“Y chwalfa feddyliol a newidiodd fy mywyd” – Andrew Tamplin : BBC Cymru Fyw

Mewn byd sy’n prysur newid, gydag oriau gwaith yn cynyddu, technoleg ar flaenau ein bysedd a nifer o bobl yn gweithio o’u cartrefi, mae angen ystyried yr effaith ar ein lles meddyliol, yn ôl Andrew Tamplin o’r Barri.

“Bues i am flynydde yn gorweithio enbyd ac yn rhoi y masg yma mlaen. Ro’n i’n uwch reolwr mewn banc, yn gweithio lot ac yn teithio. Ro’n i’n gweithio ar benwythnosau ac yn cael cyfarfodydd yn gynnar yn y bore ac yn hwyr yn y nos.

Roedd pobl yn meddwl bod Andrew yn grêt drwy’r amser. Ond y gwirionedd yw, doeddwn i ddim yn grêt drwy’r amser, o’n i’n dda iawn yn cuddio’r pethe yma.

Mae’n swnio’n ddramatig… y chwalfa feddyliol ges i. Oedd hi’n chwarter wedi 10, yn y gawod, un bore Sul, a phenderfynodd fy nghorff a’n feddwl i ddweud ‘digon yw digon’.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Cynhadledd Lles & Iechyd Meddwl yn y Gweithle 2019 : Canna Consulting

Cynhadledd drwy gyfrwng y Gymraeg yn edrych ar les ac iechyd meddwl yn y gweithle.

Cyfle unigryw i ddysgu mwy, datblygu sgiliau newydd a chymryd amser i feddwl am eich lles chi ac eraill yn y gweithle. Y siaradwyr gwadd fydd Stifyn Parri a Nia Bennett (effectus HR). E-bostiwch info@cannaconsulting.co.uk er mwyn sicrhau eich lle.

24 Ionawr 2019, 10am – 3pm, Gwesty Radisson Blu, Caerdydd


 

Rhannu

Cyngor iechyd meddwl : Heno S4C

Andrew Tamplin sy’n cynnig ambell gyngor i’ch helpu chi i edrych ar ôl eich iechyd meddwl.

“Byddwch yn garedig i chi’ch hunan. Gwerthfawrogwch eich hunan a’r pethe da chi’n neud”

(cliciwch ar y llun i fynd at y fideo)


Rhannu

Andrew Tamplin : Prynhawn Da

Dyma stori bersonol Andrew Tamplin sydd wedi cael problemau iechyd meddwl yn y gorffennol ond erbyn hyn yn cynghori eraill ar faterion iechyd meddwl.

(cliciwch ar y llun i fynd at y fideo)


Rhannu

Iechyd Meddwl a cheisio’i esbonio: Canna Consulting

Mae Andrew Tamplin, sefydlwr Canna Consulting wedi cyhoeddi blog sy’n ceisio rhoi ei brofiad o o iechyd meddwl mewn geiriau:

“Gofynnodd ffrind i mi peth amser yn ôl, i mi geisio egluro sut mae’n teimlo i ddioddef ymddatodiad meddyliol (mental breakdown). Roedd eisiau deall, eisiau dychmygu sut mae’n teimlo i fynd trwy salwch meddyliol (yr un sydd gen i). Gofynnodd, sut mae iselder a gorbryder yn edrych ac yn teimlo pan y mae’n dod yn ormod i’w reoli?

‘Roedd hwn yn gwestiwn diddorol.

Wedi i mi wneud peth gwaith ymchwil, sgwrsio efo pobl, darllen llwyth ac edrych ar amrywiaeth o bapurau addysgiadol, mae’n glir i’w weld. Y gwirionnedd yw ei fod yn wahanol i bawb. Mae pob unigolyn â’u fersiwn eu hunain o’u ‘dieifliaid’. Mae’r cydwybod yn effeithio pobl mewn gwahanol ffyrdd.Felly, wrth i mi geisio egluro’r salwch, ‘rwyf am ganolbwyntio ar fy salwch i.

Rwyf am geisio egluro sut ‘rwyn teimlo, sut mae fy ‘nieifliaid’ yn cymryd drosodd a sut mae’n effeithio ar fy mywyd yn barhaus.”Parhau i ddarllen Rhannu

Dwi’n cael chwalfa feddyliol: Pan fo’n fwy na geiriau

Di-deitlSawl un ohonom sydd wedi defnyddio termau fel ‘rwy’n cael melt down’ neu ‘dwi’n mynd yn byserc?’ Beth am ‘mae fy mhen yn mynd i fyrstio’ neu ‘dwi’n cael chwalfa feddyliol?’ Mae’r rhan fwyaf ohonom wedi defnyddio’r ymadroddion hyn ryw bryd i’w gilydd – roeddwn i’n arfer defnyddio nhw hefyd. Chi’n gweld, roeddwn i’n byw yn y byd corfforaethol o straen gredadwy, o bobl yn dychmygu roeddynt yn dioddef chwalfa feddyliol. Roedd y derminoleg oedd yn cael i daflu o amgylch y swyddfa pob dydd yn awgrymu roedd y byd yn dod i ben.

