‘Angen gwell cefnogaeth ar bobl trawsryweddol yng Nghymru’ : BBC Cymru Fyw

Yn ôl Stacy Winson mae angen gwell cefnogaeth ar bobl drawsryweddol yng Nghymru yn sgil yr heriau cyson maen nhw’n eu hwynebu.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

A yw bod yn drawsryweddol yn golygu’n awtomatig eich bod yn isel eich ysbryd? – Stacy Winson

Rhybudd cynnwys: hunan-niweidio, teimladau hunanladdol, hunanladdiad

Dydw i ddim yn anwybodus – rwy’n ymwybodol bod eithriad i’r rheol. Rwy’n siŵr bod rhywun trawsryweddol allan yna wedi llwyddo i gael profiad pontio perffaith a llyfn heb iselder.

Ond pam nad ydwi eto wedi cwrdd â pherson traws arall nad yw wedi cael iselder o ryw fath? Mae 27% o bobl ifanc traws yn y Deyrnas Unedig wedi ceisio lladd eu hunain, ac mae llawer iawn yn cael meddyliau hunanladdol (89%) (Stonewall). Cwestiwn yw pam mae iselder ysbryd mor gyffredin yn y gymuned drawsryweddol?

Ni allaf ond siarad am fy mhrofiadau fy hun; cefais fy magu mewn rhan wledig o Ogledd Cymru, y math o le pe byddech chi wedi bod yn dyst i ddamwain car yr ochr arall i’r pentref o’ch cartref, byddai’ch teulu’n gwybod amdano cyn i chi gyrraedd adref. Problem gyda chymuned mor fach fel honno yw nad yw dod allan yn golygu y byddai’ch teulu’n unig yn gwybod, ond pawb. Roedd anwybodaeth hefyd yn broblem; nid yw cymuned fach yn gwybod fawr ddim am y byd y tu allan heb sôn am y gymuned LHDT. Nid oedd y gair trawsryweddol wedi’i fathu hyd yn oed ac roedd y syniad o newid rhyw yn gysyniad newydd i’r rhan fwyaf o’r gymuned. Roedd dod allan i fy nheulu yn ymddangos yn amhosibl. Parhau i ddarllen

Rhannu

Problemau iechyd meddwl yn y gymuned LHDTC+ : Ai cyd-ddigwyddiad yw hyn? – Elinor Rees

Elinor yn mwynhau yn Pride Caerdydd

Hoffwn gychwyn y blog yma gan gydnabod fod amryw o bobl LHDTC+ yn bodoli.  Bydd rhai yn uniaethu yn LHDTC+ yn falch ac yn agored ac wedi am sbel.  Bydd rhai sydd yn cwestiynu, a rhai sydd ar fin dweud wrth eraill.  Fydd rhai byth yn gallu dweud eu bod yn LHDTC+ yn agored oherwydd eu sefyllfaoedd personol. All rhai ohonom ni wybod ein bod ni yn LHDTC+ ym 5 mlwydd oed a rhai ym 50 mlwydd oed ac mae’r ddau yn ddilys. Mi fydd rhai yn dewis hongian baner Pride allan o’u ffenestri, a bydd rhai yn cadw eu Pride yn eu calonnau am byth. Mae’r gymuned yn amrywio o hyd ac mae cynrychioli pob person a grŵp yn holl bwysig.  Mae gan bobl wahanol, frwydrau gwahanol wrth iddyn nhw ddilyn eu bywyd fel person LHDTC+, felly mae rhannu ein straeon a materion yn galluogi ni i gefnogi ein gilydd.

Ers i mi ddweud wrth fy nheulu yn 2017 fy mod i mewn perthynas â menyw a hwyrach yn uniaethu fel Menyw hoyw, rydw i wedi cwrdd â sawl person sydd yn LHDTC+.  Wnes i sylwi ar duedd yn y gymuned dwi mor falch i fod yn rhan ohono bron yn syth.  Mae llawer ohonom ni yn dioddef o broblemau iechyd meddwl, fy hun yn gynwysedig.  A cyd-ddigwyddiad yw hyn neu ydi’n broblem ddifrifol sydd yn bodoli yn y gymuned? Es i fel millenial llwyr i’r we am atebion.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Dros hanner o bobl LHDT wedi profi iselder

Canfu ymchwil newydd gan Stonewall bod 52% o’r 5,000 o bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol a holwyd mewn arolwg wedi profi iselder yn y flwyddyn ddiwethaf, a bod gan 61% ohonynt orbryder.

Mae’r sefyllfa yn arbennig o bryderus i bobl trawsryweddol. Dros y 12 mis diwethaf yn unig, ceisiodd dros 1 o bob 10 person traws (12%) gymryd eu bywydau eu hunain, o gymharu â 2% o bobl LHD nad ydynt yn draws. Mae bron i hanner o bobl traws (46%) wedi cael meddyliau hunanladdol.

Canfu’r ymchwil hefyd fod:

  • Profiadau o gam-drin a chamwahaniaethu gwrth-LHDT ar y stryd, yn y cartref ac yn y gwaith yn cynyddu’r risg o iechyd meddwl gwael yn sylweddol.
  • 2 o bob 3 (69%) o bobl LHDT sydd wedi dioddef trosedd casineb wedi profi iselder.
  • Nifer o bobl LHDT yn wynebu lefel syfrdanol o uchel o elyniaeth a thriniaeth annheg wrth geisio gwasanaethau gofal iechyd.
  • 1 o bob 7 (14%) person LHDT yn osgoi ceisio gofal iechyd oherwydd ofn cael eu gwahaniaethu gan staff.

Darllen rhagor : Mental Health Today (Saesneg)


Rhannu

LHDT+

Mae rhai ohonom yn uniaethu fel LHDT+, sy’n golygu efallai y byddwn yn lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsryweddol, rhyngryw, yn cwestiynu – neu efallai y byddwn yn diffinio ein rhywedd a’n rhywioldeb mewn ffyrdd eraill.

Mae’n bosib bod pobl o’r gymuned LHDT+ yn fwy tebygol o ddatblygu anhwylderau iechyd meddwl o ganlyniad i amryw o ffactorau megis camwahaniaethu, anghydraddoldebau a homoffobia neu drawsffobia.

Os ydych chi’n LHDT+ ac yn profi anhwylderau iechyd meddwl, nid ydych ar ben eich hun.

Efallai eich bod chi hefyd yn profi gwrthodiad, ymatebion negyddol neu elyniaeth gan aelodau o’r teulu, ffrindiau, dieithriaid, cyflogwyr neu aelodau o’r gymuned grefyddol. Gall hyn gael effaith fawr ar eich hunan-barch gan olygu eich bod chi’n teimlo na allwch chi fod yn agored am eich hunaniaeth yn y gwaith, gartref neu yn y byd yn gyffredinol.

Parhau i ddarllen

Rhannu