Yr AS Chris Evans yn trafod Anhwylder Dysmorphia’r Corff: ‘Doeddwn i ddim yn teimlo’n ddigon da’ : BBC

Ar ôl cael ei fwrw gan gar yn ei arddegau ac ysgariad ei rieni, dechreuodd Chris Evans ddioddef o salwch meddwl.

Wrth i’w bwysau gynyddu a’i hunan-hyder leihau, dechreuodd wneud ymarfer corff, ond trodd hyn yn gyflwr iechyd meddwl – Anhwylder Dysmorphia’r Corff (BDD). 

Mae’r AS ar gyfer Islwyn yn annog unrhyw un sy’n profi rhywbeth tebyg i siarad â rhywun.

Dywedodd “Mae’n ffordd o gael rheolaeth dros rywbeth, yn enwedig pan fo rhannau o dy fywyd allan o reolaeth”.

Cyflwr seicolegol yw Anhwylder Dysmorphia’r Corff lle mae dioddefwyr yn datblygu pryderon eithafol am y “diffygion” maent yn gweld yn eu hunain ac yn delio â nhw mewn ffyrdd eithafol iawn.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Anhwylder Dysmorphia’r Corff (BDD)

corff1Mae Anhwylder Dysmorffia’r Corff (Body Dysmorphic Disorder – BDD) yn anhwylder gorbryder sy’n achosi person i gamfarnu sut maen nhw’n edrych ac i dreulio llawer o amser yn poeni am eu hymddangosiad.

Er enghraifft, efallai y bydd yn argyhoeddedig bod craith sydd bron yn anweladwy yn nam corfforol y mae pawb yn syllu arno, neu fod eu trwyn yn edrych yn annormal.

Nid yw cael BDD yn golygu bod person yn ymffrostgar neu gydag obsesiwn am eu hunan. Gall BDD effeithio ar fywyd bob dydd mewn modd difrifol ac yn aml mae’n effeithio ar waith, bywyd cymdeithasol a pherthynas person â phobl eraill.

Er nad yw BDD yr un fath ag Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD), ceir rhai nodweddion tebyg. Er enghraifft, efallai y bydd y person yn gorfod ailadrodd pethau penodol, megis cribo eu gwallt, coluro, neu dynnu eu croen er mwyn ei wneud yn “esmwyth.” Gall BDD hefyd arwain at iselder, hunan-niweidio a hyd yn oed meddyliau am hunanladdiad.

Parhau i ddarllen

Rhannu