cymorth iddynt, ond bod y person hwnnw yn anfodlon neu’n methu derbyn cymorth. Gall hyn wneud i chi deimlo’n ddiymadferth ac yn grac.

Mae sawl peth defnyddiol y gallwch chi wneud:

Gadewch iddynt wybod eich bod chi yna

Un o’r pethau mwyaf pwysig y gallwch chi wneud yw gadael i’r person yr ydych yn poeni amdanynt wybod eich bod chi yna, eich bod yn gwrando ac yn gallu eu helpu i ddod o hyd i gymorth. Gadewch y person wybod eu bod yn gallu siarad â chi pan fyddant yn barod.

Parhau i ddarllen

Rhannu