Gofalu

Gofalwyr

Carers

Rydych yn ofalwr os ydych chi’n darparu cefnogaeth a gofal, yn ddi-dâl, i rywun sydd â salwch, anabledd, cyflwr iechyd meddwl neu ddibyniaeth.

Teulu a Ffrindiau

Gwybodaeth ar sut i gefnogi ffrind neu aelod o’r teulu sy’n profi problemau iechyd meddwl.

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

Sian Gwenllian AC

‘Mae angen deddfwriaeth i gefnogi gofalwyr yng Nghymru’

Mewn byd delfrydol byddai plentyndod bob person ifanc yn un heb straen a heb bryder.

Sut i ymdopi wrth gefnogi rhywun arall

Gall cefnogi eraill fod yn flinedig yn feddyliol ac yn gorfforol.

Rhieni sydd â phroblemau iechyd meddwl

Gall byw gyda rhiant sydd â salwch neu gyflwr iechyd meddwl beri i chi deimlo’n ddryslyd, yn ddig ac yn ddiymadferth.

Anna Foulkes

Byw efo salwch Mam

Tristwch. Euogrwydd. Ansicrwydd. Casineb. Blinder. Gwylltineb. ‘Dwi ‘di teimlo pob un o’r emosiynau yna dros y bedair blynedd ddiwethaf wrth wylio Mam yn brwydro’n erbyn iselder a seicosis.