ADOLYGIAD: ‘Un Yn Ormod’ (Y Lolfa, 2020) – Arddun Rhiannon

Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

Cyfrol sydd yn ymdrin â phrofiadau pobl a’u perthynas ag alcohol yw Un yn Ormod. Ceir cyfraniadau gan 13 unigolyn, gydag un bennod wedi’i hysgrifennu gan olygydd y gyfrol, sef Angharad Griffiths. Yn debyg i gyfrolau blaenorol Y Lolfa megis Galar a FiCodi LlaisGyrru Trwy Storom a Byw yn Fy Nghroen, mae dyfyniad ysbrydoledig a pherthnasol rhwng pob pennod ynglŷn â dibyniaeth gan unigolion adnabyddus megis Mathew Perry, Brené Brown, a’r diweddar Robin Williams.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Adolygiad o ‘Sut Dwi’n Teimlo’ (Rily, 2019) – Manon Elin

Adolygiad oddi ar gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru. 

Dyma addasiad Cymraeg Elin Meek o’r llyfr My Mixed Emotions, sy’n ganllaw i blant ynghylch adnabod a dysgu am eu teimladau.

Mae’r llyfr lliwgar a deniadol hwn wedi ei rannu’n bedwar categori sy’n ymdrin â ‘phedwar o’r emosiynau mawr’, sef hapusrwydd, dicter, ofn a thristwch.

Yn ogystal â darparu gwybodaeth ddefnyddiol ac addas i blant mewn iaith syml, mae’r llyfr yn cynnwys gweithgareddau sy’n eu hannog i feddwl am eu teimladau eu hunain, ac i gymhwyso’r wybodaeth yn y llyfr i’w bywydau nhw.

Er enghraifft, cânt eu hannog i feddwl am ansoddeiriau cadarnhaol i’w disgrifio eu hunain. Ceir hefyd ymarferion anadlu a ioga syml, ac awgrymiadau ar weithgareddau i ymlacio ac i fod yn fwy meddylgar.

Fel mae isdeitl y llyfr, ‘Dysga i garu dy deimladau’, yn ei awgrymu, mae’r llyfr yn dysgu plant i dderbyn eu teimladau yn hytrach na’u hosgoi. Cânt eu dysgu fod pob teimlad, gan gynnwys dicter, ofn a thristwch, yn bwysig a’u bod yn iawn i’w dangos a’u mynegi.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Adolygiad o ‘Madi’ (Dewi Wyn Williams, Atebol) – Manon Elin

Adolygiad oddi ar gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru. 

Dyma nofel bwerus a dirdynnol am ferch yn ei harddegau sy’n datblygu anorecsia a bwlimia, a’i brwydr hi â’r anhwylderau hynny.

Yn ogystal ag addysgu eraill am realiti byw neu ddioddef o anhwylderau bwyta, mae stori Madi yn un y gall nifer o bobl ifanc uniaethu â hi, a chael cysur o fedru darllen am eu profiadau hwy yn y Gymraeg. Dylid hefyd pwysleisio mor werthfawr yw cael nofel wreiddiol sy’n ymdrin â salwch meddwl i bobl ifanc yn Gymraeg.

Nid yw’r awdur yn cuddio oddi wrth bynciau cymhleth a dwys wrth ymdrin ag anhwylderau bwyta. O ddewis pwnc mor ddwys, mae cyfrifoldeb ar yr awdur i wneud cyfiawnder â’r rhai sy’n byw gyda’r salwch gan aros yn driw i’w profiadau hwy, ond llwydda Dewi Wyn Williams i gyflwyno darlun gonest a real, a hynny heb fod yn orddramatig.

Portreadir anorecsia drwy gymeriad ‘Llais’, sy’n dechrau fel ffrind gorau dychmygol i Madi pan mae hi’n blentyn, ond sy’n prysur droi yn fwli ac yn elyn pennaf wrth i gyflwr Madi waethygu. Mae portreadu’r salwch fel cymeriad yn effeithiol ac yn dangos ei hollbresenoldeb gan amlygu pa mor anodd ydyw i’w anwybyddu. Mae’n hawdd i’r darllenwyr anghofio nad yw Llais yn bod, ac mai ‘llais’ ym mhen Madi yn unig ydyw gan fod y portread mor fyw.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Adolygiad o ‘Rhyddhau’r Cranc’ – Malan Wilkinson

Aeth Arddun Rhiannon ati i adolygu llyfr Rhyddhau’r Cranc gan Malan Wilkinson ar gyfer gwefan Y Lolfa.

Mae’r llyfr yn cynnwys atgofion Malan sydd wedi byw â chyflyrau iechyd meddwl ers blynyddoedd.


Rwyf wedi dilyn hanes Malan Wilkinson ers peth amser erbyn hyn, felly fel y gallwch ddychmygu, roeddwn ar ben fy nigon o glywed bod Malan yn brysur ysgrifennu a bod llyfr, a fyddai’n trafod ei thaith a’i phrofiadau personol o fyw gyda salwch meddwl, ar y ffordd.

Parhau i ddarllen

Rhannu