Pecyn gwybodaeth a chymorth iechyd meddwl : CFfI Cymru

Pecyn gan CFfI Cymru sy’n cynnwys gwybodaeth a chymorth i rai sy’n dioddef o gyflyrau iechyd meddwl neu ar gyfer y rheini sydd eisiau bod yno i rywun agos sydd yn dioddef.

Mae’r pecyn yn cynnwys rhifau ffôn, symptomau, sut i helpu eraill, sut i ddelio a theimladau hunanladdol a sut i ddelio a galar. Daw’r holl wybodaeth o meddwl.org.

(cliciwch ar y llun i agor y ddogfen pdf)

Darllen rhagor am iechyd meddwl a’r byd amaeth ar meddwl.org

Rhannu

Lansio’r ymgyrch iechyd meddwl ‘Mind Your Head’ i ffermwyr : Iechyd Meddwl Cymru

Mae’r Farm Safety Foundation wedi lansio eu trydedd ymgyrch flynyddol, Mind Your Head, er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r problemau sydd yn wynebu ffermwyr heddiw a’r cysylltiad rhwng diogelwch ar y fferm ac iechyd meddwl.

Iechyd meddwl yw’r peryg mwyaf sy’n wynebu’r diwydiant heddiw, yn ôl 84% o ffermwyr sydd o dan 40 mlwydd oed, ac mae 85% o ffermwyr ifanc yn credu bod cysylltiad penodol rhwng iechyd meddwl a diogelwch cyffredinol y ffermwyr.

Mae’r diwydiant ffermio yn wynebu llawer o bethau sy’n achosi straen, ac yn gosod pwysau cynyddol ar weithwyr, sy’n golygu eu bod mewn mwy o beryg o brofi anawsterau iechyd meddwl. Mae hyn yn cynnwys cyfnodau hir o weithio ar ben eu hunain, methu gwahanu bywyd gwaith a bywyd adref, ac ansicrwydd ariannol. Mae Brexit, newid yn arferion cwsmeriaid, a’r argyfwng hinsawdd hefyd yn fygythiadau ychwanegol i’r diwydiant.

Darllen rhagor : Iechyd Meddwl Cymru


Rhannu

“Rhaid lledaenu’r neges am bwysigrwydd iechyd meddwl” : Clonc360

Llun: Endaf Griffiths

Cynhaliodd Ffermwyr Ifanc Ceredigion, Sir Gâr a Sir Benfro ddigwyddiad iechyd meddwl yn ddiweddar.

Daeth tyrfa dda o tua 150 o bobol ynghyd er mwyn gwrando ar banel o siaradwyr a oedd yn cynnwys y cyflwynydd teledu, ffermwr ac actor, Alun Elidyr; yr Hybarch Eileen Davies o Tir Dewi; ac Emma Picton-Jones o’r DPJ Foundation. Cadeiriwyd y cyfan gan y cyflwynydd teledu a’r ffarmwraig, Meinir Howells.

Cynhaliwyd ocsiwn ar y noson hefyd, ac ymhlith yr eitemau oedd pêl rygbi wedi’i harwyddo gan aelodau o garfan Cymru a chomisiwn am englyn gan y Prifardd Idris Reynolds. Llwyddwyd i godi swm o dros £2,400, a fydd yn cael ei rannu rhwng Tir Dewi a’r DPJ Foundation.

Darllen rhagor : Bro360

Darllen rhagor am iechyd meddwl a’r byd amaeth ar meddwl.org

Rhannu

‘Angen gwneud mwy i gefnogi iechyd meddwl ffermwyr’ : BBC Cymru Fyw

Mae’r Ffermwyr Ifanc yn ymgyrchu i chwalu’r stigma ynglŷn ag iechyd meddwl – gan bwysleisio ei bod hi’n iawn i siarad.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Darllen rhagor am iechyd meddwl a’r byd amaeth ar meddwl.org

Rhannu

Ffermwyr Ifanc yn rhyddhau ‘Bydd Wych’ i godi ymwybyddiaeth dros iechyd meddwl

Rydyn ni’n falch iawn i gyhoeddi bod Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru wedi penderfynu recordio sengl elusennol ar gyfer Dydd Miwsig Cymru gyda chyfraniad o’r elw yn mynd i meddwl.org!


Dyma ran o erthygl am y stori o wefan lleol.net:

Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn rhyddhau sengl a fydd yn fersiwn o’r gân ‘Bydd Wych’ gan Rhys Gwynfor mewn cydnabyddiaeth a Dydd Miwsig Cymru gan hefyd ennyn sylw at elusen iechyd meddwl Cymraeg.

Bydd y gân yn cynnwys aelodau o’r deuddeg ffederasiwn ledled Cymru gan gydweithio a’r gantores a’r gyflwynwraig teledu Lisa Angharad yn ogystal a BBC Radio Cymru. Mae’r prosiect wedi ei ariannu gan adran Gymraeg y Llywodraeth.

Mae CFfI Cymru yn bwriadu rhoi canran o’r arian wrth werthu’r sengl i elusen iechyd meddwl Cymraeg yma yng Nghymru, meddwl.org. Mae’r elusen meddwl wedi’w selio ar wefan ble mae posib dod o hyd gefnogaeth; boed hynny’n darllen am brofiadau eraill, dysgu mwy am iechyd meddwl neu gwybodaeth am ble i gael cymorth. (darllen rhagor : lleol.net)

Bydd y sengl ar gael i’w lawr lwytho o’r 7fed o Chwefror

Parhau i ddarllen

Rhannu

Tabŵ salwch meddwl… : Golwg360

Gyda CFfI Cymru wedi lansio cyfres o bodlediadau, mae un o’r cyfranwyr, Teleri Mair Jones, sy’n feddyg teulu, yn dweud bod salwch meddwl yn dabŵ yng nghefn gwlad Cymru…

“Mae problemau iechyd meddwl yn real iawn yng nghefn gwlad, a dw i’n aml yn clywed am brofiadau pobl a ffermwyr a’u teuluoedd.

