Tabŵ salwch meddwl… : Golwg360

Gyda CFfI Cymru wedi lansio cyfres o bodlediadau, mae un o’r cyfranwyr, Teleri Mair Jones, sy’n feddyg teulu, yn dweud bod salwch meddwl yn dabŵ yng nghefn gwlad Cymru…

“Mae problemau iechyd meddwl yn real iawn yng nghefn gwlad, a dw i’n aml yn clywed am brofiadau pobl a ffermwyr a’u teuluoedd.

Dwi’n meddwl bod ffermwyr yn llai parod na lot o bobl i rannu eu teimladau gan fod lot ohonynt yn ‘browd’ iawn ac mae ‘na dal tabŵ dw i’n teimlo ynghylch iechyd meddwl yn enwedig ymhlith dynion.

Mae lot i weld yn poeni am yr ansicrwydd ynghylch Brexit, prisiau cig a llaeth ac ati ar hyn o bryd. […] Mae llawer o bobl yn teimlo yn eithaf ynysig felly mae’n bwysig rhannu eu teimladau gyda theulu neu ffrindiau, cael cylch cymdeithasol eang, a rhyw ffyrdd amrywiol o ymlacio.

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

Elusen iechyd meddwl i ffermwyr yn ehangu i’r gogledd : Golwg360

Fe fydd elusen iechyd meddwl, sy’n darparu gwasanaethau i bobol yng nghefn gwlad, yn ehangu i ogledd Cymru ar ôl derbyn bron £50,000 o nawdd gan Lywodraeth Cymru.

Cafodd y DPJ Foundation ei sefydlu tair blynedd yn ôl gan Emma Picton-Jones o Sir Benfro er cof am ei gŵr, Daniel, a fu farw trwy hunanladdiad.

Prif nod yr elusen yw helpu pobol o fewn y gymdeithas wledig sydd â phroblemau iechyd meddwl, yn enwedig ffermwyr.

Ar hyn o bryd, mae’r elusen ond yn cynnig gwasanaethau yn Sir Benfro, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Phowys.

Fe fydd yr arian hefyd yn helpu’r DPJ Foundation i ehangu ei gwasanaeth ‘Rhannu’r Baich’, sy’n darparu chwe sesiwn cwnsela personol am ddim, i siroedd y gogledd.

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

Ffermwr yn cynnig help i ddioddefwyr iechyd meddwl : BBC Cymru Fyw

Mae ffermwr o Sir Benfro, sy’n treulio llawer o amser ar ben ei hun, yn dymuno helpu pobl sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl drwy eu gwahodd i’w fferm.

Mae Eurig Evans yn magu 150 o heffrod ar ei fferm 200 erw yn Abergwaun, ac am greu “fferm ofal” i gynorthwyo pobl sy’n ei chael hi’n anodd ymdopi â bywyd.

Dywedodd Eurig, sydd newydd ymgymryd â chwrs i fod yn gwnselydd:

“Fel ffermwyr – yn aml ‘dyn ni ddim o reidrwydd yn gweld unrhyw un yn ystod y dydd. Ond mae gadael y fferm, hyd yn oed am awr, yn therapi ynddo ei hun.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Ymgais ffermwyr ifanc i geisio chwalu stigma iechyd meddwl : BBC Cymru Fyw

Cynhaliodd y mudiad ffermwyr ifanc ym Môn ac Eryri noson ar y cyd i drafod problemau iechyd meddwl yng nghefn gwlad.

Mae ffermio yn un o’r diwydiannau sydd â’r gyfradd uchaf o hunanladdiadau, ac mae’r ffermwyr ifanc yn teimlo ei bod hi’n addas trafod y mater yn agored gyda phobl eraill yn y diwydiant.

Dywedodd un o’r aelodau, Gareth Thomas o Gemaes:

“Dwi’n teimlo fod ‘na stigma yng nghefn gwlad, ‘dach chi fod yn berson macho, ‘dach chi’n gorfod bod yn gryf i fod yn ffermwr, a’r stigma yna ‘dan ni’n gobeithio ei chwalu.”

Parhau i ddarllen

Rhannu

Iechyd meddwl yn parhau i fod yn flaenoriaeth i FUW : Undeb Amaethwyr Cymru

“Mae iechyd meddwl, neu broblemau iechyd meddwl, yn fater sy’n effeithio’n fawr ar y gymuned amaethyddol ac mae’n ffaith bod unigrwydd ac unigedd cymdeithasol yn gallu arwain at broblemau iechyd meddwl.

Mae’r rhai hynny sy’n gweithio yn y sector amaethyddol, fel yr FUW yn dod i gysylltiad rheolaidd â phobl sy’n unig ac yn debygol o ddioddef problemau iechyd meddwl, ac yn sgil hyn, yn Sioe Frenhinol Cymru 2017, addawodd yr Undeb i godi ymwybyddiaeth ymhellach o broblemau iechyd meddwl mewn cymunedau gwledig.

Fel cyflogwr, aethpwyd a’r addewid yna un cam ymhellach yn ddiweddar pan  gafodd staff yr Undeb gyfle i gymryd rhan mewn hyfforddiant ar iechyd meddwl o dan arweiniad Emma Picton-Jones o’r DPJ Foundation.

Roedd y cwrs hyfforddi dau ddiwrnod yn canolbwyntio ar wahanol elfennau o iechyd meddwl, y symptomau a’r arwyddion o rywun yn dioddef o broblemau iechyd meddwl ac yn edrych ar sut i helpu rhywun a phroblemau iechyd meddwl, iselder ysbryd, pryder a seicosis.”

