Lansio ymgyrch ‘Mae siarad yn hollbwysig’ : Amser i Newid Cymru

Mae Amser i Newid Cymru yn ail-lansio’r ymgyrch Mae Siarad yn Hollbwysig i gyd-fynd â mis ymwybyddiaeth iechyd dynion y mis Tachwedd hwn. 

Nod yr ymgyrch yw grymuso dynion i agor fyny am eu trafferthion iechyd meddwl ac mae’n pwysleisio bod siarad am iechyd meddwl yn un o’r pethau mwyaf dewr y gall dyn ei wneud.

Mae gwrywdod niweidiol (toxic masculinity) yn broblem fawr sy’n ei gwneud hi’n anodd i ddynion drafod problem iechyd meddwl yn agored: Caiff ymadroddion fel ‘bod yn gryf’, ‘peidio â dangos teimladau’ ac ‘nid yw dynion yn crio’ eu defnyddio mewn ffordd negyddol i feirniadu dynion sy’n cydnabod bod ganddynt iechyd meddwl gwael.

Darllen rhagor : Amser i Newid Cymru


Rhannu

Lansio ymgyrch ‘Mae Siarad yn Hollbwysig’ i ddynion : Amser i Newid Cymru

Mae Amser i Newid Cymru wedi lansio ymgyrch newydd yn ddiweddar i annog dynion i drafod eu hiechyd meddwl heb ofni cael eu beirniadu.

Nod yr ymgyrch Mae Siarad yn Hollbwysig yw grymuso dynion i drafod eu trafferthion ag iechyd meddwl yn agored.

Dywedodd June Jones, Arweinydd Ymgyrchoedd a Strategaeth yr ymgyrch:

“Mae gwrywdod niweidiol (toxic masculinity) yn broblem fawr sy’n ei gwneud hi’n anodd i ddynion drafod problem iechyd meddwl yn agored: Caiff ymadroddion fel ‘bod yn gryf’, ‘peidio â dangos teimladau’ ac ‘nid yw dynion yn crio’ eu defnyddio mewn ffordd negyddol i feirniadu dynion sy’n cydnabod bod ganddynt iechyd meddwl gwael.”

Darllen rhagor : Amser i Newid Cymru


Rhannu

Pobl yn anghyfforddus wrth drafod eu hiechyd meddwl : Amser i Newid Cymru

Dim ond 2 o bob 5 o bobl yng Nghymru sy’n teimlo’n gyfforddus yn trafod eu hiechyd meddwl.

Mae ffigyrau newydd yn datgelu bod llai na hanner (39%) o bobl yng Nghymru yn teimlo’n gyfforddus yn trafod eu hiechyd meddwl gyda’u ffrindiau a’u teulu, a dim ond 7% sy’n teimlo’n gyfforddus yn trafod eu hiechyd meddwl mewn sgyrsiau grŵp ar-lein.

Comisiynwyd yr arolwg annibynnol o dros 5,300 o oedolion yn y DU, sy’n cynnwys 1,260 o oedolion yng Nghymru, i nodi Diwrnod Amser i Siarad – ymgyrch i annog pobl i siarad yn fwy agored am iechyd meddwl. Mae’r arolwg hefyd yn datgelu data sy’n dangos bod dros hanner (51%) o bobl yn y DU yn meddwl nad oes angen i ni siarad â ffrindiau ‘mewn bywyd go iawn’ oherwydd ein bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf o’r cyfryngau cymdeithasol.

Darllen rhagor : Amser i Newid Cymru

Rhannu

Cadarnhau cyllid ar gyfer Cam 3 : Amser i Newid Cymru

“Bydd ymgyrch Amser i Newid Cymru, bydd yr ymgyrch gwrth-stigma iechyd meddwl cenedlaethol yn gallu parhau i adeiladu ar ei lwyddiant dros y tair blynedd nesaf, diolch i gefnogaeth ariannol newydd gan Lywodraeth Cymru a Comic Relief.

Ers ei sefydlu yn 2012, mae Amser i Newid Cymru wedi gweld agwedd llawer mwy cadarnhaol a llai o stigma a ddangosir tuag at bobl â phroblemau iechyd meddwl, gan gyrraedd cannoedd o filoedd o bobl trwy ei waith. Defnyddir yr arian o £ 960,262 i barhau i gefnogi’r gwaith a wneir gan bobl ym mhob rhan o’r wlad i rannu profiadau eu problemau iechyd meddwl eu hunain a gweithio gyda chyflogwyr, cymunedau a grwpiau i wella ymwybyddiaeth a newid ymddygiad.

Rhagwelir y bydd Cam 3 o Amser i Newid Cymru yn cael ei lansio yn ystod gwanwyn 2018 yn dilyn cyfnod sefydlu a pharhau tan ddiwedd mis Mawrth 2021.”

Darllen rhagor : Amser i Newid Cymru


Rhannu

Ymgyrch newydd #GallwnaGwnawn : Amser i Newid Cymru

gallwn a gwnawn 3
Amser i Newid Cymru

Mae #GallwnAGwnawn yn ymgyrch iechyd meddwl i bobl ifanc sy’n geisio newid agweddau at iechyd meddwl a chreu mudiad sy’n dod â phawb ynghyd mewn ymdrech i roi diwedd ar stigma a gwahaniaethu.

Fel cenhedlaeth y dyfodol, mae gan bobl ifanc rym i newid agweddau a rhoi diwedd ar wahaniaethu yn erbyn pobl sy’n cael trafferth â’u hiechyd meddwl.

Mae problemau iechyd meddwl yn fwy cyffredin na’r hyn mae pobl yn eu sylweddoli. Bydd problemau iechyd meddwl yn effeithio ar un ym mhob 10 person ifanc – sef tri pherson mewn dosbarth cyffredin. Mae’r effeithiau mor real â thorri braich, er nad oes sling na phlaster i’w dangos. Mae’r cywilydd a’r cyfrinachedd ynghylch iechyd meddwl nid yn unig yn ei gwneud hi’n anoddach siarad amdano ond gall ein harwain ni i allgau eraill, gwneud rhagdybiaethau a thrin pobl mewn ffyrdd negyddol.

Ar y llaw arall, gall siarad amdano’n agored ddileu’r tabŵ o rywbeth sy’n effeithio arnom ni i gyd.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Lansio Ymgyrch ‘Estyn Llaw’ : Heno

Elusen Amser i Newid Cymru yn lansio ymgyrch ‘Estyn Llaw’ i annog pobl i estyn allan ac i wneud pethau bychain i helpu dioddefwyr.

Mwy: estynllaw.cymru

Rhannu