Fodd bynnag, y drafferth yw i rai mae’r byd yn dod i ben.

I rai o’ch cwmpas heddiw bydd y geiriau hyn yn dod yn fwy na mynegiant. Bydd y derminoleg ni’n defnyddio i ddisgrifio ein straen yn dod yn fwy na dim ond geiriau i rai o’n cydweithwyr. Byddant yn dod yn realiti, ac yn newid eu bywydau a bywydau eu teulu a ffrindiau am amser hir iawn.

Mae 98% o bobl sydd yn dioddef o iselder yn rhy ofnus i rannu eu cyflwr gyda’u cyflogwyr oherwydd eu bod yn poeni y gallai effeithio ar eu gwaith. Tra bydd ¾ ohonom yn dioddef o ryw fath o salwch meddwl yn ystod ein bywyd, a bydd hyn fwy na thebyg yn digwydd yn ystod ein blynyddoedd yn y gweithle.

Y cwestiwn mae’n rhaid gofyn yw, sut byddai eich cwmni chi yn delio gyda salwch meddwl?

Parhau i ddarllen

Rhannu

Fy mywyd gyda fy nghythreuliaid: Sut beth yw dioddef o chwalfa feddyliol

Di-deitl

Ychydig o amser yn ôl gofynnodd ffrind i mi geisio egluro sut mae’n teimlo i ddioddef o chwalfa feddyliol. Roedd hi eisiau deall, i geisio dychmygu sut deimlad yw hi i ddioddef o salwch meddwl. Beth mae iselder a phryder yn edrych fel ac yn teimlo fel pan mae’n dod yn ormod i reoli?

Roedd yn gwestiwn diddorol.

Pan wnes i ddechrau dioddef o broblemau iechyd meddwl dwy flynedd yn ôl, roedd yn annisgwyl iawn. Ar y pryd roeddwn yn uwch reolwr gyda dros 20 mlynedd o brofiad yn y sector preifat a chyhoeddus, roeddwn yn rhagori yn fy ngyrfa ac wastad yn mynd tu hwnt i alwad y ddyletswydd. Fi oedd y person a ddisgwylir lleiaf i ddioddef o broblemau iechyd meddwl, ond nid yw’n gwahaniaethu, a gwnaeth fy nghorff a fy meddwl gau lawr arnaf.

Y gwir yw, mae’n anodd i roi mewn i eiriau sut mae’n teimlo i ddioddef o broblemau iechyd meddwl. Ond ar ôl gwneud gwaith ymchwil, siarad â phobl, darllen ac edrych ar wahanol bapurau gan ysgolheigion – mae’n amlwg na allwch fyth ddisgrifio yn gwbl gywir sut mae iselder a phryder yn teimlo gan eu bod yn wahanol o berson i berson. Mae gan bob unigolyn fersiwn eu hunain o’r cythraul, mae’r ymwybodol yn ymddangos ac yn effeithio ar bawb mewn ffordd unigol.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Yr uwch reolwr sy’n mynd i’r afael ag iechyd meddwl yn y gweithle : Canna Consulting

19702165_1333657503420403_5494990382194209078_nPan syrthiodd Andrew Tamplin yn sâl i iechyd meddwl ddwy flynedd yn ôl, doedd ganddo ddim syniad y byddai’n dechrau menter busnes newydd – Canna Consulting.

Gyda dros 20 mlynedd o brofiad recriwtio, arweinyddiaeth, a rheoli pobl yn y sector preifat a chyhoeddus roedd Andrew yn rhagori yn ei yrfa. Pan ddioddefodd o salwch meddwl daeth fel sioc iddo fo a’i deulu. Teimlodd fel petai ei gorff a’i feddwl wedi ei fethu, a thaniodd hwn gwestiwn pwysig – ydy cyflogwyr yn y DU yn gwneud digon i fuddsoddi yn iechyd meddyliol a lles eu staff?

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae lles meddyliol yn y gweithle wedi dod yn fwy amlwg ym mhenawdau papur newydd ar draws y DU. Gall iechyd a lles meddyliol yn y gweithle fod yn gysylltiedig â nifer o ffactorau megis ymgysylltiad â gwaith, cynhyrchiant, a boddhad eich swydd a bywyd. Mae cyflogwyr yn chwarae rôl allweddol yn dylanwadu ar les eu staff, ac felly hefyd yn gallu chwarae rôl allweddol mewn atal afiechyd. Fodd bynnag, yn ôl adroddiad Iechyd Meddwl yn y Gweithle 2016 gan Fusnes yn y Gymuned mae 3 o bob 4 o weithwyr wedi dioddef symptomau o iechyd meddwl gwael, ac mae ysgolheigion yn esbonio bod hyn o achos diffyg arweinyddiaeth. Heddiw mae miloedd o bobl yn dioddef o iechyd meddwl ar ben eu hunain, ac maent yn teimlo na allant rannu eu cyflwr neu salwch gyda chydweithwyr a rheolwyr yn y gwaith. Felly mae angen i gyflogwyr ddechrau meddwl yn ddynamig am iechyd meddwl.

Parhau i ddarllen

Rhannu