Sut mae delio gydag iselder y gaeaf? : BBC Cymru Fyw

Dr Liza Thomas

Yr adeg yma o’r flwyddyn, wedi i’r clociau gael eu troi yn ôl, mae yna lawer o bobl yn mynd i deimlo’n isel, a hynny oherwydd tywyllwch y gaeaf.

Mae Anhwylder Affeithiol Tymhorol yn fath o iselder sy’n effeithio ar bobl yn ystod misoedd tywyllaf y flwyddyn.

Dyma gyngor Dr Liza Thomas, meddyg teulu o Gaerdydd:

Bwyta’n iach: Mae angen llawer o ffrwythau a llysiau, mae’n rhaid i’r plât edrych yn amryliw. Mae 95% o seratonin yn cael ei greu yn y perfedd, felly mae’n rhaid i ni fwydo’r perfedd yn iawn, a’r mwya’ o lysiau a ffrwythau amryliw sydd yn y deiet, gore yw hynny i iechyd y perfedd.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Effaith nosweithiau hir y gaeaf ar iechyd meddwl : BBC Cymru Fyw

Wrth i’r diwrnod ddechrau ymestyn yn araf bach, mae nifer o bobl yn ei chael hi’n anoddach na’r gweddill i ymdopi gyda nosweithiau hirion.

Mae’r diffyg golau’n effeithio’n aruthrol ar unigolion â’r cyflwr Anhwylder Affeithiol Tymhorol (SAD).

Esboniodd Sara Moseley, Cyfarwyddwr Mind Cymru:

“Mae’r rhan fwyaf ohonom yn gweld newid tywydd a hinsawdd yn cael effaith ar ein hiechyd meddwl ni, ond mae SAD yn rhywbeth mwy dwys ac yn peri i bobl fynd yn wirioneddol isel eu hysbryd ac i gorbryderu.

Mae golau’n benodol yn rhywbeth sy’n gallu effeithio ar y newid hwnnw. Mae golau yn rheoleiddio pryd rydym yn cysgu a deffro ac mae’r newid yn hyd y dydd yn ystod y gaeaf yn amharu ar hynny hefyd.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

20 cofnod mwyaf poblogaidd 2017

Dyma restr o’r 20 cofnod mwyaf poblogaidd a gyhoeddwyd ar meddwl.org yn ystod 2017.

 

1. ‘Dwi’n ddig Mary Ellen, dwi’n ddig’ – David Williams (10 Mai)

“Mae dicter ac anfodlonrwydd yn cwrso trwy fy ngwythiennau ac dwi am gymryd perchnogaeth o’r teimlad hollol naturiol yma. Rydym wedi cael ein hannog i guddio ein dicter. Dydy o ddim yn rhywbeth i ddangos yn gyhoeddus ond faint o bobol sydd yn ddyddiol ar fin berwi drosodd fel sosban fach yn berwi ar y tân neu sosban fawr yn berwi ar y llawr?”


2. ‘Ymdopi dros gyfnod y Nadolig’ (7 Rhagfyr)

“Gall y Nadolig fod yn gyfnod hapus a llawn llawenydd; cyfle i weld teulu a ffrindiau, rhannu anrhegion a chael hwyl. Ond, gall hefyd fod yn gyfnod heriol o’r flwyddyn, yn enwedig i rai sydd â phroblemau iechyd meddwl. Llynedd, cyhoeddodd Mind Cymru waith ymchwil a ddangosodd fod pwysau ariannol, ymrwymiadau teuluol, unigrwydd, prysurdeb a’r pwysau i fod yn hapus yn gwneud i filoedd o bobl yng Nghymru deimlo eu bod yn methu ymdopi dros gyfnod y Nadolig.”

Parhau i ddarllen

Rhannu

Yr iselder sy’n codi ei ben bob gaeaf : BBC Cymru Fyw

_99179169_john_skym2
John Skym

Mae hi’n well gan rai ohonom ni dywydd cynnes yr haf nac oerfel y gaeaf. Ond i tua 30% o boblogaeth y DU mae’r newid tywydd yn gallu dylanwadu ar emosiynau a iechyd meddwl hefyd.

Mae 8% o’r rhain yn dioddef o Anhwylder Affeithiol Tymhorol (Seasonal Affective Disorder – SAD), sef math o iselder sydd ond yn taro dioddefwyr yn ystod misoedd y gaeaf, ond sydd yn gallu cael effaith negyddol iawn ar fywyd bob dydd.

Un sydd yn dioddef bob gaeaf ers blynyddoedd yw John Skym o Landdarog yn Sir Gaefyrddin:

“Pan mae hi’n ddiflas tu fas, fi’n teimlo’n ddiflas yn fy hunan. A phan mae’n dechrau tywyllu yn y gaeaf, tua 3.30 rhai dyddiau, fi jest mo’yn mynd i gysgu, fi mo’yn mynd i hybernatio! A fi ffili gwneud dim byd ambyti’r peth. Heddi, ma’ hi’n ‘itha tywyll gyda ni gan fod yna niwl, a fi’n teimlo’n ddiflas ofnadwy, a gweud y gwir.”


Rhannu

Ymdopi gydag Anhwylder Affeithiol Tymhorol (SAD)

dfsdfdfMae rhai ohonom yn sylwi nad ydym yn teimlo gystal yn ystod misoedd y gaeaf. Gall hyn effeithio ar ein bywyd – mae rhai yn dweud ei fod yn teimlo “fel gaeafgysgu”. Yr enw ar hyn yw Anhwylder Affeithiol Tymhorol (SAD).

Mae prif symptomau Anhwylder Affeithiol Tymhorol yn debyg iawn i iselder, ond maent yn digwydd yn y gaeaf.

Os oes gennych SAD, efallai y byddwch yn ei chael hi’n anodd deffro ar fore yn y gaeaf, ac yn teimlo’n gysglyd yn ystod y dydd. Efallai y byddwch yn crefu am siocled a bwyd sy’n uchel mewn carbohydradau, fel bara gwyn neu fwydydd llawn siwgr. Mae SAD yn gwella yn y gwanwyn. Yn wir, mae tua thraean o bobl sydd â SAD yn cael cyfnod o deimlo fod ganddynt fwy o egni na’r arfer yn ystod y gwanwyn a’r haf.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Byw gyda salwch meddwl dros yr haf

salwch-haf1

 

Mae pobl i’w gweld yn hapusach pan fo’r haul yn gwenu. Ond i lawer ohonom, nid yw hynny’n wir.

Nid yw’r haul yn cael gwared â salwch meddwl. Mae salwch meddwl yn parhau beth bynnag yw’r tywydd.

Isod, amlinellir rhai problemau a allai godi’r amser yma o’r flwyddyn, ac awgrymiadau ar sut i ymdopi â nhw.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Anhwylder Affeithiol Tymhorol (SAD)

tymhorol1Math o iselder sydd yn effeithio ar unigolyn yn ystod tymor neu dymhorau penodol yw Anhwylder Affeithiol Tymhorol (SAD).

Yn gyffredinol, mae’r rhai sy’n byw gydag Anhwylder Affeithiol Tymhorol yn profi ddiffyg egni a newid yn eu hwyliau yn ystod misoedd gaeafol. Credir bod y cyflwr yn gysylltiedig â’r haul a’r llai o olau dydd sydd yn ystod y gaeaf.

Mewn rhai achosion, mae pobl yn profi Anhwylder Affeithiol Tymhorol yn ystod misoedd yr haf.

Parhau i ddarllen

Rhannu