Catrin Anna Edwards – byw gyda bipolar

Mae Catrin Anna Edwards yn byw ag anhwylder deubegwn, ac i nodi wythnos ymwybyddiaeth iechyd meddwl, buodd hi’n rhannu ei phrofiadau ar Prynhawn Da.

Yn ogystal, penderfynodd ei bod hi am ddechrau blog, yn y gobaith o gynyddu ymwybyddiaeth o anhwylder deubegwn a’r profiad o fyw gydag o:

“Yn gryno, mae pobl sy’n dioddef o Bipolar disorder neu anhwylder deubegwn yn cael problemau gyda’u hwyliau; maent yn dioddef o gyfnodau neu episodes o fod yn uchel ac isel a’r cyfnodau hynny yn rhai eithafol iawn.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Mariah Carey yn trafod ei brwydr ag Anhwylder Deubegwn : BBC

Mae Mariah Carey wedi siarad, am y tro cyntaf, am ei brwydr 17 mlynedd ag anhwylder deubegwn.

Dywedodd y gantores iddi gael y diagnosis yn 2001, wedi iddi gael chwalfa feddyliodd a arweiniodd at gyfnod yn yr ysbyty.

Dywedodd Mariah Carey ei bod hi bellach yn derbyn therapi ac yn cymryd meddyginiaeth ar gyfer anhwylder deubegwn, sydd wedi achosi iddi gael cyfnodau o iselder a hypomania.

Darllen rhagor : BBC (Saesneg)


Rhannu

Arddangosfa i godi ymwybyddiaeth o anhwylder deubegwn : BBC

Cerys Knighton

Mae artist, sydd ag anhwylder deubegwn (bipolar disorder) ers iddi fod yn 11 oed, yn gobeithio bydd ei harddangosfa gyntaf yn helpu pobl i ddeall y cyflwr yn well.

Mae Cerys Knighton, sy’n 23 oed o Borthcawl, yn creu gwaith celf o oed ifanc, ac ar ôl brwydro â’i salwch meddwl, sylweddolodd cymaint o gymorth a fu celf iddi.

Mae ei harddangosfa, ‘Drawing Bipolarity’, i’w gweld yng Nghwrt Insole yng Nghaerdydd.

Dywedodd Cerys: “Rwy’n dioddef yn bennaf â chyfnodau o iselder, a gall y cyfnodau hynny barhau rhwng chwe mis a deunaw mis. Maen nhw’n episodau hir, parhaus.”


Rhannu

Fy Nhaith gydag Anhwylder Deubegynnol – Gwen Goddard

gwenlanding-3108

Mae Gwen yn siarad am ei thaith gydag anhwylder deubegynol a’r hyn y mae wedi ei ddarganfod ar hyd y ffordd a sut y mae hi’n helpu i ofalu am ei hiechyd meddwl. Mae hyn wedi at arwain at yrfa ym maes iechyd meddwl.

Helo, Gwen ydw i.

Rwyf wedi cael problemau iechyd meddwl ers fy mod yn 18 oed. Es i weld y meddyg a chefais ddiagnosis o iselder ond weithiau byddwn yn teimlo yn eithaf ‘uchel’. Nid oedd fy ffrindiau na fy nheulu yn deall llawer am iechyd neu salwch meddwl felly pan fyddwn yn mynd yn orfywiog, roeddent yn arfer meddwl, ‘Dyna i chi ymddygiad arferol Gwen.’

Yna, pan oeddwn yn 25 cefais ddiagnosis o anhwylder deubegynol. Tua’r un amser, bu farw rhywun agos i mi drwy hunanladdiad ac achosodd hynny hyd yn oed fwy o ofid meddwl i mi. Roedd fy emosiynau’n rasio ac roeddwn yn cael pyliau deubegynol cymysg ac roeddwn yn cymryd llawer o dabledi. Ar yr un pryd, roeddwn hefyd yn hunan-niweidio.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Cwsg a Hwyliau gydag Anhwylder Deubegynol : Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

deubegwnMae tystiolaeth yn awgrymu y gall colli cwsg, yn ogystal â bod yn symptom craidd ac yn arwydd cynnar o gyfnodau diffyg hwyl ymysg pobl ag anhwylder deubegynol, hefyd achosi ailwaeledd, gorffwylledd yn arbennig.

Mae astudiaeth newydd a gyhoeddwyd gan y British Journal of Psychiatry, yn awgrymu y gall un ym mhob pedwar unigolyn ag anhwylder deubegynol fod mewn perygl o gyfnod o hwyliau uchel yn dilyn colli cwsg.

