Gorbryder

Ma’ pawb efo anxiety. Pob un ohonom ni. Mae o’n hollol normal i boeni am betha’ fel iechyd chi’ch hun a’ch teulu, arholiada’, symud tŷ, ca’l swydd, materion ariannol ac ati. Ond, be sydd ddim gan bawb ydi anxiety disorder.

Y gwahaniaeth ydi bod anxiety disorder yn amharu ar fywyd pob dydd ac yn rhywbeth fwy hir-dymor. Mae’n cael effaith ddwys arnoch chi, ac yn atal chi rhag byw bywyd cyffredin. Mae o’n lais bach sydd wastad yn cefn eich meddwl sy’n ama’ popeth, ac sy’n eich rhwystro chi rhag ymlacio. Un pwynt dwi’n meddwl sy’ wir angan ca’l ei bwysleisio – nid panicio yn unig ydi anxiety fel ma’ lot fawr o bobl yn ei feddwl. Yn sicr, tydi o ddim mor syml â hynny, ac mae o’n cael effaith llawar fwy anweledig ar unigolyn. Yn bersonol:

Ma’ anxiety yn g’neud fi’n hwyr i lefydd achos yr ofn o gyrraedd yn y lle cyntaf.

Ma’ anxiety yn rhwystro fi rhag atab rhai negeseuon rhag ofn imi ddeud y peth anghywir, neu achos bod y cyflwr wedi fy mlino i ormod i wneud. (Dwi byth yn *anwybyddu* negeseuon yn fwriadol FYI os gai jyst ‘neud nodyn o hynny’n fan’ma!)

Ma’ anxiety yn creu scenarios sydd heb ddigwydd yn fy mhen ac yn creu problem allan ohonyn nhw.

Ma’ anxiety yn atal fi rhag cymryd rhai cynnigion dwi’n ei ga’l rhag ofn y byddai ddim digon da.

Ma’ anxiety yn gallu fy mharlysu.

(Dwi hefyd wedi dysgu o fewn y pum munud dwytha’ bod y gair ‘anxiety’ ei hun yn ddigon i ‘neud fi’n blydi tense.)

Pwysig hefyd ydi cofio bod anxiety yn dod mewn nifer o wahanol ffyrdd; OCD (Obsessive Compulsive Disorder), Social anxiety, GAD (Generalised Anxiety Disorder), PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) i enwi rhai, a bod cyflyra’ pawb yn wahanol. Mi fedrith un ddiodda’ o banic attacks gwael, tra bydd person arall erioed wedi cael un – ond yn diodda’r un cyflwr.

Ma’na elfen reit narcissistic ynglyn â’r peth i ddeud gwir! Os dwi’n clwad pobl yn chwerthin tu ôl mi, ma’n rhaid eu bod nhw’n siarad amdanai. Os oes ‘na rywun yn ymddangos yn ddiamynedd efo fi, ma’n rhaid mai fi sy’ wedi gwneud wbath o’i le. Os ‘di rhywun yn sbio’n gam arnai, ar bwy ma’r bai? W FI ETO.

Er ella ei fod o’n ymddangos felly, tydi sgwennu hyn yn gyhoeddus ddim yn hawdd o bell ffordd. Be ‘dach chi ddim yn ei weld ydi’r panig cyn pwyso’r botwm ‘cyhoeddi’, y gor-feddwl wrth imi weld bod pobl yn ei ddarllen, ac yna’r holl gwestiynu dwi’n ei ‘neud bob dydd efo ydwi’n g’neud y peth cywir yn trafod hyn mor agored. Yna, dwi’n cofio – be ‘di’r opsiwn arall s’genai? Cadw’n ddistaw a gadael i’r stigma ennill? No wê José. Ma’ trafod salwch meddwl yn beth iach. A dwi ddim am stopio.

Os ‘dach chi’n digwydd ‘nabod rhywun sy’n diodda’ o anxiety mewn unrhyw ffordd, y prif gyngor ‘swn i’n ei roi i chi ydi i fod yn amyneddgar. Y peth gwaetha’ ma’ dioddefwr angan ydi teimlo’n euog am eu cyflwr, neu eu bod nhw’n wastio’ch amser/yn boen/o dan draed. Ella bod eu problema’ mawr nhw yn ddim byd i chi, ond tydi hynny ddim yn eu gwneud nhw’n invalid nac yn llai o broblem. Tydi ailadrodd y cyngor ‘dach chi’n ei roi, yn ogystal â rhoi lot o sicrwydd iddyn nhw ddim yn ddrwg o beth i chi ‘neud chwaith. Er enghraifft, nai byth flino ar y geiria’ syml ‘Dwi yma i chdi.’

(Be bynnag newch chi – plis peidiwch â trafferthu deud ‘Keep calm and carry on’ i rywun efo anxiety – ‘di’r lol yna’n gwella dim ar y sefyllfa. Dwi ‘di ca’l cyngor gwell gan frwsh dannadd.)

Dolenni defnyddiol:

Os ‘dach chi’n ama’ eich bod chi’n diodda’ o unrhyw anhwylder, gwnewch yn siwr eich bo’ chi’n mynd at eich GP i gael diagnosis a thriniaeth cywir. Does byth c’wilydd.

Arddun