Dwi’n meddwl bod ffermwyr yn llai parod na lot o bobl i rannu eu teimladau gan fod lot ohonynt yn ‘browd’ iawn ac mae ‘na dal tabŵ dw i’n teimlo ynghylch iechyd meddwl yn enwedig ymhlith dynion.

Mae lot i weld yn poeni am yr ansicrwydd ynghylch Brexit, prisiau cig a llaeth ac ati ar hyn o bryd. […] Mae llawer o bobl yn teimlo yn eithaf ynysig felly mae’n bwysig rhannu eu teimladau gyda theulu neu ffrindiau, cael cylch cymdeithasol eang, a rhyw ffyrdd amrywiol o ymlacio.

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

Elusen iechyd meddwl i ffermwyr yn ehangu i’r gogledd : Golwg360

Fe fydd elusen iechyd meddwl, sy’n darparu gwasanaethau i bobol yng nghefn gwlad, yn ehangu i ogledd Cymru ar ôl derbyn bron £50,000 o nawdd gan Lywodraeth Cymru.

Cafodd y DPJ Foundation ei sefydlu tair blynedd yn ôl gan Emma Picton-Jones o Sir Benfro er cof am ei gŵr, Daniel, a fu farw trwy hunanladdiad.

Prif nod yr elusen yw helpu pobol o fewn y gymdeithas wledig sydd â phroblemau iechyd meddwl, yn enwedig ffermwyr.

Ar hyn o bryd, mae’r elusen ond yn cynnig gwasanaethau yn Sir Benfro, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Phowys.

Fe fydd yr arian hefyd yn helpu’r DPJ Foundation i ehangu ei gwasanaeth ‘Rhannu’r Baich’, sy’n darparu chwe sesiwn cwnsela personol am ddim, i siroedd y gogledd.

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

Ffermwr yn cynnig help i ddioddefwyr iechyd meddwl : BBC Cymru Fyw

Mae ffermwr o Sir Benfro, sy’n treulio llawer o amser ar ben ei hun, yn dymuno helpu pobl sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl drwy eu gwahodd i’w fferm.

Mae Eurig Evans yn magu 150 o heffrod ar ei fferm 200 erw yn Abergwaun, ac am greu “fferm ofal” i gynorthwyo pobl sy’n ei chael hi’n anodd ymdopi â bywyd.

Dywedodd Eurig, sydd newydd ymgymryd â chwrs i fod yn gwnselydd:

“Fel ffermwyr – yn aml ‘dyn ni ddim o reidrwydd yn gweld unrhyw un yn ystod y dydd. Ond mae gadael y fferm, hyd yn oed am awr, yn therapi ynddo ei hun.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Ymgais ffermwyr ifanc i geisio chwalu stigma iechyd meddwl : BBC Cymru Fyw

Cynhaliodd y mudiad ffermwyr ifanc ym Môn ac Eryri noson ar y cyd i drafod problemau iechyd meddwl yng nghefn gwlad.

Mae ffermio yn un o’r diwydiannau sydd â’r gyfradd uchaf o hunanladdiadau, ac mae’r ffermwyr ifanc yn teimlo ei bod hi’n addas trafod y mater yn agored gyda phobl eraill yn y diwydiant.

Dywedodd un o’r aelodau, Gareth Thomas o Gemaes:

“Dwi’n teimlo fod ‘na stigma yng nghefn gwlad, ‘dach chi fod yn berson macho, ‘dach chi’n gorfod bod yn gryf i fod yn ffermwr, a’r stigma yna ‘dan ni’n gobeithio ei chwalu.”

Parhau i ddarllen

Rhannu

Iechyd meddwl yn parhau i fod yn flaenoriaeth i FUW : Undeb Amaethwyr Cymru

“Mae iechyd meddwl, neu broblemau iechyd meddwl, yn fater sy’n effeithio’n fawr ar y gymuned amaethyddol ac mae’n ffaith bod unigrwydd ac unigedd cymdeithasol yn gallu arwain at broblemau iechyd meddwl.

Mae’r rhai hynny sy’n gweithio yn y sector amaethyddol, fel yr FUW yn dod i gysylltiad rheolaidd â phobl sy’n unig ac yn debygol o ddioddef problemau iechyd meddwl, ac yn sgil hyn, yn Sioe Frenhinol Cymru 2017, addawodd yr Undeb i godi ymwybyddiaeth ymhellach o broblemau iechyd meddwl mewn cymunedau gwledig.

Fel cyflogwr, aethpwyd a’r addewid yna un cam ymhellach yn ddiweddar pan  gafodd staff yr Undeb gyfle i gymryd rhan mewn hyfforddiant ar iechyd meddwl o dan arweiniad Emma Picton-Jones o’r DPJ Foundation.

Roedd y cwrs hyfforddi dau ddiwrnod yn canolbwyntio ar wahanol elfennau o iechyd meddwl, y symptomau a’r arwyddion o rywun yn dioddef o broblemau iechyd meddwl ac yn edrych ar sut i helpu rhywun a phroblemau iechyd meddwl, iselder ysbryd, pryder a seicosis.”

Darllen rhagor : Undeb Amaethwyr Cymru


Rhannu