pobl ifanc

Gall pobl ifanc brofi amrywiaeth o broblemau iechyd meddwl.

Wrth i chi dyfu a datblygu mae’n bosib eich bod yn wynebu heriau a phwysau aruthrol mewn nifer o agweddau o’ch bywydau.

Mae plentyndod a’r arddegau yn gyfnod lle ‘rydych chi’n newid ac yn datblygu yn gyflym.

Mae’n bosib eich bod chi hefyd yn gorfod ymdopi â nifer o sefyllfaoedd gwahanol a heriau newydd fel arholiadau, perthnasau a phwysau eraill sy’n dod gyda thyfu fyny.

 


Mae Iechyd Meddwl yn golygu Meddwl Iach!

meddwl-am-iechyd-meddwl1Mae bod yn iach eich meddwl yn golygu mwy na bod yn rhydd oddi wrth broblemau iechyd meddwl.  Os ydych yn iach eich meddwl byddwch yn gallu:

 • Gwneud y gorau o’ch potensial
 • Ymdopi gyda bywyd
 • Chwarae rhan lawn ym mywyd eich teulu, yr ysgol, y gweithle, y gymuned a’ch ffrindiau

Fodd bynnag, mae stigma ynghlwm wrth broblemau iechyd meddwl.  Golyga hyn bod pobl yn teimlo’n anghyfforddus yn eu cylch ac yn anfodlon siarad amdanynt.  Mae llawer o bobl yn teimlo’n rhy anghyfforddus i siarad am eu teimladau ac yn eu cuddio.  Bydd pobl ifanc yn aml yn dweud eu bod yn teimlo’n anweledig oherwydd nad yw pobl yn gallu gweld sut maent yn teimlo.  Ond mae gwybod beth yw eich teimladau a gallu eu mynegi yn arwydd o iechyd.

Mae ‘Meddwl am iechyd Meddwl’ yn wefan a gafodd ei ddatblygu gan Wasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Peidiwch â theimlo’n anweledig, defnyddiwch eich llais a siaradwch gyda rhywun!


Bywyd PrifysgolDi-deitl

Darllen rhagor am iechyd meddwl yn y brifysgol ar meddwl.org


Ymdopi â straen arholiadau

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn teimlo o dan straen yn ystod y cyfnod arholiadau, ond mae llawer o bethau y gallwch chi eu gwneud i ymdopi.

 1. Edrychwch ar ôl eich hun. Mae’n bwysig eich bod yn bwyta ac yn cysgu’n dda.
 2. Peidiwch ag adolygu drwy’r amser. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael amser bob dydd i ymlacio, gan gymryd seibiant
  i wneud rhywbeth rydych chi’n ei fwynhau – gwylio’r teledu, gwrando ar gerddoriaeth, darllen llyfr neu fynd allan am dro.
 3. Lluniwch amserlen adolygu i chi eich hun – cynlluniwch hi ymhell cyn i’r arholiadau ddechrau.
 4. Mae pawb yn adolygu mewn ffordd wahanol. Canfyddwch y patrwm sy’n eich siwtio chi – ar eich pen eich hun neu gyda ffrind neu riant/gofalwr; yn gynnar yn y bore neu’n hwyr y nos; cyfnodau byr, dwys neu sesiynau hirach; gyda cherddoriaeth neu heb unrhyw sŵn.
 5. Gofynnwch am help gan eich athro(awes)/ mentor dysgu, rhiant/gofalwr neu ffrind os ydych chi’n teimlo dan straen, neu os oes pethau nad ydych chi’n eu deall.

Mwy: nspcc.org

Dolenni eraill am arholiadau


Delwedd corff

Yn gyffredinol ‘delwedd corff’ ydy’r ffordd rydym ni’n tybio bod ein corff yn edrych i bobl eraill. Gall hyn fod yn faint ein ffigwr, ein hwynebau, ein gwallt – unrhyw ran o’r corff mewn gwirionedd.

Delweddau Afrealistig yn y Cyfryngau

Mae’r cyfryngau yn ein cyflwyno gyda pherffeithrwydd sydd yn gallu bod yn afrealistig ac yn un na ellir ei gyflawni.Mae rhaglenni cyfrifiadur clyfar yn newid mân bethau ar luniau cyn iddynt gael eu cyhoeddi mewn cylchgronau neu ar y Rhyngrwyd. Mae’r rhaglenni yn gallu golygu’r croen i edrych yn gwbl glir o smotiau neu farciau ymestyn, neu mae’n gallu newid ffigwr rhywun ychydig bwysau’n llai. Ond, yn anffodus rydym yn aml yn barnu ein hunain yn llym yn erbyn y safonau afrealistig a osodwyd gan y cyfryngau.

Delwedd Corff Negyddol

Teimladau negyddol am y ffordd rydych chi’n meddwl mae eich corff yn edrych ydy ‘delwedd corff negyddol’. Mae dioddef gyda delwedd corff negyddol wedi cael ei gysylltu i ymddygiad eraill sydd ddim yn iach, fel anhwylderau bwyta, hunan-niwed, diffyg hunan-barch, arwahanu cymdeithasol a chamddefnydd o gyffuriau altro’r corff.

Anhwylder Dysmorffia’r Corff

Mae Anhwylder Dysmorffia’r Corff neu BDD yn gyflwr pryder sydd yn arwain at berson yn cael barn wyrgam o’i ymddangosiad. Gall gael effaith enfawr ar fywyd y person yma a gall arwain at ymddygiad obsesiynol/orfodaethol.


Dolenni eraill


Newyddion


Angen siarad gyda rhywun yn Gymraeg?

Meic Cymru

 • Llinell gymorth gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc o dan 25 oed yng Nghymru
 • 080880 23456 (8am – canol nos, 7 diwrnod yr wythnos) / 84001 (neges destun) / meiccymru.org (sgwrsio ar-lein)
 • Gwefan

Childline

 • Gallwch drefnu siarad â rhywun yn Gymraeg drwy ffonio 0800 1111 neu fynd ar-lein

Mae mwy o wybodaeth am sut i gael cymorth yma.

Rhannu