Perygl ‘epidemig’ am unigrwydd ymysg yr henoed : BBC Cymru Fyw

unigrwydd

Mae perygl “epidemig” os nad oes dulliau newydd yn cael eu creu i fynd i’r afael ag unigrwydd, meddai Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

Daw’r alwad wrth iddi ddod i’r amlwg y bydd cynllun yng Ngwynedd, oedd yn trefnu i wirfoddolwyr ymweld â’r henoed am sgwrs er mwyn ceisio lleddfu effaith unigedd, yn dod i ben ar ddiwedd y mis.

Dywedodd Iwan Williams o Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru bod y newydd am gau cynllun Ffrindiau yn ergyd fawr, a bod angen mynd ati o ddifrif i feddwl am ddulliau newydd o fynd i’r afael ag unigrwydd.

“Mae’n hollbwysig bod gennym ni amryw o weithgareddau, rhaglenni ac ymyriadau sy’n gallu taclo unigrwydd ledled Cymru,” meddai. “Mae’n bosib, os nad ydyn ni o ddifrif o ran taclo’r mater difrifol yma, fe fydd yn epidemig o ran iechyd y cyhoedd yng Nghymru.”

Darllen mwy : BBC Cymru Fyw

Rhannu

Gadael Ymateb

Unigrwydd

unigrwydd1

Dydi teimlo’n unig ynddo’i hun ddim yn cael ei ystyried fel problem iechyd meddwl; mae nifer o bobl yn teimlo’n unig ar adegau’n ystod eu bywydau.  Ond, mae unigrwydd ac iechyd meddwl yn gysylltiedig.

Bydd unigolion sy’n byw â salwch meddwl yn fwy tebygol o deimlo’n unig, ac mae’r teimlad hwnnw o unigrwydd hefyd yn gallu cael effaith negyddol ar iechyd meddwl.

Dylid nodi nad bod ar eich ben eich hun yw bod yn unig.  Mae nifer o bobl yn treulio llawer o amser ar eu pen eu hunain a does dim byd o gwbl o’i le gyda hynny cyn belled â’u bod nhw’n gyfforddus â hynny.

Wedi dweud hynny, rydych yma yn darllen y dudalen hon, a gallwn gymryd fod yma awgrym bod rhywbeth yn peri gofid i chi.

Fel arfer, bydd disgrifiadau unigolion o unigrwydd yn cynnwys un o’r isod:

  • mai anaml maen nhw’n gweld nac yn siarad ag unrhyw un
  • eu bod yn teimlo, er gwaetha’r ffaith fod nifer o bobl o’u hamgylch, nad oes yr un ohonynt yn eu deall nac yn gofalu amdanynt

(rhagor…)

Cofnodwyd ar Heb Gategori Tagiwyd fel