Darllen rhagor : Undeb Amaethwyr Cymru


Rhannu

Gwraig yn sefydlu elusen wedi hunanladdiad ei gŵr : Golwg360

[Llun: Emma Picton-Jones]
Mae Emma Picton-Jones o Sir Benfro wedi bod yn siarad am ei phenderfyniad i sefydlu elusen iechyd meddwl er cof am ei diweddar ŵr, wedi iddi gael sioc bod cyn lleied o gymorth ar gael.

Ers dros ddwy flynedd, mae’r DPJ Foundation yn cynnig cymorth iechyd meddwl i ffermwyr yn ne orllewin Cymru, ac ers mis Ionawr mae’r corff wedi bod yn cynnal llinell gymorth 24 awr y dydd.

Dywedodd Emma Picton-Jones:

“Roedd sylweddoli bod cyn lleied o gymorth ar gael yn sioc anferthol i ddweud y gwir. Dw i’n ferch i ffermwr. Ac o dyfu fyny yn y sector yna dw i wedi gweld y trafferthion sy’n wynebu ffermwyr. Yn anffodus roedd yna ddiffyg llwyr o ran cymorth broffesiynol. Dw i’n athrawes ysgol gynradd, felly os oes gen i unrhyw drafferthion dw i’n medru troi at griw adnoddau dynol. Mi alla i dderbyn cymorth o sawl ffynhonnell. Ond dyw hynny ddim yn wir i ffermwyr. Ac roeddwn i eisiau gwneud rhywbeth am hynny.”

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

UAC yn atgoffa ffermwyr i ‘beidio dioddef yn dawel’ : Undeb Amaethwyr Cymru

Ar drothwy Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd (Hydref 10), mae ffermwyr a’r rhai sy’n byw mewn cymunedau gwledig ledled Cymru yn cael eu hatgoffa ei bod hi’n ‘iawn i ddweud’, ac mae Undeb Amaethwyr Cymru yn eu hannog i beidio â chuddio problemau oddi wrth eu hunain, eu teuluoedd a’u ffrindiau ac i siarad am eu teimladau personol.

Dywedodd Llywydd yr Undeb, Glyn Roberts:

“Mae eu busnesau ffermio dan fygythiad, nid yw sefyllfa ein marchnadoedd allforio ar ôl Mawrth 2019 yn glir ac nid yw cefnogaeth i’r diwydiant wedi cael ei gadarnhau eto.

Mae’n rhaid i ni dorri’r stigma sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl, felly os ydych chi’n teimlo’n fregus, o dan bwysau neu’n bryderus – peidiwch dioddef yn dawel, siaradwch â rhywun. Mae hyn yn wir bob amser.”

Darllen rhagor : Undeb Amaethwyr Cymru


Rhannu

Iselder a hunanladdiad yw prif achosion marwolaethau mewn cymunedau ffermio yn y DU : Amser i Newid Cymru

Mae Amser i Newid Cymru wedi dysgu bod o leiaf un ffermwr sydd â phroblem iechyd meddwl yn cymryd eu bywyd eu hun bob wythnos yn y DU (SYG, 2018).

Dywedodd Karen Roberts, Rheolwr Rhaglen Amser i Newid Cymru:

“Mae’n bryder mawr bod mwy nag un ffermwr yr wythnos yn cymryd eu bywyd eu hun yn y DU. Ein nod yw annog cynifer o bobl â phosibl i drafod eu problemau a siarad â ffrindiau, cydweithwyr a chymdogion er mwyn sicrhau ein bod yn osgoi’r sefyllfaoedd argyfyngus hyn.”

Darllen rhagor : Amser i Newid Cymru


Rhannu

Pryder am iechyd meddwl ffermwyr achos ansicrwydd Brexit : BBC CymruFyw

Mae yna bryder y bydd cynnydd mewn problemau iechyd meddwl yn y gymuned amaethyddol oherwydd yr ansicrwydd sydd ynghlwm â’r broses Brexit.

Yn ôl Anne Thomas, sy’n gweithio fel nyrs yn yr Adran Cleifion Allanol yn Ysbyty Dolgellau, mae hi wedi cael “braw o weld gwir faint y broblem” yn yr ardal.

“Un o’r prif bethau ar feddwl pawb ydy Brexit a’r ansicrwydd o beth sydd yn mynd i ddigwydd. Mae hynny yn bryder gwirioneddol. Mae problemau iechyd meddwl yn debygol o gynyddu.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Unigrwydd yn “broblem fwyfwy difrifol” yng nghefn gwlad : Golwg360

Mae’r profiad o deimlo’n unig ac ynysig mewn cymunedau gwledig yn mynd yn “broblem fwyfwy difrifol”, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Yn ystod ei ymweliad â’r Sioe Fawr ddydd Mawrth, Gorffennaf 24, dywedodd y Gweinidog Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies, fod mynd i’r afael ag unigrwydd yn un o brif flaenoriaethau Llywodraeth Cymru.

Daw hyn wrth i Arolwg Cenedlaethol Cymru ar gyfer y ddwy flynedd ddiwetha’ ddangos bod tua 17% o boblogaeth Cymru, sef tua 440,000, wedi dweud eu bod nhw’n teimlo’n unig. Mae’r broblem hon, meddai Llywodraeth Cymru, yn enwedig o wir mewn cymunedau gwledig, gyda bron 20% o’r boblogaeth yn byw mewn cymunedau o lai na 1,500 o bobol.

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu