Datganiad Amser i Newid Cymru yn dilyn cyhoeddiad cyllid yn Lloegr

Yn dilyn cyhoeddiad diweddar gan raglen Time to Change Lloegr(Saesneg), rydym am egluro ein safbwynt yn gysylltiedig â’r rhaglen yng Nghymru. Rydym yn ymwybodol y bydd aelodau gweithredol o’r mudiad Amser i Newid Cymru yn awyddus i wybod am oblygiadau cyhoeddiad Lloegr i Gymru. Hoffem fynegi ein cydsafiad gyda’n cydweithwyr yn Lloegr ar ôl dysgu bod y rhaglen yn dod i ben ar 31 Mawrth 2021. Rydym yn awyddus i nodi nad yw’r penderfyniad hwn yn cael unrhyw effaith ar unwaith ar ddarpariaeth y rhaglen Amser i Newid yng Nghymru. Mae’r ffrydiau cyllido yn wahanol i Gymru a Lloegr. Mae hyn yn golygu ein bod yn dilyn ein trywydd cyllido ein hunain y tu hwnt i Fawrth 2021. Byddwn yn rhannu diweddariad pellach ar y canlyniad cyn gynted ag y bydd yn bosibl inni wneud hynny.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Byddai’n well gan 53% o bobl yng Nghymru beidio â dweud wrth unrhyw un os oeddent yn cael trafferth â’u hiechyd meddwl : Amser i Newid Cymru

Mae data ymchwil newydd a ryddhawyd ar Ddiwrnod Amser i Siarad (6 Chwefror) yn datgelu amharodrwydd Cymru i siarad am iechyd meddwl.

Dywedodd dros hanner yr ymatebwyr i’r arolwg (53%) y byddai’n well ganddynt beidio â dweud wrth unrhyw un os oeddent yn cael trafferth â’u hiechyd meddwl.

Er mwyn annog sgyrsiau agored am iechyd meddwl ac i fynd i’r afael â’r pryderon a amlygwyd yn yr ymchwil, mae Amser i Newid Cymru wedi llunio rhai awgrymiadau defnyddiol ar gyfer siarad:

  • Gofynnwch gwestiynau a gwrando; “Sut mae’n effeithio arnoch chi?” Neu “Sut mae’n teimlo?”
  • Meddyliwch am yr amser a’r lle; weithiau mae’n haws siarad ochr yn ochr. Rhowch gynnig ar sgwrsio wrth wneud rhywbeth arall, fel cerdded.
  • Peidiwch â cheisio ei drwsio; gwrthsefyll yr ysfa i gynnig atebion cyflym, yn aml mae gwrando’n ddigon.

Darllen rhagor : Amser i Newid Cymru

Rhannu

Lansio ymgyrch ‘Mae siarad yn hollbwysig’ : Amser i Newid Cymru

Mae Amser i Newid Cymru yn ail-lansio’r ymgyrch Mae Siarad yn Hollbwysig i gyd-fynd â mis ymwybyddiaeth iechyd dynion y mis Tachwedd hwn. 

Nod yr ymgyrch yw grymuso dynion i agor fyny am eu trafferthion iechyd meddwl ac mae’n pwysleisio bod siarad am iechyd meddwl yn un o’r pethau mwyaf dewr y gall dyn ei wneud.

Mae gwrywdod niweidiol (toxic masculinity) yn broblem fawr sy’n ei gwneud hi’n anodd i ddynion drafod problem iechyd meddwl yn agored: Caiff ymadroddion fel ‘bod yn gryf’, ‘peidio â dangos teimladau’ ac ‘nid yw dynion yn crio’ eu defnyddio mewn ffordd negyddol i feirniadu dynion sy’n cydnabod bod ganddynt iechyd meddwl gwael.

