Mynd Dan Groen Gorbryder : Lysh Cymru

Pwl o banig yn ystod ei harddegau oedd y dechrau i un ferch o Rydaman – ac mae hi’n dal i fyw gyda gorbryder. Dyma stori bersonol Megan Martin, sy’n un o’r tîm y tu ôl i’r wefan meddwl.org

Dechreuodd fy mhroblemau iechyd meddwl yn dilyn pwl o banig a gefais yn yr ysgol yn bymtheg oed. Doedd iechyd meddwl ddim yn rhywbeth oeddwn i wir yn ymwybodol ohono bryd hynny. Doeddwn i erioed wedi clywed am byliau o banig. Felly pan ddechreuais i deimlo’n sâl y diwrnod hwnnw, â fy nghalon ar garlam, fy anadlu’n mynd allan o reolaeth, a minnau’n teimlo fy mod ar fin llewygu, aeth fy meddwl i’r lle gwaetha’. Ro’n i wirioneddol yn meddwl mod i’n cal heart attack! Yn y diwedd bu’n rhaid i mi rhedeg allan o’r dosbarth. Ymhen ryw hanner awr, ro’n i’n teimlo’n normal eto, ond yn sicr fe wnaeth adael ei ôl arna i.

Ches i ddim un arall am chwe mis, ond yna dechreuais brofi nhw’n rheolaidd yn ystod fy arholiadau TGAU. Am ryw rheswm, fe wnes i gadw’n dawel am y peth, yn meddwl mai straen arholiadau oedd y tu ôl i bopeth. Ond parhaodd y pyliau erchyll hyn drwy gydol yr haf, ac wrth i mi ddechrau yn y chweched dosbarth. Erbyn hyn, roedden nhw’n cael effaith ar y ffordd oeddwn i’n byw fy mywyd.

Roedd gen i lai o ddiddordeb yn y pethau oedd yn fy ngwneud yn hapus. Roeddwn i’n llai cyffrous am ddigwyddiadau cymdeithasol, ac ambell waith yn eu hosgoi’n llwyr oherwydd yr ofn grymus oedd yn codi ynof cyn gorfod mynd. Dechreuais ofni unrhyw sefyllfa lle’r oeddwn i’n teimlo’n ‘gaeth’, neu lle byddai’n anodd neu’n embarrassing i adael petawn i’n cael pwl o banig, er enghraifft dosbarthiadau yn yr ysgol, gwersi gyrru, gwersi offerynnol, awyrennau, bysiau, siopau trin gwallt, y sinema, partïon. Cefais ddiagnosis o orbryder yn 17 oed, gyda phresgripsiwn am dabledi gwrth-iselder, a gorchymyn gan y meddyg i ‘ymlacio’ rhywfaint, sef, gyda llaw, un o’r pethau mwyaf annefnyddiol allwch chi ddweud wrth rywun sy’n dioddef â gorbryder!

Mae’n anodd dweud beth yn union wnaeth sbarduno fy salwch. Dwi’n credu ei fod yn gyfuniad o bethau, a dweud y gwir, gan gynnwys y ffaith mod i wedi gosod cymaint o bwysau ar fy hun i wneud yn dda’n academaidd, ac i blesio eraill. Does dim rhyfedd bod pobl sydd â gorbryder hefyd yn debygol o fod yn berffeithwyr!

Ers fy arddegau, dwi wedi cael cyfnodau da, a chyfnodau eithriadol o isel. Dwi wedi bod ar dabledi gwahanol ac wedi derbyn sawl math o therapi. Erbyn hyn, dwi o hyd ddim lle’r hoffwn i fod, ond dwi wedi gwella lot. Dwi wedi cyflawni cymaint yn fwy nag oeddwn i wedi disgwyl o’n hun pan oeddwn i yn fy arddegau. Dwi wedi cwblhau gradd, wedi symud i Baris ar ben fy hun ar gyfer fy mlwyddyn dramor, a bellach yn gweithio fel cyfieithydd. Mae gorbryder wedi effeithio ar bob agwedd o fy mywyd, fy nheulu a fy ffrindiau, perthnasau, bywyd cymdeithasol a gwaith. Ond gyda chymorth y bobl cywir, a thrwy weithredoedd bach bob dydd, dwi’n parhau i wella yn fy ffordd fy hun.

Un o’r pethau sydd wedi fy helpu fwyaf yw gwirfoddoli dros achos da. Mae hyn yn gallu tynnu sylw o broblemau eich hun am ychydig, gan roi rhywbeth cadarnhaol i chi ganolbwyntio arno. Dechreuais gyfieithu dros meddwl.org yn 2017, pan oeddwn i mewn cyfnod gwael o ran fy iechyd meddwl. Roedd hi’n deimlad da i wneud rhywbeth i rywun arall, a hynny at achos oedd yn golygu llawer i mi’n bersonol. Erbyn hyn, dwi’n aelod o dîm rheoli’r wefan ac yn falch iawn o gael bod yn rhan o fudiad sy’n cynnig lle i bobl gael rhannu a darllen profiadau yn eu mamiaith, rhywbeth y byddwn i wedi’i werthfawrogi yn ystod cyfnodau mwy tywyll.

Y peth pwysicaf dwi wedi’i ddysgu efallai, yw nad oes cywilydd os ydych yn byw â gorbryder, nac unrhyw fath arall o salwch meddwl. Mae derbyn y ffaith bod gen i salwch meddwl wedi gwneud cymaint o wahaniaeth. Dwi ddim yn gosod pwysau ar fy hun i fod yn iawn 100% o’r amser. Dwi’n gwybod y byddaf yn byw â’r salwch i ryw raddau am weddill fy mywyd, y peth pwysig yw bod gen i ffyrdd o’i reoli. Dim ond ymddiried mewn un person sy’n rhaid i chi wneud, dechreuwch y sgwrs, a dwi’n addo y bydd y baich yn codi rhywfaint. Mae cymorth ar gael i chi, ac mae ‘na wastad rhywun a fydd yn fodlon gwrando. 

Darllen rhagor : Lysh Cymru