Cyfryngau Cymdeithasol

Mae cysylltu ag eraill yn rhan fawr o’n bywydau, ond os ydych chi’n gweld pethau ar-lein sy’n gwneud i chi deimlo’n ddig, yn drist, yn bryderus neu dan straen gall hyn gronni a dechrau cael effaith negyddol ar eich bywyd.

Cyfryngau Cymdeithasol

Social Media

Os ydych chi’n teimlo eich bod wedi’ch gorlethu gan fywyd ar-lein, yn methu cymryd cam yn ôl, neu’n ei chael hi’n anodd ymdopi, nid ydych chi ar eich pen eich hun.

Ymgyrchu

Campaigning

Mae’n bwysig edrych ar ôl eich iechyd meddwl wrth ymgyrchu. Mae bod yn ymgyrchydd yn waith caled: mae’r heriau’n fawr ac mae’r byd yn newid ar raddfa gyflym.

‘#Elenbenfelen – Tro yng Nghynffon yr Hashnod’

Stori amserol am beryglon difetha dy enw da ar-lein, gan awdur poblogaidd, gyda lluniau lliw gan Tony Ross.

‘Canllaw i oroesi’r cyfryngau cymdeithasol’

Mae’r canllaw cyfeillgar hwn yn dy dywys drwy bob agwedd ar reoli bywyd, perthnasoedd ac iechyd meddwl ar y cyfryngau cymdeithasol.

Elin Llwyd, Lauren Morais, Meg

Pennod 5: ‘Ti’n lyfli fel wyt ti. Ti ddim yn gorfod newid’

Yr wythnos hon, mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Lauren Morais a Meg am fwlio, hunanhyder, hunan-werth, y cyfryngau cymdeithasol, a dysgu sut i garu ein hunain.

Meg

Effaith bwlio

Dyma Meg, sy’n 25 oed o Fethesda, yn sôn am yr effaith mae blynyddoedd o gael ei bwlio wedi ei gael ar ei hiechyd meddwl.

Lauren Morais

Iechyd Meddwl a’r Cyfryngau Cymdeithasol: Hansh

Dyma Lauren yn trafod ei pherthynas hi gyda’r cyfryngau cymdeithasol a’i hiechyd meddwl.

Ymdopi â dibyniaeth

Gall dibyniaeth fod yn hynod o anodd ymdopi ag ef, yn enwedig pan fydd y pethau rydyn ni’n gaeth iddynt yn aml ar gael yn hawdd.

Plant yn eu harddegau yn llai unig oherwydd cyfryngau cymdeithasol : Golwg360

Mae 48% o blant yn eu harddegau yn dweud bod platfformau’r cyfryngau cymdeithasol yn eu helpu gydag unigrwydd.

Roedd defnyddio Facebook yn ‘gwaethygu fy ngorbryder a phyliau o banig’ : BBC

Dywedodd Mind Cymru ei fod yn “hanfodol defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn ddiogel” gan ei fod yn gallu arwain at hunan-barch isel.

Pobol ifanc yn troi at y we am gymorth iechyd meddwl : Golwg360

At y rhyngrwyd mae pobol ifanc yn fwyaf tebygol o droi os ydyn nhw am gael cymorth â phroblemau iechyd meddwl.

Instagram yw’r ‘wefan waethaf i iechyd meddwl pobol ifanc’ : Golwg360

Instagram yw’r gwaetha’ o’r cyfryngau cymdeithasol o ran ei heffaith ar iechyd meddwl pobol ifanc, yn ôl adroddiad newydd.