Darllen rhagor : Amser i Newid Cymru


Rhannu

Lansio ymgyrch ‘Mae Siarad yn Hollbwysig’ i ddynion : Amser i Newid Cymru

Mae Amser i Newid Cymru wedi lansio ymgyrch newydd yn ddiweddar i annog dynion i drafod eu hiechyd meddwl heb ofni cael eu beirniadu.

Nod yr ymgyrch Mae Siarad yn Hollbwysig yw grymuso dynion i drafod eu trafferthion ag iechyd meddwl yn agored.

Dywedodd June Jones, Arweinydd Ymgyrchoedd a Strategaeth yr ymgyrch:

“Mae gwrywdod niweidiol (toxic masculinity) yn broblem fawr sy’n ei gwneud hi’n anodd i ddynion drafod problem iechyd meddwl yn agored: Caiff ymadroddion fel ‘bod yn gryf’, ‘peidio â dangos teimladau’ ac ‘nid yw dynion yn crio’ eu defnyddio mewn ffordd negyddol i feirniadu dynion sy’n cydnabod bod ganddynt iechyd meddwl gwael.”

Darllen rhagor : Amser i Newid Cymru


Rhannu

Cadarnhau cyllid ar gyfer Cam 3 : Amser i Newid Cymru

“Bydd ymgyrch Amser i Newid Cymru, bydd yr ymgyrch gwrth-stigma iechyd meddwl cenedlaethol yn gallu parhau i adeiladu ar ei lwyddiant dros y tair blynedd nesaf, diolch i gefnogaeth ariannol newydd gan Lywodraeth Cymru a Comic Relief.

Ers ei sefydlu yn 2012, mae Amser i Newid Cymru wedi gweld agwedd llawer mwy cadarnhaol a llai o stigma a ddangosir tuag at bobl â phroblemau iechyd meddwl, gan gyrraedd cannoedd o filoedd o bobl trwy ei waith. Defnyddir yr arian o £ 960,262 i barhau i gefnogi’r gwaith a wneir gan bobl ym mhob rhan o’r wlad i rannu profiadau eu problemau iechyd meddwl eu hunain a gweithio gyda chyflogwyr, cymunedau a grwpiau i wella ymwybyddiaeth a newid ymddygiad.

Rhagwelir y bydd Cam 3 o Amser i Newid Cymru yn cael ei lansio yn ystod gwanwyn 2018 yn dilyn cyfnod sefydlu a pharhau tan ddiwedd mis Mawrth 2021.”

Darllen rhagor : Amser i Newid Cymru


Rhannu

Ymgyrch newydd #GallwnaGwnawn : Amser i Newid Cymru

gallwn a gwnawn 3
Amser i Newid Cymru

Mae #GallwnAGwnawn yn ymgyrch iechyd meddwl i bobl ifanc sy’n geisio newid agweddau at iechyd meddwl a chreu mudiad sy’n dod â phawb ynghyd mewn ymdrech i roi diwedd ar stigma a gwahaniaethu.

Fel cenhedlaeth y dyfodol, mae gan bobl ifanc rym i newid agweddau a rhoi diwedd ar wahaniaethu yn erbyn pobl sy’n cael trafferth â’u hiechyd meddwl.

Mae problemau iechyd meddwl yn fwy cyffredin na’r hyn mae pobl yn eu sylweddoli. Bydd problemau iechyd meddwl yn effeithio ar un ym mhob 10 person ifanc – sef tri pherson mewn dosbarth cyffredin. Mae’r effeithiau mor real â thorri braich, er nad oes sling na phlaster i’w dangos. Mae’r cywilydd a’r cyfrinachedd ynghylch iechyd meddwl nid yn unig yn ei gwneud hi’n anoddach siarad amdano ond gall ein harwain ni i allgau eraill, gwneud rhagdybiaethau a thrin pobl mewn ffyrdd negyddol.

Ar y llaw arall, gall siarad amdano’n agored ddileu’r tabŵ o rywbeth sy’n effeithio arnom ni i gyd.

Parhau i ddarllen

Rhannu