O dan arweiniad y myfyriwr PhD, Katie Lewis, dyma’r astudiaeth fwyaf hyd yn hyn sydd yn adrodd ar fynychder colli cwsg fel ysgogydd ymysg unigolion ag anhwylder deubegynol.

Dyma hefyd yw’r astudiaeth gyntaf i archwilio colli cwsg fel ysgogydd cyfnodau gorffwyll ac isel ymysg sampl mawr o unigolion ag anhwylder deubegynol.

Darllen rhagor : Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Rhannu

Cerdded a Gweithio

Ben WimbushMae’r dyn yma, Ben Wimbush, yn ysbrydoliaeth i mi. Mae o yn anfon negeseuon i mi ar y cyfryngau cymdeithasol i ofyn a ydwyf wedi gwneud fy #20isplenty – ugain munud o ymarfer corff bob dydd. Ar ôl neges ddoe mi es i allan i gerdded llwybr cyhoeddus yng Ngheredigion a sylweddoli fod o’n iawn.

Roedd ugain munud yn ddigon i wneud i mi deimlo’n well. Felly dyma fi yn cyfieithu #20isplenty i #20ynddigon a deud wrth Ben faswn yn ceisio ysgogi fy nghyd Gymry i ddilyn y mantra.

Gyda gwaith a chyfrifoldebau a bwyta a siopa mae’n hawdd anghofio fod ymarfer corff ym mha bynnag ffordd yn gallu fod yn iachus iawn i’r enaid ac i’r meddwl. Dwi ddim yn or-hoff o bethau ffurfiol felly cerdded yw fy newis i o ymarfer corff. Ble bynnag allai mi gerdda’i.

Nid oes gan Ben y dewis yna, felly ar ei beiriant ymarfer corff aiff o bob dydd ac ar ei wefannau mae o yn dangos ac ysgogi pobol eraill ac yn deud “os allai wneud o allwch chi”.

Mae mor hawdd mewn pwl o iselder i wneud dim. Dim dewis ydy iselder ond mae o yn ddewis i frwydro fo neu beidio yn fy mhrofiad i. Mi allwn i gymryd y tabledi a thynnu yn ôl o fywyd, eistedd ar y soffa a gadael i’r meddyliau pyli. Mae ‘na le i hwnna ond hefyd mae ‘na le i gerdded ac i seiclo ac i yoga.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Bywyd dau begwn : BBC Cymru Fyw

_96682900_gwen1

Mae mawr angen siarad yn fwy am anhwylder deubegwn (‘bipolar disorder’), yn ôl un fenyw o Gwmbrân.

“Mae’n syndod i fi fy mod i’n dal i fod yn fyw, gyda rhai o’r eithafion isel dwi wedi eu profi,” meddai Gwen Goddard, 30.

Yr unig wahaniaeth rhwng iselder ac anhwylder deubegwn, meddai Gwen, yw’r eithafion uchel. Ac weithiau, mae mynd i’r uchelfannau hynny’n gallu bod yn beryglus.

“Ges i ddim diagnosis iawn nes i mi fod yn tua 25 mlwydd oed ar ôl sawl blwyddyn o ddioddef cylchredau’r salwch.”

“Does dim digon yn cael ei wneud o gwbl, ond yn anffodus bai ar lywodraeth a chyllid ydy hynny,” meddai Gwen.

Pam fod yna dal cymaint o stigma o gwmpas? Pam fod yna dal gymaint o ddiffyg ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ynglŷn â phroblemau iechyd meddwl yn gyffredinol? Pam fod rhaid i unigolion aros am fisoedd er mwyn cael gweld rhywun ynglŷn â’u problemau, ac wedyn weithiau misoedd arall ar ben hynny cyn gweld unrhyw un am driniaeth?

“Heb sôn am y nifer sydd yn ei gweld hi’n anodd trafod eu problemau trwy gyfrwng y Saesneg. Os ydyn nhw eisiau gweld rhywun trwy gyfrwng y Gymraeg, ry’n ni’n sôn am fwy o amser aros eto,” meddai. “Mae hyn yn ystod adeg lle nad ydy llawer o’r bobl sy’n dioddef yn teimlo’n ddigon cryf i frwydro, i fynnu gwasanaethau’n gyflymach neu yn y Gymraeg. Dyw’r sefyllfa ddim yn ddigon da.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Rhannu

Lansiad meddwl.org : David Williams

‘Ma’ iaith yn bwysig, ma’ wir yn gallu achub bywydau’

David yn sôn am ba mor anodd yw siarad am broblemau iechyd meddwl, a pha mor bwysig yw gallu gwneud hynny yn eich dewis iaith

Cliciwch yma i weld rhagor o fideos o’r digwyddiad.

Rhannu